Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW Operator - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 28.01.2013 Warszawa

2 02 CELE KONKURSU wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego albo jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców - w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej jednostki samorządu; wsparcie miast i ich obszarów funkcjonalnych w obszarach wymagających interwencji; poprawa jakości usług świadczonych przez administrację samorządową; przygotowanie do realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020

3 03 KWALIFIKOWALNE PRODUKTY KONKURSU - zintegrowane strategie rozwoju dla całego obszaru miejskiego (miasta wraz z jego obszarem funkcjonalnym) w wymiarze ogólnym lub sektorowym, w tym analizy sektorowe i badania społeczne; – strategie i polityki sektorowe dla obszaru funkcjonalnego; – plany operacyjne do w/w strategii (nowych lub istniejących); – studia wykonalności dla planowanych przedsięwzięć (projektów, grup projektów) opracowane w celu wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia (w zakresie technicznym, organizacyjno-prawnym, finansowym);

4 04 KWALIFIKOWALNE PRODUKTY KONKURSU - dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz środowiskowa (projekt budowlany, ew. projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie), OOŚ; – dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ; – założenia do zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin znajdujących się na obszarze funkcjonalnym objętym partnerstwem; – plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa, w tym opracowanie umów, porozumień oraz działania szkoleniowo- doradcze w celu ich realizacji; – plan komunikacji i konsultacji społecznych działań partnerstwa, w tym konsultacji tworzonych dokumentów.

5 05 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH Strategie/plany powinny obejmować w sposób zintegrowany problemy/tematy istotne dla samorządów i społeczności lokalnych: 1.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 2.lokalny rynek pracy; 3.zadania oświatowo – edukacyjne; 4.politykę mieszkaniową; 5.kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; 6.problemy zmian demograficznych;

6 06 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 7.infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie multimodalnych systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów; 8.Partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne. 9.Inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza z zakresu 11 priorytetów funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020.

7 07 DOSTĘPNE ŚRODKI środki dostępne w ramach konkursu: 7 401 548 EUR ; wielkość dofinansowania projektów: od 350 000 do 550 000 ; wymagane 15% współfinansowanie ze strony beneficjenta. KWALIFIKOWALNI BENEFICJENCI – co najmniej dwie współpracujące JST, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko - wiejską, – stowarzyszenie JST, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą), – związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/ gminą miejsko - wiejską (albo miastem i gminą). gmina miejska lub miejsko-wiejska jako lider partnerstwa; możliwa współpracy z jednostkami samorządowymi lub partnerami społecznymi z państw-darczyńców.

8 08 ZAKRES FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ KOMPONENT A: – na refundację wydatków wnioskodawców i podmiotów z krajów darczyńców poniesionych na poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu; – wnioskodawca wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (osobna zakładka wniosku) może ubiegać się o refundację kosztów w powyższym zakresie. KOMPONENT B: – na finansowanie działań skierowanych na tworzenia sieci współpracy, wymiany, dzielenia się oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców; – działania o charakterze otwartym organizowane przez Operatora Programu.

9 09 DOSTĘPNE ŚRODKI 1,5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Programu co równa się kwocie 168 432 euro, pojedyncza refundacja nie powinna przekroczyć kwoty 6 000 euro, poziom dofinansowania w ramach FWD uzależniony od przyznania dofinansowania na realizacje projektu w naborze otwartym: - dofinansowanie projektu przyznane: maksymalnie 100% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera; - brak dofinansowania projektu: maksymalnie 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera. OPERATOR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10 010 KWALIFIKOWANI WNIOSKODAWCY KOMPONENT A: Kwalifikowalnymi wnioskodawcami są potencjalni beneficjenci utworzeni jako osoby prawne w Polsce. Podmioty z państw darczyńców mogą również korzystać z Funduszu za pośrednictwem kwalifikowalnych wnioskodawców. KOMPONENT B: Kwalifikowalni są beneficjenci oraz inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców.

11 011 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Następujące kategorie wydatków mogą być kwalifikowalne: opłaty i koszty podróży (w tym diety) za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach; koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów; koszty działań informacyjnych i promocyjnych.

12 012 OGÓLNE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Kryteria formalne, m.in.: – kompletność i poprawność wniosku (możliwe uzupełnienia zgodnie z wytycznymi MRR - zał. 5); – kwalifikowalność partnerstwa. Jeden podmiot może uczestniczyć maksymalnie w 2 projektach w roli lidera czy partnera; jednocześnie to samo partnerstwo może złożyć tylko jeden wniosek; – zgodność zakresu projektu z kwalifikowalnym zakresem tematycznym Programu.

13 013 OGÓLNE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne, m.in.: – potencjał partnerstwa, rozumiany jako zdolność uczestników partnerstwa do podejmowania wspólnych działań i realizacji zakładanych celów projektu, w tym kompleksowy i trwały charakter współdziałania; – ocena działań zaplanowanych w projekcie, w tym trwałość produktów i rezultatów projektu; – zgodność z zasadami Programu, w tym adekwatność wobec celów i założeń Programu, wymiar partycypacji społecznej i zagadnienia horyzontalne; – budżet i efektywność kosztów, m.in. ocena konieczności i efektywności planowanych wydatków i kosztów zarządzania.

14 014 PROJEKTY KONKURSOWE –OCENA PROJEKTÓW – eksperci oceniający projekty analizują przede wszystkim podejście wnioskodawcy/partnera do rozwiązania problemu (metodologia, innowacyjność, kompleksowość itd.) przedstawione w analizie wykonalności; – kryteria oceny maja charakter jawny (załącznik do regulaminu konkursu) i zostały zatwierdzone przez Komitet ds. Wyboru Projektów; – każdy projekt oceniany będzie przez dwóch niezależnych i bezstronnych ekspertów (możliwość powołania trzeciego eksperta w przypadku rozbieżności w punktacji).

15 015 Ogłoszenie i przeprowadz enie przez Operatora konkursu otwartego I kw. 2013 Formalna i merytoryczn a ocena złożonych wniosków/ ewentualna procedura odwoławcza II - III kw.2013 Ogłoszenie listy rankingowej i rezerwowej projektów wybranych przez Komitet ds. Wyboru Projektów IV kw. 2013 HARMONOGRAM WDRAŻANI PROGRAMU

16 016 ISTOTNE TERMINY nabór wniosków trwa od 25 stycznia br. do 5 kwietnia br. kwalifikowalność wydatków w projekcie: od dnia podpisania umowy na dofinansowanie do dnia zakończenia realizacji projektu (nie później niż do 30 kwietnia 2016r.)

17 017 www.eeagrants.org www.eog.gov.pl zakładka: Program_regionalny Osoby do kontaktu: Magdalena Braniewska – magdalena.braniewska@mrr.gov.pl;magdalena.braniewska@mrr.gov.pl 22 273 77 90 Dorota Witowska – dorota.witowska@mrr.gov.pl; 22 273 77 92dorota.witowska@mrr.gov.pl Marcin Bogusz – marcin.bogusz@mrr.gov.pl; 22 273 77 91marcin.bogusz@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google