Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2004/2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2004/2005."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2004/2005

2 Poradnie w Polsce Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Gdańsk - Uniwersytet Gdański Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Olsztyn - Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej Wspólna Europa ** Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski * Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Uniwersytet Warszawski Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego ** Warszawa - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego ** Wrocław - Uniwersytet Wrocławski * poradnia powstała w 2004 roku ** poradnie powstały w 2005 roku Białystok Warszawa Lublin RzeszówKraków Katowice Opole Wrocław Łódź Poznań Toruń Gdańsk Szczecin Słubice Olsztyn

3 Poradnie spełniające standardy 1. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) 2. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 3. Studencka Poradnia Prawna w Katowicach 4. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 5. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 6. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 7. Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi 8. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 9. Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w Słubicach 10. Centrum Edukacji Prawnej - Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie 11. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu 12. Fundacja Academia Iuris w Warszawie 13. Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW) 14. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSPiZ im. L. Koźmińskiego) 15. Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu

4 Rok akademicki działalności poradni w liczbach 7274 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2004 do czerwca 2005; najwięcej – 1214 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris w Warszawie; najmniej – 5 Studencka Poradnia Prawna przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej Wspólna Europa w Olsztynie (powstała w maju 2005 r.); najczęściej – w 22 proc. przypadków (1607 spraw) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych; w poradniach działało 1049 studentów i 147 pracowników dydaktycznych; jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 7 studentami; na jednego studenta przypada średnio 7 spraw.

5 W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim… … liczba spraw wzrosła o 10 proc., … liczba studentów podwyższyła się o 15 proc., … personel naukowy liczy o 35 proc. więcej osób, … polepszyła się jakość udzielanych porad – w roku akademickim 2003/2004 jeden pracownik naukowy opiekował się dziewięcioma studentami, obecnie – siedmioma, … wzrost spraw dotyczył przede wszystkim porad organizacjom pozarządowym (pięciokrotnie więcej niż przed rokiem) o połowę zwiększyła się liczba spraw z zakresu przemocy wobec kobiet oraz prawa spadkowego, … połowa rozpatrywanych przez poradnie spraw jest załatwianych na bieżąco i kończy się najpóźniej w ciągu 14 dni (rok wcześniej było to 40 proc.).

6 Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie? Łącznie: 7274 (6596 w roku akademickim 2003/2004) * poradnia powstała w 2004 roku ** poradnie powstały w 2005 roku

7 Ilu studentów działa w poradniach? Łącznie: 1049 (913 w roku akademickim 2003/2004) * poradnia powstała w 2004 roku ** poradnie powstały w 2005 roku

8 Ilu pracowników naukowych działa w poradniach? Łącznie: 147 (109 w roku akademickim 2003/2004) * poradnia powstała w 2004 roku ** poradnie powstały w 2005 roku

9 Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia); Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego); Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.); Spadkowe; Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem; Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej; Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego; Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych itp.); Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.); Związane z przemocą wobec kobiet; Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców; Związane z prawami osób niepełnosprawnych; Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.); Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza); inne.

10 Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie: 7274

11 Sprawy karne Łącznie: 1206 Przykładowe sprawy: wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu; ustalanie podstaw prawnych do stosowania tymczasowego aresztowania oraz okoliczności uzasadniające jego uchylenie; prawa podejrzanych/oskarżonych o poszczególne przestępstwa oraz wykroczenia; uprawnienia świadków w postępowaniach (m.in. zasady przesłuchań); postępowania karne (wznowienia, kasacje, ułaskawienia); kwestia cenzurowania korespondencji w zakładzie karnym; wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia, zawieszenia); pomoc postpenitencjarna rodzinom osób skazanych; zagadnienia wyroków łącznych; wcześniejsze zatarcie skazania. W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła o 14 proc.

