Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Past Simple irregular verbs

3 Podstawowe informacje Czasu Past Simple używamy aby wyrazić czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane (skończone ). Dzięki wyrażeniom czasowym wiemy kiedy te czynności wydarzyły się w przeszłości, lub wiemy w jakiej kolejności się wydarzyły. Charakterystyczne wyrażenia czasowe: -Yesterday -2 days ago -last week -Last summer -In 1996 -first, next, later, after that, finally Aby utworzyć zdanie twierdzące używamy formy przeszłej czasownika nieregularnego, który różni od formy podstawowej. Aby utworzyć pytanie i odpowiedź używamy operatora did. Aby utworzyć przeczenie używamy didnt.

4 Odmiana podstawowych czasowników nieregularnych być--- be--- was/were włamać się--- break into--- broke into przynieść--- bring--- brought kupić---- buy---- bought móc--- can--- could przyjechać--- come--- came robić--- do--- did pić--- drink--- drank prowadzić samochód--- drive--- drove słyszeć--- hear--- heard jeść--- eat--- ate upaść--- fall down--- fell down znaleźć--- find--- found dostać--- get--- got dawać--- give--- gave

5 wyjść na zewnątrz--- go out--- went out mieć--- have--- had Znać--- know--- knew przechowywać--- keep--- kept opuścić--- leave--- left stracić--- lose--- lost robić--- make--- made spotkać--- meet--- met jechać (na rowerze)--- ride--- rode mówić--- say--- said uciec--- run away--- ran away widzieć--- see--- saw sprzedać--- sell--- sold siedzieć--- sit--- sat spać--- sleep--- slept stać--- stand--- stood ukraść--- steal--- stole wziąć--- take--- took powiedzieć--- tell--- told nosić ubrania--- wear--- wore zwyciężyć--- win--- won spisać--- write down---- wrote down

6 Czasowniki nieregularne wyjątki Nie zmieniają swej formy w czasie Simple Past kosztować---cost--- cost uderzyć--- hit--- hit zranić--- hurt--- hurt pozwalać--- let--- let wstawiać--- put--- put czytać--- read [ ri:d ]--- read [ re:d] Zmienia się tylko wymowa.

7 konstrukcja

8 Zdania twierdzące last evening. I You He She It We You They ate a hamburger osoba czasownik Forma Simple Past dopełnienie wyrażenie czasowe

9 Pytania i odpowiedzi operator osoba czasownik forma podstawowa dopełnienie wyrażenie czasowe I You He She It We You They Did eat a hamburger last evening?Yes, I You He She It We You They did No, I You He She It We You They didnt odpowiedzi

10 Zdania przeczące osoba operator czasownik forma podstawowa dopełnieniewyrażenie czasowe I You He She It We You They eat a hamburger didnt last evening.

11 Past simple in a dialog

12 Last Friday burglars broke into my house. W zeszły piątek włamywacze włamali się do mojego domu. I left home at 8 oclock in the morning. Opuściłam dom (wyszłam ) o 8-mej rano. I didnt see anything strange. Nie widziałam nic dziwnego. I met a postman in the street. Spotkałam listonosza na ulicy. A cyclist rode his bike. Rowerzysta jechał na rowerze.

13 I came back home later in the afternoon. Wróciłam do domu późnym popołudniem. It was a shocking view. To był szokujący widok. A Police car stood in front of my house. Radiowóz policyjny stał przed moim domem. Somebody made a horrible mess. Ktoś zrobił okropny bałagan. My dog slept. The burglars surely gave him a soporific drug. Mój pies spał. Włamywacze na pewno dali mu środek nasenny.

14 The burglars stole money and valuable jewellery. Włamywacze ukradli pieniądze i wartościową bizuterię. They took my mums golden rings. Wzięli złote pierścionki mojej mamy. I lost my grandmas antique golden medallion watch and the collection of golden coins. Straciłam antyczny złoty zegarek-medalion mojej babci oraz kolekcję złotych monet. Fortunately they didnt find pearls which I kept in a box under the bed. Na szczęście nie znaleźli pereł, które przechowywałam w pudełku pod łóżkiem.

15 My neighbour was an eye witness in the burglary. He saw that scene of burglary. He testified to the Police. Mój sąsiad był świadkiem naocznym. Widział incydent włamu. Składał zeznania na policji. Police: What did you do at the time of burglary? Policja: Co robiłeś w czasie włamu? Neighbour: I did nothing special. Sąsiad: Nie robiłem nic szczególnego. I sat on the sofa and I heard something suspicious. Siedziałem na sofie i usłyszałem coś podejrzanego. Police: How many burglars did you see? Policja: Ilu włamywaczy pan widział ? Neighbour: There were 3 of them. Było ich 3. Police: What did they look like? Policja: Jak wyglądali? Neighbour: They wore black uniforms. Nosili czarne ubrania. They had black woolen caps on. Mieli czarne czapki. They didnt have guns. Nie mieli broni. One of them drove a yellow van. Jeden z nich prowadził żółtego vana.

16 Police: What did you do next? Policja: Co pan zrobił potem? Neighbour: First, I rang for the Police. Sąsiad: Najpierw zadzwoniłem po policję. The Police didnt come so I went out. Policja nie przyjechała, więc wyszedłem na zewnątrz. After that, one of the criminals came closer and hit me in my face. Po tym, jeden z przestępców podszedł bliżej i uderzył mnie w twarz. I fell down. Upadłem. I could do nothing more. Nie mogłem zrobić nic więcej. I let them go. They ran away. Pozwoliłem im odejsć. Uciekli.

17 Later on, the Police started investigation. Później policja wsczęła śledztwo. They wrote down my personal details and estimated the damage. Spisali moje dane personalne I oszacowali szkody. I read and signed lots documents. Przeczytałem i podpisałam mnóstwo dokumentów. Luckily, the Police found lots of clues. Na szczęście policja znalazła mnóstwo wskazówek. They took fingerprints and footprints. Pobrali (wzięli) odciski palców i stóp.

18 The burglars sold the robbed jewellery at the jewellers. Włamywacze sprzedali zrabowaną biżuterię u jubilera. A customer bought the ring with a diamond. Klient kupił pierścionek z diamentem. It cost £ 5000. Kosztował £ 5000.

19 Finally, the investigation brought effect. W końcu śledztwo przyniosło skutek. The justice won. Sprawiedliwość zwyciężyła. The Police caught the criminals. Policja złapała przestępców. They knew them because they were notorious criminals. Policja ich znała, ponieważ są powszechnie znanymi przestępcami. The court put them in jail. Sąd umieścił ich (wstawił) w więzieniu. They got 5 years in jail. Dostali wyrok 5-ciu lat w więzieniu.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google