Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2007/2008

2 Poradnie w Polsce Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Rok akademicki 2003/ poradni w 14 miastach Rok akademicki 2004/ poradni w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2005/ poradnie w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2006/ poradnie w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn Rok akademicki 2007/ poradni w 15 miastach Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn

3 Poradnie w Polsce Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Gdańsk - Uniwersytet Gdański Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Olsztyn - Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej Wspólna Europa Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji * Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego Warszawa - Uniwersytet Warszawski Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Warszawa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław - Uniwersytet Wrocławski * poradnia powstała w 2007 roku

4 Poradnie spełniające standardy 1. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) 2. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 3. Studencka Poradnia Prawna w Katowicach 4. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 5. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 6. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 7. Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi 8. Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) 9. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna - "Klinika Prawa" w Opolu 10. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 11. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie 12. Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach 13. Centrum Edukacji Prawnej – Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie 14. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu 15. Fundacja Academia Iuris w Warszawie 16. Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW) 17. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSHiP im. R. Łazarskiego) 18. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSPiZ im. L. Koźmińskiego) 19. Studenckie Biuro Porad Prawnych w Warszawie (WSZiP im. H. Chodkowskiej) 20. Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu

5 Rok akademicki 2007/2008 działalności poradni w liczbach – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2007 do czerwca 2008; najwięcej – 2384 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris w Warszawie; najmniej – 60 Studenckie Biuro Porad Prawnych przy Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie; najczęściej – w 25 proc. przypadków (2622 spraw) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych; w poradniach działało 1350 studentów i 209 pracowników dydaktycznych; jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 6 studentami; na jednego studenta przypadało średnio 8 spraw.

6 W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim… … w Polsce jest o jedną poradnię więcej, … liczba spraw wzrosła o 13 proc., … wzrost spraw dotyczył przede wszystkim porad z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, lokalowego i spółdzielczego oraz pomocy organizacjom pozarządowym, … liczba studentów zwiększyła się o 4 proc., … personel naukowy jest liczniejszy o 6 proc.

7 W porównaniu z poprzednimi latami… Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach studenci opiekunowie

8 Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie? Łącznie: * poradnia powstała w 2007 roku

9 Ilu studentów działało w poradniach? * poradnia powstała w 2007 roku Łącznie: 1 350

10 Ilu pracowników naukowych działało w poradniach? * poradnia powstała w 2007 roku Łącznie: 209

11 Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia); Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego); Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.); Spadkowe; Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem; Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej; Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego; Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych itp.); Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.); Związane z przemocą wobec kobiet; Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców; Związane z prawami osób niepełnosprawnych; Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.); Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza); inne.

12 Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie:

13 Sprawy karne Przykładowe sprawy: wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu; sporządzanie pism w zakresie postępowania karnego (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, wydanie wyroku łącznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie); prawa podejrzanych/oskarżonych o poszczególne przestępstwa oraz wykroczenia; wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia, przerwy, zawieszenia, przeniesienie do innego zakładu karnego, widzenia, cenzura korespondencji osadzonych); wykładnia przepisów prawa karnego; legalność wydania obywatela polskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania; przygotowanie linii obrony dla klienta poradni; instytucja małego świadka koronnego; interwencja policji w czasie imprezy studenckiej. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

14 Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego Przykładowe sprawy: umowy cywilnoprawne - sporządzanie, treść i wykonanie umów, prawa i obowiązki stron, wady oświadczeń woli, niewykonanie i nienależytego wykonanie określonych umów; koszty sądowe (wysokość, zwolnienia); odszkodowania i zadośćuczynienia; sprawy sąsiedzkie; nieruchomości (np. służebności, nabywanie przez zasiedzenie, sprzedaż, zniesienie współwłasności, naruszenie własności, postępowania wieczystoksięgowe); przewlekłość postępowań; postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (egzekucje komornicze); odrolnienie nieruchomości; odszkodowanie od właściciela stacji benzynowej w związku z zatankowaniem paliwa niewłaściwej jakości. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

