Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁÓWNE REZULTATY IMPLEMENTACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁÓWNE REZULTATY IMPLEMENTACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1

2 GŁÓWNE REZULTATY IMPLEMENTACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych Warszawa, 17-18 lipca 2008 r.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 Cele konferencji Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE w wybranych obszarach życia społeczno-gospodarczego Prezentacja oceny wpływu funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007 Przedstawienie zróżnicowań regionalnych po czteroletnim okresie realizacji polityki spójności w Polsce Omówienie wyzwań i wypracowania rekomendacji dotyczących polityki spójności w latach 2007-2013

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 4 W ostatnich latach tempo wzrostu polskiego PKB jest dwukrotnie wyższe niż przeciętne tempo w krajach UE. Mimo tego Polska należy do biedniejszych krajów UE - PKB per capita Polski stanowi 54,6% średniego PKB UE-27 (wzrost o 5,6 pkt proc. w stosunku do roku 2003) Po akcesji do UE – szybszy rozwój gospodarki, postępująca konwergencja z krajami UE-27

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5 Dzięki funduszom UE w 2007 r. poziom PKB był wyższy o – od 26 mld zł (model MaMoR2) do 31 mld zł (model HERMIN). W kolejnych latach oddziaływanie funduszy dalej będzie się zwiększać, osiągając maksimum (modelu HERMIN w roku 2013, kiedy to poziom PKB będzie wyższy o blisko 176 mld zł. Wg modelu MaMoR2 skala oddziaływania będzie się zwiększać z każdym rokiem, osiągając swoje maksimum (ok. 167 mld zł) w roku 2015. Wpływ funduszy unijnych na poziom PKB w latach 2004-2015 (wg modeli ekonometrycznych)

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 W IV kwartale 2007 r., w porównaniu z IV kwartałem 2003 r., odnotowano znaczący wzrost liczby pracujących (o ponad 1,8 mln osób, tj. o 13,3%). Wskaźnik zatrudnienia (osób w wieku 15-64 lata) wzrósł z 51,2% przeciętnie |w 2003 r. do 57% w 2007 r., wobec 65,4% w UE-27. Szacuje się, że dzięki funduszom UE wg badań ewaluacyjnych powstało około 320 tys. nowych miejsc pracy. Rośnie wskaźnik zatrudnienia

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 7 W 2007 r. zaobserwowano znaczący wpływ funduszy unijnych na liczbę pracujących – była ona wyższa dzięki funduszom unijnym o od 123 tys. (model MaMoR2) do 252 tys. (model HERMIN). Tendencja wzrostowa będzie trwała aż do 2013-2014 r., kiedy to liczba osób pracujących będzie wyższa o około 600 tys. Dzięki funduszom unijnym rośnie liczba pracujących (w wieku 15-64, w tys. osób)

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 8 W okresie od uruchomienia programów operacyjnych do końca 2007 r. w ramach Narodowego Planu Rozwoju wdrażano ponad 84,6 tys. projektów, w tym prawie 66,7 tys. zakończono, a ponad 17,9 tys. znajdowało się w trakcie realizacji. Do końca maja 2008 r. Polska wydatkowała 85,6% alokacji z funduszy strukturalnych oraz 42,7% alokacji Funduszu Spójności. Polska pod względem wydatkowania funduszy znajduje się w środku listy nowych państw UE. Najlepiej środki wydają Węgry i Estonia, a najsłabiej Cypr i Republika Czeska. Coraz szybciej i sprawniej korzystamy z funduszy unijnych

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 9 Pod względem ilościowym dominowały projekty z sektora produkcyjnego (83,1%) głównie w obszarze rolnictwa, natomiast wartościowo projekty o największej łącznej wartości realizowano w zakresie infrastruktury (54,3%) Łączna wartość ogółem 93,3 mld złLiczba projektów ogółem 84,6 tys. Struktura ilościowa i wartościowa projektów realizowanych w ramach NPR 2004-2006 (stan na koniec 2007 r.)

