Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 PERSPEKTYWY FINANSOWANIA DZIAŁAŃ DLA MAŁYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 PERSPEKTYWY FINANSOWANIA DZIAŁAŃ DLA MAŁYCH."— Zapis prezentacji:

1 1 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA PERSPEKTYWY FINANSOWANIA DZIAŁAŃ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH Aleksandra Głazowska - Kierownik Oddziału Wyboru Projektów ZPORR

2 2

3 3 Europejska Polityka Spójności Spójność – stopień zróżnicowania dobrobytu ekonomicznego i społecznego między regionami lub grupami, który jest politycznie i społecznie akceptowany w Unii Europejskiej. Cel polityki spójności: Zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw Członkowskich

4 4 Europejska Polityka Spójności Priorytety polityki spójności w latach : Cel 1Konwergencja: wspieranie wzrostu oraz tworzenia nowych miejsc pracy w państwach członkowskich i regionach najsłabiej rozwiniętych, Cel 2 Regionalna konkurencyjność i polityka zatrudnienia: przewidywani i wspieranie zmian, Cel 3 Europejska współpraca terytorialna: zagwarantowanie harmonijnego i równomiernego rozwoju Unii.

5 5 Europejska Polityka Spójności W latach , podstawą prawną instrumentów służących celom wzmacniania spójności stanowi pakiet pięciu rozporządzeń przyjętych przez Radę i Parlament Europejski w lipcu 2006 r. -Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,

6 6 Europejska Polityka Spójności Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999,

7 7 Europejska Polityka Spójności Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994, Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

8 8 Europejska polityka spójności w Polsce Narodowa Strategia Spójności (NSRO) CEL STRATEGICZNY Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE i wewnątrz kraju

9 9 Finansowanie Narodowej Strategii Spójności (NSRO) Łączna wartość środków w latach wyniesie 87,1 mld euro z tego ok. 9,8 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Szczegółowe informacje dostępne na stronie

10 10 Środki UE dla Polski, mld euro Fundusze strukturalne 59,5 Dodatkowe środki: Europejski Fundusz Rolny 11,8 Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rybacki 0,7 RAZEM ŚRODKI UE DLA POLSKI 72,0 Współfinansowanie przez Polskę: Środki publiczne 9,8 Wkład prywatny 5,3 Razem 87,1

11 11 Finansowanie Narodowej Strategii Spójności (NSRO) Unia Europejska ( ) – 213,0 mld EUR Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska ( ) – 12,8 mldEUR Polska– 59.6 mld EUR Unia Europejska ( ) – 213,0 mld EUR Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska ( ) – 12,8 mld EUR Polska– 59.6 mld EUR

12 12 Wielkość środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i , ,8% 14,9% 52,3% NSS ,7RAZEM 1,7%Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 9,3%Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (sekcja orientacji) 32,6%Fundusz Spójności 15,9%Europejski Fundusz Społeczny 40,5%Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego NPR Środki UE

13 13 Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Podział % środków UE na programy operacyjne

14 14 Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Podział środków UE na programy operacyjne Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne15 985,5 PO Infrastruktura i środowisko ,2 PO Kapitał ludzki8 125,9 PO Innowacyjna gospodarka7 004,9 PO Rozwoju Polski Wschodniej2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej576,0 PO Pomoc techniczna216,7

15 15 System realizacji NSS Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) - odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności pozostali ministrowie właściwi (sektorowi) - instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych priorytetów Zarządy województw - instytucje zarządzające RPO

16 16 System realizacji NSS Program operacyjnyInstytucja ZarządzającaInstytucja pośrednicząca Regionalne Programy Operacyjne Samorząd Województwa Infrastruktura środowisko Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw transportu Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego

17 17 System realizacji NSS Program operacyjnyInstytucja ZarządzającaInstytucja pośrednicząca Innowacyjna gospodarka Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw nauki Minister właściwy do spraw informatyzacji Kapitał ludzkiMinister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Minister właściwy do spraw pracy Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego Samorząd Województwa

18 18 System realizacji NSS Program operacyjnyInstytucja ZarządzającaInstytucja pośrednicząca PO Rozwój Polski Wschodniej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przy udziale ministrów właściwych i Samorządów Województw Pomoc technicznaMinister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

19 19 Cel - stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa Szczegółowe informacje nt. LRPO dostępne na stronie Perspektywa dla województwa lubuskiego Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) Propozycja ok. 495 mln. EURO - środki unijne

20 20 Priorytety realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców. Priorytet V. Rozwój lokalny i współpraca terytorialna. Priorytet VI. Pomoc techniczna.

