Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 29 lipca 20081 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla rozwoju infrastruktury i środowiska Cele konferencji. Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 29 lipca 20081 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla rozwoju infrastruktury i środowiska Cele konferencji. Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 29 lipca 20081 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla rozwoju infrastruktury i środowiska Cele konferencji. Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród wykonawców robót budowlanych.

2 Konferencja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

3 3Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cele konferencji prezentacja wyników badania ewaluacyjnego Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym dyskusja nt. problemów na styku inwestor-wykonawca robót/usług budowlanych – optyka inwestorów zwrócenie uwagi potencjalnych beneficjentów POIiŚ na problemy, z którymi zetknęli się benficjenci, którzy otrzymali wsparcie w latach 2000-2006 oraz na problemy wskazywane przez wykonawców poszukiwanie rozwiązań (leżących w gestii inwestorów) problemu wzrostu kosztów

4 4Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szerszy kontekst problemów na rynku budowlanym Wzrost kosztów realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych budzi również zaniepokojenie Komisji Europejskiej. KE prosi stronę polską o dokonanie analizy przyczyn wzrostu kosztu inwestycji (badanie ewaluacyjne, które będzie prezentowane odpowiada w jakimś stopniu na ten postulat) oraz opracowanie planu działań. KE deklaruje również gotowość do wsparcia polskich władz w każdym elemencie takiego planu. Niniejsza konferencja przyczynkiem do dyskusji na ten temat.

5 5Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ograniczenia konferencji niniejsza konferencja jedynie przyczynkiem do dyskusji nt. rozwiązań problemu dotyczącego wzrostu kosztów – nie damy rady poruszyć wszystkich istotnych kwestii, prawdopodobnie nie damy rady ich omówić bardzo szczegółowo omówienie głównie kwestii, na które mogą mieć wpływ sami benficjenci badanie ewaluacyjne odnosiło się głównie do kwestii podaży na rynku wykonawców robót budowlanych, nie zostały dogłębnie zbadane kwestie dotyczą podaży materiałów i siły roboczej

6 6Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wykonawców robót budowlanych

7 7Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Liczba przebadanych firm Łącznie zrealizowano 1023 wywiady w oparciu o kwestionariusz: 417 z firmami wykonawcami kontraktów budowlanych w ramach projektów ZPORR i Funduszu Spójności 85 firmami oferentami (nieskutecznymi) w przetargach w ramach projektów ZPORR i Funduszu Spójności 521 firmami niebiorącymi udziału w realizacji projektów ZPORR i FS Podmiotów gospodarczych oferujących usługi gospodarcze z zakresu wykonawstwa budowlanego jest w Polsce ok.. 380 tys.

8 8Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Plany firm budowlanych – wnioski Tylko 34% z firm dotychczas niebiorących udziału ani w przetargach ani w realizacji ZPORR i FS planuje ubiegać się o kontrakty publiczne na roboty budowlane finansowane ze środków unijnych 2007-2013 – oznacza to niewielkie możliwości zwiększenia podaży. Pozostałe 66% nie chce się ubiegać o kontrakty finansowane ze środków unijnych 2007-2013, bo: nie jest zainteresowana, ma wystarczającą liczbę zleceń z sektora prywatnego, są to zbyt małe firmy, kontrakty te to zbyt dużo formalności, firmy nie spełniają wymagań SIWZ.

9 9Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Plany firm budowlanych – rodzaje projektów – wnioski Niewiele z firm dotychczas nie biorących udziału w realizacji projektów ZPORR i FS deklaruje swój udział w realizacji specjalistycznych projektów infrastrukturalnych. Natomiast generalnie trudności mogą być z podażą firm realizujących kontrakty na budowę: ropociągów i gazociągów, infrastruktury portów morskich oraz kolejowej – tu możliwości zwiększenia podaży firm wykonawczych są najmniejsze.

10 10Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Potencjał firm budowlanych – wnioski 18% firm realizujących kontrakty ZPORR i FS wskazuje, iż ma lub może mieć problemy z realizacją kolejnych kontraktów. 231 z przebadanych przedsiębiorstw jest nadal zaangażowanych w realizację kontraktów unijnych, z których: 40% będzie trwało jeszcze ok. 6 miesięcy, 36% od 6 do 12 miesięcy, 21% powyżej 12 miesięcy.

