Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersyteckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności od października 2004 do stycznia 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersyteckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności od października 2004 do stycznia 2005."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersyteckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności od października 2004 do stycznia 2005

2 Poradnie w Polsce Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Gdańsk - Uniwersytet Gdański Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Uniwersytet Warszawski Warszawa - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Wrocław - Uniwersytet Wrocławski Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn

3 Poradnie spełniające standardy 1. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) 2. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku (UG) 3. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie (UJ) 4. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 5. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 6. Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi (UŁ) 7. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu (UAM) 8. Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w Słubicach (Viadrina) 9. Centrum Edukacji Prawnej - Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie (US) 10. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu (UMK) 11. Fundacja Academia Iuris w Warszawie (AI) 12. Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW)

4 Rok akademicki działalności poradni w liczbach 3192 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2004 do stycznia 2005; najwięcej – 520 spraw przyjęła Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW); najmniej – 21 Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku; najczęściej – w 18 proc. przypadków (601 spraw) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach karnych; w poradniach działało 907 studentów i 122 pracowników dydaktycznych; jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 7 studentami; na jednego studenta przypada średnio 3 sprawy.

5 Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie?

6 Ilu studentów działa w poradniach?

7 Ilu pracowników naukowych działa w poradniach?

8 Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia); Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego); Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.); Spadkowe; Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem; Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej; Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego; Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych itp.); Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.); Związane z przemocą wobec kobiet; Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców; Związane z prawami osób niepełnosprawnych; Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.); Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO) (w tym: szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza); Inne.

9 Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie: 3192

10 Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie: 3192

11 Sprawy karne Łącznie: 601 Przykładowe sprawy: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa; wystąpienie z prywatnym aktem oskarżenia; prawa pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym; zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności; wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu; zagadnienie świadka koronnego; podstawy prawne do zastosowania tymczasowego aresztowania, okoliczności uzasadniające jego uchylenie, odszkodowania z tytułu bezprawnego aresztowania; mediacja w postępowaniu karnym; wcześniejsze zatarcie skazania; tematyka resocjalizacji; wyłączenie sędziego w procesie karnym.

12 Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego Łącznie: 590 Przykładowe sprawy: kwestie odszkodowawcze; zagadnienia sporządzania, treści, wykonania umów oraz praw i obowiązków stron; ugody cywilnoprawne; dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i niezgodności towaru z umową; przedawnienie roszczeń (terminy, warunki); przeniesienie własności; warunki sporządzenia kasacji; cywilnoprawne spory sąsiedzkie; ustanowienie służebności; powództwa posesoryjne; windykacje należności w postępowaniach cywilnoprawnych; roszczenia z tytułu gier losowych (loteria organizowana przez dziennik Fakt).

13 Sprawy rodzinne Łącznie: 497 Przykładowe sprawy: rozwodowe i separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie); ubezwłasnowolnienia; ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej; ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa; alimentacja (ustalanie, podwyższanie, obniżanie, egzekucji komorniczej, warunki alimentacji przez Fundusz Alimentacyjny i po jego likwidacji, dochodzenie alimentów od cudzoziemców); zniesienie współwłasności majątkowej; zagadnienia rodzin zastępczych; zmiana kuratora.

14 Sprawy spadkowe Łącznie: 227 Przykładowe sprawy: zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) i testamentowego; unieważnienie testamentu; zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe; postępowania spadkowe (wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku); podważanie spadku przez osoby wydziedziczone; polisy posagowe.

15 Sprawy związane z pracą i bezrobociem Łącznie: 400 Przykładowe sprawy: kwestie zawierania umów o pracę (na czas nieograniczony, ograniczony, ustalanie istnienia stosunku pracy); spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (np. warunki rozwiązania umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi); świadczenia pracownicze (np. uprawnienia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, dochodzenie zaległego wynagrodzenia, premii, dodatków, nagród i odpraw); zakończenie stosunku pracy i związane z tym uprawnienia pracowników; kwestie emerytur i rent (w tym zagadnienia kapitału początkowego i odwołań od decyzji ZUS); praca w szczególnych warunkach i choroby zawodowe.

16 Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej Łącznie: 37 Przykładowe sprawy: zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej; nabywanie praw do rent socjalnych; odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent; kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, także stypendiów socjalnych; świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci; uprawnienia osób umieszczonych w ośrodkach pomocy społecznej; zagadnienia praw inwalidów wojennych; wsparcie materialne dla osób ubiegających się o pomoc społeczną.