15 Sprawy rodzinne Przykładowe sprawy: rozwodowe i separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie oraz małżeńskie zagadnienia majątkowe po ustaniu małżeństwa); ubezwłasnowolnienia; ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej; ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa (w tym także obywateli innych państw); tematyka opieki i kurateli; alimentacja (przesłanki, ustalanie, podwyższanie, obniżanie, egzekucja komornicza); prawne zagadnienia związane z rodzinami zastępczymi. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

16 Sprawy spadkowe Przykładowe sprawy: zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) oraz testamentowego (otwarcie, odrzucenie, unieważnienie testamentu); określenie osób uprawnionych do nabycia spadku (w tym zagadnienie osób niegodnych); zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wycena majątku spadkowego; postępowania spadkowe (wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku, zbycie udziałów). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

17 Sprawy związane z pracą i bezrobociem Przykładowe sprawy: zawieranie umów o pracę (ustalanie istnienia stosunku pracy); spory między pracownikiem a pracodawcą (pozew o zapłatę wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenia); świadczenia pracownicze (praca w godzinach nadliczbowych, premie, dodatki, nagrody i odprawy, wypadek w czasie delegacji); emerytury i renty (wcześniejsze emerytury, świadczenia przedemerytalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, specjalne i wyjątkowe); warunki szczególnie szkodliwe, choroby zawodowe; szkolenia pracownicze (zwrot kosztów); mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy; uzyskanie emerytury na Ukrainie; odbieranie dodatków dla utrwalaczy władzy ludowej. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

18 Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej Przykładowe sprawy: zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej; nabywanie praw do rent socjalnych; odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent; kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych; pomoc społeczna dla osób zwalnianych z zakładów karnych; opiekunowie społeczni; uzyskanie miejsca w ośrodkach pomocy społecznej; zwolnienie z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej; świadczenia społeczne dla obywateli UE przebywających w Polsce. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

19 Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego Przykładowe sprawy: decyzje administracyjne (podstawy wydawania, zasady zaskarżania); postępowania administracyjne (prawa stron, koszty); ewidencja ludności i sprawy meldunkowe; zagospodarowanie przestrzenne (warunki, wywłaszczenia i związane z tym odszkodowania); pozwolenia, zezwolenia i licencje (m.in. prowadzenie usług taksówkarskich, handel uliczny, broń); ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za porządkowanie grobów osób bezdomnych; odzyskanie opłaty za egzamin warunkowy na studiach; wydanie wskutek pomyłki decyzji o przyznaniu stypendium na uczelni wyższej i zasadność wezwania do zwrotu wypłaconego na jej podstawie świadczenia. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

20 Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego Przykładowe sprawy: eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie, uprawnienia prawowitych lokatorów); lokale zastępcze, socjalne, komunalne, służbowe i zakładowe (zakres osób uprawnionych do ich otrzymania, koszty, rozliczenia); dodatki mieszkaniowe; spółdzielnie mieszkaniowe (wysokość zaległości w opłatach, waloryzacja wkładu); relacje pomiędzy członkami a władzami spółdzielni (unieważnienie uchwał zarządu); Towarzystwa Budownictwa Społecznego, (uprawnienia i obowiązki członków); wspólnoty mieszkaniowe (działalność zarządów, unieważnienie uchwał ich władz); Wojskowa Agencja Mieszkaniowa; warunki wymiany okien; uzyskanie własności strychu w celu jego adaptacji. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

21 Sprawy finansowe Przykładowe sprawy: ogólne podatkowe, w tym: obowiązki podatników, powstanie obowiązku podatkowego, uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie zapłaconych kwot i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe; przepisy podatkowe obowiązujące za granicą oraz opodatkowanie dochodów osiągniętych za granicą, w tym także uzyskanych na czarno; opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych; ustalenie w wyrokach sądowych różnych wartości jednostkowej akcji pracowniczych Stoczni Gdańskiej; obligacje międzywojenne. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

22 Sprawy związane z przemocą wobec kobiet Przykładowe sprawy: przemoc fizyczna i psychiczna; znęcanie się nad członkami rodziny; informacje na temat instytucji służących pomocą. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

