Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 The second conditional
Drugi okres warunkowy The second conditional

3 Podstawowe informacje
Drugi okres warunkowy to zdanie złożone składające się z członu warunkowego (if clause lub condition clause) oraz członu wynikowego (main clause lub result clause) Człon warunkowy wyraża warunek. Zaczyna się od „IF” lub innego słówka określającego warunek. Warunek w drugim okresie warunkowym jest nierealny i najprawdopodobniej niemożliwy do spełnienia (gdybanie). W 2-gim okresie warunkowym („IF”) oznacza „GDYBY”, co podkreśla, że zdarzenie, o którym mowa jest czysto hipotetyczne i pozostaje w sferze naszych życzeń. Przykład If I were more intelligent, I would take part in this quiz. Gdybym był bardziej inteligentny, wziąłbym udział w tym quizie.

4 Człon wynikowy określa rezultat (co by było gdyby warunek z członu warunkowego został spełniony).
Człon wynikowy jest wyrażony poprzez tryb przypuszczający z „WOULD” lub z innym czasownikiem modalnym („COULD”, „MIGHT”, „SHOULD”). Drugi okres warunkowy używamy gdy mówimy o teraźniejszości lub przyszłości. Drugi okres warunkowy najczęściej zaczyna się od członu warunkowego. Przykład If you lived closer, I would visit you more often. Człon warunkowy może również wystąpić po członie wynikowym. I would visit you more often if you lived closer.

5 Podstawowa Konstrukcja
W części warunkowej występuje czas przeszły (Simple Past lub Past Contionuous), jednak zdanie odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości. Czas przeszły podkreśla nierealność i hipotetyczność omawianej sytuacji. Przykład If I had a sister, we would help each other. Gdybym miał siostrę, pomagalibyśmy sobie. (nie mam siostry, więc zdanie jest nierealne). W części wynikowej występuje tryb przypuszczający z „WOULD” lub z innym czasownikiem modalnym („COULD”, „MIGHT”, „SHOULD”). If I didn't have so many friends, I would feel lonely. Gdybym nie miała tak wielu przyjaciół, czułabym się samotna.

6 Podstawowa Konstrukcja
TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY IF PAST SIMPLE WOULD BEZOKOLICZNIK If I were rich, I would help the poorest. If she didn’t know him, she wouldn’t get such a well-paid job. If your girlfriend left you, what would you do?

7 WOULD w części warunkowej (po IF)
Zasadniczo w części warunkowej po „IF” nie używamy słówka posiłkowych „WOULD” określajacego przypuszczenie, nawet gdyby polskie tłumaczenie na to wskazywało. Przykład If I would have better marks, I would be given scholarship. If I had better marks, I would be given scholarship. Gdybym miał lepsze stopnie, dostałbym stypendium. Istnieje wyjątek kiedy możemy użyć „WOULD” po „IF”. Wtedy jednak „WOULD” to czasownik modalny wykorzystywany do wyrażania zwrotów grzecznościowych lub woli rozmówcy. I would be grateful if you would put your signature below. Byłbym wdzięczny jeśli złożyłby pan swój podpis poniżej. If you would accompany us, we would be delighted. Gdyby zechciała pani nam potowarzyszyć, bylibyśmy zachwyceni.

8 Zastosowanie Nierealne sytuacje Gdybanie Marzenia Wyobrażane sytuacje
Porady (If I were you…) Zwroty grzecznościowe ( „WOULD” po „IF”) Wyrażanie woli rozmówcy („WOULD” po „IF”

9 The second conditional
przykłady

10 Nierealne sytuacje What would you change if you could turn back time?
Co byś zmienił gdybyś mógł cofnąć czas? If there were no wars, there wouldn’t be suffering, starvation and extreme poverty. Gdyby nie było wojen, nie byłoby cierpienia, głodu i skrajnej nędzy. If we explored the whole Space, we would discover if we are the only human creatures. Gdybyśmy zbadali cały kosmos, dowiedzielibyśmy się czy jesteśmy jedynymi istotami ludzkimi.

11 Marzenia If we didn’t live with my parents, we would do what we want.
Gdybyśmy nie mieszkali z moimi rodzicami, moglibyśmy robić co chcemy. If I were granted a scholarship to The Oxford University, I wouldn’t study there. Gdybym otrzymał stypendium na uniwersytet w Oxfordzie, nie studiowałbym tam. If you met a good- looking, intelligent and rich guy, would you marry him? Gdybyś poznała przystojnego, inteligentnego i bogatego faceta, wyszłabyś za niego za mąż?

