Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

01 ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "01 ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 01 ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Operator - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1.10.2012 Warszawa

2 02 Uzasadnienie realizacji Programu Miasta, szczególnie obszary metropolitalne, jako główne źródło rozwoju regionów, wymagają niezbędnej interwencji - opracowanie schematów i mechanizmów skutecznej współpracy; Potrzeba budowania potencjału i mechanizmów wspólnej identyfikacji i rozwiązywania problemów o charakterze terytorialnym, zwłaszcza w miastach i na ich terenach funkcjonalnych, gdzie skoncentrowany jest kapitał ludzki; Potrzeba spójnej polityki miejskiej w celu wzmocnienia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami oraz stworzenia trwałych partnerstw.

3 03 Podstawowe informacje o Programie Dostępne dofinansowanie – 9 500 000 – wielkość dofinansowani (max. 85%) projektów: od 350 000 do 550 000 Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (również we współpracy z partnerami społecznymi i/lub jednostkami samorządowymi z państw-darczyńców) - wymagane partnerstwo co najmniej dwóch JST, w tym jednego miasta/gminy miejsko-wiejskiej; – natura kwalifikowalnych działań wymaga współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. Operator – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Struktura programu – projekt predefiniowany – projekty konkursowe

4 04 Projekt predefiniowany Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego – realizowany przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz partnerem norweskim– Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS). – do projektu zgłosiło się 59 partnerstw, które deklarują udział w konkursie Cel projektu – przygotowanie partnerstw samorządowych do ubiegania się o dofinansowanie i wsparcie w realizacji projektów konkursowych; – podniesienia kompetencji przedstawicieli JST w zakresie współpracy międzysamorządowej (między różnymi szczeblami samorządu) i międzysektorowej (z org. pozarządowymi, org. przedsiębiorców i innymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego) jako narzędzi rozwiązywania problemów społeczno – ekonomicznych na danym terenie; – zapewnienia wymiany doświadczeń między JST planującymi przygotowanie projektów składanych w trybie konkursowym.

5 05 Projekty konkursowe – kwalifikowalne produkty – zintegrowane strategie rozwoju dla całego obszaru miejskiego (miasta wraz z jego obszarem funkcjonalnym) w wymiarze ogólnym lub sektorowym, w tym analizy sektorowe i badania społeczne; – strategie i polityki sektorowe dla obszaru funkcjonalnego; – plany operacyjne do w/w strategii (nowych lub istniejących); – studia wykonalności dla planowanych przedsięwzięć (projektów, grup projektów) opracowane w celu wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia (w zakresie technicznym, organizacyjno-prawnym, finansowym);

6 06 Projekty konkursowe – kwalifikowalne produkty – dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz środowiskowa (projekt budowlany, ew. projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie), OOŚ; – dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ; – założenia do zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin znajdujących się na obszarze funkcjonalnym objętym partnerstwem; – plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa, w tym opracowanie umów, porozumień oraz działania szkoleniowo- doradcze w celu ich realizacji; – plan komunikacji i konsultacji społecznych działań partnerstwa, w tym konsultacji tworzonych dokumentów.

7 07 Projekty konkursowe – zakres tematyczny Strategie/plany powinny obejmować w sposób zintegrowany problemy/tematy istotne dla samorządów i społeczności lokalnych: – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; – lokalny rynek pracy; – zadania oświatowo – edukacyjne; – politykę mieszkaniową; – kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; – problemy zmian demograficznych;

8 08 Projekty konkursowe – zakres tematyczny – infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie multimodalnych systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów; – inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza z zakresu 11 priorytetów funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne.

9 09 Projekty konkursowe – ogólne kryteria oceny projektów Kryteria formalne, m.in.: – Kwalifikowalnosć partnerstwa: partnerstwa między gminami (w tym miastem) tworzącymi obszar funkcjonalny, partnerstwa w ramach aglomeracji (miasto centralne z miastami/ gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego) czy obszaru metropolitalnego, partnerstwa między różnymi szczeblami samorządu terytorialnego, partnerstwa międzysektorowe - współpraca JST z partnerami społecznymi i gospodarczymi w kształtowaniu i realizacji polityk lokalnych. – jeden podmiot może uczestniczyć maksymalnie w 2 projektach w roli lidera czy partnera; jednocześnie to samo partnerstwo może złożyć tylko jeden wniosek.

