Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ MIAST - OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ MIAST - OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW"— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ MIAST - OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW Operator - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa

2 poprawa jakości usług świadczonych przez administrację samorządową;
CELE KONKURSU wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego albo jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców - w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej jednostki samorządu; wsparcie miast i ich obszarów funkcjonalnych w obszarach wymagających interwencji; poprawa jakości usług świadczonych przez administrację samorządową; przygotowanie do realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych UE na lata

3 strategie i polityki sektorowe dla obszaru funkcjonalnego;
KWALIFIKOWALNE PRODUKTY KONKURSU - zintegrowane strategie rozwoju dla całego obszaru miejskiego (miasta wraz z jego obszarem funkcjonalnym) w wymiarze ogólnym lub sektorowym, w tym analizy sektorowe i badania społeczne; strategie i polityki sektorowe dla obszaru funkcjonalnego; plany operacyjne do w/w strategii (nowych lub istniejących); studia wykonalności dla planowanych przedsięwzięć (projektów, grup projektów) opracowane w celu wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia (w zakresie technicznym, organizacyjno-prawnym, finansowym);

4 dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ;
KWALIFIKOWALNE PRODUKTY KONKURSU - dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz środowiskowa (projekt budowlany, ew. projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie), OOŚ; dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ; założenia do zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin znajdujących się na obszarze funkcjonalnym objętym partnerstwem; plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa, w tym opracowanie umów, porozumień oraz działania szkoleniowo-doradcze w celu ich realizacji; plan komunikacji i konsultacji społecznych działań partnerstwa, w tym konsultacji tworzonych dokumentów.

5 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
Strategie/plany powinny obejmować w sposób zintegrowany problemy/tematy istotne dla samorządów i społeczności lokalnych: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; lokalny rynek pracy; zadania oświatowo – edukacyjne; politykę mieszkaniową; kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; problemy zmian demograficznych;

6 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie multimodalnych systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów; Partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne. Inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza z zakresu 11 priorytetów funduszy strukturalnych UE na lata

7 KWALIFIKOWALNI BENEFICJENCI
DOSTĘPNE ŚRODKI środki dostępne w ramach konkursu: 7 401 548 EUR €; wielkość dofinansowania projektów: od € do €; wymagane 15% współfinansowanie ze strony beneficjenta. KWALIFIKOWALNI BENEFICJENCI co najmniej dwie współpracujące JST, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko - wiejską, stowarzyszenie JST, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą), związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/ gminą miejsko - wiejską (albo miastem i gminą). gmina miejska lub miejsko-wiejska jako lider partnerstwa; możliwa współpracy z jednostkami samorządowymi lub partnerami społecznymi z państw-darczyńców.

8 KOMPONENT A: KOMPONENT B: ZAKRES FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ
na refundację wydatków wnioskodawców i podmiotów z krajów darczyńców poniesionych na poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu; wnioskodawca wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (osobna zakładka wniosku) może ubiegać się o refundację kosztów w powyższym zakresie. KOMPONENT B: na finansowanie działań skierowanych na tworzenia sieci współpracy, wymiany, dzielenia się oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców; działania o charakterze otwartym organizowane przez Operatora Programu.

9 pojedyncza refundacja nie powinna przekroczyć kwoty 6 000 euro,
DOSTĘPNE ŚRODKI 1,5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Programu co równa się kwocie 168 432 euro, pojedyncza refundacja nie powinna przekroczyć kwoty euro, poziom dofinansowania w ramach FWD uzależniony od przyznania dofinansowania na realizacje projektu w naborze otwartym: - dofinansowanie projektu przyznane: maksymalnie 100% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera; - brak dofinansowania projektu: maksymalnie 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera. OPERATOR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10 KOMPONENT A: KOMPONENT B:
KWALIFIKOWANI WNIOSKODAWCY KOMPONENT A: Kwalifikowalnymi wnioskodawcami są potencjalni beneficjenci utworzeni jako osoby prawne w Polsce. Podmioty z państw darczyńców mogą również korzystać z Funduszu za pośrednictwem kwalifikowalnych wnioskodawców. KOMPONENT B: Kwalifikowalni są beneficjenci oraz inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców.

11 Następujące kategorie wydatków mogą być kwalifikowalne:
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Następujące kategorie wydatków mogą być kwalifikowalne: opłaty i koszty podróży (w tym diety) za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach; koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów; koszty działań informacyjnych i promocyjnych.

12 OGÓLNE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW
Kryteria formalne, m.in.: kompletność i poprawność wniosku (możliwe uzupełnienia zgodnie z wytycznymi MRR - zał. 5); kwalifikowalność partnerstwa. Jeden podmiot może uczestniczyć maksymalnie w 2 projektach w roli lidera czy partnera; jednocześnie to samo partnerstwo może złożyć tylko jeden wniosek; zgodność zakresu projektu z kwalifikowalnym zakresem tematycznym Programu.

13 OGÓLNE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW
Kryteria merytoryczne, m.in.: potencjał partnerstwa, rozumiany jako zdolność uczestników partnerstwa do podejmowania wspólnych działań i realizacji zakładanych celów projektu, w tym kompleksowy i trwały charakter współdziałania; ocena działań zaplanowanych w projekcie, w tym trwałość produktów i rezultatów projektu; zgodność z zasadami Programu, w tym adekwatność wobec celów i założeń Programu, wymiar partycypacji społecznej i zagadnienia horyzontalne; budżet i efektywność kosztów, m.in. ocena konieczności i efektywności planowanych wydatków i kosztów zarządzania.

14 PROJEKTY KONKURSOWE –OCENA PROJEKTÓW
eksperci oceniający projekty analizują przede wszystkim podejście wnioskodawcy/partnera do rozwiązania problemu (metodologia, innowacyjność, kompleksowość itd.) przedstawione w analizie wykonalności; kryteria oceny maja charakter jawny (załącznik do regulaminu konkursu) i zostały zatwierdzone przez Komitet ds. Wyboru Projektów; każdy projekt oceniany będzie przez dwóch niezależnych i bezstronnych ekspertów (możliwość powołania trzeciego eksperta w przypadku rozbieżności w punktacji).

15 Ogłoszenie i przeprowadzenie przez Operatora konkursu otwartego
HARMONOGRAM WDRAŻANI PROGRAMU Ogłoszenie listy rankingowej i rezerwowej projektów wybranych przez Komitet ds. Wyboru Projektów Formalna i merytoryczna ocena złożonych wniosków/ ewentualna procedura odwoławcza Ogłoszenie i przeprowadzenie przez Operatora konkursu otwartego I kw. 2013 II - III kw.2013 IV kw. 2013

16 nabór wniosków trwa od 25 stycznia br. do 5 kwietnia br.
ISTOTNE TERMINY nabór wniosków trwa od 25 stycznia br. do 5 kwietnia br. kwalifikowalność wydatków w projekcie: od dnia podpisania umowy na dofinansowanie do dnia zakończenia realizacji projektu (nie później niż do 30 kwietnia 2016r.)

17 zakładka: Program_regionalny Osoby do kontaktu: Magdalena Braniewska – Dorota Witowska – Marcin Bogusz –


Pobierz ppt "ROZWÓJ MIAST - OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google