23 Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców Przykładowe sprawy: formy ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium Polski (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany); tytuły prawne do pobytu w Polsce (zgoda na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda na osiedlenie się, zgoda na pobyt rezydenta długoterminowego WE, problematyka wizowa); nadanie obywatelstwa polskiego; prawa cudzoziemców w czasie ich pobytu w Polsce (łączenie rodzin, prawa społeczne, do edukacji, do pracy, władza rodzicielska obywatelki Białorusi); dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

24 Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych Przykładowe sprawy: zmiana stopnia niepełnosprawności; odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom; prawa osób niepełnosprawnych umysłowo; świadczenia z PFRON. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

25 Sprawy związane ze służbą zdrowia Przykładowe sprawy: odpowiedzialność lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze; relacje klientów poradni z Narodowym Funduszem Zdrowia (w szczególności przyspieszenie wykonania zabiegów); zwrot kosztów leczenia prywatnego; dostęp do dokumentacji medycznej; zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu medycznego; odmowa interwencji ze strony pogotowia ratunkowego. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

26 Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO) Przykładowe sprawy: Pomoc stowarzyszeniom i organizacjom: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn; Polski Związek Działkowców im. Demeter; Towarzystwo Przyjaciół Praszki; Polskie Stowarzyszenie Studentów Prawa; Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Inicjatywa; Fundacja Zielony Liść; Bank Mleka Kobiecego; Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Studiów nad Rodziną. Pomoc ze strony poradni polega przede wszystkim na wyjaśnianiu zasad działalności organizacji pozarządowych czy też możliwości ich udziału w postępowaniach jako strona społeczna.

27 Sprawy inne Przykładowe sprawy: skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; występowanie studentów poradni jako kuratorów w postępowaniach; prawo kanoniczne (nowi rodzice chrzestni dla adoptowanego dziecka); opracowanie Karty Praw Lekarza; prawo autorskie (licencje na program komputerowy, lekcja jako utwór chroniony); odszkodowania dla ofiar III Rzeszy, zabużan, poszkodowanych przez system komunistyczny; wniosek do IPN o wydanie kopii akt; zagadnienia windykacji oraz działania krajowego rejestru dłużników; umieszczenie zdjęcia osoby nieznanej na stronie internetowej promującej działalność klienta poradni. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

28 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Spraw łącznie: 379 Studentów: 58 Opiekunów: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: organizacja VIII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (główną tematyką zagadnienie wykorzystania mediacji w działalności klinicznej); kontynuacja współpracy z MOPS i MOPR w Białymstoku; zorganizowanie dwóch kolejnych edycji Centrum Praktyk Sądowych; działalność wewnętrzna (warsztaty psychologiczne, reorganizacja poradni, wyjazd integracyjny).

29 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach studenci opiekunowie

30 Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) Spraw łącznie: 114 Studentów: 25 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: ponowny czynny udział w konkursie organizowanym przez wydawnictwo CH Beck; dalsza stała współpraca z biurem poselskim (gdzie udzielane są porady prawne).

31 Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

32 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Spraw łącznie: 304 Studentów: 78 Opiekunów: 9 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z V LO w Gdańsku w zakresie Street Law; nawiązanie współpracy z MOPS w Sopocie (gdzie udzielane są porady prawne); udział w inicjatywach mających na celu popularyzację prawa (Tydzień pomocy ofiarom przestępstw); przygotowanie do otwarcia sekcji praw człowieka.

33 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

34 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Spraw łącznie: 703 Studentów: 95 Opiekunów: 10 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: wzięcie udziału w Dniach Otwartych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach; uczestnictwo w konferencji Powrót do wolności organizowanej przez Uniwersytet Śląski.