12 Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego Łącznie: 1607 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła o 15 proc. Przykładowe sprawy: umowy cywilnoprawne - sporządzanie, treść i wykonanie umów, prawa i obowiązki stron, zagadnienia niewykonania i nienależytego wykonania umów; waloryzacja świadczeń umownych; wady oświadczenia woli; dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i niezgodności towaru z umową; przedawnienie roszczeń (terminy, warunki); cywilnoprawne spory sąsiedzkie; ochrona danych osobowych; windykacje należności w postępowaniach cywilnoprawnych; roszczenia z tytułu honorarium za autoryzację zdjęć zamieszczonych w mediach; roszczenia z tytułu gier losowych (loteria organizowana przez dziennik Fakt).

13 Sprawy rodzinne Łącznie: 990 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła o 4 proc. Przykładowe sprawy: rozwodowe i separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie oraz małżeńskie zagadnienia majątkowe); ubezwłasnowolnienia; ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej; przesłanki ustanowienia opiekuna; ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa; alimentacja (przesłanki, ustalanie, podwyższanie, obniżanie, egzekucji komorniczej, warunki alimentacji przez Fundusz Alimentacyjny po jego likwidacji, dochodzenie alimentów od cudzoziemców); zniesienie współwłasności majątkowej; zagadnienia rodzin zastępczych; zmiana kuratora.

14 Sprawy spadkowe Łącznie: 580 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła o 47 proc. Przykładowe sprawy: zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) i testamentowego (otwarcie, nabycie spadku); unieważnienie testamentu; zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wycena majątku spadkowego; postępowania spadkowe (wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku); stosunki między spadkobiercami; podważanie spadku przez osoby wydziedziczone.

15 Sprawy związane z pracą i bezrobociem Łącznie: 897 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła o 29 proc. Przykładowe sprawy: zawieranie umów o pracę (na czas nieograniczony, ograniczony, ustalanie istnienia stosunku pracy, zabezpieczenia wekslowe przy zawieraniu umów); spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (np. warunki rozwiązania umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy); świadczenia pracownicze (np. uprawnienia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, dochodzenie zaległego wynagrodzenia, premii, dodatków, nagród i odpraw); zakończenie stosunku pracy i związane z tym uprawnienia pracowników; kwestie emerytur i rent (w tym odwołania od decyzji ZUS, świadczenia przedemerytalne); praca w szczególnych warunkach i choroby zawodowe; zaliczanie okresu zatrudnienia na terenie UE do świadczeń pracowniczych.

16 Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej Łącznie: 76 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw spadła o 40 proc. Przykładowe sprawy: zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej; nabywanie praw do rent socjalnych; odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent; kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, także stypendiów socjalnych; świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin zastępczych; uprawnienia osób umieszczonych w ośrodkach pomocy społecznej; wsparcie materialne dla osób ubiegających się o pomoc społeczną; stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych dla dzieci z obszarów popegierowskich.

17 Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego Łącznie: 431 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw spadła o 0,2 proc. Przykładowe sprawy: warunki wydawania decyzji administracyjnych, zasady ich zaskarżania do wyższych organów oraz sądów administracyjnych; prawa stron w postępowaniu administracyjnym; koszty postępowań administracyjnych; postępowania egzekucyjne w administracji (w tym skargi na czynności komornicze); skargi na bezczynność organów; ewidencja ludności i sprawy meldunkowe; zagadnienia administracyjno-prawne w zakresie np. wywłaszczeń nieruchomości; obowiązki posłów i senatorów wobec wyborców.

18 Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego Łącznie: 593 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła o 22 proc. Przykładowe sprawy: eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie, okres ochronny, uprawnienia prawowitych lokatorów); kwestie lokali socjalnych, komunalnych i zakładowych (osoby uprawnione, koszty, rozliczenia); Towarzystwa Budownictwa Społecznego (uprawnienia i obowiązki członków); regulacje sposobu korzystania z lokali; premie i bonifikaty gwarancyjne; zwrot kaucji mieszkaniowej; zagadnienia wieczystoksięgowe; spory członków ze spółdzielnią, m.in. kwestie wysokości, zaległości w opłatach czynszowych, prawa członków w zakresie informacji o działalności spółdzielni.

