Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis działań przewidzianych w ramach projektu predefiniowanego Tomasz Potkański, Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Kierownik projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis działań przewidzianych w ramach projektu predefiniowanego Tomasz Potkański, Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Kierownik projektu."— Zapis prezentacji:

1 Opis działań przewidzianych w ramach projektu predefiniowanego Tomasz Potkański, Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Kierownik projektu

2 Cele programu i projektu Cel programu regionalnego MRR: Osiągniecie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy między-samorządowej i międzysektorowej Cele projektu doradczego ZMP (tzw. predefiniowanego): -Pomoc partnerstwom ubiegającym się o granty w komponencie konkursowym Programu Regionalnego MRR w przygotowaniu dobrych wniosków aplikacyjnych (Faza I) -Pomoc w rozwijaniu kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w trakcie realizacji projektów wspieranych grantami MRR (Faza II) -Monitoring procesu i sformułowanie wniosków legislacyjnych dotyczących usunięcia problemów formalno-prawnych w realizacji projektów partnerskich przez jednostki samorządu -Szerokie upowszechnienie wiedzy i doświadczeń z zakresu współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej wynikających z projektu - wśród ogółu jednostek samorządu w kraju

3 Etapy realizacji programu grantowego MRR i projektu predefiniowanego

4 Jakiego typu partnerstwa mogą brać udział w programie grantowym MRR? Partnerstwa między jednostkami samorządu, które wspólnie tworzą spójny terytorialnie obszar funkcjonalny; -typowy przykład: partnerstwa w ramach aglomeracji (miasto centralne z miastami/ gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego); -"Obszar funkcjonalny" w rozumieniu programu, to spójny terytorialnie obszar, w ramach którego zidentyfikowano istnienie wspólnych problemów i postanowiono je wspólnie rozwiązać; Partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego różnych rodzajów: np. współpraca metropolii z samorządem województwa, współpraca gmin na terenie powiatu z samorządem powiatowym, itp.; Wymiar międzysektorowy partnerstw – niezbędna jest współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi (w zależności od sytuacji), docelowo pożądany jest ich udział jako formalnych członków partnerstwa

5 Jakie produkty mogą być opracowane i sfinansowane w Fazie II – z grantu MRR (1) Analizy sektorowe i badania społeczne, na potrzeby przygotowania strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego lub strategii sektorowych Strategie rozwoju (całościowe) dla obszaru funkcjonalnego Strategie i polityki sektorowe dla obszaru funkcjonalnego Plany operacyjne do w/w strategii (nowych lub istniejących), w tym plany realizacyjne na najbliższe lata, z wymiarem rzeczowym i finansowym Studia wykonalności dla planowanych przedsięwzięć (projektów, grup projektów), opracowane w celu wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia (w zakresie technicznym, organizacyjno-prawnym, finansowym) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz środowiskowa (projekt budowlany, ew. projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie), oceny oddziaływania na środowisko – tutaj decydujące będzie uzasadnienie w Analizie Wykonalności stanowiącej załącznik do Wniosku Aplikacyjnego !!!

6 Jakie produkty mogą być opracowane i sfinansowane w Fazie II – z grantu MRR (2) Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ Założenia do zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do zmian (miejscowych) planów zagospodarowania przestrzennego - dla gmin znajdujących się na obszarze funkcjonalnym objętym partnerstwem Plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa, w tym opracowanie umów, porozumień oraz działania szkoleniowo-doradcze w celu ich realizacji (np. indywidualne lub wspólne zespoły projektowe, szkolenia z komunikacji i motywowania dla kadry, itp.) – bardzo istotne! Plan komunikacji i konsultacji społecznych działań partnerstwa, w tym konsultacji tworzonych dokumentów – konieczne!

