Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla rozwoju Mazowsza Dyscyplina finansów publicznych w gospodarowaniu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Wojciech Motelski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla rozwoju Mazowsza Dyscyplina finansów publicznych w gospodarowaniu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Wojciech Motelski."— Zapis prezentacji:

1 Dla rozwoju Mazowsza Dyscyplina finansów publicznych w gospodarowaniu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Wojciech Motelski Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2 Jakie zagrożenia niesie za sobą wydatkowanie środków EFRR?

3 Dysponowanie środkami publicznymi na mocy zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM
Dofinansowanie przekazywane na podstawie umowy o dofinansowanie jest udzielane ze środków publicznych (§ 1 pkt. 3 Umowy)

4 Dysponowanie środkami publicznymi na mocy zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM
Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część Dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrał całość lub część Dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych Zwrot dofinansowania nie wyklucza odpowiedzialności na mocy innych przepisów w tym Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 r.

5 Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in.: Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację; Nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji; Niedokonanie zwrotu dotacji w należytej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu dotacji;

6 Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in.: (w zakresie naruszeń Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w PZP; Udzielnie zamówienia publicznego z naruszeniem PZP, w szczególności jeśli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania; Udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji; Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej.

7 Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają: Osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzające mieniem tych jednostek; Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych; Osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

8 Konsekwencje za nieprawidłowe wydatkowanie środków
Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: Upomnienie; Nagana; Kara pieniężna; Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

9 Konsekwencje za nieprawidłowe wydatkowanie środków
Kara pieniężna Zostaje wymierzona w wysokości od 1 do 3 miesięcznych wynagrodzeń osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi Zakaz ten wymierza się od 1 do 5 lat

10 Konsekwencje za nieprawidłowe wydatkowanie środków
Karalność naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje jeśli od jego popełnienia upłynęły 3 lata Organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji są komisje orzekające, w drugiej natomiast Główna Komisja Orzekająca.

11 Przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych
Przykłady przygotowane na podstawie: „Biuletynów orzecznictwa w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych” wydawanych przez Główną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

12 Przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych
„Zakup komputerów”

13 Przykład 1 Stan faktyczny
Sprawa przeciwko Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami; dotyczącą zlecenia zamówienia publicznego na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem, pomimo, iż wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania ponieważ nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W SIWZ wskazane było, iż Wykonawca złoży wraz z ofertą „wykaz zrealizowanych prac w zakresie przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 lat. Dodatkowo 3 referencje z ostatnich 3 lat z zakresu przedmiotu zamówienia”. Wykonawca złożył „wykaz zrealizowanych prac”, ale nie złożył 3 referencji i w związku z tym powinien zostać wykluczony z postępowania, a złożona przez niego oferta powinna zostać odrzucona.

14 Przewinienie Orzeczenie
Przykład 1 Przewinienie Naruszenie art. 7 ust. 3 i art. 24 ust. 2 pkt. 3 i ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Orzeczenie Winny nieumyślnego naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Kara upomnienia oraz obciążenie na rzecz Skarbu Państwa kosztami postępowania w wysokości 257,83 PLN tj. 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

15 Przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych
„Roboty budowlane w Muzeum”

16 Przykład 2 Stan faktyczny
Sprawa przeciwko Dyrektorowi Muzeum; dotycząca zlecenia robót remontowo budowlanych budynku muzeum, jednym z kryteriów oceny ofert wg ogłoszenia o postępowaniu był termin wykonania zamówienia – waga 20% W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, każda z 2 miesięcznym terminem realizacji zamówienia. W umowie z wybranym wykonawcom określono termin realizacji r. – aneksem z r termin został wydłużony do 30 listopada 2006 r.

17 Przykład 2 Przewinienie
Naruszenie zasad uczciwej konkurencji - art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ gdyby dokonać oceny ofert według rzeczywistego terminu realizacji najkorzystniejsza była by oferta innego wykonawcy. Naruszenie art. 144 ust. 1 Ustawy PZP Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Orzeczenie Winny umyślnego naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Kara upomnienia oraz obciążenie na rzecz Skarbu Państwa kosztami postępowania w wysokości 257,83 PLN tj. 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

18 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dziękuję Państwu za uwagę Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Kontaktowy infolinia Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego


Pobierz ppt "Dla rozwoju Mazowsza Dyscyplina finansów publicznych w gospodarowaniu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Wojciech Motelski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google