11 11Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Potencjał firm budowlanych – wnioski 653 firmy z przebadanych (1023) deklarują potencjał wystarczający do realizacji kolejnych kontraktów unijnych. W zasadzie tylko firmy realizujące kontrakty ZPORR i FS mogą brać na siebie kolejne duże (wartościowo) kontrakty. Firmy te zaś były mniej optymistyczne co do realizacji nowych kontraktów bez uszczerbku dla starych. Z kolei firmy niebiorące udziału i oferenci, deklarujący duże możliwości realizacji kolejnych kontraktów, mogą realizować znacznie mniejsze pod względem wartościowym kontrakty. Co więcej, zaledwie 31% z tych firm ma doświadczenie w realizacji kontraktów infrastrukturalnych o wartości powyżej 1 mln.

12 12Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czy można wobec tego liczyć na zaangażowanie się firm dotychczas niebiorących udziału w realizacji kontraktów unijnych? Co je wyróżnia, a więc potencjalnie mogło stanowić problem?

13 13Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czynniki różnicujące wykonawców oraz oferentów i niebiorących udziału liczba zatrudnionych osób: 51-100 osób: 13% niebiorących udziału 21% wykonawców 101-250 osób 4% niebiorących udziału 15% wykonawców powyżej 250 osób 2% niebiorących udziału 9% wykonawców

14 14Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czynniki różnicujące wykonawców oraz oferentów i niebiorących udziału wysokość obrotów z działalności budowlanej: obroty w wysokości 20-50 mln PLN 6% niebiorących udziału 12% wykonawców obroty w wysokości 50-100 mln PLN 2% niebiorących udziału 6% wykonawców obroty w wysokości 100-200 mln PLN 1% niebiorących udziału 4% wykonawców obroty powyżej 200 mln PLN 1% niebiorących udziału 4% wykonawców

15 15Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czynniki różnicujące wykonawców oraz oferentów i niebiorących udziału zasięg działalności przedsiębiorstwa – lokalny wskazało: 20% niebiorących udziału 9% wykonawców posiadanie stałego wyspecjalizowanego zespołu zajmującego się przygotowaniem ofert: 48% niebiorących udziału 79% wykonawców

16 16Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Bariery procesu inwestycyjnego – oczami Wykonawców Wykonawcy i oferenci wskazywali jako najważniejsze następujące bariery: niedoszacowane budżety przygotowane przez inwestorów, złe przygotowanie inwestycji przez inwestora. Niebiorący udziału wskazywali jako najważniejsze następujące bariery: koszty materiałów i surowców, koszty zatrudnienia.

17 17Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Bariery procesu inwestycyjnego – oczami Wykonawców Co jest zaskakujące: ocena bariery w postaci zbyt wysokich wymagań SIWZ była prawie taka sama, tj. powyżej 5 pkt (w skali od 1 jako zupełnie nieważne do 10 jako najważniejsze) w przypadku wykonawców, oferentów i niebiorących udziału.

18 18Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konkurencyjność kontraktów publicznych Jako główną wadę wskazano (w zasadzie bez różnic wśród wykonawców, oferentów i niebiorących udziału) trudniejsze rozliczenie inwestycji. Lepszą terminowość płatności wskazywano częściej jako zaletę niż gorszą terminowość płatności jako wadę.

19 19Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konkurencyjność kontraktów publicznych W celu zwiększenia konkurencyjności kontraktów publicznych firmy budowlane proponują: zaliczkowanie prac zmniejszenie wymagań SIWZ w zakresie obrotów polepszenie praktyk dotyczących rozliczeń w odniesieniu do płatności po zakończeniu określonych etapów skrócenie czasu sprawdzania faktur zmniejszenie wymagań SIWZ w zakresie gwarancji zmniejszenie wymagań SIWZ w zakresie zatrudnienia zmniejszenie ograniczeń w podzlecaniu robót

20 20Warszawa, 29 lipca 2008 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszspojnosci.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Warszawa, 29 lipca 20081 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla rozwoju infrastruktury i środowiska Cele konferencji. Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google