Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2006/2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2006/2007."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2006/2007

2 Poradnie w Polsce 2003-2007 Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Rok akademicki 2003/2004 17 poradni w 14 miastach Rok akademicki 2004/2005 21 poradni w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2005/2006 23 poradnie w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2006/2007 24 poradnie w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn

3 Poradnie w Polsce Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Gdańsk - Uniwersytet Gdański Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Olsztyn - Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej Wspólna Europa Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego* Warszawa - Uniwersytet Warszawski Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego Warszawa - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego Warszawa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej Wrocław - Uniwersytet Wrocławski * poradnia powstała w 2006 roku

4 Poradnie spełniające standardy 1. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) 2. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 3. Studencka Poradnia Prawna w Katowicach 4. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 5. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 6. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 7. Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi 8. Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides w Opolu 9. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 10. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie 11. Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach 12. Centrum Edukacji Prawnej – Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie 13. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu 14. Fundacja Academia Iuris w Warszawie 15. Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW) 16. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSHiP im. R. Łazarskiego) 17. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSPiZ im. L. Koźmińskiego) 18. Studenckie Biuro Porad Prawnych w Warszawie (WSZiP im. H. Chodkowskiej) 19. Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu

5 Rok akademicki 2006/2007 działalności poradni w liczbach 9399 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2006 do czerwca 2007; najwięcej – 1958 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris w Warszawie; najmniej – 38 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; najczęściej – w 25 proc. przypadków (2327 spraw) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych; w poradniach działało 1302 studentów i 197 pracowników dydaktycznych; jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 6 studentami; na jednego studenta przypadało średnio 7 spraw.

6 W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim… … w Polsce jest o jedną poradnię więcej, … liczba spraw była na podobnym poziomie i zmniejszyła się o 4 proc., … wzrost spraw dotyczył przede wszystkim porad z zakresu prawa karnego oraz pomocy prawnej udzielanej uchodźcom i cudzoziemcom, … liczba studentów wzrosła się o 2 proc., … personel naukowy liczy o 10 proc. więcej osób.

7 W porównaniu z poprzednimi latami… Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007 studenci opiekunowie

8 Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie? Łącznie: 9399 * poradnia powstała w 2006 roku

9 Ilu studentów działało w poradniach? Łącznie: 1302 * poradnia powstała w 2006 roku

10 Ilu pracowników naukowych działało w poradniach? Łącznie: 197 * poradnia powstała w 2006 roku

11 Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia); Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego); Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.); Spadkowe; Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem; Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej; Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego; Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych itp.); Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.); Związane z przemocą wobec kobiet; Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców; Związane z prawami osób niepełnosprawnych; Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.); Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza); inne.

12 Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie: 9399

13 Sprawy karne Przykładowe sprawy: wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu; sporządzanie pism w zakresie postępowania karnego (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wnioski o apelacje, kasacje, wydanie wyroku łącznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie); prawa podejrzanych/oskarżonych o poszczególne przestępstwa oraz wykroczenia; skargi na działania organów ścigania albo pełnomocników procesowych; wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia, zawieszenia, odbywanie w systemie terapeutycznym, przeniesienie do innego zakładu karnego); zagadnienia ułaskawienia i amnestii; przekazanie do wykonania w Polsce kary orzeczonej przez sąd zagraniczny; zatarcie skazania, wniosek o wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Karnego. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

14 Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego Przykładowe sprawy: umowy cywilnoprawne - sporządzanie, treść i wykonanie umów, prawa i obowiązki stron, zagadnienia niewykonania i nienależytego wykonania umów; koszty sądowe (wysokość, zwolnienia); przedawnienie roszczeń (terminy, warunki); problematyka odszkodowań i zadośćuczynień; nieruchomości (np. służebności, nabywanie przez zasiedzenie, sprzedaż, zniesienie współwłasności, naruszenie własności); przewlekłość postępowań; postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne; uprawnienia kupujących na aukcjach internetowych; odszkodowanie od Skarbu Państwa za zarekwirowane konie. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

