Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Pierwszy Okres Warunkowy
The First conditional

3 Podstawowe Informacje
1-szy okres warunkowy to zdanie złożone składające się z członu warunkowego (if clause) i członu wynikowego (result clause), który jest również nazywany członem głównym (main clause). Człon warunkowy wyraża warunek, który jest realny i możliwy do spełnienia. Człon wynikowy wyraża rezultat (co się stanie jeśli dany warunek będzie spełniony). 1-szy okres warunkowy odnosi się do konkretnych czynności i sytuacji dotyczących teraźniejszości lub przyszłości. Przykład If I study hard, I will pass the exam. Jeśli będę się dużo uczyć, zdam egzamin

4 konstrukcja Człon warunkowy (if clause) najczęściej występuje przed członem wynikowym (result clause). Jest to klasyczny przykład budowy okresu warunkowego. Przykład If you do it again, I will be very angry. Jeśli zrobisz to jeszcze raz, będę bardzo zły. Możliwy jest odwrotny szyk zdania t.z.n. że człon wynikowy może również występować przed członem warunkowym. I will be very angry if you do it again. Będę bardzo zły jeśli zrobisz to jeszcze raz.

5 Will w członie warunkowym
Należy pamiętać, że w członie warunkowym (po IF) oraz innych słówkach określających warunek nie stosujemy czasu przyszłego z „WILL” (FUTURE), nawet jeśli polskie dosłowne tłumaczenie by na to wskazywało. Przykład If you will miss the coach, you will have to get a taxi. Jeśli się spóźnisz na autokar, będziesz musiał wziąć taksówkę. W szczególnych przypadkach w członie warunkowym (po IF) można użyć „WILL”. Wtedy jednak „WILL” nie wyraża przyszłości, lecz jest czasownikiem modalnym stosowanym jako zwrot grzecznościowy lub wyrażanie chęci rozmówcy. If you will give me a lift, I won’t be late for the exam. Jeśli (z łaski swojej) podwieziesz mnie, nie spóźnię się na egzamin.

6 Klasyczna Konstrukcja
Człon warunkowy Człon wynikowy If Simple Present Future Simple If I study hard, I will pass the exam. If she does not pass the final exam, she will not enter the university. If she does not enter the university, will she find a good job?

7 Zastosowanie Konkretne, realne sytuacje (realny warunek niosący realny rezultat) Przestrogi Zwroty grzecznościowe (will, would) Wyrażanie woli, chęci (will, would)

8 1-szy okres warunkowy przykłady

9 realne, konkretne sytuacje
Klasyczna budowa realne, konkretne sytuacje

10 If Bob borrows money from you, he'll pay it back soon.
Jeśli Bob pożyczy pieniądze od ciebie, odda je szybko. Will she agree if I ask her to go to a party with me? Czy ona zgodzi się jeśli zapytam ją czy pójdzie ze mną na imprezę? If I don’t go to New York, I won’t see the Statue of Liberty. Jeśli nie pojadę do Nowego Yorku, nie zobaczę Statuy Wolności.

11 Przestrogi przykłady

12 If you touch this dog, it’ll bite you.
Jeśli dotkniesz tego psa, ugryzie ciebie. If you don’t eat your dinner, you won’t go outside. Jeśli nie zjesz obiadu, nie pójdziesz na dwór. If you don’t stop, I’ll shoot you! Jeśli nie przestaniesz, zastrzelę cię!

13 Inne czasy teraźniejsze w członie warunkowym
przykłady

14 If he's feeling better, will we visit him?
Jeśli on czuje się lepiej, odwiedzimy go? If she hasn't heard the bad news yet, I'll tell her. Jeśli ona jeszcze nie usłyszała tej złej wieści, powiem jej. If you aren’t going on holidays abroad, you won’t enjoy the good weather. Jeśli nie wyjeżdżasz na wakacje zagranicę, nie uraczysz się dobrą pogodą.

15 Inne czasy przyszłe w członie wynikowym
przykłady

16 If I see him, I'm going to tell him exactly how angry I am.
Jeśli go zobaczę, zamierzam mu powiedzieć dokładnie jaka jestem wściekła. If I don't pass my driving test, I'll have wasted a lot of time and money. Jeśli nie zdam egzaminu na prawo jazdy, zmarnuję dużo czasu i pieniędzy. If we leave now, at this time tomorrow we will be lying on the beach. Jeśli wyjedziemy teraz, o tej porze jutro będziemy leżeć na plaży.