19 Sprawy finansowe Łącznie: 182 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła o 2 proc. Przykładowe sprawy: podatkowe, w tym: obowiązki podatników, uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie zapłaconych kwot i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe, rozłożenie na raty; pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych; wysokość obciążeń podatkowych; kwestia upadłości osób fizycznych; podwójne opodatkowanie; zagadnienie unieważnienia weksla in blanco; sprawy bankowe (w tym karty płatnicze, usługi bankowe, bankowe tytuły egzekucyjne); kwestie kredytów studenckich.

20 Sprawy związane z przemocą wobec kobiet Łącznie: 39 Przykładowe sprawy: przemoc fizyczna i psychiczna; molestowanie w miejscu pracy. W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła o 50 proc.

21 Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców Łącznie: 330 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła o 16 proc. Przykładowe sprawy: legalizacja pobytu uchodźców (nadanie statusu uchodźcy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zaskarżenia decyzji Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców); prawa cudzoziemców w trakcie ich pobytu w Polsce; nabywanie obywatelstwa polskiego kwestie deportacji i wydaleń cudzoziemców; zagadnienia repatriacji; uznanie zagranicznych wyroków wydanych w sprawie cudzoziemców; zawarcie związku małżeńskiego obywatelem polskim; zezwolenie na pracę cudzoziemców w Polsce i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej.

22 Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych Łącznie: 35 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw spadła o 50 proc. Przykładowe sprawy: zmiana stopnia niepełnosprawności; odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym; skargi na warunki panujące w ośrodkach opieki społecznej.

23 Sprawy związane ze służbą zdrowia Łącznie: 37 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw spadła o 27 proc. Przykładowe sprawy: koszty usług medycznych – zakres odpłatności z NFZ; odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze; kierowanie na przymusowe badania (odwykowe, psychiatryczne); bezpodstawne wypisy ze szpitala; nieprawidłowości leczenia w zakładach opieki medycznej, w tym, w ZOZ znajdujących się w zakładach karnych; prawa osób chorych znajdujących się w stanie wegetatywnym.

24 Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO) Łącznie: 42 Przykładowe sprawy: Pomoc stowarzyszeniom i organizacjom: Zagrożeni Likwidacją Funduszu Alimentacyjnego; Komitet Praw Dziecka; Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji; Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami; Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców; Ośrodki osób niepełnosprawnych; Pomoc innym organizacjom pozarządowym w rozpoczęciu działalności (przygotowanie statutu, wniosków do KRS itp.). W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw wzrosła pięciokrotnie.

25 Sprawy inne Łącznie: 229 W porównaniu z rokiem 2003/2004: liczba spraw spadła o 48 proc. Przykładowe sprawy: skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; skargi konstytucyjne; odszkodowania w związku z niekonstytucyjnością przepisów; prawo do informacji publicznej; odpowiedzialność cywilnoprawna funkcjonariuszy publicznych; konsekwencje poręczenia weksla in blanco; długi celne; uprawnienia i obowiązki Polaków w państwach Unii Europejskiej; świadczenia otrzymywane od organizacji międzynarodowych; zagadnienia zasadności wywłaszczeń mocą reformy rolnej w 1945 roku.

26 Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Spraw łącznie: 475 Studentów: 49 Opiekunów: 10 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zorganizowanie warsztatów dla członków Poradni z zakresu technik interpersonalnych i autoprezentacji oraz szkolenie Argumentacja w prawie; współpraca z policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Studenckich Punktów Informacyjnych; wizyta reprezentantów kliniki z Ukrainy; wydanie 5. tomu publikacji poradni białych zeszytów.