21 21 Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym: Zarząd Województwa Lubuskiego Instytucje Wdrażające: Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniające konkurencyjność regionu - Departament Polityki Regionalnej UMWL Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego-Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców Priorytet V. Rozwój lokalny i współpraca terytorialna Departament Polityki Regionalnej UMWL Priorytet V. Pomoc techniczna Departament Polityki Regionalnej UMWL

22 22 Działania realizujące priorytet: 1.1 Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej, 1.2 Poprawa konkurencyjności regionu poprzez rozwój, odbudowę modernizację infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej, 1.3 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza 1.4 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Proponowany udział finansowy dla priorytetu – 165,84 mln euro co stanowi 35,5% Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Zielona Góra, maj 2006 r. Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania Strategicznego

23 23 Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działania realizujące priorytety: 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 2.2 Poprawa konkurencyjnosći małych i średnich przedsiebiorstw poprzez inwestycje, 2.3 Poprawa konkurencyjnosći małych i średnich przedsiebiorstw poprzez doradztwo, 2.4 Promowanie transferu badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu Proponowany udział finansowy dla priorytetu – 133,66 mln euro co stanowi 27,0%

24 24 Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działania realizujące priorytet: 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Regionalna infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Lokalna infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 3.3 Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego. Proponowany udział finansowy dla priorytetu - 59,41 mln euro co stanowi 12%

25 25 Działania realizujące priorytet: 4.1 Rozwój modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, 4.1.1Rozwój modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia, Rozwój modernizacja lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia, 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej, Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej, Proponowany udział finansowy dla priorytetu - 34,65% mln euro co stanowi 7% Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców

26 26 Priorytet V. Rozwój lokalny i współpraca terytorialna Działania realizujące priorytet: 5.1 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej, 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej, 5.3 Rozwój zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, 5.4 Orientacja na współpracę między regionami. Proponowany udział finansowy dla priorytetu - 86,63% mln euro co stanowi 17,5%

27 27 Priorytet VI. Pomoc techniczna Działania realizujące priorytet: 5.1. Wsparcie procesu wdrażania LRPO – zasoby ludzkie, 5.2. Wsparcie procesu wdrażania LRPO – wydatki materialne i na prace badawcze, 5.3. Działania informacyjne i promocyjne. Proponowany udział finansowy dla Priorytetu 14,85% mln euro co stanowi,3%

28 28 Podział środków finansowych LRPO Priorytet 1 – wkład EFRR wynosi 165,84 mln udział procentowy Priorytetu 33,50% Priorytet 2 – wkład EFRR wynosi 133,66 mln euro udział procentowy Priorytetu 27,00% Priorytet 3 – wkład EFRR wynosi 59,41 mln euro udział procentowy Priorytetu 12,00% Priorytet 4 – wkład EFRR wynosi 34,65, mln euro udział procentowy Priorytetu 7,00% Priorytet 5 – wkład EFRR wynosi 86,65, mln euro udział procentowy Priorytetu 17,50% Priorytet 6 – wkład EFRR wynosi 14,83, mln euro udział procentowy Priorytetu 3,00%

29 29 Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa dotacje inwestycyjne Dla kogo –zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz –osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowy nie przekraczający równowartości w złotych Euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych Euro. Lubuski Regionalny Program Operacyjny dotacje dla przedsiębiorców

30 30 Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa dotacje inwestycyjne –Typ I: małe dotacje inwestycyjne: maksymalna wysokość dotacji: PLN, maksymalna wysokość dofinansowania: do 60% kosztów kwalifikowanych. –Typ II: duże dotacje inwestycyjne: od PLN do PLN, maksymalna wysokość dofinansowania: do 60% kosztów kwalifikowanych. Lubuski Regionalny Program Operacyjny dotacje dla przedsiębiorców

31 31 Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Dla kogo - Małe i Średnie przedsiębiorstwa –małe dotacje inwestycyjne maksymalna wysokość dotacji: PLN, maksymalna wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych - duże dotacje inwestycyjne od PLN do PLN, maksymalna wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych Lubuski Regionalny Program Operacyjny dotacje dla przedsiębiorców

32 32 Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych –Dla kogo małe i średnie przedsiębiorstwa mikroprzedsiębiorstwa. Lubuski Regionalny Program Operacyjny dotacje dla przedsiębiorców

33 33 Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Wsparcie projektów doradczych z zakresu : prowadzenia działalności gospodarczej na jednolitym rynku europejskim, wdrażania systemów zarządzania jakością, w tym koszty uzyskania certyfikatu, wdrażania systemów zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzania na rynek nowego produktu, usługi, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój przedsiębiorstwa. Lubuski Regionalny Program Operacyjny dotacje dla przedsiębiorców

