Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersyteckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności od października 2003 do marca 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersyteckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności od października 2003 do marca 2004."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersyteckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności od października 2003 do marca 2004

2 Poradnie w Polsce Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Gdańsk - Uniwersytet Gdański Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Uniwersytet Warszawski Wrocław - Uniwersytet Wrocławski Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice

3 Poradnie spełniające standardy 1. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) 2. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 3. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 4. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 5. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 6. Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi 7. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 8. Centrum Edukacji Prawnej, Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie 9. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu 10. Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie

4 Półrocze działalności poradni w liczbach 3143 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2003 do marca 2004; najwięcej – 598 spraw przyjęła Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej działająca na Uniwersytecie Warszawskim; najmniej – 23 Studencka Poradnia Prawna - Koło Naukowe działająca na Uniwersytecie Śląskim; najczęściej – w 19 proc. przypadków klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach karnych; w poradniach działało 805 studentów i 94 pracowników dydaktycznych; jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 studentami; na jednego studenta przypadają przeciętnie 4 sprawy w ciągu pół roku.

5 Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie?

6 Ilu studentów działa w poradniach?

7 Ilu pracowników naukowych działa w poradniach?

8 Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie rodzinne (rozwody, rodzice samotnie wychowujący dzieci itp.); związane z pracą i bezrobociem; związane z prawami uchodźców i cudzoziemców; mieszkaniowe (bezdomni, eksmisje, dodatki mieszkaniowe itp.); związane z niepełnosprawnością; związane ze służbą zdrowia; związane ze świadczeniami z pomocy społecznej; urzędowe (obywatel w urzędzie, prawo do odmowy służby wojskowej itp.); finansowe (podatki, zadłużenia itp.); karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia itp.); związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO - pomoc ekspercka i poradnicza); inne.

9 Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie: 3143

10 Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie: 3143

11 Sprawy karne Łącznie: 591 Przykładowe sprawy: wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu; wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności; wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary; ustalanie podstaw prawnych do stosowania tymczasowego aresztowania oraz okoliczności uzasadniające jego uchylenie; dopuszczalność wszczęcia w Polsce postępowania karnego w sprawie o przestępstwo popełnione na terytorium Niemiec; wniosek o utajnienie danych dotyczących miejsca zamieszkania; kwestia cenzurowania korespondencji w zakładzie karnym; skarga na adwokata z urzędu.

12 Sprawy rodzinne Łącznie: 563 Przykładowe sprawy: rozwodowe i separacji (przede wszystkim pozwy); ubezwłasnowolnienia; władza rodzicielska, ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa; alimentacja (ustalanie, podwyższanie, obniżanie, egzekucji komorniczej, warunki alimentacji przez Fundusz Alimentacyjny, dochodzenie alimentów od cudzoziemców); zniesienie współwłasności majątkowej; Intercyza małżeństwa; porada w sprawie małoletniego dziecka, które matka wraz z konkubentem, bez zgody ojca dziecka, chcieli zabrać ze sobą wyjeżdżając do Niemiec; obowiązki rodziny zastępczej wobec małoletniego.

13 Sprawy mieszkaniowe Łącznie: 310 Przykładowe sprawy: ustalenie prawa własności budynkowej; eksmisje (podstawy, postępowanie, koszty, eksmisje dzikich lokatorów); dodatki mieszkaniowej, wkłady na książeczce mieszkaniowej; odzyskanie kaucji za lokal mieszkalny; stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży nieruchomości; uprawnienia członka spółdzielni w relacjach z zarządem spółdzielni; uprawnienia do lokalu zastępczego; zamiana lokalu na mniejszy.

14 Sprawy związane z pracą i bezrobociem Łącznie: 307 Przykładowe sprawy: uprawnienia dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach; obowiązki pracodawcy względem pracownika małoletniego; warunki wcześniejszej emerytury; sprostowanie świadectwa pracy; rozwiązanie umowy o pracę; odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi; obowiązki pracodawcy jako płatnika ZUS; świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; warunki przyznawania świadczeń przedemerytalnych; uprawnienia pracownika w sytuacji likwidacji stanowiska pracy.

15 Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców Łącznie: 174 Przykładowe sprawy: nadanie statusu uchodźcy; pomoc socjalna w trakcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy; udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (w tym legalizacja pobytu w ramach tzw. abolicji); udzielenie zezwolenia na osiedlenie się; wydalenie cudzoziemca z Polski; zawarcie związku małżeńskiego obywatelem polskim; zezwolenie na pracę cudzoziemców w Polsce.

