Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl

2 Od projektów systemowych do projektów konkursowych Teresa Kazimierska

3 Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego (P1) Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej (P2) System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (P3) Model systemu wdrażania i upowszechniana kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (P4) Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru (P5) Projekty systemowe POKL realizowane przez KOWEZiU

4 Edukacja a rynek pracy – P1 Kompleksowe wspomaganie szkół – P2, P3, P5 Nowoczesne technologie w edukacji – P4 Projekty systemowe POKL realizowane przez KOWEZiU - obszary

5 Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia Okres realizacji: sierpień 2008 – grudzień 2013 Obszar: Edukacja a rynek pracy

6 Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez weryfikację i modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodzie pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

7 Metodologia oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodzie z innymi dokumentami dotyczącymi kształcenia zawodowego Metodologia grupowania zawodów oraz badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów pokrewnych oraz wyodrębniania kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych, składających się na zawód Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego Tworzenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie Tworzenie nowych przykładowych programów nauczania Konferencje upowszechniające i konsultacje społeczne Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

8 Eksperci w projekcie Przedstawiciele systemu egzaminów zewnętrznych Pracodawcy Przedstawiciele wyższej uczelni Przedstawiciele placówki doskonalenia nauczycieli Nauczyciele Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

9 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe Okres realizacji: marzec 2009 – grudzień 2012 Obszar: Kompleksowe wspomaganie szkół

10 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej Cele ogólne projektu: upowszechnianie dostępu do usług doradztwa edukacyjno- zawodowego uczniom od poziomu gimnazjum upowszechnienie dostępu do rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej

11 Działania Opracowanie modelu poradnictwa edukacyjno-zawodowego Pilotażowe wdrożenie modelu w jednym województwie Utworzenie systemu informacji edukacyjno-zawodowej Badania stanu poradnictwa edukacyjno-zawodowego Analiza systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE Konferencje upowszechniające i konsultacje społeczne Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

12 System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia Okres realizacji: 2009 - 2012 Obszar: Kompleksowe wspomaganie szkół

13 System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Cele ogólne projektu: wypracowanie systemu wsparcia szkół zawodowych, kadry dydaktycznej, JST, organów nadzorujących przygotowujących się do powszechnego wdrażania programów modułowych, zgodnie z nowymi kierunkami zmian w kształceniu zawodowym utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego ułatwiającego dostęp do bazy danych programów modułowych i pakietów edukacyjnych oraz informacji z zakresu kształcenia zawodowego w tym w szczególności kształcenia w oparciu o programy o strukturze modułowej

14 Elementy systemu wsparcia szkół przygotowujących się do wdrożenia kształcenia modułowego

15 System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Rok szkolny 2010/2011 223 szkoły zawodowe i placówki oświatowe 2666 spotkań konsultacyjnych 187 ekspertów 61 szkół wdrożyło programy modułowe Konsultacje z zakresu przygotowania szkoły/placówki do wdrożenia kształcenia modułowego Opracowanie i wydruk preprintów Ewaluacja preprintów poradników Poradniki z serii Jak wdrażać modułowe programy kształcenia modułowego Listopad-grudzień 2011r. 104 konferencje Konferencje powiatowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

16 Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Okres realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2012 Obszar: Kompleksowe wspomaganie szkół

17 Główne cele projektu Przygotowanie i upowszechnienie przed rokiem szkolnym 2012/2013 rozwiązań służących podnoszeniu jakości pracy i atrakcyjności szkół prowadzących kształcenie zawodowe Zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjów kontynuacją nauki w szkołach zawodowych

18 Diagnoza stanu publicznego szkolnictwa zawodowego Szkolenia dla dyrektorów Kampania promująca kształcenie zawodowe Działania w projekcie Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru

19 Wzmocnienie i upowszechnienie współpracy szkół z pracodawcami Przygotowanie kadry zarządzającej do zmian związanych z modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego

20 Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie Termin realizacji: grudzień 2009 – czerwiec 2014 Obszar: Nowoczesne technologie w edukacji

21 Cel ogólny projektu: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania kształcenia na odległość poprzez opracowanie modelu rozwiązania systemowego Główni odbiorcy projektu: Szkoły i placówki kształcenia ustawicznego Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie

22 Diagnoza stanu KNO w Polsce – desk research Diagnoza stanu KNO w wybranych krajach UE – desk research Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie KNO Diagnoza stanu KNO Portal Repozytorium kursów Platforma edukacyjna Utworzenie portalu internetowego z repozytorium kursów 25 kursów dla nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych (tematyka – zmiany w kształceniu zawodowym, doradztwo zawodowe, kształcenie modułowe, kursy z zakresu KNO) 160 kursów wspierających kształcenie w zawodzie Opracowanie 175 kursów e-learningowych Sz ko len ia z za kr es u ob słu gi i ad mi nis tro wa ni a pl atf or m ą zd al ne go na uc za ni a, me to dy ka zd al ne go na uc za ni a, ja ko ść w K N O Przeszkolenie 500 osobowej kadry KNO Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie

23 Projekty konkursowe

24 Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców poprzez uruchomienie nowych kierunków kształcenia Zwiększenie dostępu do praktyk zawodowych bezpośrednio u przedsiębiorców (nawiązanie aktywnej współpracy pomiędzy szkołami, a pracodawcami) Doskonalenie umiejętności N i U w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy Przykładowe typy projektów

25 Rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców Objęcie indywidualnym programem tutoringu zainteresowanych uczniów Przykładowe typy projektów

26 Szkolenia zawodowe dla uczniów: - CNC (Operator, programista obrabiarek numerycznych) - Obsługa kas fiskalnych, magazynowe z obsługą wózków widłowych - Kelnerskie, barmańskie, gastronomiczne - Spawalnicze MAG, TIG - Elektryczne - Kurs szybowcowy - Inne: diagnostyka samochodowa, tapicerskie, projektowania terenów zielonych, florystyczne Przykładowe typy projektów

27 Szkolenia miękkie dla uczniów - Komunikacja interpersonalna - Język migowy -Techniki negocjacyjne -Techniki sprzedaży - Przedsiębiorczość Przykładowe typy projektów

28 www.koweziu.edu.pl sekretariat@koweziu.edu.pl Życzę udanych działań projektowych Dziękuję za uwagę Teresa Kazimierska Wicedyrektor KOWEZiU


Pobierz ppt "Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google