34 34 Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Wielkość wsparcia w zakresie doradztwa na realizację indywidualnego projektu: –nie może być niższa niż PLN oraz, –nie może być wyższa niż PLN oraz, –nie może przekroczyć 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Lubuski Regionalny Program Operacyjny dotacje dla przedsiębiorców

35 35 Działanie 2.4 Promowanie transferu badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw Możliwe projekty dla instytucji i przedsiębiorców: Transfer nowoczesnych rozwiązań technologicznych, Inwestycje w infrastrukturę B+R (Badania i rozwój), Wspieranie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Max. dotacja zł Lubuski Regionalny Program Operacyjny dotacje dla przedsiębiorców

36 36 Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu Wsparcie dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i mikropożyczkowych, Inkubatorów, parków przemysłowych, Tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji biznesowych. Lubuski Regionalny Program Operacyjny dotacje dla przedsiębiorców

37 37 Limity podziału środków zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 24 stycznia 2006 r. Priorytet 2. DziałaniaAlokacja EFRR% STYMULOWANIE WZROSTU INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWA CH I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 34,65367,00% 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 54,460050,0% 2.3 Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 4,956881,00% 2.4 Promowanie transferu badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw 24,752865,00% 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji biznesu 14,802123,00% razem 133,664327,00%

38 38 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel - Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

39 39 Program Operacyjny Kapitał Ludzki System Wdrażania Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucje Pośredniczące: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, samorządy województw, Instytucje wdrażające, Instytucja certyfikująca.

40 40 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety realizowane centralnie Priorytet 1 - Zatrudnienie i Integracja Społeczna, (MPiPS) Priorytet 2 - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, (MPiPS) Priorytet 3 - Wysoka jakość edukacji, (MEiN) Priorytet 4 - Dobre państwo, (MSWiA, MPiPS) Priorytet 5 - Profilaktyka promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, (MZ)

41 41 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej, 36,48% Priorytet 7 - Regionalne kadry gospodarki, 17,13% Priorytet 8 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,13,09% Priorytet 9 - Aktywizacja obszarów wiejskich, 0,50%

42 42 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - łączna kwota przeznaczona na finansowanie programu wynosi euro - wkład unijny wynosi euro, co stanowi 85% - wkład krajowy wynosi euro, co stanowi 15%

43 43 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety regionalne Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej- łączna kwota przeznaczona na działanie euro działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie schemat a - Ostateczni Odbiorcy powiatowe urzędy pracy Realizacja Projektu odbywa się w formule bezprojektowej - zgodnie z regionalnym planem działań na rzecz zatrudnienia.

44 44 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie SCHEMAT B Ostateczni Odbiorcy - wszystkie podmioty działające legalnie w Polsce Grupy docelowe - osoby pozostające bez pracy, nie zarejestrowane jako bezrobotne, osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, mieszkańcy obszarów wiejskich i osoby odchodzące z rolnictwa. Priorytetowo traktowane będą: kobiety, młodzież i absolwenci, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia. Typy projektów - doradztwo zawodowe i poradnictwo prawne, - organizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,

45 45 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - organizowanie szkoleń prowadzących do podniesienia i/lub uzyskania kwalifikacji zawodowych - organizowanie staży i praktyk zawodowych, - tworzenie i upowszechnianie alternatywnych form zatrudnienia oraz nowoczesnych metod organizacji pracy, - wspieranie inicjatyw na rzecz samoorganizacji i samopomocy osób poszukujących pracy, - wspieranie mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) oraz zawodowej na rynku pracy, - włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do działań na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie, - promocja aktywnych postaw na rynku pracy oraz mobilności i elastyczności zawodowej.

46 46 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Kryteria wyboru -dostosowanie realizowanych projektów do potrzeb regionu, zgodność z założeniami regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia System wyboru - konkurs projektów Instytucja wdrażająca - podmiot wskazany przez samorząd, Propozycja podziału środków – udział w alokacji Priorytetu 48% ,40 euro

47 47 Działanie 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Grupy docelowe - osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), Typy projektów - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez odpowiedni zestaw następujących instrumentów:

48 48 Działanie 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - jednorazowe dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółki, o ile wszyscy wspólnicy są osobami rozpoczynającymi działalność gospodarczą),

49 49 Działanie 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu), - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno - informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

50 50 Działanie 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kryteria wyboru: - stopień przyczynienia się do realizacji strategii regionalnych (strategia rozwoju województwa, Regionalna Strategia Innowacji), strategii i planów rozwoju lokalnego (w przypadku projektów o skali lokalnej), strategii realizacji priorytetu, - projekty skierowane do: - kobiet (zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy), - osób niepełnosprawnych, - młodzieży i absolwentów, - osób po pięćdziesiątym roku życia

51 51 Działanie 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia System wyboru – konkurs projektów, Ostateczni Odbiorcy - wszystkie podmioty działające legalnie w Polsce, Instytucja wdrażająca - podmiot wskazany przez samorząd, Propozycja podziału środków – udział w alokacji Priorytetu 10% euro.