12 Porady If I were you, I'd go back to school and get more qualifications. Gdybym był tobą, wróciłbym do szkoły i zdobył większe kwalifikacje. If I were in your shoes, I wouldn’t change my job. Gdybym był na twoim miejscu, nie zmieniałbym pracy. If you were in my position, what would you do? Gdybyś był na moim miejscu, co byś zrobił?

13 Zwroty grzecznościowe formalne prośby
Would she come to me today if I asked her really kindly? Czy ona przyszłaby do mnie dziś, jeśli poprosiłbym ją naprawdę grzecznie? Would you mind if I closed the door? Czy nie miałbyś nic przeciwko gdybym zamknął drzwi? I would be grateful if you helped me. Byłbym wdzięczny gdybyś mi pomógł.

14 Zwroty grzecznościowe „WOULD” po „IF”
I would be glad if you would send me your CV and application letter as soon as possible. Byłbym zadowolony gdybyś (z łaski swojej) przysłał mi twoje CV i list motywacyjny jak najszybciej. If you would reserve a table, we would be sure to dine in that refined restaurant. Gdybyś zechciał zarezerwować stolik, mielibyśmy pewność, że zjemy obiad w tej wykwintnej restauracji. If they wouldn’t stay with us, we would walk them home. Jeśli oni nie zechcieliby zostać z nami, odprowadzimy ich do domu.

15 Past continuous w części warunkowej
If you were still living in Miami, would you invite us for holidays? Gdybyś nadal mieszkał w Miami, zaprosiłbyś nas na wakacje? If she were working hard, she wouldn’t chat on the phone with her boyfriend. Gdyby ona ciężko pracowała, nie rozmawiałaby przez telefon ze swoim chłopakiem. If they weren’t taking A-level exam tomorrow, they would go to the party with us. Gdyby oni jutro nie zdawali egzaminów końcowych w szkole średniej, poszliby z nami na imprezę.

16 Inne słówka określające warunek
if- gdyby suppose/supposing- przypuśćmy,że provided/providing that- pod warunkiem,że unless- gdyby nie as long as- tak długo jak as soon as- jak tylko imagine- wyobraź sobie, że even if- nawet gdyby only if- tylko wtedy gdyby

17 Przykłady Supposing you won a new car, would you sell the old one then? Przypuśćmy, że wygrałaś nowy samochód, sprzedałabyś wtedy stary? Imagine she were accused of stealing his money, what would  she do? Wyobraź sobie, że oskarżono ją o kradzież jego pieniędzy, co by ona wtedy zrobiła? I would ask her out unless I were so shy. Zaprosiłbym ją na randkę, gdybym nie był tak nieśmiały.

18 Even if she persuaded him really strongly, he wouldn’t believe her.
Nawet gdyby ona przekonywała go naprawdę mocno, nie uwierzyłby jej. I would accept her offer only if it were highly profitable. Zaakceptowałbym jej propozycję tylko wtedy gdyby była wysoce opłacalna. I would lend him some money, provided that he didn’t spend it on drugs. Pożyczyłabym mu pieniądze pod warunkiem, że nie wydałby ich na narkotyki.

19 Inne czasowniki modalne w części wynikowej (zamiast „WOULD”)
If I met him again, I might recognize him. Gdybym go spotkała, może bym go rozpoznała. If I won a million dollars, I could stop working. Gdybym wygrał milion dolarów, mógłbym przestać pracować. If she invited you, you really should go. Jeśli cie zaprosiła, naprawdę powinieneś iść.

20 Domyślny człon warunkowy (pominięcie if- clause)
What would I do without you? (if you weren't here). Co bym bez ciebie zrobiła? (gdyby ciebie nie było tutaj) He wouldn't agree. (if I asked him) On nie zgodziłby się. (gdybym go poprosiła) I would keep an eye on her. I wouldn’t trust her. (if she looked after your child) Miałbym na nią oko. Nie ufałbym jej. (gdyby miała się opiekować twoim dzieckiem)

21 WERE zamiast WAS w I i III osobie liczby pojedynczej (I, he, she, it)
W drugim okresie warunkowym „WERE” (czasownik „być” w czasie przeszłym) jest stosowany we wszystkich osobach częściej niż „WAS”.

