Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego wspófinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 Konferencja informacyjna na temat realizacji projektu predefiniowanego: Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2009-2014 Warszawa 17 września 2012 r.

2 Program konferencji 10:30 - 10:35 Otwarcie konferencji - Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich 10:35 – 10:50 Informacja o stanie naboru do projektu predefiniowanego – Andrzej Porawski 10:50 – 11:20 Analiza Wykonalności – szczegółowe omówienie zakresu w kontekście przewidywanych kryteriów oceny wniosków w konkursie MRR – Tomasz Potkański, Kierownik projektu 11:20 – 12:00Odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane w trakcie spotkań w partnerstwach – Tomasz Potkański 12:00 - 12:20przerwa 12:20 - 13:30Dyskusja - pytania i odpowiedzi 13:30 – 14:00Prezentacja regulaminu korzystania z Funduszu Współpracy Bilateralnej – Marcin Bogusz, przedstawiciel Operatora Programu (MRR, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) 14:00 lunch

3 Informacja o stanie naboru do projektu predefiniowanego

4 Schemat Analizy Wykonalności projektu objętego wnioskiem do MRR (załącznik do wniosku do MRR) (cz. 1) I. Streszczenie opisu projektu i wnioski z analizy wykonalności (Executive Summary) II. Charakterystyka projektu II. 1Tytuł projektu i projektodawca; II.2 Lokalizacja i beneficjenci; II.3 Identyfikacja problemu/-ów na tle uwarunkowań społeczno-gospodarczych (diagnoza); II.4 Zakres przedsięwzięć niezbędnych do podjęcia przez partnerstwo w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz opis spodziewanych korzyści; II.5 Kontekst zewnętrzny: priorytety UE 2014-2020, polityka rządu, polityka województwa w zakresie objętym projektem; II.6 Cele i rezultaty projektu oraz wskaźniki III. Analiza uwarunkowań i harmonogram realizacji projektu: III.1 Opis komponentów projektu oraz harmonogram ich realizacji III.2 Opis wzajemnych relacji między komponentami i harmonogram realizacji projektu

5 Schemat Analizy Wykonalności projektu objętego wnioskiem (załącznik do wniosku do MRR) (cz. 2) IV. Analiza instytucjonalna i organizacyjno-prawna: IV.1 Charakterystyka beneficjentów - członków partnerstwa (partnerów); IV.2Organizacja partnerstwa: wykonalność instytucjonalno-organizacyjna, sposób zarządzania i monitoringu, V.3 Analiza prawnej wykonalności projektu ; IV.4. Użyteczność spodziewanych produktów – plany i możliwości ich dalszego wykorzystania; IV.5 Wymiar partnerstwa i partycypacji społecznej V. Analiza finansowa projektu: V.1 Opis struktury kosztów projektu w układzie zadaniowym i układzie rodzajowym; V.2 Harmonogram wydatków w ujęciu rocznym i kwartalnym, wg działań; V.3 Struktura i źródła finansowania kosztów projektu VI. Analiza ryzyka VII. Wnioski VIII Załączniki

6 ZARYS kryteriów oceny w konkursie grantowym MRR (2) Kryteria merytoryczne (propozycja ZMP dla MRR – nadal etap dyskusji) – Potencjał instytucjonalny partnerstwa: (a) liczba partnerów JST tego samego rodzaju (szczebla); (b) skala współpracy jednostek ST różnych szczebli; (c) skala współpracy z podmiotami z innych sektorów; (d) wcześniejsze sformalizowane doświadczenie we współpracy, którego istnienie zwiększa szansę na trwałość i efektywność współpracy; (e) stopień instytucjonalizacji partnerstwa i przyjęty system zarządzania; – Zgodność tematyki z priorytetami programu, jednoznaczność celów i precyzja opisu rezultatów projektu, którego dotyczy wniosek; opis i uzasadnienie konkretnych działań proponowanych w projekcie; poziom zintegrowania proponowanych działań; wykonalność proponowanego planu i harmonogramu wdrożenia; racjonalność proponowanego budżetu; – Obecność podmiotów niezbędnych do realizacji proponowanego projektu; innowacyjność proponowanej formuły współpracy; jakość planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa; zakres planowanej partycypacji społecznej; jakość analizy ryzyka; jakość i wykonalność planu monitoringu. (etap wejścia do Fazy II – 2,5 letni projekt)