7 Jakich zagadnień mogą dotyczyć strategie i plany operacyjne opracowane przez partnerstwa? 1.Strategie obszaru funkcjonalnego – wymiar całościowy 2.Poziom strategii sektorowych, w tym szczególnie: a.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; b.lokalny rynek pracy; c.zadania oświatowo – edukacyjne (np. analiza w kontekście lokalnego /ponadlokalnego rynku pracy); d.polityka mieszkaniowa jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych (funkcja socjalna) i gospodarczych (wzrost mobilności mieszkańców, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową); e.kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza zintegrowana rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; f.problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz różnych pokoleń; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji. g.Infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie multimodalnych systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów.

8 3. Inne strategie / zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru funkcjonalnego, zwłaszcza z zakresu 11 priorytetów funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020, tzn.: 1. Badania i działalność innowacyjna; 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; 3. Konkurencyjność MSP; 4. Gospodarka nisko-emisyjna; 5. Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie i zarz. ryzykiem 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (w tym zasobów dziedzictwa kulturowego); 7. Zrównoważony transport ; 8. Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności; 9. Integracja społeczna i zwalczanie ubóstwa; 10. Edukacja, upowszechnianie umiejętności i ustawiczne kształcenie; 11. Kreowanie możliwości instytucjonalnych i efektywna administracja publiczna. Jakich zagadnień mogą dotyczyć strategie i plany operacyjne opracowane przez partnerstwa (cz.2):

9 4. Wymiar przekrojowy: partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami projektów prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju, działania na rzecz realnego zwiększenia wpływu partnerów na działania władz lokalnych. Jakich zagadnień mogą dotyczyć strategie i plany operacyjne opracowane przez partnerstwa (cz.3):

10 Jaką pomoc oferuje projekt doradczy ZMP partnerstwom przygotowującym wnioski do MRR Pomoc w Fazie I – przygotowania wniosków: – Doradcy partnerstw – w miarę potrzeb będą świadczyć bieżąca pomoc w prowadzeniu procesu ustaleń między partnerami, oraz w każdym przypadku będą doradzać w zakresie przygotowania Wniosku Aplikacyjnego do MRR oraz Analizy Wykonalności zadań objętych wnioskiem do MRR – Eksperci sektorowi – pomoc doradcza w ustaleniu szczegółowego zakresu w obrębie poszczególnych sektorów, oraz pracochłonności i przewidywanych kosztów poszczególnych etapów działań objętych wnioskiem partnerstwa (będą to blisko 3-letnie zintegrowane programy, potencjalnie obejmujące działania z zakresu kilku sektorów – istnieje konieczność dobrej koordynacji i sporządzenia ścisłego i wykonalnego harmonogramu, co będzie oceniane przez MRR) Praca w/w ekspertów będzie się odbywać przede wszystkim na miejscu (na terenie działania partnerstwa), plus kontakt pomiędzy spotkaniami. EKSPERCI NIE ZASTĄPIĄ PERSONELU PARTNERSTWA W NAPISANIU TYCH DOKUMENTÓW, JEDYNIE POMOGĄ !!! UWAGA: eksperci, ani nikt z personelu projektu doradczego (predefiniowanego) nie bierze udziału w ocenie wniosków. Odpowiada za to wyłącznie MRR - Partnerstwom polskim, które są zainteresowane współpracą z Norweskimi miastami, projekt będzie pomagał w jej nawiązaniu. Będzie to jedno z zadań Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych

11 Jaką pomoc oferuje projekt doradczy ZMP partnerstwom w Fazie I Skala pomocy doradczej w Fazie I – tj. przygotowania wniosków do MRR - jest ograniczona dostępnym budżetem. Decyduje kolejność zgłoszeń: – Pierwszych 20 partnerstw, które się zgłoszą do ZMP i spełnią warunki formalne otrzyma pomoc w najszerszym zakresie: Indywidualny doradca partnerstwa – do 12 dni pracy Eksperci sektorowi – łącznie do 6 dni pracy na rzecz partnerstwa - Kolejnych 10 partnerstw, które się zgłoszą do ZMP i spełnią warunki formalne otrzyma pomoc w węższym zakresie: Indywidualny doradca partnerstwa – do 8 dni pracy na rzecz partnerstwa Eksperci sektorowi – łącznie do 5 dni pracy na rzecz partnerstwa - Dalsze partnerstwa, które się zgłoszą do ZMP (…) otrzymają pomoc wyłącznie w podstawowym zakresie: Indywidualny doradca partnerstwa – ok. 3-4 dni pracy na rzecz partnerstwa Eksperci sektorowi – łącznie ok. 3 dni pracy na rzecz partnerstwa -Konsultacje telefoniczne -Co miesiąc będą się odbywać Warsztaty Informacyjne dla Partnerstw, na których obok informacji o projekcie dla nowo-zainteresowanych uczestników, można dyskutować pojawiające się problemy w przygotowaniu wniosków, a odpowiedzi na typowe pytania znajdą się na stronie www

