Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i znaczenie statystyki publicznej we współczesnym świecie Janusz Witkowski Warszawa, 1 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i znaczenie statystyki publicznej we współczesnym świecie Janusz Witkowski Warszawa, 1 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Rola i znaczenie statystyki publicznej we współczesnym świecie Janusz Witkowski Warszawa, 1 października 2013 r.

3

4 Diagnoz sytuacji społeczno-gospodarczej, Tworzenia strategii i programów rozwojowych, Monitorowania zmian związanych z realizacją określonych strategii (programów), Sygnalizowania niekorzystnych zjawisk.

5 Dobra jakość danych, Szeroki zakres tematyczny statystyki publicznej, Szybsze udostępnianie danych – duża dynamika zmian, Łatwiejszy dostęp do danych statystycznych – nowe metody komunikacji społecznej, Elastyczne reagowanie na potrzeby użytkowników.

6

7 PKB – jako miernik wzrostu gospodarczego, Jakość życia (warunki życia, ubóstwo, wykluczenie społeczne). Rynek pracy, Inflacja, Ludność, Poszczególne dziedziny życia społeczno- gospodarczego.

8 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

9 WARUNKI ŻYCIA MATERIALNE WARUNKI ZYCIA ZDROWIE PRACA LUB INNE GŁÓWNE ZAJĘCIE EDUKACJA BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I FIZYCZNE SUBIEKTYWNY DOBROBYT (DOBROSTAN) STANY EMOCJONALNE POZIOM ZADOW0LENIA / SATYSFAKCJA SYSTEM WARTOŚCI JAKOŚĆ PAŃSTWA I PODSTAWOWE PRAWA Jakość życia CZAS WOLNY I RELACJE SPOŁECZNE JAKOŚĆ ŻYCIA A WZROST GOSPODARCZY JAKOŚĆ ŻYCIA A WZROST GOSPODARCZY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NATURALNE

10 Obiektywna ocena warunków życia w różnych dziedzinach egzystencji człowieka, Subiektywne postrzeganie własnego położenia

11 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

12 Źródło: Badanie spójności społecznej

13

14

15

16

17

18 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

19

20

21

22

23 Według definicji ludności faktycznej w dniu 31 marca 2011 roku w Polsce mieszkało ok. 38,5 mln osób 22

24

25

26

27

28

29 Ogółem – 37,2 mln osób Mężczyźni – 17,9 mln Kobiety – 19,3 ml n Ludność miejska – 59,1% Ludność wiejska – 40,9% 28

30 Międzynarodowych Strategia Lizbońska Europejska Strategia Zatrudnienia Strategia Europa 2020 Krajowych o charakterze strategicznym Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Strategia Rozwoju Regionalnego Strategie wojewódzkie

31

32 Europa 2020: PRIORYTETY inteligentny Rozwój inteligentny (smart growth) rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji zrównoważony Rozwój zrównoważony (sustainable growth) wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej sprzyjający włączeniu społecznemu Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

33 Europa 2020: CELE NADRZĘDNE 1.Zatrudnienie 2.Działalność badawczo-rozwojowa 3.Klimat i energia 4.Edukacja 5.Zwalczanie ubóstwa 5 nadrzędnych celów wskaźników głównych 5 nadrzędnych celów mierzonych będzie przez zestaw wskaźników głównych

34 CEL: ZATRUDNIENIE 75% Zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku lata do co najmniej 75%

35 CEL: DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 3% PKB Osiągnąć poziom inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równy 3% PKB, przede wszystkim poprzez poprawę warunków inwestowania w B+R przez sektor prywatny

36 CEL: KLIMAT I ENERGIA Zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych 20% o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30%, 20% Zwiększyć do 20% udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, 20% Zwiększyć efektywność energetyczną o 20% 20/20/20 tzw. cele 20/20/20

37 10% Zmniejszyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną poniżej 10% 40% Zwiększyć odsetek osób w wieku lata posiadających wykształcenie wyższe lub równoważne do co najmniej 40% CEL: EDUKACJA

38 CEL: ZWALCZANIE UBÓSTWA 20 mln Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli Wspólnoty

39 Nazwa wskaźnika POLSKAUE Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata 64,671,068,675,0 Nakłady na B + R w % PKB0,741,702,003,00 Odsetek osób (18-24 lata) nie kontynuujących nauki 5,44,514,110,0 Odsetek osób (30-34 lata) z wyższym wykształceniem 35,345,033,540,0 Szczegółowe informacje: wskaźniki monitorujące

40 1. Ewaluacja długu i deficytu publicznego głównym wyzwaniem reformatorskim wielu krajów. 2. Wskaźniki monitorowania równowagi makroekonomicznej.

41 Według tzw. kwietniowej notyfikacji fiskalnej: deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 roku wyniósł: mln zł, tj. -3,9% PKB (w 2011 roku deficyt wyniósł: mln zł, tj. -5,0% PKB) dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 roku wyniósł: mln zł, tj. 55,6% PKB (w 2011 roku dług wyniósł: mln zł, tj. 56,2% PKB) Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

42 Wyszczególnienie Produkt Krajowy Brutto (PKB) Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych % PKB-7,4-7,9-5,0-3,9 Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym % PKB-5,4-6,4-4,2-3,9 Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym % PKB-1,1-1,2-0,7-0,3 Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych % PKB-0,9-0,2-0,10,2 Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych % PKB50,954,856,255,6

43 Projekt realizowany przez GUS we współpracy z MRR

44 Usprawnienie procesu monitorowania i programowania polityki rozwoju, poprzez: Zapewnienie zintegrowanego systemu informacji na potrzeby: monitorowania realizacji strategii rozwojowych i polityk publicznych, programowania i monitorowania nowej perspektywy polityki spójności na lata , monitorowania i analizowania trendów i procesów rozwojowych w ich wymiarze terytorialnym.

45 Wskaźniki monitorowania celów dokumentów strategicznych : Strategia Europa 2020 krajowe dokumenty o charakterze strategicznym Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Zintegrowane strategie rozwoju (strategie sektorowe) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Umowa Partnerstwa strategie wojewódzkie (w miarę ich aktualizacji) programy operacyjne (w miarę ich przyjmowania)

46 Wskaźniki monitorowania celów polityki spójności Oparty na statystyce publicznej zestaw wskaźników istotnych dla monitorowania polityki rozwoju Informacje dostępne w przekrojach: Polska ogółem Przekroje terytorialne (NTS2-NTS5) Obszary funkcjonalne (Polska Wschodnia) UE, kraje członkowskie, regiony UE

47 STRATEG Strategie i programy Cele polityki spójności Obszary tematyczne WyszukiwarkaPortret JST

48 INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE

49


Pobierz ppt "Rola i znaczenie statystyki publicznej we współczesnym świecie Janusz Witkowski Warszawa, 1 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google