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 10 Projekty o największej wartości realizowały JST (38,5%), agencje rządowe i jednostki budżetowe (22,6%), przedsiębiorstwa (23,8%) oraz rolnicy (7,2%) Wartość projektów realizowanych przez beneficjentów

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 11 Znacząco dofinansowano obszar infrastruktury. Prawie połowa projektów wg wartości była realizowana w obszarach infrastruktury transportowej (29,2%) i środowiskowej (19,8%) Struktura wartościowa realizowanych projektów z podziałem wg obszarów interwencji

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12 Dzięki funduszom unijnym poprawia się stan infrastruktury. Do końca 2007 r. wybudowano i zmodernizowano ponad 601 km dróg i autostrad (do użytku oddano 195 km autostrad oraz kontynuowano pracę nad budową kolejnych 67 km). Ukończono modernizację ponad 350 km torów oraz ponad 460 km sieci trakcyjnej. Ze środków UE korzystają przedsiębiorstwa i otoczenie biznesu. Fundusze pożyczkowe udzieliły pożyczek prawie 9 tys. przedsiębiorstw oraz poręczeń 7,5 tys. przedsiębiorstwom. Ponad 5,5 tys. firm skorzystało z pomocy na imprezy targowe. W ramach nowych inwestycji przedsiębiorstw powstało prawie 6 tys. nowych miejsc pracy Wybrane efekty rzeczowe wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 13 Dzięki funduszom istotnie poprawia się stan regionalnej i lokalnej infrastruktury społecznej. Wsparciem objęto 259 obiektów dydaktycznych i badawczych oraz zakupiono 3964 szt. sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej Fundusze UE wyraźnie wpływają na rozwój regionalne infrastruktury transportowej. W omawianym okresie wybudowano lub zmodernizowano 3147,5 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w tym: 1307,5 km dróg regionalnych oraz 1839,9 km dróg lokalnych. Szeroki wykaz efektów rzeczowych prezentuje dzisiejszy raport. Będą one też omawiane na spotkaniach panelowych Wybrane efekty rzeczowe wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 Najbogatsze jest województwo mazowieckie (158% średniej Polski), najbiedniejsze – woj. Polski Wschodniej (w granicach 70% średniej Polski) Polska = 100 Rośnie zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego (dane 2005 r.)

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 15 5 najbiedniejszych województw generuje tylko ponad 15% PKB; 5 najbogatszych – blisko 58% PKB Polski. W celu zahamowania pogłębiających się różnic w rozwoju w okresie 2004-2015 najwyższa kwota funduszy unijnych w relacji do PKB zostanie skierowana do 5 najbiedniejszych województw Polski Wschodniej. Zmniejsza się udział regionów biednych w wytwarzaniu PKB

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 16 Regiony bogatsze więcej inwestują w infrastrukturę. Regiony biedniejsze (w tym Polski Wschodniej) więcej środków przeznaczają na wsparcie sektora produkcyjnego i zasobów ludzkich.

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17 Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, w tym przy wykorzystaniu funduszy unijnych, tak aby zmniejszać dystans do przeciętnego poziomu rozwoju UE – 27. Tworzenie warunków do podnoszenia konkurencyjności polskich regionów, z uwzględnieniem preferencji dla inicjatyw z zakresu B+R oraz społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dla regionów zapóźnionych (Polski Wschodniej). Większa koncentracja środków na długofalowych inwestycjach w regionalne determinanty wzrostu. Uruchomienie działań obejmujących komplementarne inwestycje w kapitał rzeczowy, ludzki i społeczny. Stworzenie ośrodka koordynującego realizację strategii i instrumentów z zakresu realizacji polityk wspólnotowych. Dalsze udoskonalanie systemu zarządzania wielopoziomowego i wzmacnianie systemu instytucjonalnego państwa. Wyzwania stojące przed Polską w zakresie realizacji polityki spójności

18 Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego media@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "GŁÓWNE REZULTATY IMPLEMENTACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google