27 Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku Spraw łącznie: 66 Studentów: 19 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zorganizowanie dyżurów w Grajewie oraz Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białymstoku; nawiązanie współpracy z burmistrzem miasta Sokółka; nawiązanie współpracy ze studentami Lwowskiego Regionalnego Instytutu Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy.

28 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: zorganizowanie wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich na Uniwersytecie Gdańskim; przygotowanie do wydania broszur informacyjnych; powiększenie kadry naukowo-dydaktycznej; uruchomienie komputerowej bazy opinii prawnych; przygotowanie tzw. wzorcowych opinii w najczęściej powtarzających się sprawach; zorganizowanie szkolenia na Helu dla nowych członków poradni i gości z innych klinik. Spraw łącznie: 477 Studentów: 82 Opiekunów: 8

29 Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Spraw łącznie: 304 Studentów: 65 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z mediami regionalnymi; zwiększenie liczby spraw i rozwinięcie działalności; spełnienie standardów działalności poradni prawnych.

30 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nadanie statusu uchodźcy w 2 sprawach prowadzonych przez poradnię oraz uzyskanie programu integracyjnego, umożliwiającego uchodźcom stabilizację w Polsce; uznanie przez Sąd Apelacyjny w Krakowie zasadności skargi na przewlekłość postępowania, którą złożono na podstawie opinii Poradni; uzyskanie dofinansowania przez Poradnię projektów w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL, którego jednym z celów jest integracja osób starających się o status uchodźcy. Spraw łącznie: 615 Studentów: 40 Opiekunów: 11

31 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: współpraca z Instytutem na rzecz Państwa Prawa, który udostępnił Poradni biuro; przystąpienie sekcji uchodźczej do Partnerstwa na rzecz Rozwoju - w latach 2005-2007 sekcja będzie odpowiedzialna za realizację bloku prawnego i bloku informacji o Polsce w ośrodku dla uchodźców w Łukowie; rozpoczęcie dyżurów studentów Poradni w lubelskich radach osiedli. Spraw łącznie: 201 Studentów: 64 Opiekunów: 5

32 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Podpisanie umowy o współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Spraw łącznie: 147 Studentów: 46 Opiekunów: 5

33 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi Spraw łącznie: 306 Studentów: 60 Opiekunów: 7 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: przystąpienie do pilotażowego projektu Klinik Praw Dziecka, dzięki pomocy Open Society Justice Initiative, wraz z poradnią z rumuńskiej Timisoary; kontynuacja współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, Krajowym Związkiem Lokatorów i Spółdzielców, Łódzkim Związkiem Bezrobotnych, Fundacją Uwolnienie, Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz MOPS; nawiązanie współpracy z kuratorami zawodowymi.

34 Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) Spraw łącznie: 306 Studentów: 23 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie współpracy z prezydentem miasta Olsztyna (uzyskanie lokalu w centrum miasta); uzyskanie patronatu Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego; uzyskanie sponsorów strategicznych jednego z banków oraz wydawnictwa literatury prawniczej; realizacja programu Kultura obsługi prawnej dla członków Poradni. Rozpoczęcie działalności w maju 2005.

35 SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej Wspólna Europa w Olsztynie Spraw łącznie: 5 Studentów: 10 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: rozpoczęcie działalności w maju 2005.

36 Studencka Poradnia Prawna Bona Fides w Opolu Spraw łącznie: 65 Studentów: 15 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: rozpropagowanie działalności poradni w mediach lokalnych; uzyskanie kolejnej dotacji na dofinansowanie działalności poradni w ramach konkursu ogłoszonego przez prezydenta Opola.

37 Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Spraw łącznie: 493 Studentów: 46 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: współpraca z miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie oraz Policyjnym Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Przestępstw; przystąpienie do projektu Fundacji Batorego przeciwko korupcji.

38 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie Spraw łącznie: 230 Studentów: 35 Opiekunów: 2 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: nawiązanie kontaktów z lokalnymi mediami; uzyskanie stałego źródła finansowania Poradni z funduszy uczelni.