10 010 Projekty konkursowe – ogólne kryteria oceny projektów Kryteria merytoryczne, m.in.: – potencjał partnerstwa, rozumiany jako zdolność uczestników partnerstwa do podejmowania wspólnych działań i realizacji zakładanych celów projektu, w tym charakter kompleksowy i innowacyjny współdziałania; – adekwatność wobec celów i założeń Programu; – metodologia, w tym m.in. zaproponowanie rozwiązań niestandardowych w realizacji projektu; – wymiar partycypacji społecznej; – trwałość i komplementarność zaproponowanych działań; – budżet i efektywność kosztów.

11 011 Projekty konkursowe – ogólne kryteria oceny projektów – eksperci oceniający projekty analizują przede wszystkim podejście beneficjenta/partnera do rozwiązania problemu (metodologia, innowacyjność, kompleksowość itd.) przedstawione w analizie wykonalności; – kryteria oceny maja charakter jawny i zostaną zatwierdzone przez Komitet ds. Wyboru Projektów; – każdy projekt oceniany będzie przez dwóch niezależnych i bezstronnych ekspertów (możliwość powołania trzeciego eksperta w przypadku rozbieżności w punktacji).

12 012 Fundusz Współpracy Dwustronnej – podstawowe informacje Dostępne środki 1,5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Programu co równa się kwocie 168 432 euro, pojedyncza refundacja nie powinna przekroczyć kwoty 6 000 euro, poziom dofinansowania w ramach FWD uzależniony od przyznania dofinansowania na realizacje projektu w naborze otwartym: – dofinansowanie projektu przyznane: maksymalnie 100% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera; – brak dofinansowania projektu: maksymalnie 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera. Operator Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

13 013 Fundusz Współpracy Dwustronnej - zakres KOMPONENT A: – na refundację wydatków wnioskodawców i podmiotów z krajów darczyńców poniesionych na poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu; – wnioskodawca wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (osobna zakładka wniosku) może ubiegać się o refundację kosztów w powyższym zakresie. KOMPONENT B: – na finansowanie działań skierowanych na tworzenia sieci współpracy, wymiany, dzielenia się oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców; – działania o charakterze otwartym organizowane przez Operatora Programu.

14 014 Fundusz Współpracy Dwustronnej – kwalifikowalni wnioskodawcy KOMPONENT A: – kwalifikowalnymi wnioskodawcami są potencjalni beneficjenci utworzeni jako osoby prawne w Polsce; – podmioty z państw darczyńców mogą również korzystać z Funduszu za pośrednictwem kwalifikowalnych wnioskodawców. KOMPONENT B: – Kwalifikowalni są beneficjenci oraz inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców.

15 015 Fundusz Współpracy Dwustronnej – kwalifikowalne wydatki Następujące kategorie wydatków mogą być kwalifikowalne: opłaty i koszty podróży (w tym diety) za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach; koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów; koszty działań informacyjnych i promocyjnych.

16 016 Harmonogram najbliższych działań Konferencj a otwierająca realizację projektu predefinio wa nego Realizacja Fazy I projektu predefinio wanego Ogłoszenie i przeprowa dzenie przez Operatora konkursu otwartego Formalna i merytoryczn a ocena złożonych wniosków Ogłoszenie listy rankingowej i rezerwowej projektów wybranych przez Komitet ds. Wyboru Projektów czerwiec 2012 II – IV kw. 2012 IV kw. 2012/ I kw. 2013 II - III kw. 2013 III/IV kw. 2013

17 017 WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW – harmonogram konkursów Nazwa konkursuTermin rozpoczęciaProgram Wsparcie jako ś ci us ł ug publicznych V 2012POPT 2007-2013 Projekt predefiniowany w ramach Programu Regionalnego VII 2012MF EOG 2009-2014 Wsparcie tworzenia obszarów funkcjonalnych – część I X 2012POPT 2007-2013 Nabór otwarty w ramach Programu Regionalnego XII 2012MF EOG 2009-2014 Wsparcie tworzenia obszarów funkcjonalnych – część II I-II 2013POPT 2007-2013

18 018 www.eeagrants.org www.eog.gov.pl/Program_regionalny www.popt.gov.pl Osoby do kontaktu: Magdalena Braniewska – magdalena.braniewska@mrr.gov.pl;magdalena.braniewska@mrr.gov.pl 22 461 33 54 Marcin Bogusz – marcin.bogusz@mrr.gov.pl; 22 461 31 29marcin.bogusz@mrr.gov.pl Dorota Witowska – dorota.witowska@mrr.gov.pl; 22 461 33 29dorota.witowska@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "01 ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google