17 Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego Łącznie: 208 Przykładowe sprawy: warunki wydawania decyzji administracyjnych; prawa stron w postępowaniu administracyjnym; skargi na bezczynność organów; skargi na decyzje w postępowaniu egzekucyjnym (m.in. na czynności komornicze); kwestie właściwości organów; ewidencja ludności i sprawy meldunkowe; zagadnienia administracyjno-prawne w zakresie np. wywłaszczeń nieruchomości; egzekucja decyzji administracyjnych.

18 Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego Łącznie: 262 Przykładowe sprawy: eksmisje (podstawy, koszty, ochrona prawowitych lokatorów); kwestie lokali socjalnych (osoby uprawnione, koszty); zagadnienia lokali komunalnych; regulacje sposobu korzystania z lokali; premie i bonifikaty gwarancyjne, zwrot kaucji mieszkaniowej; zarząd wspólnotą mieszkaniową; zagadnienia wieczystoksięgowe; spory członków ze spółdzielnią, m.in. kwestie wysokości, zaległości w opłatach czynszowych.

19 Sprawy finansowe Łącznie: 87 Przykładowe sprawy: sprawy podatkowe, w tym: obowiązki, uprawnienia do ulg i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe; pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych; kwestia upadłości osób fizycznych; zagadnienie unieważnienia weksla in blanco; sprawy bankowe (w tym karty płatnicze, usługi bankowe, bankowe tytułu egzekucyjne); kwestie kredytów studenckich.

20 Sprawy związane z przemocą wobec kobiet Łącznie: 14 Przykładowe sprawy: znęcanie się przez członków rodziny; molestowanie w miejscu pracy; renty z tytułu odszkodowań za uszkodzenie ciała.

21 Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców Łącznie: 140 Przykładowe sprawy: legalizacja pobytu uchodźców (nadanie statusu uchodźcy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony); nabywanie obywatelstwa polskiego; kwestie deportacji cudzoziemców; uznanie zagranicznych wyroków wydanych w sprawie cudzoziemców; kuratorzy małoletnich cudzoziemców; zawarcie związku małżeńskiego obywatelem polskim; zezwolenie na pracę cudzoziemców w Polsce i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej.

22 Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych Łącznie: 14 Przykładowe sprawy: zmiana stopnia niepełnosprawności; odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym; zakładanie fundacji w związku z niepełnosprawnością dziecka.

23 Sprawy związane ze służbą zdrowia Łącznie: 44 Przykładowe sprawy: koszty usług medycznych – zakres odpłatności z NFZ; odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej; kierowanie na przymusowe badania (odwykowe, psychiatryczne); nieprawidłowości leczenia w zakładach opieki medycznej, w tym, w ZOZ znajdujących się w zakładach karnych.

24 Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO) Łącznie: 11 Przykładowe sprawy: Pomoc stowarzyszeniom i organizacjom: Zagrożeni Likwidacją Funduszu Alimentacyjnego; Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi; Stowarzyszenie Labores; Ośrodki integracji osób niepełnosprawnych. Pomoc innym organizacjom pozarządowym (w tym studenckim) w rozpoczęciu działalności (przygotowanie statutu, wniosków do KRS itp.).

25 Sprawy inne Łącznie: 59 Przykładowe sprawy: skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; skargi konstytucyjne; odszkodowania w związku z niekonstytucyjnością przepisów; uprawnienia i obowiązki Polaków w państwach Unii Europejskiej; świadczenia otrzymywane od organizacji międzynarodowych; zagadnienia zasadności wywłaszczeń mocą reformy rolnej w 1945 roku; systemy argentyńskie; skargi na czynności komornicze; uprawnienia na podstawie prawa łowieckiego.

26 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Spraw łącznie: 196 Studentów: 49 Opiekunów: 10 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni zorganizowanie wigilii połączonej ze sprawozdaniem z sześcioletniej działalności i spotkaniem z byłymi prezesami; warsztaty dla członków na temat autoprezentacji i technik interpersonalnych; współpraca z policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w ramach Studenckich Punktów Informacyjnych.

27 Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku Spraw łącznie: 21 Studentów: 12 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni 3 dyżury zamiejscowe w Grajewie; nawiązanie współpracy z burmistrzem miasta Sokółka, na mocy której zostaną zorganizowane dyżury studentów;. dyżury w Regionalnym Centrum Pomocy Społecznej – działającym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

28 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni powstanie sekcji prawa karnego; uruchomienie komputerowego repertorium, (wersja demonstracyjna znajduje się na stronie https://poradnia.prawo.univ.gda.pl/demo/); zorganizowanie wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich; wydanie broszury informacyjnej Tryb pracy SUPP; przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kandydatów na członków poradni. Spraw łącznie: 176 Studentów: 95 Opiekunów: 8