16 Sprawy urzędowe Łącznie: 137 Przykładowe sprawy: postępowanie administracyjne – przystąpienie w charakterze strony, zażalenia; skargi do NSA na bezczynność organów; wnioski o przeprowadzenie kontroli Nadzoru Budowlanego; skargi na decyzje w postępowaniu egzekucyjnym (m.in. skarga na czynności komornicze); odpowiedzialność organizatorów imprez masowych.

17 Sprawy finansowe Łącznie: 101 Przykładowe sprawy: zaległości podatkowe; dług z tytułu zawarcia umowy kredytu; odpowiedzialność za długi z majątku wspólnego małżonków; kwestie prawne związane z powstaniem debetu na koncie bankowym; waloryzacja kaucji za mieszkanie; kwestie finansowe związane z rozwiązaniem umowy dzierżawy; dochodzenie spłaty kredytu od kredytobiorcy.

18 Sprawy związane z niepełnosprawnością Łącznie: 51 Przykładowe sprawy: warunki dofinansowania zakupu samochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; odwołania od decyzji ZUS o przyznaniu prawa do renty oraz apelacje w tym zakresie.

19 Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej Łącznie: 42 Przykładowe sprawy: uprawnienia do renty socjalnej; odwołanie od odmowy przyznania zasiłku celowego tytułem zwrotu za zakupione leki; odwołanie od decyzji o obniżeniu zasiłku z ośrodka pomocy społecznej; uprawnienia oraz przyznawanie świadczeń z tytułu dodatku rodzinnego i pielęgnacyjnego; świadczenia związane z okresem porodowym i poporodowym; wsparcie materialne dla osób starających się o pomoc społeczną.

20 Sprawy związane ze służbą zdrowia Łącznie: 27 Przykładowe sprawy: odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej (zarażenie klienta wirusem żółtaczki podczas wizyty w szpitalu); odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia przerwy w karze dla przeprowadzenia badań; oskarżenie lekarza o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za udzielanie pomocy medycznej; skargi na warunki w zakładach opieki medycznej, w tym, w ZOZ znajdujących się w zakładach karnych.

21 Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO) Łącznie: 18 Przykładowe sprawy: Pomoc stowarzyszeniom i organizacjom: Zagrożeni Likwidacją Funduszu Alimentacyjnego; Komitet Praw Dziecka; Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Pomoc innym organizacjom pozarządowym w rozpoczęciu działalności (przygotowanie statutu, wniosków do KRS itp.).

22 Sprawy inne Łącznie: 822 Przykładowe sprawy: systemy argentyńskie; rekompensaty za mienie pozostawione na Kresach; sprawy spadkowe (status prawny spadkobierców, dziedziczenie testamentowe, sporządzanie i odwoływanie testamentów, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku); zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym; odwołanie darowizny; odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej; wystąpienie ze spółki cywilnej; ochrona dóbr osobistych; kwestie prawa autorskiego; odwołanie od decyzji o uniemożliwieniu dalszego uczestnictwa w teleturnieju Wielka Gra.

23 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Spraw łącznie: 215 Studentów: 63 Opiekunów: 11 Z tego: spadkowe: 25 zobowiązania: 20 rzeczowe: 9 międzynarodowe: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni uzyskanie zgody dziekana Wydziału Prawa na przekształcenie poradni w pracownię; zorganizowanie drugiej edycji programu Studenckie Punkty informacyjne tzw. Komisariaty; udział w konferencji w Bratysławie i prezentacja na temat How to Develop a Service System for NGOs and its limitations oraz konferencji Woman Right; wyróżnienie Dziekana Wydziału Prawa za działalność poradni.

24 Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku Spraw łącznie: 36 Studentów: 8 Opiekunów: 5

25 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni nawiązanie współpracy z Biurem Porad Obywatelskich; zorganizowanie szkolenia na Helu dla nowych członków poradni i gości z innych klinik. Spraw łącznie: 63 Studentów: 45 Opiekunów: 3

26 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni wzbudzanie coraz większej świadomości w regionie o możliwości uzyskania pomocy w formie porad. Spraw łącznie: 23 Studentów: 54 Opiekunów: 5

27 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni nadanie statusu uchodźcy w 7 sprawach prowadzonych przez poradnię; uznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka naruszenia praw deklarowanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w sprawie ze skargi przygotowanej z udziałem poradni. Spraw łącznie: 445 Studentów: 44 Opiekunów: 7 Z tego: Skargi do ETPCz: 18 Skargi do Komitetu Praw Człowieka: 2 Pozostałe: 72