7

8

9 Etapy realizacji Programu Regionalnego Faza I Program grantowy MRR oraz Faza II Faza po projekcie Zaplanowanie procesu Wykonanie Strategii / planów przyszłych przedsięwzięć Realizacja przedsię- wzięć Opra cowa ne plany Wnio sek do MRR Przygotowanie przez partnerstwa wniosku na konkurs MRR Realizacja projektu z dofinansowaniem MRR Wykorzystanie produktów projektu do pozyskania finansowania Styczeń 2013 max. grudzień 2015

10 Cele programu MRR i projektu ZMP Cel programu regionalnego MRR: Osiągniecie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy między-samorządowej i międzysektorowej Cele projektu doradczego ZMP (tzw. predefiniowanego): -Pomoc partnerstwom ubiegającym się o granty w komponencie konkursowym Programu Regionalnego MRR w przygotowaniu dobrych wniosków aplikacyjnych (Faza I) -Pomoc w rozwijaniu kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej w trakcie realizacji projektów wspieranych grantami MRR (Faza II) -Monitoring procesu i sformułowanie wniosków legislacyjnych dotyczących usunięcia problemów formalno-prawnych w realizacji projektów partnerskich przez jednostki samorządu -Szerokie upowszechnienie wiedzy i doświadczeń z zakresu współpracy między- samorządowej i międzysektorowej wynikających z projektu - wśród ogółu jednostek samorządu w kraju

11 Jakie dokumenty mogą być sfinansowane w ramach grantu MRR (1) Analizy sektorowe i badania społeczne, na potrzeby przygotowania strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego lub strategii sektorowych Strategie rozwoju (całościowe) dla obszaru funkcjonalnego Strategie i polityki sektorowe dla obszaru funkcjonalnego Plany operacyjne do w/w strategii (nowych lub istniejących), w tym plany realizacyjne na najbliższe lata, z wymiarem rzeczowym i finansowym Studia wykonalności dla planowanych przedsięwzięć (projektów, grup projektów), opracowane w celu wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia (w zakresie technicznym, organizacyjno-prawnym, finansowym) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz środowiskowa (projekt budowlany, ew. projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie), oceny oddziaływania na środowisko

12 Jakie dokumenty mogą być sfinansowane w ramach grantu MRR (2) Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ Założenia do zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do zmian (miejscowych) planów zagospodarowania przestrzennego - dla gmin znajdujących się na obszarze funkcjonalnym objętym partnerstwem Plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa, w tym opracowanie umów, porozumień oraz działania szkoleniowo-doradcze w celu ich realizacji (np. indywidualne lub wspólne zespoły projektowe, szkolenia z komunikacji i motywowania dla kadry, itp.) – bardzo istotne! Plan komunikacji i konsultacji społecznych działań partnerstwa, w tym konsultacji tworzonych dokumentów – konieczne!

13 Jakich zagadnień mogą dotyczyć strategie i plany operacyjne opracowane przez partnerstwa? (1) 1.Strategie obszaru funkcjonalnego – wymiar całościowy 2.Poziom strategii sektorowych, w tym szczególnie: a.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; b.lokalny rynek pracy; c.zadania oświatowo – edukacyjne (np. analiza w kontekście lokalnego /ponadlokalnego rynku pracy); d.polityka mieszkaniowa jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych (funkcja socjalna) i gospodarczych (wzrost mobilności mieszkańców, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową); e.kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza zintegrowana rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; f.problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz różnych pokoleń; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji. g.Infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie multimodalnych systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów. h.partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami projektów strategii i planów rozwoju

14 Jakich zagadnień mogą dotyczyć strategie i plany operacyjne opracowane przez partnerstwa? (2) 3. Inne strategie / zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru funkcjonalnego, zwłaszcza z zakresu 11 priorytetów funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020, tzn.: 1. Badania i działalność innowacyjna; 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; 3. Konkurencyjność MSP; 4. Gospodarka nisko-emisyjna; 5. Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie i zarz. ryzykiem 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (w tym zasobów dziedzictwa kulturowego); 7. Zrównoważony transport; 8. Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności; 9. Integracja społeczna i zwalczanie ubóstwa; 10. Edukacja, upowszechnianie umiejętności i ustawiczne kształcenie; 11. Kreowanie możliwości instytucjonalnych i efektywna administracja publiczna.

15 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) od członków partnerstw dotyczące zasad udziału w Programie Regionalnym MRR

16 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google