29 Studencka Poradnia Prawna - - Koło Naukowe w Katowicach Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni nawiązanie współpracy z policją; finalizowanie otwarcia punktu pomocy dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw; modernizacja sprzętu. Spraw łącznie: 144 Studentów: 54 Opiekunów: 5

30 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni poprawienie skuteczności Sekcji Prawa Pracy: przyjmowanie nowych spraw z zakresu prawa pracy, kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych są przyjmowane jako kontynuacje z poprzednich lat; współpraca Sekcji Prawa Karnego z komisjami dyscyplinarnymi wyższych uczelni w Krakowie: studenci występują w charakterze obrońców studentów w postępowaniach dyscyplinarnych; zawarcie korzystnych dla klientów ugód w postępowaniach prowadzonych przez studentów Sekcji Cywilnej; uzyskanie statusu uchodźcy dla dwóch klientów Sekcji Praw Człowieka. Spraw łącznie: 330 Studentów: 40 Opiekunów: 11

31 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni Rozpoczęcie działalności sekcji ds. uchodźców. Spraw łącznie: 56 Studentów: 62 Opiekunów: 5

32 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni ugruntowanie pozycji poradni wśród innych przedmiotów kierunkowych i studentów na wydziale; zwiększenie liczby załatwianych spraw; zaawansowany stan przygotowań do nawiązania współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Spraw łącznie: 78 Studentów: 46 Opiekunów: 5

33 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi Spraw łącznie: 154 Studentów: 60 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni utworzenie Kliniki Praw Dziecka – dzięki pomocy Open Society Initiative: współpraca obejmuje m.in. współtworzenie - wraz z poradnią z rumuńskiej Timisoary - pilotażowego projektu Klinik Praw Dziecka; kontynuacja współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, Krajowym Związkiem Lokatorów i Spółdzielców, Łódzkim Związkiem Bezrobotnych, Fundacją Uwolnienie, Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz MOPS z terenu całego miasta; rozpoczęcie próbnego programu szkoleń z zakresu mediacji i negocjacji dla studentów.

34 Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie Spraw łącznie: 164 Studentów: 23 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni nawiązanie współpracy z prezydentem miasta Olsztyna - uzyskanie lokalu w centrum miasta); patronat JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego; uzyskanie sponsorów strategicznych: PKO BP i Wydawnictwa C.H Beck; zwiększenie liczby osób zadowolonych z udzielanych przez SPP porad z 73 proc. do 94 proc. w okresie ostatnich pięciu miesięcy.

35 Studencka Poradnia Prawna Bona Fides w Opolu Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni rozpropagowanie działalności poradni w mediach lokalnych; uzyskanie dotacji na dofinansowanie działalności poradni w ramach konkursu ogłoszonego przez prezydenta Opola. Spraw łącznie: 55 Studentów: 14 Opiekunów: 2

36 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni współpraca z miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie oraz Policyjnym Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Przestępstw; przystąpienie do projektu Fundacji Batorego przeciwko korupcji; duże zainteresowanie ze strony mieszkańców Poznania, jak również całego województwa i kraju. Spraw łącznie: 240 Studentów: 40 Opiekunów: 5

37 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie Spraw łącznie: 134 Studentów: 35 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni Dotarcie do szerszego kręgu osób potrzebujących pomocy prawnej za pomocą prasy i telewizji.

38 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w Słubicach Spraw łącznie: 150 Studentów: 28 Opiekunów: 8 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni pozyskanie 7 nowych koordynatorów oraz reorganizacja pracy Poradni; przeprowadzenie szkoleń dla studentów z zakresu sporządzania pism procesowych w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA Słubice; zaliczenie pracy w poradni jako obowiązkowa praktyka w ramach kształcenia na nowym kierunku studiów Master of German and Polish Law; nowe logo Poradni, wyróżniające ją od innych organizacji studenckich w Collegium Polonicum i na uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

39 Centrum Edukacji Prawnej - Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni przeprowadzenie trzeciego międzyregionalnego szkolenia poradni prawa; monitoring dwóch spraw karnych dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; organizacja spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych – mini szkolenia z różnych dziedzin prawa. Spraw łącznie: 265 Studentów: 46 Opiekunów: 4

40 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni podpisanie umowy z Biurem RPO; podpisanie umowy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; współpraca z Laboratorium Społecznych Działań, Politologia UMK, w zakresie programu Ojciec to też rodzic!; znaczący wzrost zainteresowania działalnością wśród studentów Wydziału. Spraw łącznie: 62 Studentów: 31 Opiekunów: 9

41 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW) Spraw łącznie: 520 Studentów: 81 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni Do tej pory studenci uzyskali 6 statusów uchodźcy oraz wygrali 4 apelacje; Sekcja uchodźców Kliniki Prawa UW, jako jedyna Klinika i organizacja pozarządowa otrzymała dotację finansową z Europejskiego Funduszu Uchodźczego.