15 Sprawy rodzinne Przykładowe sprawy: rozwodowe i separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie oraz małżeńskie zagadnienia majątkowe po ustaniu małżeństwa); ubezwłasnowolnienia; ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej; ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa (w tym także obywateli innych państw); tematyka opieki i kurateli; alimentacja (przesłanki, ustalanie, podwyższanie, obniżanie, egzekucja komornicza); prawne zagadnienia związane z rodzinami zastępczymi. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

16 Sprawy spadkowe Przykładowe sprawy: zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) oraz testamentowego (otwarcie, odrzucenie, nabycie spadku, unieważnienie testamentu); określenie osób uprawnionych do nabycia spadku (w tym zagadnienie osób niegodnych); zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wycena majątku spadkowego; postępowania spadkowe (wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku, zbycie udziałów). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

17 Sprawy związane z pracą i bezrobociem Przykładowe sprawy: zawieranie umów o pracę (ustalanie istnienia stosunku pracy); spory między pracownikiem a pracodawcą (m.in. pozew o zapłatę wynagrodzenia, warunki rozwiązania umowy o pracę, likwidacja miejsca pracy, kary dyscyplinarne); świadczenia pracownicze (np. uprawnienia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, premie, dodatki, nagrody i odprawy); świadczenia pracownicze egzekwowane od zagranicznych pracodawców; kwestie emerytur i rent (w tym kapitał początkowy, świadczenia przedemerytalne, pomostowe, renty rodzinne); praca w warunkach szczególnie szkodliwych i problematyka chorób zawodowych; relacje z ZUS, urzędami pracy i sądami pracy. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

18 Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej Przykładowe sprawy: zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej; nabywanie praw do rent socjalnych; odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent; kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych; pomoc społeczna dla osób zwalnianych z zakładów karnych; opiekunowie społeczni; uzyskanie miejsca w ośrodkach pomocy społecznej. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

19 Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego Przykładowe sprawy: warunki wszczęcia postępowania administracyjnego; podstawy wydawania decyzji administracyjnych, zasady ich zaskarżania do wyższych organów oraz sądów administracyjnych; ustalenie właściwości organów; prawa stron w postępowaniu administracyjnym; koszty postępowań administracyjnych; skargi na bezczynność organów; ewidencja ludności i sprawy meldunkowe; administracyjnoprawne zagadnienia zagospodarowania przestrzennego (warunki, zabudowy, wywłaszczenia i związane z tym odszkodowania, odrolnienie gruntów, pozwolenie na budowę, samowola budowlana itd.). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

20 Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego Przykładowe sprawy: wymogi umów deweloperskich; eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie, uprawnienia prawowitych lokatorów); lokale zastępcze, socjalne, komunalne, służbowe i zakładowe (zakres osób uprawnionych do ich otrzymania, koszty, rozliczenia); dodatki mieszkaniowe; zamiany lokali; spółdzielnie mieszkaniowe (wysokość zaległości w opłatach, waloryzacja wkładu); relacje pomiędzy członkami a władzami spółdzielni (unieważnienie uchwał zarządu); Towarzystwa Budownictwa Społecznego (uprawnienia i obowiązki członków); wspólnoty mieszkaniowe (działalność zarządów, unieważnienie uchwał ich władz). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

21 Sprawy finansowe Przykładowe sprawy: ogólne podatkowe, w tym: obowiązki podatników, powstanie obowiązku podatkowego, uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie zapłaconych kwot i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe, rozłożenie na raty; skutki podatkowe czynności prawnych; kredyty hipoteczne, prawne konsekwencje ich niespłacania; opodatkowanie za granicą; windykacja wobec poręczyciela kredytu. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

22 Sprawy związane z przemocą wobec kobiet Przykładowe sprawy: przemoc fizyczna i psychiczna; znęcanie się nad członkami rodziny; informacje na temat instytucji służących pomocą. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