52 52 Priorytet 7 – Regionalne kadry gospodarki Cel Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnej strategii rozwoju

53 53 Priorytet 7 – Regionalne kadry gospodarki Wskaźniki realizacji: - udział pracowników, którzy ukończyli szkolenie (ogółem, K/M, wg. grup wiekowych, wykształcenia, sekcji gospodarki), - wpływ projektów na rozwój pracowników 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie, - stosunek liczby przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych i szkoleniowych do ogólnej liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w regionie, - wpływ na sytuację przedsiębiorstw, które skorzystały z usług doradczych i szkoleniowych.

54 54 Działanie 7.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących Cel: - udzielenie kompleksowego wsparcia przedsiębiorstwom, w tym w szczególności MŚP, - w zakresie doskonalenia kadr w ramach programów szkoleniowych dla pracowników, również przy wykorzystaniu ICT, - upowszechnienie ciągłego dostosowywania kwalifikacji i umiejętności do potrzeb gospodarki wśród osób pracujących.

55 55 Działanie 7.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących Schemat a Grupy docelowe: - przedsiębiorcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa, regionalne sieci kooperacyjne przedsiębiorstw i ich pracownicy, - pracownicy przedsiębiorstw, w tym osoby pracujące na umowę zlecenie oraz o dzieło, - osoby pracujące.

56 56 Działanie 7.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących Typy projektów: - szkolenia otwarte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników adresowane regionalnie do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, uelastycznienia form świadczonej pracy, - szkolenia skierowane do osób pracujących zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem uzupełniania wykształcenia formalnego),

57 57 Działanie 7.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących - szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) dla osób zagrożonych utratą pracy. System wyboru projektów – konkurs projektów, Ostateczni Odbiorcy - Wszystkie podmioty działające legalnie na terenie Polski, Instytucja wdrażająca - podmiot wskazany przez samorząd.

58 58 Działanie 7.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących Schemat b Typy projektów: - pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk wspomagających pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników, - podnoszenie świadomości pracowników i kierownictw modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia doradztwo,

59 59 Działanie 7.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących - szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia), - wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych Grupy docelowe: - pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, - osoby odchodzące z rolnictwa, - samorząd gospodarczy i zawodowy, - jednostki samorządu terytorialnego, - instytucje rynku pracy.

60 60 Działanie 7.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących System wyboru projektów – konkurs projektów, Ostateczni Odbiorcy - Wszystkie podmioty działające legalnie na terenie Polski, Instytucja wdrażająca - podmiot wskazany przez samorząd

61 61 Działanie 7.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących Schemat c Typy projektów: - badania trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w regionie oraz upowszechnianie ich wyników i wymiana informacji, - wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych Grupy docelowe: - pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, - jednostki samorządu terytorialnego, - instytucje rynku pracy.

62 62 Działanie 7.1 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących System wyboru projektów – systemowy, Ostateczni Odbiorcy – IW projekt własny, Instytucja wdrażająca - podmiot wskazany przez samorząd, Propozycja podziału środków – alokacja ,6 euro udział w alokacji Priorytetu 80%

63 63 Działanie 7.2 Zarządzanie zmianą gospodarczą Cel - zapobieganie negatywnym skutkom restrukturyzacji gospodarki oraz zwolnieniom pracowników zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, - podnoszenie umiejętności przewidywania, zarządzania zmianami gospodarczymi oraz przechodzenia przez proces zmian poprzez rozwój zasobów ludzkich

64 64 Działanie 7.2 Zarządzanie zmianą gospodarczą Grupy docelowe: - pracodawcy przechodzący procesy restrukturyzacyjne i ich pracownicy - samorząd gospodarczy i zawodowy - JST - instytucje rynku pracy

65 65 Działanie 7.2 Zarządzanie zmianą gospodarczą Typy projektów: schemat a Konkurs - szkolenia i doradztwo dla pracowników zatrudnionych u pracodawców przechodzących restrukturyzację, - szkolenia przekwalifikujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu dla osób zagrożonych utratą pracy, - pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych wspomagających pracodawców przechodzących restrukturyzację i ich pracowników.