35 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

36 Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zorganizowanie Europejskiej Letniej Szkoły Prawa Medycznego, w której wzięło udział 80 uczestników z dziewięciu państw; stworzenie projektu Karty Praw Lekarza; udział w pracach nad komentarzem do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Spraw łącznie: 75 Studentów: 9 Opiekunów: 2

37 Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach studenci opiekunowie Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie

38 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Miękini; przyjęcie kuratel w 133 sprawach; uczestnictwo w projekcie Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz Uchodźców realizowanym w ramach inicjatywy EQUAL, poradnia prowadzi pomoc prawną dla osób ubiegających się o status uchodźcy; realizowany przez Sekcję Praw Człowieka poradni oraz paryski Comité Tchétchénie program uzyskał nagrodę mera Paryża w konkursie Paris Label Europe Spraw łącznie: 1098 Studentów: 47 Opiekunów: 16

39 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

40 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: udział w szkoleniu z zakresu praktycznych aspektów udzielania porad prawnych; przyjmowanie porad poza siedzibą poradni – współpraca z radą lubelskiego osiedla Tatary, kontakty z kancelariami parafialnymi. Spraw łącznie: 255 Studentów: 48 Opiekunów: 4

41 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

42 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy ze Świetlicą wsparcia dziennego, gdzie studenci udzielają porad prawnych. Spraw łącznie: 222 Studentów: 40 Opiekunów: 7

43 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

44 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi Spraw łącznie: 303 Studentów: 50 Opiekunów: 8 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: rozwój współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Pactus; nawiązanie współpracy z Centrum Samotnych Kobiet, Centrum Wolontariatu w Łodzie oraz innymi organizacjami zajmującymi się kwestią przemocy w rodzinie; rozwój kliniki praw dziecka; udział w VII Dniach Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi; przyjęcie uczestników wizyty studyjnej z Uniwersytetu w Ołomuńcu.

45 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

46 Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) Spraw łącznie: 320 Studentów: 34 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: utworzenie punktu udzielania porad przy Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna; prowadzenie działalności w trzech punktach na terenie Olsztyna.

47 Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M)

48 SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej Wspólna Europa w Olsztynie Spraw łącznie: 416 Studentów: 24 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zorganizowanie w maju 2008 r. międzynarodowego spotkania partnerów uczestniczących w projekcie Temida, w której udział wzięli pracownicy poradni z Armenii, Gruzji, Ukrainy i Polski; uzyskanie pomocy finansowej ze strony samorządów lokalnych w Biskupcu, Iławie, Kętrzynie, Ostródzie i Reszlu.

49 Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach studenci` opiekunowie SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej Wspólna Europa w Olsztynie

50 Studencka Poradnia Społeczno- Prawna Bona Fides w Opolu Spraw łącznie: 176 Studentów: 20 Opiekunów: 10 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: uzyskanie kolejnej dotacji na działalność z Urzędu Miasta Opola; finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej UO na zorganizowanie konferencji Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowej ludności po wejściu Polski do UE; nawiązanie współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu; współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Brzegu, w celu stworzenia w tym mieście punktu zamiejscowego; poradnia została laureatem organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Opolu V Konkursu Innowacyjnego w kategorii Edukacja najcenniejszą innowacją; szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów pracy z klientami poradni; utworzenie strony internetowej

51 Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides w Opolu studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

52 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Spraw łącznie: 478 Studentów: 58 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: kontynuacja współpracy z filiami MOPR działającymi w trzech poznańskich dzielnicach.

53 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

54 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie Spraw łącznie: 259 Studentów: 54 Opiekunów: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy Victoria w Rzeszowie, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka oraz Stowarzyszeniem Biuro Porad Obywatelskich; współpraca z rozgłośnią radiową – wolontariusze poradni prowadzą 10-minutową audycję na temat informacji prawnej; udział w konferencji z zakresu problematyki poświęconej uchodźcom.

55 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

56 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach Spraw łącznie: 548 Studentów: 32 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: kontynuowanie działalności wyjazdowego punktu udzielania porad w Rzepinie; realizacja programu Street Law we współpracy z Wolontariatem Studenckim; uzyskanie dofinansowania z Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina; rozpoczęcie udzielania porad prawnych w formie kuratel; kontynuacja współpracy z prawnikami niemieckimi.