23 Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców Przykładowe sprawy: legalizacja pobytu uchodźców (nadanie statusu uchodźcy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zaskarżenia decyzji Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców); prawa cudzoziemców w trakcie ich pobytu w Polsce (łączenie rodzin, prawa społeczne, do edukacji, do pracy); kwestie deportacji i wydaleń cudzoziemców; prawa i obowiązki rodziców będących cudzoziemcami; problematyka wizowa. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

24 Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych Przykładowe sprawy: zmiana stopnia niepełnosprawności; odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom; prawa osób niepełnosprawnych umysłowo; zbiórki publiczne na rzecz osób niepełnosprawnych; kara dla osoby niepełnosprawnej za parkowanie w innym miejscu w związku z tym, że miejsce na tzw. kopercie było już zajęte. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

25 Sprawy związane ze służbą zdrowia Przykładowe sprawy: odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze (m.in. zarażenie żółtaczką); relacje klientów poradni z Narodowym Funduszem Zdrowia; zwrot kosztów leczenia prywatnego; prawa z zakresu dostępu do dokumentacji choroby (m.in. dla rodziny pacjenta, który zmarł w szpitalu); zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu medycznego; nieodpowiednia opieka medyczna w zakładzie karnym. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

26 Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO) Przykładowe sprawy: Pomoc stowarzyszeniom i organizacjom: Dom PCK – Centrum Samotnej Matki z Dzieckiem w Rudzie Śląskiej; Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Dzieci Wiejskich; EKO Unia; Stowarzyszenie Edukacji Społęcznej i Prawnej Ius et Ratio; Fundacja Zielony Liść; Kobiety dla Kobiet; Stowarzyszenie Promocji Grochowa. Pomoc organizacjom pozarządowym polega przede wszystkim na wyjaśnieniu zasad rozpoczęcia działalności (przygotowanie statutu, wniosków do KRS itp.), możliwości prowadzenia przez organizacje działalności gospodarczej oraz warunków uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

27 Sprawy inne Przykładowe sprawy: skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, konstytucyjne oraz Rzecznika Praw Obywatelskich; mediacje; skargi korupcyjne; uzyskanie dofinansowania z UE; postępowania studentów poradni jako kuratorów w ramach postępowań sądowych i administracyjnych; prawo kanoniczne (nieważność małżeństwa, fundacja kościelna); możliwość uzyskania odszkodowania od niemieckiej fundacji za przeniesienie prochów osoby prześladowanej przez III Rzeszę z cmentarza w Niemczech do grobu rodzinnego w Polsce. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2006/2007

28 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Spraw łącznie: 249 Studentów: 38 Opiekunów: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: rozpoczęcie współpracy z białostockim oddziałem Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę; podtrzymywanie współpracy z MOPS i MOPR, oraz Aresztem Śledczym w Białymstoku; rozwój funkcjonowania Centrum Praktyk Sądowych i zorganizowanie w jego ramach symulacji rozpraw sądowych (administracyjnej, cywilnej, karnej i z zakresu prawa pracy); zmiany organizacyjne: przekształcania poradni w pracownię, stanowiącą jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa; organizacja szkoleń technicznych, historycznych i psychologicznych; rozwój współpracy międzynarodowej: gość z kliniki przy University of Columbia w Nowym Jorku.

29 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) 2003-2007 Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007 studenci opiekunowie

30 Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) Spraw łącznie: 101 Studentów: 32 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: czynny udział w konkursie organizowanym przez wydawnictwo CH Beck; stała współpraca z biurem poselskim (gdzie udzielane są porady prawne).