12 Jaką pomoc oferuje projekt doradczy (predefiniowany) partnerstwom w Fazie II Partnerstwa realizują swoje przedsięwzięcia – zgodnie ze zaakceptowa- nym wnioskiem do MRR – z wykorzystaniem środków, jakie uzyskają z grantu. Jednocześnie nadal uzyskują pomoc projektu doradczego ZMP w postaci pracy indywidualnego doradcy partnerstwa i ekspertów sektorowych. Obejmuje to: – Monitoring postępów na miejscu, pomoc partnerstwu w odbieraniu produktów od wykonawców, ew. aktywna moderacja procesu pracy – jeśli zachodzi taka potrzeba, proponowanie specjalistycznych szkoleń, uczestnictwo w spotkaniach zespołów zarządzających Partnerstw, konferencjach i seminariach. – Specjalistyczna pomoc doradcza w rozwiązywaniu szczególnie skomplikowanych problemów w danym sektorze usług – Udział w szkoleniach specjalistycznych – wg zapotrzebowania zidentyfikowanego w Fazie I Udział kilku przedstawicieli każdego partnerstwa w wizycie studyjnej w Norwegii w Fazie II (wizyty w kilku dobranych przez KS miastach – zapoznanie się z doświadczeniami norweskimi we współpracy JST)

13 Inne działania projektu doradczego w Fazie II Projekt prowadzi monitoring realizacji wszystkich przedsięwzięć finansowa- nych przy pomocy środków z grantów MRR w zakresie: – Umożliwiającym opracowanie modelu/modeli współpracy (partnerstw) JST na rzecz rozwoju; – Umożliwiającym opracowanie wniosków legislacyjnych dotyczących poprawy warunków formalno-prawnych do realizacji projektów współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej na rzecz rozwoju regionalnego/lokalnego. Projekt prowadzi komponent edukacyjno-upowszechniający, na który składają się m.in. - cykliczne coroczne spotkania tematyczne partnerstw w celu wymiany doświadczeń - 2 edycje konkursu Samorządowy Lider Zarządzania (współpraca JST) w 2014 i 2015; - seminaria regionalne popularyzujące wyniki programu – wymiana inf. i doświadczeń; - konferencje informacyjne - ogólnokrajowe nt. przebiegu i efektów programu - utworzenie nowego działu w Bazie Dobrych Praktyk (www.dobrepraktyki.pl); - promocja i upowszechnianie wiedzy o doświadczeniach programu poprzez media; - stałe doradztwo prawne dla JST planujących i realizujących współpracę między- samorządową i międzysektorową, aby wesprzeć praktyczne wykorzystanie promowanego podejścia w skali kraju; -wykorzystanie doświadczeń norweskich samorządów – poprzez wizyty przedstawicieli norweskich JST, które przyjmowały Polaków – w polskich samorządach