57 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

58 Centrum Edukacji Prawnej – Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Spraw łącznie: 486 Studentów: 54 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: wygranie konkursu na organizację X OKUPP; publikacja zbioru opinii wydanych w latach przez poradnię; podjęcie inicjatyw mających na celu powołanie ośrodków zamiejscowych, w roku 2007/08 działał jeden – w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Emerytów i Rencistów – Razem Łatwiej, w nowym roku akademickim rozpoczną działalność ośrodki w Międzyrzeczu, Stargardzie Szczecińskim oraz Świdwinie.

59 Centrum Edukacji Prawnej – Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

60 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu Spraw łącznie: 145 Studentów: 33 Opiekunów: 9 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Poradni Prawnych; uruchomienie strony internetowej poradni.

61 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

62 Klinika Prawa (EWSPiA w Warszawie) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: rozwinięcie działalności; nawiązanie współpracy z ośrodkami opieki społecznej Centrum Pomocy Kobiet i Fundacją Sławek. Spraw łącznie: 178 Studentów: 12 Opiekunów: 3

63 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna (UKSW w Warszawie) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: działalność trzech filii poradni; zgłoszenie poradni do konkursu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej; nawiązanie kontaktu z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Spraw łącznie: 68 Studentów: 27 Opiekunów: 9

64 studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna (UKSW w Warszawie)

65 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zorganizowanie 16 kwietnia 2008 r. konferencji z okazji dziesięciolecia działalności kliniki; uzyskanie wielu korzystnych decyzji w sprawie uchodźców. Spraw łącznie: 1018 Studentów: 93 Opiekunów: 8

66 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

67 Fundacja Academia Iuris w Warszawie Spraw łącznie: 2384 Studentów: 271 Opiekunów: 33 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: utworzenie nowego Oddziału poradni w Łodzi; otwarcie dwóch nowych punktów porad w Oddziale warszawskim (wraz z nowoutworzonymi w stolicy i okolicach działa obecnie łącznie 13 punktów); rozpoczęcie działalności dwóch nowych punktów w krakowskim Oddziale (razem liczba punktów w tym oddziale wynosi pięć).

68 Fundacja Academia Iuris z siedzibą w Warszawie studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

69 Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie Spraw łącznie: 68 Studentów: 32 Opiekunów: 5

70 Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie

71 Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Spraw łącznie: 167 Studentów: 76 Opiekunów: 10

72 Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach studenci opiekunowie Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

73 Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie) Spraw łącznie: 60 Studentów: 25 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: pozyskanie nowych opiekunów; wprowadzenie symulacji rozpraw sądowych jako metody nauczania oraz prowadzenie cotygodniowych zajęć z metodyki nauczania klinicznego; cykl Spotkania z kryminalistyką mającym na celu zapoznanie studentów z zagadnieniem pozyskiwania dowodów.

74 Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach studenci opiekunowie Studenckie Biuro Porad Prawnych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie)

75 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Spraw łącznie: 373 Studentów: 55 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: reorganizacja poradni; uzyskanie dofinansowania z Uczelni; nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziębic Ducatus reklama w środkach masowego przekazu; współorganizowanie Dnia Otwartego RPO we Wrocławiu.

76 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu studenci opiekunowie Liczba spraw w latach Liczba studentów i personelu naukowego w latach