39 Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w Słubicach Spraw łącznie: 350 Studentów: 26 Opiekunów: 6 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: pozyskanie nowych koordynatorów oraz reorganizacja pracy Poradni; współpraca z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum; przeprowadzenie szkoleń dla studentów z zakresu sporządzania pism procesowych; zaliczenie pracy w Poradni jako obowiązkowa praktyka w ramach kształcenia na nowym kierunku studiów Master of German and Polish Law; uruchomienie nowej strony internetowej, nowe logo Poradni, wyróżniające ją od innych organizacji studenckich w Collegium Polonicum i na uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

40 Centrum Edukacji Prawnej - Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Spraw łącznie: 560 Studentów: 44 Opiekunów: 4 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: przeprowadzenie trzeciego międzyregionalnego szkolenia dla polskich poradni prawa; organizacja szkoleń z dziedzin prawa dla studentów w ramach programu Prawo na co dzień; monitoring dwóch spraw karnych dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; pozyskanie grantu z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

41 Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu Spraw łącznie: 159 Studentów: 33 Opiekunów: 11 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: podpisanie umowy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich; podpisanie umowy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; współpraca z Laboratorium Społecznych Działań, Politologia UMK, w zakresie programu Ojciec to też rodzic!; współpraca z Fundacją Zielony Liść w czasie trwania tygodnia pomocy ofiarom przestępstw.

42 Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: uzyskanie drugiego pomieszczenia; nadanie statusy uchodźcy dla 7 klientów Kliniki i uzyskanie pobytu tolerowanego dla 20 osób korzystających z pomocy poradni; wygranie czterech apelacji przez klientów Kliniki; przygotowana w poradni kasacja została następnie wniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Spraw łącznie: 892 Studentów: 79 Opiekunów: 6

43 Fundacja Academia Iuris w Warszawie Spraw łącznie: 1214 Studentów: 215 Opiekunów: 20 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: integracja środowiska prawniczego Warszawy; popularyzacja kultury prawniczej; otwarcie nowych punktów porad w Krakowie i Lublinie.

44 SPP, Koło Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: rozpoczęcie w styczniu 2005 roku działalności przez pierwszą w Polsce Poradnię na uczelni niepaństwowej; uzyskanie poparcia władz uczelni; spełnienie standardów działalności uniwersyteckich poradni prawnych; podpisanie umowy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Spraw łącznie: 77 Studentów: 32 Opiekunów: 6

45 Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: powołanie Poradni w grudniu 2004 roku i rozpoczęcie działalności w maju 2005 roku Spraw łącznie: 30 Studentów: 36 Opiekunów: 8

46 Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Spraw łącznie: 320 Studentów: 30 Opiekunów: 9 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: podpisanie umowy o udzielanie porad prawnych ze Stowarzyszeniem im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie; polepszenie współpracy z pracownikami naukowymi, czego bezpośrednim efektem jest zwiększenie jakości udzielanych porad.

