Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania doradcy metodycznego zgodnie z Rozporządzeniem MEN i S o placówkach z dnia 23 kwietnia 2003r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania doradcy metodycznego zgodnie z Rozporządzeniem MEN i S o placówkach z dnia 23 kwietnia 2003r."— Zapis prezentacji:

1 Zadania doradcy metodycznego zgodnie z Rozporządzeniem MEN i S o placówkach z dnia 23 kwietnia 2003r.

2 „Do zadań doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: 1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego; 2) doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych; 3) rozwijaniu umiejętności metodycznych; 4) podejmowaniu działań innowacyjnych.”

3 Zadania doradcy metodycznego opracowane przez zespół
1. Diagnozowanie potrzeb środowiska i planowanie własnej pracy rozpoznaje potrzeby środowiska nauczycielskiego w zakresie doradztwa i doskonalenia w obszarze swojego przedmiotu, planuje pracę w oparciu o wyniki diagnozy,

4 2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
prezentuje własne rozwiązania metodyczne, prowadzi konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli przedmiotu, prowadzi zajęcia otwarte, prowadzi przedmiotowe warsztaty metodyczne, w swojej pracowni metodycznej prezentuje możliwości wykorzystania środków dydaktycznych i metod pracy, gromadzi i przekazuje informację pedagogiczną, również za pomocą technologii informacyjnych. opiniuje działalność pedagogiczną nauczycieli.

5 3. Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela
otacza szczególną opieką merytoryczną początkujących nauczycieli prowadzi konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli przedmiotu, organizuje, prowadzi i wspólnie z nauczycielami omawia zajęcia otwarte, organizuje współpracę oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami, obserwuje zajęcia nauczycieli oraz udziela indywidualnej konsultacji, bierze udział w tworzeniu materiałów metodycznych w zakresie swojego przedmiotu.

6 4. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych
wspiera nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, wspiera nauczycieli w monitorowaniu wdrażania i badaniu efektów innowacji, upowszechnia nowatorskie rozwiązania, własne i nauczycieli.

7 5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
ustawicznie podnosi własne kwalifikacje i kompetencje zawodowe, organizuje i prowadzi pracownię metodyczną, tworzy, gromadzi materiały metodyczne w zakresie swojego przedmiotu.

8 6. Współpraca z instytucjami oświatowymi (Kuratorium Oświaty, biblioteką pedagogiczną, OKE oraz innymi instytucjami wspierającymi go w realizacji zadań doradcy) pozyskuje informacje ważne dla nauczycieli przedmiotu i je upowszechnia, włącza się w przedsięwzięcia prowadzone przez te instytucje dla nauczycieli przedmiotu.

9 7. Współpraca z placówką doskonalenia, która sprawuje nadzór pedagogiczny nad jego pracą
uczestniczy w pracach zespołu doradców metodycznych, bierze udział w realizacji organizowanych przez placówkę formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzi dokumentację pracy, zgodnie z przyjętymi zasadami, wypełnia inne obowiązki zlecone przez dyrektora placówki zgodnie ze swoimi kompetencjami i potrzebami szkół oraz placówki.

10 8. Wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów
organizuje prezentacje nowości różnych wydawnictw edukacyjnych, opiniuje programy nauczycielskie, przygotowuje nauczycieli do analizy programów nauczania i materiałów dydaktycznych.


Pobierz ppt "Zadania doradcy metodycznego zgodnie z Rozporządzeniem MEN i S o placówkach z dnia 23 kwietnia 2003r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google