Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POLSCE."— Zapis prezentacji:

1 NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POLSCE.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POLSCE. STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM W POLSKICH UCZELNIACH – IN STATU NASCENDI „Określenie wyzwań dla uczelni, w sferze współpracy z partnerami środowiskowymi, sieć LLL” Gdańsk, 19 czerwca 2012 roku  1

2 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele programu Leonardo da Vinci Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy Ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego PROGRAM LEONARDO DA VINCI

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym europejskiej mobilności osób uczestniczących w początkowym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego; Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym współpracy między instytucjami oferującymi możliwości kształcenia zawodowego z Europie; Ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie innym niż szkolnictwo wyższe oraz ich przenoszenie z jednego państwa do drugiego; PROGRAM LEONARDO DA VINCI

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci – cd. Poprawa przejrzystości i uznawalności kwalifikacji oraz kompetencji w tym nabytych w toku kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; Nauka branżowych języków obcych oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego państw europejskich; Tworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, treści nauczania, usług, praktyk oraz metodologii uczenia się przez całe życie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Rodzaje projektów Projekty mobilności Projekty współpracy wielostronnej Praktyki i staże zawodowe Transfer innowacji Wymiana doświadczeń Projekty partnerskie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
- beneficjenci Instytucje posiadające osobowość prawną Instytucje publiczne i niepubliczne, komercyjne przedsiębiorstwa MŚP instytucje/firmy szkoleniowo-doradcze (Podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego) organizacje branżowe izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, administracja rządowa i samorządowa szkoły zawodowe i techniczne instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego - CKU, CKP ośrodki badawcze uczelnie wyższe (projekty przeznaczone dla absolwentów/konkretnych grup zawodowych) organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje PROGRAM LEONARDO DA VINCI

7 Staże zawodowe dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty PLM Staże zawodowe dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy

8 Jak znaleźć pomysły i partnerów do projektu w LdV?
Organizowane przez narodowe agencje Seminaria kontaktowe Wizyty przygotowawcze Organizują sami zainteresowani Możliwość uzyskania grantu z Narodowej Agencji PROGRAM LEONARDO DA VINCI

9 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Możliwości LdV Mobilność – praktyki i staże zawodowe dla pracowników. Mobilność kadry zarządzającej. Projekty stymulują współpracę międzynarodową - współpraca różnorodnych podmiotów. Nowoczesne metody i środki kształcenia. Wymiana doświadczeń i rozwiązań. Brak ograniczeń tematycznych. Projekty dla różnych grup zawodowych. Projekty dostosowane do potrzeb zawodowych konkretnej grupy. Uproszczone finansowanie i rozliczanie (ryczałty). PROGRAM LEONARDO DA VINCI

10 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Wyzwania dla uczelni, w sferze współpracy z partnerami środowiskowymi, sieć LLL: Należy wzmacniać komplementarność systemów, w szczególności w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia na poziomie wyższym; Należy wzmacniać udział partnerów społecznych w „trójkącie wiedzy”, obejmującym kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe i rynek pracy. Potrzebne jest włączanie pracodawców do prac nad programami kształcenia na uczelniach wyższych; PROGRAM LEONARDO DA VINCI 10

11 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Należy rozwijać współpracę między szkołami, przedsiębiorstwami, uczelniami i partnerami społecznymi, aby zapewniać absolwentom łatwe przejście ze środowiska nauki do środowiska pracy oraz promować inne niż akademickie formy kształcenia. Konieczność budowania programów kształcenia w oparciu o efekty kształcenia i dalszych intensywnych prac nad wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji. Programy kształcenia w szkołach powinny być lepiej dostosowane do potrzeb rynku pracy, a prace nad ich lepszym dostosowaniem powinny odbywać się przy udziale przedstawicieli środowisk szkół wyższych. Należy dołożyć szczególnych starań, aby kształcenie nauczycieli obejmowało także możliwość odbywania przez nich staży w szkołach wyższych lub przedsiębiorstwach PROGRAM LEONARDO DA VINCI 11

12 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Szkoły wyższe powinny otwierać się na odbiorców/studentów dorosłych i dowartościowywać postawę uczenia się przez całe życie; Wprowadzenie do programu studiów praktyk i staży o dokładnie zdefiniowanych efektach kształcenia Szczególna rola mobilności - uznawanie osiągnięć, wykorzystanie mobilności wirtualnej, wsparcie dla tworzenia infrastruktury mobilności PROGRAM LEONARDO DA VINCI

13 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Należy podkreślić także wkład programu „Uczenie się przez cale życie” jako europejskiego instrumentu, zachęcającego do współpracy ponadsektorowej, w szczególności pracodawców i szkoły wyższe – budowanie partnerstw strategicznych, sojuszów wiedzy na rzecz nowych umiejętności, promowanie sieci instytucji na poziomie lokalnym i regionalnym w kontekście planowanego programu „Erasmus dla wszystkich”. Promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy uczelni z instytucjami Kształcenia i szkolenia zawodowego. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

14 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google