17 Czasowniki modalne w członie warunkowym
should/happen to will would

18 Should/happen to Mniej Realny Warunek
If you should get lost, you’ll use the map. Jeśli przypadkiem się zgubisz, skorzystasz z mapy. If somebody happens to be late, will you wait for him? Jeśli ktoś się przypadkiem spóźni, poczekacie na niego? If you should forget the address, I’ll write it down for you. Jeśli przypadkiem zapomnisz adres, zanotuję go tobie.

19 will/would uprzejme prośby
Zasadniczo w części warunkowej zdania (po ‘IF’) nie może wystąpić czas przyszły z „WILL”. Istnieją, jednak wyjątki od tej reguły. „WILL” albo „WOULD” w członie warunkowym stosujemy gdy chcemy wyrazić: ♦ uprzejme prośby „WOULD” to zwrot nieco bardziej uprzejmy i formalny niż ♦ czyjąś wolę lub chęć

20 Will/Would uprzejme prośby
If you will do shopping, I shall prepare salad. Jeśli ty (z łaski swojej) ugotujesz rybę , ja przygotuję sałatkę. If you would replace me in the office for a while, I will get something to eat. Jeśli zechciałabyś (z łaski swojej) zastąpić mnie w biurze na chwilę, pójdę po coś do jedzenia. I’ll be grateful if you will carry my suitcase. Będę wdzięczna jeśli poniósłbyś moją walizkę.

21 Will/would Wola, chęć rozmówcy
Will/ Would używamy w sytuacjach kiedy realizacja warunku zależy od woli opisywanej osoby. Należy zauważyć, że zdanie z użyciem ‘WOULD’ wyraża większą wątpliwość niż ‘WILL’ – autor nie wierzy w możliwość realizacji warunku.

22 Will/Would chęć rozmówcy
If she will attend my classes, I will be able to teach her a lot. Jeśli ona zechce uczęszczać na moje zajęcia, będę w stanie ją wiele nauczyć. If he would apologize to my wife, I won’t sue him. Jeśli on zechciałby przeprosić moją żonę, nie pozwę go. What will I do if the teacher won’t draw up a positive reference letter about me? Co ja zrobię jeśli nauczyciel nie zechce mi wystawić pozytywnej referencji.

23 Czasowniki modalne w członie wynikowym zamiast ‘WILL’
may/might (wątpliwość), can, must, have to, shall (obietnica)

24 If you go to the U.S, you must have a visa.
Jeśli wybierasz się do U.S.A, musisz mieć wizę. If your sister is over18, she can buy cigarettes. Jeśli twoja siostra jest pełnoletnia, może kupić papierosy. If he tells the truth, he may not be punished. Jeśli on powie prawdę, może nie będzie ukarany.

25 If it rains tomorrow, we might stay at home.
Jeśli jutro będzie padać, może zostaniemy w domu. If I don’t get nervous, I shall pass the driving test. Jeśli się nie zdenerwuję, zdam egzamin na prawo jazdy. If you promise to help your friend, you have to hold your word. Jeśli obiecasz pomóc swojemu koledze, musisz dotrzymać słowa.

26 Inne alternatywne konstrukcje
Brak słówka wyrażającego warunek

27 Przestrogi You do it again, I’ll hit you.
(Jeśli) zrobisz to jeszcze raz, to cię uderzę. You don’t help me, I’ll kill you. Jeśli mi nie pomożesz, zabiję cię. You cheat during the exam, you will be removed from the applicants’ list. (Jeśli) będziesz oszukiwać w trakcie egzaminu, będziesz usuniety z listy kandydatów.

28 Should Pominięcie „IF” oraz inwersja
If you should lose your job, I’ll employ you. Should you lose your job, I’ll employ you. Jeśli przypadkiem stracisz pracę, ja cię zatrudnię. I you should fall in love, you’ll be the first to know. Should I fall in love, you’ll be the first to know. Jeśli się przypadkiem zakocham, będzesz pierwszą osobą, która się o tym dowie.

29 Inne słówka wyrażające warunek
Unless, as soon as, as long as, when, provided that, on condition

30 I’ll be there on time unless I oversleep.
Będę tam na czas, jeśli nie zaśpię. I'll call you as soon as I get home. Zadzwonię do ciebie, jak tylko będę w domu. We’ll do it for you, provided that you won’t tell anyone about that. Zrobimy to dla ciebie pod warunkiem, że nie powiesz nikomu o tym.

31 I'll tell you when I find out something
I'll tell you when I find out something. Dam ci znać jak tylko czegoś się dowiem. Ok, I'll tell you what my plan is on condition you don't tell mom about it. Dobra, powiem ci co planuję, ale pod warunkiem, że nie powiesz o tym mamie. As long as he reads, we will not disturb him. Tak długo jak czyta nie będziemy mu przeszkadzać.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google