31 Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

32 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Spraw łącznie: 293 Studentów: 56 Opiekunów: 8

33 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

34 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Spraw łącznie: 791 Studentów: 91 Opiekunów: 10

35 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

36 Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: przyspieszenie terminu przywrócenia funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Małopolsce; współpraca w organizacji kampanii społecznej 30x2 mającej na celu nauczanie pierwszej pomocy w województwie małopolskim. Spraw łącznie: 57 Studentów: 9 Opiekunów: 4

37 Liczba spraw w latach 2005-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2005-2007 studenci opiekunowie Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie 2005-2007

38 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: współpraca z Urzędem Miasta w Miękini, gdzie prowadzone są dyżury studentów poradni; uzyskanie pozytywnych rozstrzygnięć dla klientów Poradni (m.in. cztery decyzje Rady ds. Uchodźców nadające status uchodźcy w trybie reformatoryjnym); występowanie w postępowaniach dyscyplinarnych w roli obrońcy studentów, którym groziło wydalenie z uczelni (w dwóch przypadkach uzyskano łagodniejsze sankcje); przyjęcie 86 kuratel (w tym jedna sprawa dotycząca zmiany płci). Spraw łącznie: 880 Studentów: 51 Opiekunów: 19

39 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

40 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: szkolenie z zakresu udzielania porad prawnych, w tym problematyki psychologii rozmów z klientem. Spraw łącznie: 328 Studentów: 48 Opiekunów: 4

41 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

42 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: utworzenie sekcji prawa karnego ds. przemocy w rodzinie. Spraw łącznie: 184 Studentów: 32 Opiekunów: 7

43 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

44 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi Spraw łącznie: 258 Studentów: 64 Opiekunów: 10 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z Polskim Centrum Mediacji w Łodzi; kontakt z Kliniką Prawa Uniwersytetu Wileńskiego; rozwój kliniki praw dziecka; przygotowanie plakatów i ulotek informujących o działalności poradni.

45 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

46 Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) Spraw łącznie: 127 Studentów: 32 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: rozszerzenie współpracy z opiekunami.

47 Liczba spraw w latach 2004-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2007 studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) 2004-2007

48 SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej Wspólna Europa w Olsztynie Spraw łącznie: 325 Studentów: 30 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: odnotowanie pozytywnej działalności poradni przez lokalne media oraz władze samorządowe; uzyskanie pomocy ze strony Urzędu Powiatowego w Iławie, który finansuje tam działalność poradni.

49 Liczba spraw w latach 2004-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2007 studenci opiekunowie SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej Wspólna Europa w Olsztynie 2004-2007

50 Studencka Poradnia Społeczno- Prawna Bona Fides w Opolu Spraw łącznie: 121 Studentów: 17 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: uzyskanie kolejnej dotacji na działalność z Urzędu Miasta Opola.

51 Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides w Opolu 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

52 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Spraw łącznie: 329 Studentów: 30 Opiekunów: 4 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zawarcie wstępnego porozumienia z Policyjnym Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Przestępstw dotyczącej organizacji konferencji poświęconej prawnym i psychologicznym skutkom stosowania przemocy wobec dzieci; współpraca z MOPR działającymi w dwóch poznańskich dzielnicach.

53 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

54 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie Spraw łącznie: 334 Studentów: 74 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: uzyskanie akceptacji Rady Dydaktyczno-Naukowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na zakwalifikowanie zajęć w poradni jako przedmiotu monograficznego od roku 2007/2008; nawiązanie współpracy oraz podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy Victoria w Rzeszowie.

55 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

56 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach Spraw łącznie: 454 Studentów: 38 Opiekunów: 8 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: uruchomienie wyjazdowego punktu udzielania porad w Rzeplinie; realizacja programu Street Law we współpracy z Wolontariatem Studenckim; uznanie pracy w poradni za praktykę przewidzianą regulaminem studiów; utworzenie sekcji zajmującej się pomocom organizacjom pozarządowym.

57 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

58 Centrum Edukacji Prawnej – Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Spraw łącznie: 586 Studentów: 61 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z organizacjami niosącymi pomoc potrzebującym i otwarcie punktów udzielania porad przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło oraz Stowarzyszeniu Razem Łatwiej; zacieśnienie współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej Ius et Ratio; współprganizacja kolejnej edycji festiwalu Prawa Człowieka w Filmie.

