Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych."— Zapis prezentacji:

1

2 Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji zamieszkującej tereny położone wzdłuż drogowych tras komunikacyjnych, narażonej na działanie hałasu emitowanego przez ruch drogowy

3 Wzrost liczby pojazdów powoduje pogarszanie jakości środowiska zarówno naturalnego jak też występującego na terenach zurbanizowanych, a w konsekwencji utratę istotnej wartości jaką jest cisza. Istotnym dla mieszkańców powiatów nadgranicznych stało się zagrożenie hałasem powodowanym działalnością przejść granicznych, zaś decydującą rolę w kształtowaniu klimatu akustycznego ma hałas komunikacyjny. Baza danych akustycznych opracowana została dla potrzeb gromadzenia wyników z pomiarów hałasu z różnych źródeł środowiska zewnętrznego, a zlokalizowanych w pobliżu przejść granicznych. Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

4 Nadrzędnym celem programu jest gromadzenie pomiarów hałasu na określonym terenie przygranicznym z uwzględnieniem warunków urbanistycznych i atmosferycznych w połączeniu z mapą cyfrową tego terenu. Powiązanie bazy danych do rejestracji pomiarów hałasu z podkładem mapowym terenu, pozwoli na wizualizację wyników pomiarów. Dodatkowo odwołanie się do danych o zagospodarowaniu terenu i liczbie mieszkańców, pozwala na formułowanie dokładniejszych i bardziej wartościowych wniosków dla potrzeb rozwoju tych terenów. Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych

5 Dostęp do danych umieszczonych w tablicach zapewnia dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika. Do wizualizacji mapy zastosowano program MapInfo Professional. Funkcję łącznika pomiędzy bazą danych Access a programem MapInfo, pełni MapBasic. Baza została zaprojektowana w programie MS Access 2000. Funkcje bazy mogą być łatwo dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Oryginalnym elementem składowym bazy jest lokalizacja punktów pomiarowych i określenie położenia geograficznego każdego z nich przy wykorzystaniu odrębnego modułu GPS wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Baza danych jest podstawą do opracowania akustycznej mapy terenów zagrożonych. Przechowuje dane akustyczne i nie akustyczne związane z pomiarami oraz analizowanym obszarem przygranicznym. Zarejestrowane dane pochodzące z pomiarów oraz inne parametry takie jak: charakterystyka otoczenia, warunki meteorologiczne, współrzędne punktów pomiarowych pozyskane z urządzenia GPS, mają swoje odwzorowanie na mapie cyfrowej. Towarzyszyć im mogą informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych.

17 W systemie zaimplementowane zostało także tworzenie warstw tematycznych. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia dokonanie digitalizacji mapy kartograficznej badanego rejonu oraz dokładną lokalizację punktu pomiarowego, wykorzystując do tego celu systemy GIS i GPS. Opracowana baza danych będzie na bieżąco aktualizowana o nowe opcje, które wynikają z potrzeby przedmiotowego zadania

18 Celem pracy było zaprojektowanie bazy danych do przetwarzania informacji zebranych z ankiet. Opracowanie metody szacowania liczebności populacji zamieszkującej tereny położone wzdłuż drogowych tras komunikacyjnych, narażonej na działanie hałasu emitowanego przez ruch drogowy. Opracowanie narzędzi informatycznych do przetwarzania danych ankietowych, stanowiących bazę wyjściową do subiektywnej oceny hałasu drogowego Przedmiotem realizowanej pracy było opracowanie narzędzi informatycznych do zbierania i przetwarzania danych ankietowych, stanowiących bazę wyjściową dla subiektywnej oceny hałasu drogowego w miejscach, w których występuje duża liczba skarg na hałas komunikacyjny.

19 Baza danych ankietowych została zaprojektowana w programie Access 2000. Baza ta jest dodatkowym modułem do opracowanej w pierwszym etapie pracy bazy dla potrzeb zbierania i przetwarzania danych charakteryzujących klimat akustyczny przejść granicznych. Informacje zawarte w jednej jak i w drugiej bazie korzystają często ze wspólnych katalogów. Wykorzystanie programu Access 2000 pozwoliło na efektywne tworzenie oraz organizację i zestawienie istotnych informacji. Opracowanie metody szacowania liczebności populacji zamieszkującej tereny położone wzdłuż drogowych tras komunikacyjnych, narażonej na działanie hałasu emitowanego przez ruch drogowy.

20 Zalety stosowania bazy danych Access 2000 pewność integralności danych, skuteczność przechowywania danych, możliwość rozwoju bazy danych, zachowanie bazy danych jest przewidywalne, gdyż jest ona zgodna z wielokrotnie przetestowanymi zasadami, okno Relacje staje się samo w sobie dokumentem. Dzięki możliwości projektowania relacyjnego baza pozwala na wygodne zarządzanie danymi i zapewnia:

21

22

23

24 Ze zgromadzonych informacji formułować można raporty, podsumowania i statystyki, zależnie od wymagań analitycznych użytkownika. Wykorzystywana jest do tego celu m.in. technologia ActiveX oraz serwery automatyzacji. Zrealizowana baza danych pozwala na gromadzenie informacji pozyskanych drogą badań ankietowych. Aplikacja ma konfigurację, w której dane zostały oddzielone od programu, co pozwala na współużytkowanie programu przez różne osoby jednocześnie. Opracowana baza danych będzie na bieżąco aktualizowana o nowe potrzebne opcje.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google