Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Future Perfect

3 Podstawowe informacje

4 Future Perfect to czas przyszły dokonany. Zastosowania Future Perfect: - czynności lub sytuacje, które rozpoczęły się teraz i zostaną zakończone do określonego czasu w przyszłości. Charakterystyczne wyrażenia czasowe to: in another 2 years- w ciągu następnych 2 lat in 24 hours etc. - w ciągu 24 godzin in the next 3 days- w ciągu następnych 3 lat - czynności lub sytuacje, które zakończą się przed określonym czasem w przyszłości. Charakterystyczne wyrażenia czasowe to: by the end of next month, week etc- do końca następnego miesiąca, tygodnia etc. by the time she is at home- do czasu kiedy ona będzie w domu before the end of holidays etc.- przed końcem wakacji -czynności lub sytuacje, na które patrzymy z perspektywy teraźniejszości i domyślamy się, że powinny dokonać się do teraz. Charakterystyczne wyrażenie czasowe to: by now- do tej pory

5 Różnica pomiędzy Present Perfect (have done) a Future Perfect (will have done) Present Perfect to czas teraźniejszo-przeszły, wyraża czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz. Future Perfect to czas przyszły wyrażający czynności trwające od teraz do określonego czasu w przyszłości. Różnice pomiędzy Past Perfect (had done) a Future Perfect (will have done) Past Perfect to czas zaprzeszły, wyraża czynności, które wydarzyły się przed innym wydarzeniem z przeszłości. Future Perfect to czas przyszły, wyraża czynności, które zakończą się przed innym wydarzeniem z przyszłości. Różnice pomiędzy Future Simple (will) a Future Perfect (will have done). Future Simple to czas przyszły, który wyraża nagłe, spontaniczne, niezaplanowane czynności lub decyzje. Future Perfect to czas przyszły, wyraża czynności, które zostaną zakończone w określonym czasie w przyszłości. Różnica pomiędzy Future Continuous (will be doing) a Future Perfect (have done) Future Continuous to czas przyszły, który wyraża czynnosci będące w trakcie trwania w określonym czasie w przyszości. Future Perfect wyraża czynności, które zakończą się w okreslonym czasie w przyszłości.

6 konstrukcja

7 Zdania twierdzące

8 osoba I You He She It We You They willhave czasownik regularny –ed czasownik niereg. III forma will havestarted/left dopełnienie work.

9 Pytania i odpowiedzi

10 Willosobahave czasownik reg.-ed czasownik niereg. III forma odpowiedź I you he she it we you they Willhavestarted/left work? Yes, I you he she it we you they will.No, I you he she it we you they wont.

11 Zdania przeczące

12 osoba will have czasownik reg. -ed czasownik niereg. III forma I You He She It We You They will not/wont havestarted/left dopełnienie work.

13 Future Perfect przykłady

14 Czynności trwające od teraz do określonego czasu w przyszłości

15 In another 2 years she will have graduated from the university. W ciągu 2-óch następnych lat ona ukończy studia na uniwersytecie. Take this painkiller, in half an hour the pain will have gone. Weź ten środek przeciwbólowy, w ciągu pół godziny ból zniknie. In the next 3 days the tulips wont have faded. W ciągu 3-ech dni tulipany nie zwiędną.

16 Czynności, które zostaną zakończone w określonym czasie w przyszłości

17 By the time my aunt packs herself, we will have been on the plane to Marocco. Do czasu kiedy moja ciocia się spakuje my będziemy w samolocie. By the end of the next year, well have moved to our new house. Do końca następnego roku, przeprowadzimy się do naszego nowego domu. Will the students have finished writing the tests by the time a teacher starts to collect them? Czy uczniowie skończą pisanie testów do czasu kiedy nauczyciel zacznie je zbierać?

18 Domysł, że pewne czynności lub sytuacje zostaną dokonane do momentu teraźniejszości

19 Im sure, he will have spent all his holiday pocket money by now. Jestem pewien, że on do tej pory wydał całe swoje wakacyjne kieszonkowe. It seems she wont have recovered by now. Wydaje się, że ona do tej pory nie wyzdrowiała. Its too late. Lets not phone her. She will surely have fallen asleep by now. Jest za póżno. Nie dzwońmy do niej. Ona na pewno zasnęła do tej pory.

20 Future Perfect a Present Perfect przykłady

21 They have been married for 50 years. Oni są małżenstwem od 50-ciu lat. Next year, they will have been married for 50 years. W przyszłym roku oni będą małżenstwem od 50-ciu lat. My neighbour has disappeared. I havent seen him since last June. Mój sąsiad zniknął. Nie widziałam go od zeszłego lipca. Next June I wont have seen him for 2 years. Następnego lipca nie będę go widzieć od 2-óch lat. How long has my sister worked as a barmaid in England? Ile lat moja siostra pracuje jako barmanka w Anglii? How long will my sister have worked as a barmaid in England by 2010 ? Ile lat moja siostra przepracuje jako barmanka w Anglii do 2010 roku?

22 Future Perfect a Past Perfect przykłady

23 How much money had she saved before she went on the shopping spree? Ile pieniędzy ona zaoszczędziła przed tym jak popadła w szał zakupów? How much money will she have saved by the time she goes on the shopping spree? Ile pieniędzy ona zaoszczędzi przed tym jak popadnie w szał zakupów? I didnt install a burglary alarm. By the time I returned from holidays, a burglar had broken into my house. Nie zainstalowałam alarmu przeciwłamaniowego. Przed tym jak wróciłam z wakacji, włamywacz włamał się do mojego domu. By the time you return from holidays, a burglar will have broken into your house. Do czasu kiedy wrócisz z wakacji, włamywacz włamie się do twojego domu. The guests hadnt stayed at the party until it was over. Goście nie zostali na przyjęciu do końca. The guests wont have stayed at the party by the time it is over. Goście nie zostaną na przyjęciu do końca.

24 Future Simple a Future Perfect przykłady

25 Will you have served apprenticeship by the time you graduate from the university? Czy odbędziesz staż do czasu kiedy ukończysz studia? Yes, I will Tak. Will you serve apprenticeship during your studies at the university? Czy odbędziesz staż podczas twoich studiów na uniwesytecie? I suppose, I will. Przypuszczam, że tak. The bus comes in half an hour. I think, Ill have french fries in the Mcdonalds. Autobus przyjeżdża za pół godziny. Myślę, że zjem frytki w Mcdonaldzie Ill have had french fries in the Mcdonalds by the time the bus comes. Zjem frytki w Mcdonaldzie do czasu kiedy przyjedzie autobus.

26 Future Perfect a Future Continuous

27 Next lent I will be giving up smoking. W następny Wielki Post będę rzucać palenie. By the end of the next lent I will have given up smoking. Do końca następnego Wielkiego Postu rzucę palenie. Will you be learning how to handglide this summer? Czy będziesz się uczyć latania na paralotni tego lata? Will you have learned how to handglide by the end of this summer? Czy nauczysz się latania na paralotni do końca tego lata? When the sun shines outside we wont be reading books. Nie będziemy czytać książek kiedy będzie świecić słońce na dworze. We wont have read all the books by tomorrow. Nie przeczytamy wszystkich ksiażek do jutra.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google