66 66 Działanie 7.3 Transfer wiedzy Cel: Podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw jako czynnika rozwojowego gospodarki poprzez transfer wiedzy i wzmacnianie powiązań sfery B+R z sektorem przedsiębiorstw. Grupy docelowe: - Przedsiębiorstwa - Pracownicy przedsiębiorstw - Jednostki naukowe - Pracownicy jednostek naukowych, doktoranci

67 67 Działanie 7.3 Transfer wiedzy Schemat a - tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi, uczelniami wyższymi, i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji, staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,

68 68 Działanie 7.3 Transfer wiedzy - promocja idei rozpoczynania działalności gospodarczej na bazie organizacji macierzystej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na wyższej uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off). System wyboru projektów – konkurs, Ostateczni Odbiorcy –Wszystkie podmioty działające legalnie na terenie Polski, Instytucja wdrażająca - podmiot wskazany przez samorząd

69 69 Działanie 7.3 Transfer wiedzy Schemat b Typ projektu - rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych (RSI) poprzez: studia, analizy, ekspertyzy, wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI, tworzenie i rozbudowa systemu monitorowania RSI, stypendia dla doktorantów na kierunkach wynikających z obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu.

70 70 Działanie 7.3 Transfer wiedzy Grupy docelowe: Podmioty opracowujące i wdrażające RSI, doktoranci, System wyboru projektów – systemowy Ostateczni Odbiorcy –Projekt własny Instytucja wdrażająca - podmiot wskazany przez samorząd, Propozycja podziału środków – alokacja ,8 euro udział w alokacji Priorytetu 15% Łączna kwota przeznaczona na Priorytet 7 – euro Wkład EFS – euro Wkład krajowy euro

71 71 PO Innowacyjna Gospodarka Cel Rozwój Polskiej Gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

72 72 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytety w ramach Programu Operacyjnego Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnej technologii – instytucja odpowiedzialna MEiN, Priorytet II – Infrastruktura sfery B+R - instytucja odpowiedzialna MEiN, Priorytet III – Kapitał dla innowacji - instytucja odpowiedzialna MEiN, Priorytet IV – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia instytucja odpowiedzialna MG,

73 73 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet V – Dyfuzja innowacji instytucja odpowiedzialna MG, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym instytucja odpowiedzialna MG, Priorytet VII – Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw instytucja odpowiedzialna MSWiA, Priorytet VIII – Pomoc Techniczna MRR,

74 74 PO Innowacyjna Gospodarka Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG w latach wyniesie około mln EUR. Na kwotę tę składają się środki publiczne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7 004,9 mln EUR oraz środki krajowe, których zaangażowanie przewidziano na poziomie 1 236,2 mln EUR.

75 75 PO Innowacyjna Gospodarka Poziom krajowego współfinansowania publicznego stanowi 15% całkowitej alokacji środków publicznych, z kolei wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi odpowiednio 85% całkowitej alokacji środków publicznych. Alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na PO IG stanowi 11,7% całości środków wspólnotowych zaangażowanych w realizację NSRO.

76 76 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia - środki publiczne 2760,05 mln euro wkład EFRR 2346,0 mln euro wkład budżetowy 414,01 mnl euro udział Priorytetu w alokacji 33,49%. 4.1 Inwestycje w B+R w przedsiębiorstwach – odbiorcy pomocy przedsiębiorcy 4.2 Kredyt technologiczny (BGK) - odbiorcy pomocy przedsiębiorcy 4.3 Nowe inwestycje oparte o nowe rozwiązania organizacyjne, technologiczne, produkcyjne, usługowe

77 77 PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki odbiorcy pomocy przedsiębiorcy Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym - tylko PO działanie polega na wspieraniu projektów o charakterze sieciowym mającym na celu tworzenie i rozwijanie ponadregionalnych produktów turystycznych.

78 78 PO Innowacyjna Gospodarka Za innowacje uznajemy wdrożenie nowego lub znacznie ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu, nowej metody marketingowej, lub nowej metody organizacji w praktyce biznesowej, w miejscu pracy i w stosunkach zewnętrznych - zgodnie z definicją OECD i Eurostatu.

79 79 PO Innowacyjna Gospodarka W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacji produktowej, procesowej (usługowej) oraz organizacyjnej w sektorach produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Promowana i wspierana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym – określana jako innowacyjność średnia i wysoka. Natomiast innowacyjność niska będzie promowana i wspierana na poziomie regionalnym w ramach RPO i PO RPW.

80 ZIELONA GÓRA UL. CHOPINA 11/13 tel. ( ) fax. ( ) Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Wielkiego 61 tel./fax ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

81 81 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 PERSPEKTYWY FINANSOWANIA DZIAŁAŃ DLA MAŁYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google