14 Cykl pracy z partnerstwami ze strony realizatorów projektu doradczego w Fazie I (może być modyfikowany): Spotkanie nr 1 przedstawiciela kierownictwa projektu oraz Doradcy Partnerstwa (DP) z przedstawicielami partnerstwa (grupy inicjatywnej która podpisała wniosek, lub rozszerzonej grupy) na miejscu. Przedmiotem jest szczegółowe, choć nadal wstępne, ustalenie zakresu pracy partnerstwa. Efektem spotkania powinno być wyrównanie wiedzy uczestników procesu, określenie trybu pracy nad przygotowaniem Wniosku Aplikacyjnego i Analizy Wykonalności projektu, wstępna lista zaangażowanych partnerów, przyszły podział odpowiedzialności, itp. Spotkanie nr 2 DP z przedstawicielami partnerstwa na miejscu. W spotkaniu biorą już udział przedstawiciele wszystkich zaproponowanych partnerów. W tym gronie następuje potwierdzenie wcześniejszych ustaleń i ew. doszczegółowienie tematyki pracy partnerstwa, wstępny podział odpowiedzialności za poszczególne elementy dokumentów, wskazanie osób, które będą na roboczo brały udział w spotkaniach i pracach. Na podstawie tych danych DP określa jakie specjalności Ekspertów Sektorowych (ES) będą potrzebne (w ramach limitu dni przysługującego partnerstwu). Spotkania nr 3-4 na miejscu, w których biorą udział DP oraz odpowiedni ES. Efektem serii kontaktów bezpośrednich jest opracowanie szczegółowego planu merytorycznego działań w danym sektorze, który będzie elementem przyszłego wniosku do MRR. Najpóźniej na tym etapie jest już konieczny aktywny udział partnerów społecznych. Spotkania nr 5-6 i ew. dalsze - są poświęcone syntezie różnych zagadnień merytorycznych w jeden spójny projekt, który będzie dalej opracowany w formie Analizy Wykonalności (AW) oraz podjęcie ustaleń dotyczące szczegółów tej analizy. W dalszej kolejności wnioski z AW są przekładane do formularza Wniosku Aplikacyjnego. Konsultacje telefoniczne i e-mailowe z Doradcą Partnerstwa

15 Kryteria dostępu do udziału w projekcie predefiniowanym (Faza I – pomoc w przygotowaniu wniosków do MRR) Wypełniony formularz zgłoszeniowy Minimum 2 partnerów samorządowych Określenie wspólnych problemów i wynikający z nich zakres współpracy Co najmniej wstępne porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa, w tym wskazanie lidera (JST lub samorządowa jednostka organizacyjna); Gdy wniosek składa stowarzyszenie JST lub związek komunalny) - o ile stanowią zwarty terytorialnie obszar funkcjonalny – odrębne porozumienie nie jest konieczne, wystarczy kopia dokumentów rejestrowych i statut UWAGA: złożenie skutecznego wniosku do MRR w styczniu 2013 roku nie jest uwarunkowane udziałem w projekcie predefiniowanym !!!

16 ZARYS kryteriów oceny w konkursie grantowym MRR (etap wejścia do Fazy II – 3 letni projekt) Kryteria formalne/dostępu: – Zgłoszenie zostało złożone w terminie – Wypełniony Wniosek Aplikacyjny plus załączniki, w tym szczególnie Analiza Wykonalności Projektu – Minimum 2 partnerów samorządowych i przynajmniej jeden z sektora społecznego lub gospodarczego – Porozumienie o współpracy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania; w przypadku stowarzyszenia JST lub związku komunalnego – dokument rejestrowy i statut – Wskazanie lidera - w przypadku porozumień JST konieczne. W odniesieniu do stowarzyszeń JST i związków komunalnych – liderem jest ten podmiot

17 ZARYS kryteriów oceny w konkursie grantowym MRR (etap wejścia do Fazy II – 3 letni projekt) Kryteria oceny merytorycznej (propozycja ZMP dla MRR): – Punkty za Analizę Wykonalności Projektu - (np.: jakość diagnozy, zgodność tematyki z priorytetami programu, innowacyjność proponowanych rozwiązań wobec zidentyfikowanych problemów, poziom zintegrowania proponowanych działań, wykonalność planu wdrożenia, gospodarność w zakresie proponowanych wydatków, itp.) - NAJWAŻNIEJSZY PUNKTOWO ELEMENT – Liczba partnerów JST tego samego rodzaju (szczebla) – Skala współpracy jednostek ST różnych szczebli – Skala współpracy z podmiotami z innych sektorów – Wcześniejsze sformalizowane doświadczenie we współpracy (które można udokumentować), którego istnienie zwiększa szansę na trwałość i efektywność współpracy - WAŻNY PUNKTOWO ELEMENT