47 Czas załatwiania spraw klientów poradni

48 Źródła wiedzy o poradniach KobietyMężczyźni

49 Czy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej? KobietyMężczyźni

50 Monitoring stosowania i jakości prawa oraz zjawisk korupcyjnych Z praktyki poradni w Katowicach wynika, że sposób traktowania stron i petentów w sądach (zwłaszcza w sekretariatach) nie umożliwia uzyskania rzeczowej i zrozumiałej informacji dla osób niezaznajomionych z fachową terminologią o szczegółowymi procedurami. Poradnia w Krakowie zwróciła uwagę, że poza procedurą uchodźczą cudzoziemiec nie ma możliwości ubiegania się o pobyt tolerowany (całościowo), gdyż ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP nie przewiduje tego rodzaju procedury. Ponadto krakowska klinika wskazuje na możliwe kłopoty związane z konstrukcją wspólnego wniosku uchodźczego (obejmujący oprócz wnioskodawcy jego współmałżonka oraz małoletnie dzieci). Na podstawie przepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP może dojść do marginalizacji w postępowaniu osób innych niż wnioskodawca. Podczas rozpatrywania sprawy z dziedziny prawa energetycznego studenci poradni w Łodzi stwierdzili istnienie luki w prawie, tj. niewydania przez ministra gospodarki rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyłączania odbiorców w zakresie energii elektrycznej (rozporządzenie takie nie obowiązywało od 1 stycznia 2004r. – poprzednie straciło moc na podstawie zmiany Prawa energetycznego z 2003r.). W poradni łódzkiej zaobserwowano nieprawidłowości w działalności spółdzielni mieszkaniowych: nieudostępnianie informacji członkom spółdzielni czy nieprawidłowości w zawieranych przez spółdzielnię umowach. Klinika działająca przy Uniwersytecie Warszawskim zauważa, że opieka medyczna w zakładach karnych a także udzielana osobom starającym się o uzyskanie statusu uchodźcy pozostawia wiele do życzenia. (wybór)

51 Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbliższym czasie, aby się rozwinąć? Sekretariat - polepszenie wyposażenia technicznego w komputer, ksero, faks, łącza internetowe, bieżącą naprawę i modernizację istniejącego wyposażenia a także uzyskanie środków finansowych na zatrudnienie osoby zajmującej się sekretariatem poradni – 16. Zbiorów ustaw, komentarzy, wzorów pism oraz literatury prawniczej – 12. Środków finansowych służących - umożliwieniu studentom udziału w postępowaniach uchodźczych przez udział w wywiadach statusowych, organizacji seminariów i konferencji, przygotowaniu kampanii informacyjnych, dofinansowaniu wynagrodzeń dla pracowników – 6. Szkoleń - w szczególności dotyczących pracy z klientem, aktualnych zmian w prawie oraz zwiększających umiejętności studentów udzielających porad – 9. Wsparcia uczelni i środowiska prawniczego - mające na celu zwiększenie kadry naukowej zatrudnionej w poradni a także zwiększenie akceptacji w środowisku – 7. Zmian w prawie służących ugruntowaniu pozycji poradni i zapewnieniu dostępu do stałych środków finansowych – 2. (Poradnie udzielały po kilka odpowiedzi)

52 Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych - 2004/2005 Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego; Zorganizowanie drugiej edycji Konkursu Prawnik Pro Bono; Pomoc w budowaniu Ukraińskiego Stowarzyszenia Klinik Prawa i prowadzenie szeregu szkoleń dla przyjaciół z Ukrainy; Otrzymanie wyróżnienia w Konkursie Na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono; Wydanie pierwszego w Polsce i regionie podręcznika Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia, w tym także jego wersji anglojęzycznej; Wspólnie z Uniwersytecką Poradnią Prawną we Wrocławiu zorganizowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych; Zorganizowanie w Łodzi szkolenia trenerów umiejętności psychologicznych przydatnych w pracy studentom poradni; Przekazanie poradniom dotacji rzeczowych oraz finansowych o łącznej wartości ok. 220 000 zł.

53 Uniwersyteckie Poradnie Prawne w Polsce Białystok Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet w Białymstoku ul. Mickiewicza 1 pok. 119 15-213 Białystok tel/fax.: (085) 745 71 94 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej ul. Dojlidy Fabryczne 26 pok. 1 15-555 Białystok tel.: (085) 732 12 93 e-mail: cia@wsap.bialystok.pl Gdańsk Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański ul. Jana Bażyńskiego 6 80-952 Gdańsk tel.: (058) 552 99 75 e-mail: poradnia@prawo.univ.gda.pl www.prawo.univ.gda.pl/wydzial/organizacje/poradnia.html Katowice Wydział Prawa i Administracji,Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 11B, pok. 39 40-007 Katowice tel.: (032) 359 14 22 e-mail: poradnia.prawna@interia.pl Kraków Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński al. Krasińskiego 18 m.3 30-101 Kraków tel./fax: (012) 430 19 97 e-mail: klinikauj@interia.pl, poradnia_prawna@interia.pl Lublin Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Radziszewskiego 17 p.3 20-036 Lublin tel./fax: (081) 537 58 22 w. 102 e-mail: uspp@interia.pl prawo.umcs.lublin.pl/instytuty/organ/usp.html