22 WERE zamiast WAS przykłady
If she were happy in her job, she wouldn't be looking for another one. Gdyby ona była szczęśliwa w swojej pracy, nie szukałaby innej. If you were the President, would you reduce taxes? Gdybyś był prezydentem, obniżyłbyś podatki? If he weren’t over 40 he would get that job. Gdyby nie był po 40-stce dostałby tę pracę.

23 Alternatywna konstrukcja

24 WERE TO/BY CHANCE Struktura „WERE TO” oznacza to samo co „SHOULD” w 1-szym okresie warunkowym. Stosując „WERE TO” podkreślamy hipotetyczność sytuacji (spełnienie warunku jest jeszcze mniej prawdopodobne). „WERE TO” oznacza to samo co struktura „BY CHANCE” (przypadkiem) i można je stosować zamiennie.

25 WERE TO/BY CHANCE przykłady
If you by chance found a wallet with money on the street, would you give it back to the owner? Gdybyś miał (przypadkiem) znaleźć portfel z pieniędzmi na ulicy, oddałbyś go właścicielowi? If Microsoft were to go bankrupt, lots of its workers would become unemployed. Gdyby Microsoft miał (przypadkiem) zbankrutować, wielu pracowników stałoby się bezrobotnymi. If they were to be in California, they wouldn’t go to San Diego. Gdyby oni (przypadkiem) znaleźli się w Kalifornii, nie pojechaliby do San Diego.

26 WERE TO (inwersja, pominięcie IF) język formalny
Were we to have some free time, we would visit him. Gdybyśmy przypadkiem mieli trochę wolnego czasu, odwiedezilibyśmy go. Were you to lose your wallet, would you report it to the police? Gdybyś przypadkiem zgubił portfel, zgłosiłbyś to na policje? Were I to go to the Chinese restaurant, I wouldn’t order sushi. Gdybym miała przypadkiem pójść do chińskiej restauracji nie zamówiłabym sushi.

27 IF IT WERE NOT FOR…/BUT FOR
Struktury „IF IT WERE NOT FOR…”, „BUT FOR” są stosowane aby wyrazić zależność jednego zdarzenia od drugiego. Używamy tych struktur, aby wyrazić wdzięczność lub podkreślić wagę jakiejś czynności.

28 „IF IT WERE NOT FOR…” przykłady
If it weren’t for Paul, we wouldn’t be here. Gdyby nie Paul, nie byłoby nas tutaj. If it weren’t for you, I would be unemployed now. Gdyby nie ty, byłbym teraz bezrobotny. If it weren’t for your help, I wouldn’t manage to reach home. Gdyby nie twoja pomoc nie zdołałbym wrócic do domu.

29 BUT FOR przykłady But for your help, we wouldn’t be here. Gdyby nie twoja pomoc, nie byłoby nas tutaj. But for our teacher, would we pass GCSE exam? Gdyby nie nasz nauczyciel nie zdalibyśmy egzaminu szkoły średniej. But for your friend, I wouldn’t meet you. Gdyby nie twój przyjaciel, nie poznałabym ciebie.

30 The first conditional The second conditional różnice
Zarówno I-szy i II-gi okres warunkowy odnosi się do terażniejszości lub przyszłości. Oprócz innej konstrukcji, różnica pomiędzy I-szym a II-gim okresem warunkowym polega na innym znaczeniu oraz innym stopniu prawdopodobieństwa omawianych sytuacji. Warunek w I-szym okresie warunkowym jest realny i prawdopodobny. Jeśli dany warunek zostanie spełniony, to jego rezultat będzie miał na pewno miejsce. Warunek w II-gim okresie warunkowym jest nierealny do spełnienia. Wyraża marzenia oraz inne sytuacje hipotetyczne. Użycie konkretnego okresu warunkowego zależy również od subiektywnych odczuć osoby mówiącej, która sama określa stopień prawdopodobieństwa danej sytuacji.

31 Różnice pomiędzy I-ym i II-gim okresem warunkowym przykłady
If I don’t get promoted, I'll quit Jeśli nie dostanę awansu, odejdę. If I didn’t get promoted, I would quit. Gdybym nie dostała awansu odeszłabym If you win the lottery, will you give up your job? Jeśli wygrasz w loterii, rzucisz swoja pracę? If you won the lottery, would you give up your job? Gdybyś wygrał na loterii, rzuciłbys swoją pracę?

32 If we know English better, we won’t need a translator.
Jeśli będziemy znali lepiej j. angielski, nie będziemy potrzebować tłumacza. If we knew English better, we wouldn’t need a translator. Gdybyśmy znali lepiej j. angielski, nie potrzebowalibyśmy tłumacza.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google