59 Centrum Edukacji Prawnej – Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

60 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu Spraw łącznie: 201 Studentów: 40 Opiekunów: 10 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: podpisanie umowy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich; podpisanie umowy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; kontynuacja współpracy z Laboratorium Społecznych Działań, Wydziałem Politologii UMK, w zakresie programu Ojciec to też rodzic!; dalsza współpraca z Fundacją Zielony Liść w czasie trwania tygodnia pomocy ofiarom przestępstw.

61 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

62 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna (UKSW w Warszawie) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: rozpoczęcie działalności; nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Młodych. Spraw łącznie: 38 Studentów: 21 Opiekunów: 8

63 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: wydanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wyroku korzystnego dla klientki poradni, Alicji Tysiąc, która domagała się prawa do aborcji; w wydanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny powołał się na badania dotyczące niepełnosprawności intelektualnej, w którym to przedsięwzięciu uczestniczyli studenci Kliniki; studentki poradni zakwalifikowały się i uczestniczyły w siódmej edycji Annual International Asylum Law Moot Court Competition, konkursu organizowanego przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Spraw łącznie: 1012 Studentów: 85 Opiekunów: 6

64 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

65 Fundacja Academia Iuris w Warszawie Spraw łącznie: 1958 Studentów: 222 Opiekunów: 27 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z trzema kancelariami prawnymi; nawiązanie współpracy z Wydziałem Prawa UJ w sprawie zaliczenia działalności w poradni jako obowiązkowej praktyki studenckiej; pozyskanie darowizny od spółki telekomunikacyjnej na pokrycie korzystania z telefonu i internetu.

66 Fundacja Academia Iuris w Warszawie 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

67 Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie Spraw łącznie: 80 Studentów: 43 Opiekunów: 8

68 Liczba spraw w latach 2004-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2007 studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie 2004-2007

69 Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: podpisanie porozumienia z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich; utworzenie sekcji prawa medycznego; organizacja VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Poradni Prawnych. Spraw łącznie: 205 Studentów: 117 Opiekunów: 15

70 Liczba spraw w latach 2004-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2007 studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie 2004-2007

71 Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie) Spraw łącznie: 98 Studentów: 16 Opiekunów: 3

72 Liczba spraw w latach 2005-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2005-2007 studenci opiekunowie Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie) 2005-2007

73 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Spraw łącznie: 390 Studentów: 55 Opiekunów: 3 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zmiany w systemie zarządzania Poradni; skrócenie okresu oczekiwania na poradę.

74 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu 2003-2007 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach 2003-2007 Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2007

75 Czas załatwiania spraw klientów poradni

76 Źródła wiedzy o poradniach

77 Czy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej? KobietyMężczyźni

78 Monitoring stosowania i jakości prawa oraz zjawisk korupcyjnych Studencka Poradnia Prawa Medycznego odnotowała trudności w uzyskaniu opieki medycznej przez uczestników zorganizowanego wypoczynku. Aktualnie obowiązujące przepisy nie umożliwiają świadczeniodawcy (np. ośrodkowi zdrowia w miejscowości turystycznej) możliwości rozliczenia się z NFZ w sytuacji, kiedy turyści zamieszkali na terenie tego samego województwa nie znajdują się na liście świadczeniobiorców prowadzonej przez tego świadczeniodawcę. Ta sama klinika wskazała na niezgodną z przepisami praktykę nadużywania przez lekarzy prawa do odmowy leczenia. Zgodnie z prawem taka odmowa powinna być uzasadniona, odnotowana w dokumentacji medycznej a pacjentowi należy podać realne możliwości dalszego leczenia. Z praktyki poradni wynika, że odmowy zdarzają się np. w odniesieniu do pacjentów agresywnych wobec lekarzy. Studenci poradni w Krakowie (UJ) rozpatrywali sprawę w której WSA uchylił w całości decyzje organów o odmowie uznania choroby za zawodową. Organ pierwszej instancji, któremu zwrócono sprawę nie zrealizował jednak poleceń sądu i ponownie odmówił uznania choroby za zawodową. Niefunkcjonalna konstrukcja postępowania przed sądami administracyjnymi i brak możliwości merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez WSA może skutkować, że taka sytuacja może trwać w nieskończoność. UPP w Krakowie odnotowała także zbyt restrykcyjne ukształtowanie przesłanek udzielania cudzoziemcom zezwolenia na pracę. W zakresie pomocy prawnej uchodźcom Poradnia w Warszawie (UW) wskazała na brak systemowej pomocy socjalnej dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany w Polsce. Klinika działająca przy Uniwersytecie Warszawskim ponownie zwraca uwagę na niewłaściwą realizację prawa do przerywania ciąży w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia kobiety. (wybór)