54 Uniwersyteckie Poradnie Prawne w Polsce Lublin cd. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski ul. Chopina 14, p. 70 20-023 Lublin tel.: (081) 743 68 05 e-mail: upp_kul@kul.lublin.pl Łódź Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki ul. Składowa 43, pok. 04 90-127 Łódź tel.: (042) 635 46 32 e-mail: klinika@wpia.uni.lodz.pl Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Budynek Ratusza, pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn tel.: (089) 527 52 46 Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej "Wspólna Europa" w Olsztynie Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo Wipsowo 63 11-010 Barczewo Opole Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski Świetlica Iskierka ul. Jana Bytnara Rudego 19B 45-245 Opole tel.: (077) 458 00 92 Poznań Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Al. Niepodległości 26 61-714 Poznań tel.: (061) 829 39 10

55 Uniwersyteckie Poradnie Prawne w Polsce Toruń Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. J. Gagarina 15 87-100 Toruń tel.: (056) 611 40 12 Warszawa Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa tel./fax: (022) 754 69 04, 552 43 18 tel. 552 08 11 e-mail: klinika@temida.wpia.uw.edu.pl www.klinika.wpia.uw.edu.pl Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Kolegium Prawa ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa tel.: (022) 519 22 38 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego ul. Swieradowska 43, sala 021, 02-662 Warszawa tel./fax: (022) 543 53 18 Rzeszów Wydział Prawa, Uniwersytet Rzeszowski ul. Grunwaldzka 13 pok. 203 35-068 Rzeszów tel./fax: (017) 872 15 60 Słubice Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet Europejski Viadrina we Franfurcie/Słubicach ul. Kościuszki 1/153 69-100 Słubice tel.: (095) 759 24 69 e-mail: spp@cp.edu.pl Szczecin Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński ul. Narutowicza 17a pok. 02 70-240 Szczecin fax: (091) 444 28 59

56 Uniwersyteckie Poradnie Prawne w Polsce Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła ul. Kobielska 10 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. bł. Władysława z Gielniowa ul. Przy Bażantarnii 2 Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki ul. Jasna 22 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dembińskiego 3 Dominikański Ośrodek Rodziny ul. Freta 20/24a Gminny punkt konsultacyjny - Piaseczno Plac Piłsudskiego 10 Kraków Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny ul. św. Anny 11 Lublin Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele Ducha Świętego ul. Krakowskie Przedmieście 1 Centrum Wolontariatu ul. Jezuicka 4/5 Wrocław Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski ul. Więzienna 10/12, p.104 c 50-138 Wrocław tel.: (071) 375 20 09 Warszawa c.d. Fundacja Academia Iuris ul. Freta 20/24a 00-227 Warszawa tel. (022) 498 72 30 fax: 499 71 70 e-mail: biuro@academiaiuris.pl www.academiaiuris.pl Miejsca udzielania porad Fundacji Academia Iuris: Warszawa Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25B Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Kostki ul. Hozjusza 2 Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" ul. Targowa 82 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Kazimierza ul. Chełmska 21a Fundacja "Świat na Tak" Al. Szucha 27 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba ul. Grójecka 38 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Dalibora 1

57 Dziękujemy za uwagę Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa tel.: (22) 828 91 28 w.143; fax: (22) 828 91 29 www.fupp.org.pl, zarzad@fupp.org.pl Bank PEKAO S.A. II o/Warszawa nr: 87 1240 1024 1111 0000 0269 4777


Pobierz ppt "Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2004/2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google