77 Czas załatwiania spraw klientów poradni

78 Źródła wiedzy o poradniach

79 Czy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej? KobietyMężczyźni

80 Monitoring stosowania i jakości prawa oraz zjawisk korupcyjnych Poradnia w Katowicach zwróciła uwagę na nieodpowiednie informowanie stron postępowań przez sądy. Osoby występujące bez profesjonalnej pomocy prawnej nie są właściwie powiadamiane o swych prawach oraz obowiązkach, choćby w bardzo podstawowym i zrozumiałym dla nich zakresie, co przyczynia się do nieufności obywateli wobec trzeciej władzy. Na trudności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej zwróciła uwagę krakowska Studencka Poradnia Prawa Medycznego. Ograniczanie świadczeń skutkuje niezadowoleniem pacjentów, którzy znajdując się poza dziennym limitem są traktowani na zasadach komercyjnych. Ponadto niezgodna z prawem jest rejonizacja szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz pobieranie opłat za niektóre usługi medyczne (w szczególności niezgodne z przepisami jest wymuszanie dodatkowych opłat wykorzystując trudną sytuację materialną pacjentów, co dzieje się mimo zagrożenia takich praktyk odpowiedzialnością karną i kontraktową). Studenci UJ zidentyfikowali liczne problemy wynikające z nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Krakowska poradnia podniosła, że dokładniejszego uregulowania prawnego wymaga udzielanie pacjentom wyczerpujących informacji o powikłaniach w sytuacji wyrażania zgody na przeprowadzenie ryzykownego zabiegu lekarskiego. Ponadto z praktyki kliniki wynika, że wskazane byłoby objęcie ściślejszym nadzorem działalności spółek windykacyjnych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego. Klinika działająca przy Uniwersytecie Warszawskim odnotowała brak systemowej pomocy socjalnej dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany w Polsce i ponownie zwróciła uwagę na niewłaściwą realizację prawa do przerywania ciąży w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia kobiety. (wybór)

81 Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbliższym czasie, aby się rozwinąć? Pomoc w bieżącej działalności – uzyskanie nowego, dodatkowego albo remont obecnie zajmowanych pomieszczeń, polepszenie wyposażenia technicznego w komputer, projektor, ksero, faks, busa (pomocnego w udzielaniu porad w terenie), finansowanie bieżącego korzystania, napraw i modernizacji istniejącego wyposażenia a także codziennej pracy kliniki – 19. Zbiorów ustaw, komentarzy, wzorów pism, elektronicznych zbiorów przepisów oraz literatury prawniczej – 13. Szkoleń – ogólnych dla młodych studentów, dotyczących pracy z klientem, aktualnych zmian w prawie (np. z zakresu postępowań egzekucyjnych w celu polepszenia jakości udzielania porad) oraz zwiększających umiejętności studentów, a także szkoleń dla opiekunów – 8. Środków finansowych służących umożliwieniu studentom pracy w wyjazdowych punktach udzielania porad, organizacji seminariów i konferencji, dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników i współpracujących praktyków – 8. Wsparcia uczelni i środowiska prawniczego mającego na celu zwiększenie kadry naukowej zatrudnionej w poradni, umożliwienia dzięki temu włączenia zajęć w poradni do programu studiów a także zwiększenie akceptacji w środowisku – 3. Zmian w prawie służących ułatwieniu działalności poradni (np. ułatwienia w występowaniu studentów w charakterze pełnomocników procesowych w prostych sprawach) – 2. Inne – reklama, system informatyczny zarządzania poradniami – 2. (Poradnie udzielały kilku odpowiedzi)

82 Osiągnięcia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Posiada statusu organizacji pożytku publicznego; Otrzymała w 2004 roku wyróżnienie w Konkursie Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono; Otrzymała od ELSA Poland tytuł Mecenas Edukacji Prawniczej roku 2006 i 2007; Od pięciu lat jest organizatorem prestiżowego Konkursu Prawnik Pro Bono; Przekazała do tej pory poradniom dotacje rzeczowe oraz finansowe o łącznej wartości ponad zł.; Wydała pierwszy w Polsce i regionie podręcznik Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia, (przetłumaczony także na język angielski). W 2008 roku ukazała się seria 5 książek poświęconych działalności poradni pt. Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych; Zorganizowała dotychczas 10 Ogólnopolskich Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz kilka szkoleń specjalistycznych; Aktywnie uczestniczy w budowaniu silnego ruchu klinicznego w Europie Środkowo- Wschodniej i w krajach transformacji ustrojowej m.in.. na Ukrainie, Mołdawii, Uzbekistanie, Chinach i Rosji. Od stycznia 2008 uruchomiła Centrum Pro Bono, program mający na celu łączenie pomocy prawnej oferowanej pro bono przez kancelarie prawne potrzebującym organizacjom pozarządowym.

83 Sponsorzy Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych SPONSORZY INSTYTUCJONALNI SPONSORZY

84 Zapraszamy do współpracy Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok Warszawa tel.: (22) w.143; fax: (22) Bank PEKAO S.A. II o/Warszawa nr:


Pobierz ppt "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google