Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja w I półroczu 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja w I półroczu 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja w I półroczu 2007 r.
Narodowego Planu Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty Sprawozdanie z realizacji NPR/PWW w I półroczu 2007 r. Konstancja Piątkowska XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego NPR/PWW 17 grudnia r.

2 Zmiany dokumentów programowych i obowiązujących procedur
1. Zmiany ram prawnych wdrażania NPR Zmiany dokumentów programowych i obowiązujących procedur Modyfikacje programów i uzupełnień programów, w tym: Przesunięcia środków pomiędzy działaniami (SPO WKP, SPO Rybołówstwo…, SPO Restrukturyzacja…, ZPORR, SPO RZL, PO PT Zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków – możliwość przedłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach niektórych działań i poddziałań (SPO WKP) Modyfikacje procedur dokonane w celu: Uproszczenia systemu wdrażania programów Przyspieszenia tempa płatności na rzecz beneficjentów

3 Zmiany systemu prawnego
1. Zmiany ram prawnych wdrażania NPR Zmiany systemu prawnego Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (m.in. podwyższenie progów, powyżej których konieczne jest stosowanie ustawy z 6 tys. do 14 tys. euro, zwiększenie jawności postępowania przetargowego, zmiana zasad arbitrażu poprzez powołanie Krajowej Izby Odwoławczej) Wydanie 41 rozporządzeń – wykonawczych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, w tym 13 rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie przyjęcia programów operacyjnych lub uzupełnień programów

4 Zmiany systemu prawnego
1. Zmiany ram prawnych wdrażania NPR Zmiany systemu prawnego Zakończenie procesu dostosowań rozporządzeń krajowych, regulujących zasady udzielania pomocy publicznej do przepisów wspólnotowych obowiązujących od początku 2007r. ( 8 rozporządzeń) Kontynuacja prac legislacyjnych nad aktami prawnymi ujętymi w dokumencie pt. Propozycja zmian legislacyjnych służących likwidacji barier prawnych warunkujących absorpcję funduszy UE w perspektywach finansowych oraz

5 2. Realizacja NPR – postęp finansowy Realizacja NPR – postęp finansowy
W I połowie 2007 r. odnotowano znaczący postęp finansowy w realizacji programów: niemal pełna kontraktacja środków na lata (ponad 96% alokacji), wypłacenie na rzecz beneficjentów ponad 5,2 mld zł, czyli blisko 1/3 środków wypłaconych od uruchomienia programów poziom płatności z kont programowych wg stanu na koniec czerwca br. osiągnął poziom 48% (32% na koniec 2006 r.) średniomiesięczna płatność w I półroczu 2007 r. wynosiła mln zł, ( wobec 674 mln zł w 2006 r.)

6 2. Realizacja NPR – postęp finansowy
Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z funduszy strukturalnych jako procent realizacji zobowiązań na lata (dane narastające, stan na koniec czerwca 2007 r.)

7 2. Realizacja NPR – postęp finansowy
Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z funduszy strukturalnych jako procent realizacji zobowiązań na lata (stan na 30 czerwca 2007r.)

8 2. Realizacja NPR – postęp finansowy
Poziom płatności zrealizowanych z funduszy strukturalnych jako procent realizacji zobowiązań na lata

9 2. Realizacja NPR – postęp finansowy
Liczba projektów, wysokość kosztów kwalifikowalnych oraz kwota dofinansowania w ramach Funduszu Spójności (dane w euro - stan na koniec czerwca 2007 r.) Sektor Liczba projektów Całkowity koszt kwalifikowalny projektów Całkowita kwota dofinansowania z Funduszu Spójności TRANSPORT 38 3 574  2 782  ŚRODOWISKO 90 4 287  2 850  OGÓŁEM 128 7 861  5 633 

10 2. Realizacja NPR – postęp finansowy
Fundusz Spójności - poziom płatności otrzymanych z KE jako procent alokacji na lata

11 3. Realizacja NPR – postęp rzeczowy Realizacja NPR – postęp rzeczowy
Do końca czerwca 2007 r. umowami objęto 82,4 tys. projektów, w tym 130 w ramach Funduszu Spójności Zakończono ok. 57 tys. projektów, które przyczyniły się m. in. do: Objęcia wsparciem z EFS ok. 1, 5 mln osób ( 1,2 mln w ramach SPO RZL oraz 281 tys. osób w ramach Priorytetu II ZPORR) Wybudowania lub zmodernizowania ponad 2,4 tys. km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (ZPORR) Powstania 92 oczyszczalni ścieków i 57 stacji uzdatniania wody nowych oczyszczalni ścieków Wybudowania 2,1 tys. km sieci wodociągowej oraz 2,3 tys. km sieci kanalizacyjnej Bezpośredniego wsparcia około 12 tys. przedsiębiorstw

12 3. Realizacja NPR – postęp rzeczowy
Wartość realizowanych projektów (wkład UE) na rozwój regionalny (ZPORR i SPO Restrukturyzacja…) oraz wysokość udzielonego wsparcia na mieszkańca województwa (stan na koniec czerwca 2007 r.)

13 4. Zdolność instytucjonalna - Zatrudnienie w insty-tucjach uczestniczących w systemie wdrażania

14 4. Zdolność instytucjonalna - Zatrudnienie w insty-tucjach uczestniczących w systemie wdrażania

15 5. Kontrole systemowe przeprowadzone w I półroczu 2007 r.
W PO Pomoc techniczna, ze względu na uproszczony system instytucjonalny realizacji programu, w którym występuje tylko Instytucja Zarządzająca, kontrole systemowe nie są przeprowadzane

16 5. Kontrole projektów przeprowadzone w I półroczu 2007 r.

17 6. Ewaluacja – obszary priorytetowe w I półroczu 2007 r.
Badania ewaluacyjne na poziomie PWW oraz poszczególnych SPO tematy: wpływ interwencji funduszy strukturalnych na: rozwój społeczno – ekonomiczny regionów, zatrudnienie, przekształcanie regionów wiejskich oraz na realizację Strategii Lizbońskiej. rozpoczęcie prac nad realizacją badań dot. kosztów administracyjnych wdrażania funduszy strukturalnych oraz ich wpływu na stan finansów publicznych Budowa systemu ewaluacji na okres Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata Budowa systemu ewaluacji na poziomie Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Sporządzenie projektu Planu ewaluacji NSRO, zawierającego strategiczne kierunki działań związanych z ewaluacją w okresie

18 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Realizacja w I półroczu 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google