18 Sugerowany schemat Analizy Wykonalności projektu objętego wnioskiem (załącznik do wniosku do MRR ) I. Streszczenie opisu projektu i wnioski z analizy wykonalności II. Charakterystyka projektu; w tym: II. 1 Tytuł projektu i partnerzy; II.2 Lokalizacja i beneficjenci; II.3 Uwarunkowania społeczno- gospodarcze i środowiskowe, identyfikacja problemu; II.4 Logika interwencji - opisowo i matryca logiczna; II.5 Cele i oczekiwane rezultaty oraz wskaźniki III. Analiza techniczna projektu i harmonogram wdrożenia; w tym: III.1 Opis komponentów i harmonogramu ich wdrożenia, oraz wzajemnych relacji; III.2 Harmonogram wdrożenia całego projektu IV. Analiza instytucjonalna i wykonalność zarządcza; w tym: IV.1 Charakterystyka beneficjentów - członków partnerstwa (partnerów); IV.2 Wykonalność instytucjonalno-zarządcza, sposób zarządzania i monitoringu; IV.3 Trwałość projektu

19 Sugerowany schemat Analizy Wykonalności projektu objętego wnioskiem (załącznik do wniosku do MRR) – c.d. V. Analiza ryzyka VI. Analiza prawnej wykonalności projektu VII. Analiza finansowa, w tym: VII.1 Opis struktury kosztów projektu w układzie zadaniowym i układzie rodzajowym; VII.2 Analizę harmonogramu wydatków w ujęciu rocznym i kwartalnym, oraz wg zadań; VII.3 Analiza systemu finansowania kosztów projektu - montaż finansowy, zapewnienie płynności finansowej, możliwości pokrycia wkładu własnego VIII. Analiza korzyści społeczno-ekonomicznych IX. Analiza potencjalnego oddziaływania na środowisko X. Wnioski XI. Załączniki

20 Współpraca bilateralna z miastami norweskimi - możliwość korzystania z Funduszu Współpracy Bilateralnej (FWB) w MRR Projekt doradczy będzie pomagał Partnerstwom polskim, które są zainteresowane współpracą z norweskimi miastami - w jej nawiązaniu. Będzie to jedno z zadań Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), we współpracy z ZMP Znaczenie współpracy bilateralnej polskich i norweskich jednostek samorządu! Projekt doradczy (ZMP) finansuje ze swego budżetu tylko wyjazdy zorganizowane, w tym grupowe wyjazdy studialne do Norwegii na początku Fazy II oraz przyjazdy przedstawicieli norweskich miast (jeśli są wspólnie organizowane przez ZMP) Fundusz Wymiany Bilateralnej (zarządzany przez MRR) służy partnerstwom do finansowania kosztów podróży indywidualnych w obie strony (Polska-Norwegia) w celu uzgodnienia wspólnych projektów lub umów z partnerami norweskimi, głownie w Fazie I W Fazie II ewentualna współpraca bilateralna powinna być - co do zasady - finansowana w ramach otrzymanego grantu z MRR. Jednak w Fazie II (od lutego 2013) FWB może także służyć do pokrycia kosztów wzajemnych podróży – ale do czasu uruchomienia grantu MRR. Natomiast w odniesieniu do Partnerstw, które nie otrzymały grantu – także po tej decyzji JST/Partnerstwo aplikujące do FWB o sfinansowanie kosztów podróży, po pozytywnej decyzji MRR samo wykłada środki i są one mu zwracane. Szczegółowe zasady określi MRR

21 Program grantowy MRR - poziomy współfinansowania z MF EOG W Fazie I projektu, na etapie przygotowania wniosków grantowych do MRR, projekt predefiniowany pokrywa koszty doradztwa, a partnerstwa ponoszą wszystkie własne koszty przygotowania wniosków W Fazie II – wnioskodawcy, których projekt otrzymał dofinansowanie z MRR, uzyskają współfinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych Udział własny partnerstw będzie mógł być w części wykazany w formie udokumentowanego kosztu pracy personelu członków partnerstwa, w ramach realizacji projektu. O szczegółowym poziomie % zadecyduje MRR