28 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Spraw łącznie: 51 Studentów: 45 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Centrum Informacji dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń oraz ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich. Instytucje te pragną kierować do poradni osoby potrzebujące pomocy prawnej. Sprawy prawa konsumentów i prawa autorskiego

29 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni zwiększenie liczby mieszczących się przy radach osiedli Punktów Konsultacyjnych Poradni. Studenci pełnią tam dyżury. Ta forma działalności z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Spraw łącznie: 34 Studentów: 38 Opiekunów: 5 Przeważnie z zakresu nieruchomości i prawa spadkowego

30 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi Spraw łącznie: 140 Studentów: 50 Opiekunów: 5 Przeważnie administracyjne oraz z zakresu prawa rzeczowego

31 Studencka Poradnia Prawna Bona Fides w Opolu Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni sędzia Sądu Rejonowego w Opolu zwrócił się do poradni z prośbą o reprezentowanie strony w sprawie toczącej się w niniejszym sądzie. Spraw łącznie: 30 Studentów: 30 Opiekunów: 2

32 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni nawiązanie współpracy z dwoma Ośrodkami Pomocy Rodzinie oraz Policyjnym Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Przestępstw. Spraw łącznie: 238 Studentów: 50 Opiekunów: 5

33 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie Spraw łącznie: 53 Studentów: 23 Opiekunów: 3

34 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w Słubicach Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni uzyskanie możliwości zaliczania przez studentów pracy w poradni do tzw. godzin fakultatywnych w programie studiów; nawiązanie współpracy z radcą prawnym Starostwa Słubickiego, która została drugim koordynatorem poradni. Spraw łącznie: 149 Studentów: 23 Opiekunów: 3

35 Centrum Edukacji Prawnej, Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni założenie Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej – Ius et Ratio; ogólnopolskie seminarium – Wina a kara pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich; przeprowadzenie drugiego z kolei szkolenia dla poradni prawnych z udziałem przedstawicieli poradni w Gdańsku i Białymstoku w Pobierowie. Spraw łącznie: 362 Studentów: 50 Opiekunów: 3 Z tego: Cywilne: 109 Spadkowe: 18 pozostałe: 3

36 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni podpisanie umowy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich; podpisanie umowy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; współpraca z Laboratorium Społecznych Działań Politologii, w zakresie programu Ojciec – to też rodzic!. Spraw łącznie: 58 Studentów: 31 Opiekunów: 11 Z tego: Nieruchomości i spadki: 11 Postępowanie cywilne: 6

37 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni klinika uzyskała status pracowni międzyinstytutowej, Wydział przyznał w związku z tym pół etatu dla pracownika merytorycznego oraz jeden etat dla pracownika sekretariatu; rozszerzenie programu szkoleń psychologicznych ze studentami udzielającymi porad o zagadnienia z zakresu zachowań asertywnych, dzięki temu program szkoleniowy obejmuje obecnie trzy dni; w ramach materiałów szkoleniowych nagrano film z udziałem studentów w formie inscenizacji przyjmowania klienta w klinice, film przygotowano w polskiej i angielskiej wersji językowej. Spraw łącznie: 598 Studentów: 77 Opiekunów: 7

38 Fundacja Academia Iuris w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni od lutego 2004 rozpoczął działalność kolejny punkt porad administrowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i fundację; fundacja Academia Iuris podpisała porozumienie z Federacją Inicjatyw Oświatowych, w efekcie, którego wolontariusze fundacji pomagają szkołom niepublicznym, nad którymi pieczę ma Federacja; wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych został także uruchomiony punkt konsultacyjny dla małych szkół (placówek oświatowych, które zostały przejęte przez rodziców od samorządu); fundacja Academia Iuris w coraz szerszym zakresie współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (umowa o współpracy została podpisana 1 lipca 2003). Spraw łącznie: 570 Studentów: 150 Opiekunów: 6 Z tego: Spadkowe: 89 Inne cywilne: 178 Pozostałe: 66

39 Koło Naukowe Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni zaawansowany stan przygotowań do włączenia działalności poradni do programu studiów. Spraw łącznie: 78 Studentów: 24 Opiekunów: 8

40 Czas załatwiania spraw klientów poradni

41 Źródła wiedzy o poradniach KobietyMężczyźni Brak danych z poradni w Słubicach oraz Fundacji Academia Iuris

42 Czy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej? Brak danych z poradni w Lublinie (KUL), Rzeszowie i Słubicach oraz Fundacji Academia Iuris KobietyMężczyźni

43 Dziękujemy za uwagę Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa tel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29 E-mail: zarzad@fupp.org.pl Internet: www.fupp.org.pl


Pobierz ppt "Uniwersyteckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności od października 2003 do marca 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google