79 Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbliższym czasie, aby się rozwinąć? Sekretariat – uzyskanie nowego albo dodatkowego pomieszczenia, polepszenie wyposażenia technicznego w komputer, projektor, ksero, faks, bieżącą naprawę i modernizację istniejącego wyposażenia a także uzyskanie środków finansowych na zatrudnienie osoby zajmującej się sekretariatem poradni – 12. Szkoleń w szczególności ogólnych dla młodych studentów, dotyczących pracy z klientem, aktualnych zmian w prawie (np. z zakresu mediacji oraz postępowań egzekucyjnych w celu polepszenia jakości udzielania porad) oraz zwiększających umiejętności studentów, a także szkoleń dla opiekunów – 12. Zbiorów ustaw, komentarzy, wzorów pism, elektronicznych zbiorów przepisów oraz literatury prawniczej – 12. Środków finansowych służących umożliwieniu studentom pracy w wyjazdowych punktach udzielania porad, organizacji seminariów i konferencji, dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników – 5. Wsparcia uczelni i środowiska prawniczego mającego na celu zwiększenie kadry naukowej zatrudnionej w poradni, umożliwienia dzięki temu włączenia zajęć w poradni do programu studiów a także zwiększenie akceptacji w środowisku – 4. Zmian w prawie służących ułatwieniu działalności poradni (np. z zakresu zamówień publicznych) – 1. (Poradnie udzielały po kilka odpowiedzi)

80 Osiągnięcia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Posiada statusu organizacji pożytku publicznego; Otrzymała w 2004 roku wyróżnienie w Konkursie Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono; Otrzymała od ELSA Poland tytuł Mecenas Edukacji Prawniczej 2006; Jest organizatorem prestiżowego Konkursu Prawnik Pro Bono; Przekazała do tej pory poradniom dotacje rzeczowe oraz finansowe o łącznej wartości ponad 500 000 zł. Wydała pierwszy w Polsce i regionie podręcznik Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia, (przetłumaczony także na język angielski). W 2007 roku ukaże się seria 5 książek poświęconych działalności poradni pt. Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych; Zorganizowała dotychczas 7 Ogólnopolskich Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz kilka szkoleń specjalistycznych; Aktywnie uczestniczy w budowaniu silnego ruchu klinicznego w Europie Środkowo- Wschodniej i w krajach transformacji ustrojowej m.in.. na Ukrainie, Mołdawii, Uzbekistanie, Chinach i Rosji. W czerwcu 2006 r. Fundacja była gospodarzem pierwszej światowej konferencji organizacji wspomagających i zrzeszających klinik prawa. Gościliśmy przedstawicieli z: Chin, Rosji, Mołdawii, Ukrainy, USA, Nigerii, RPA i Węgier.

81 Sponsorzy Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych SPONSORZY INSTYTUCJONALNI SPONSORZY

82 Zapraszamy do współpracy Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa tel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29 www.fupp.org.pl, zarzad@fupp.org.pl Bank PEKAO S.A. II o/Warszawa nr: 87 1240 1024 1111 0000 0269 4777


Pobierz ppt "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2006/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google