22 Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków – obowiązują Regulacje MF EOG, art. 7.2 Za wydatki kwalifikowalne w ramach projektów MF EOG uznane będą koszty faktycznie poniesione przez Beneficjenta spełniające poniższe kryteria: – zostały poniesione między pierwszym i ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w umowie w sprawie projektu; – mają związek z przedmiotem umowy w sprawie projektu i wskazane są w szacunkowym ogólnym budżecie projektu; – są proporcjonalne i niezbędne do wdrożenia projektu; – muszą być wykorzystane wyłącznie na zrealizowanie celu/celów projektu i jego przewidywanego rezultatu/przewidywanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności; – są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej projektu, oraz ustalone zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości kraju, w którym ma siedzibę Beneficjent i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości; oraz – są zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i społecznego.

23 Bezpośrednie wydatki kwalifikowalne w ramach grantów, spełniające kryteria ogólne z Regulacji MF EOG, art. 7.3 - w szczególności: – koszty personelu przydzielonego do projektu (…) Odpowiednie koszty wynagrodzeń personelu administracji krajowej są kwalifikowalne w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprowadzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego projektu; – koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych; – koszt nowego lub używanego sprzętu pod warunkiem, że jest amortyzowany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi beneficjenta i zasadami ogólnie przyjętymi dla przedmiotów tego samego rodzaju. Zakup gruntów i nieruchomości na warunkach określonych w art. 7.5; – koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do projektu; – koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz niniejszych Regulacji MF EOG; a także – koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego projektu (np. koszty zabezpieczeń, gwarancji, itp.)

24 Jak zgłaszać się do udziału w projekcie predefiniowanym? W pierwszej połowie lipca 2012 (data będzie z wyprzedzeniem ogłoszona na stronie ZMP) rozpocznie się rejestracja wniosków o udział w projekcie predefiniowanym. Zainteresowane partnerstwo powinno dostarczyć prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek do Biura ZMP, ul. Robocza 46A, 61-517 Poznań. Oryginał wniosku wraz z załącznikami musi być przesłany pocztą poleconą, kurierską, itp., lub może być dostarczony osobiście do Biura (w godz. 8-16); Dla przyśpieszenia rejestracji oryginalny i podpisany formularz wraz z załącznikami może być najpierw przesłany w formie zeskanowanej e-mailem. Jako moment wpływu liczy się wówczas datę i godzinę wpływu w formie elektronicznej (na adres: biuro@zmp.poznan.pl) pod warunkiem, że w ciągu 3 dni roboczych od tego momentu wpłynie pocztą tożsamy oryginał wniosku i załączników. Jeśli oryginał nie wpłynie w tym terminie, za datę wpływu wniosku uważa się datę dostarczenia oryginału pocztą. Po zarejestrowania wniosku w sekretariacie Biura ZMP, wnioskodawca niezwłocznie otrzymuje tą samą drogą potwierdzenie, wraz z podaniem daty i godziny otrzymania wniosku. Odrębnym pismem Biuro ZMP informuje partnerstwo o przyznanym limicie dni doradztwa ze strony projektu. Decyduje o tym kolejność zgłoszeń.

25 Dziękuję za uwagę Kontakt: Tomasz Potkański, Kierownik projektu, Email: tomasz.potkanski@zmp.poznan.pltomasz.potkanski@zmp.poznan.pl tel. kom 669-16-16-16 lub Alicja Grenda, Z-ca Kierownika projektu ds. organizacyjnych, Email: alicja.grenda@zmp.poznan.plalicja.grenda@zmp.poznan.pl tel. stacjonarny (61) 633 50 55 tel. kom 601-79-56-97


Pobierz ppt "Opis działań przewidzianych w ramach projektu predefiniowanego Tomasz Potkański, Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Kierownik projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google