42 Fundacja Academia Iuris w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni integracja środowiska prawniczego Warszawy; wyrównywanie szans powszechnego dostępu do fachowej porady prawnej; popularyzowanie kultury prawa w społeczeństwie. Spraw łącznie: 328 Studentów: 128 Opiekunów: 9

43 Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSPiZ) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni Poradnia rozpoczęła działalność z dniem 18 stycznia 2005 roku Studentów: 33 Opiekunów: 6

44 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni zwiększenie liczby członków poradni i związana z tym większa ilość przyjmowanych osób; polepszenie współpracy z pracownikami naukowymi, czego bezpośrednim efektem jest zwiększenie jakości udzielanych porad. Spraw łącznie: 119 Studentów: 30 Opiekunów: 9

45 Czas załatwiania spraw klientów poradni

46 Źródła wiedzy o poradniach KobietyMężczyźni Brak danych z poradni w Lublinie (KUL) *) jako inne poradnie podały m.in..: urzędy, instytucje pomocy społecznej, parafie, byłych klientów

47 Czy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej? KobietyMężczyźni Brak danych z poradni w Lublinie (KUL)

48 Monitoring stosowania i jakości prawa oraz zjawisk korupcyjnych Z praktyki poradni w Katowicach wynika, że szersze dopuszczenie kobiet i dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym do toczącego się postępowania i wnioskowania do sądu o leczenie na podstawie art. 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – mogłoby wpłynąć na poprawę sytuacji członków rodzin. Poradnia w Krakowie zwróciła uwagę, że poza procedurą uchodźczą cudzoziemiec nie ma możliwości ubiegania się o pobyt tolerowany (całościowo), gdyż ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP nie przewiduje tego rodzaju procedury. Ponadto krakowska klinika wskazuje na możliwe kłopoty związane z konstrukcją wspólnego wniosku uchodźczego (obejmujący oprócz wnioskodawcy jego współmałżonka oraz małoletnie dzieci). Na podstawie przepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP może dojść do marginalizacji w postępowaniu osób innych niż wnioskodawca. Nie mają oni możliwości samodzielnego działania w sytuacji, gdy wnioskodawca nie może dokonywać czynności w postępowaniu. Podczas rozpatrywania sprawy z dziedziny prawa energetycznego studenci poradni w Łodzi stwierdzili istnienie luki w prawie, tj. niewydania przez ministra gospodarki rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyłączania odbiorców w zakresie energii elektrycznej (rozporządzenie takie nie obowiązywało od 1 stycznia 2004r. – poprzednie straciło moc obowiązującą na podstawie zmiany ustawy Prawo energetyczne z 2003r.). W poradni łódzkiej wielokrotnie zaobserwowano nieprawidłowości w działalności spółdzielni mieszkaniowych – np. nieudostępnianie członkom istotnych informacji, nieprawidłowości w zakresie umów zawieranych przez spółdzielnię. (wybór)

49 Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbliższym czasie, aby się rozwinąć? Sprzęt techniczny oraz elementy wyposażenia biura (komputer, ksero, faks, łącze internetowe, bieżąca naprawa i modernizacja istniejącego wyposażenia) – 11 Zbiory ustaw, komentarzy oraz literatura prawnicza – 10 Środki finansowe służące: umożliwieniu studentom udziału w postępowaniach uchodźczych przez udział w wywiadach statusowych, organizacji seminariów i konferencji, przygotowaniu kampanii informacyjnych, dofinansowaniu wynagrodzeń dla pracowników, a także środki niezbędne na bieżące potrzeby (m.in. zakup środków biurowych) – 9 Szkolenia (w szczególności dotyczących pracy z klientem, aktualnych zmian w prawie oraz zwiększających umiejętności psychologiczne studentów) – 6 Wsparcie uczelni (mające na celu zwiększenie kadry naukowej zatrudnionej w poradni, a także zwiększenie akceptacji w środowisku) – 3 Zmiany w prawie służące ugruntowaniu pozycji poradni w prawie i zapewnienia dostępu do stałych środków finansowych – 1 Odpowiedzi udzieliły poradnie w następujących ośrodkach: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin (KUL i UMCS), Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Słubice, Szczecin, Toruń, Warszawa (AI), Wrocław (poradnie udzielały kilku odpowiedzi).

50 Dziękujemy za uwagę Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa tel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29 E-mail: zarzad@fupp.org.pl Internet: www.fupp.org.pl


Pobierz ppt "Uniwersyteckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności od października 2004 do stycznia 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google