Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Trzeci Okres Warunkowy The Third Conditional

3 Podstawowe Informacje

4 Znaczenie Trzeci okres warunkowy opisuje sytuację wyimaginowaną, która miałaby miejsce (lub nie) gdyby określony warunek został spełniony (lub nie). Sytuacja ta jest niemożliwa, gdyż określony warunek nie został spełniony w przeszłości. Zarówno określony warunek jak i rezultat nie mają i nie będą miały miejsca, gdyż odnoszą się do przeszłości (nie można cofnąć czasu). Przykład If I had kept to a healthy diet, I wouldnt have had health problems in my adolescence. Gdybym przestrzegał zdrowej diety, nie miałbym problemow zdrowotnych w młodości.

5 Budowa Trzeci okres warunkowy to zdanie złożone składające się z członu warunkowego (IF-clause lub condition clause) oraz członu wynikowego (main clause lub result clause). Człon warunkowy wyraża warunek, który nie został spełniony. Szansa na spełnienie (lub nie) warunku minęła bezpowrotnie, gdyż nie można cofnąć czasu. Człon wynikowy wyraża rezultat, która nie nastąpił gdyż warunek z członu warunkowego nie został spełniony. Przykład If I had studied tourism, I would have worked as a guide. Gdybym studiował turystykę, pracowałbym jako przewodnik.

6 Budowa IF to słówko określające warunek, które w języku polskim tłumaczymy jako GDYBY W członie warunkowym (po IF) nie może wystąpić WOULD HAVE… (future Perfect in the past) określajace przypuszczenie w czasie przeszłym, nawet jeśli dosłowne tłumaczenie na język polski by na to wskazywało. W członie warunkowym (po IF) stosujemy czas PAST PERFECT (czas zaprzeszły), który podkreśla nierealność spełnienia danego warunku w przeszłości. przykład If I would have had more initiative, I would have established my own business. If I had had more initiative I would have established my own business. Gdybym był bardziej przedsiębiorczy, otworzyłbym swoją własną działalność.

7 Budowa Najczęściej zdanie w okresie warunkowym zaczyna się od członu warunkowego. Kolejność członów może być odwrócona i zdanie to może równie dobrze zaczynać się od członu wynikowego. Przykłady If I had lived in a big city, I would have gone to cinemas and theatres more often. Gdybym mieszkał w wielkim mieście, chodziłbym do kin i teatrów częściej. ( kiedyś) I would have gone to cinemas and theatres more often if I had lived in a big city. Chodziłbym do kin i teatrów częściej gdybym mieszkał w wielkim mieście. (kiedyś)

8 Budowa pełne formy Człon warunkowy IF Past Perfect IfI had fallen in love, Człon wynikowy would have + III forma I would have got married. If She had not had relatives abroad, she would not have left the country. Ifyou had quit the schoolwhat would you have done later?

9 Budowa formy skrócone Człon warunkowy IF Past Perfect IfId fallen in love, Człon wynikowy would have + III forma Id have got married. If she hadnt had relatives abroad,she wouldnt have left the country. Ifyoud quit the school, what would youve done later?

10 Zastosowanie Nierealne sytuacje (niemożliwe do spełnienia, gdyż nie można cofnąć czasu) Marzenia dotyczące przeszłości (nie mają szans na spełnienie) Wyrażanie żalu (dotyczy wydarzeń z przeszłości) Wyrażanie krytyki (dotyczy przeszłości)

11 Sytuacje nierealne przykłady

12 If I had studied harder, I would have passed the exam. Gdybym uczył się pilniej, zdałbym [wtedy] ten egzamin. If my grandma hadnt done a sewing course at school, she wouldnt have worked as a dressmaker. Gdyby moja babcia nie ukończyła kursu krawieckiego w szkole, nie pracowałaby [kiedyś] jako krawcowa. If there hadnt been traffic jam, would you have been late for your first date? Gdyby [wtedy] nie było korków, spóźniłabyś się [wtedy] na swoją 1-szą randkę?

13 Marzenia przykłady

14 If I hadnt bet on the L.A Lakers, I wouldnt have wasted so much money. Gdybym nie postawił na L.A Lakers, nie straciłbym [wtedy] tyle pieniędzy. If I had known her father, I would have dated with Paris Hilton. Gdyby znał jej ojca, umówilbym się [wtedy] z Paris Hilton. If your parents hadnt closed their rent-a-car service, would we have driven a different car each day? Gdyby twoi rodzice nie zamknęli swojej wypożyczalni samochodów, jeździlibyśmy innym samochodem każdego dnia.

15 Wyrażanie żalu If… If only…

16 If I hadnt cheated on her, she wouldnt have left me. Gdybym jej nie oszukał, nie odeszłaby ode mnie. If only I had known about your difficult situation, I would have helped you. Gdybym tylko wiedziała o twojej trudnej sytuacji, pomogłabym [wtedy] tobie. If you hadn't given your approval, would it have happened? Gdybyś nie wyraziła zgody, czy to by się [wtedy] wydarzyło?

17 krytycyzm przykłady

18 If you hadnt wasted money on cigarettes, you would have saved money for a good car. Gdybyś nie marnował pieniędzy na papierosy, zaoszczędziłbyś [wtedy] pieniądze na dobry samochód. If you hadnt been so slow, I wouldn't have had to wait for you so long. Gdybyś się nie grzebała, nie musiałbym [wtedy] tak długo na ciebie czekać. You would have understood everything if you had listened to him. Zrozumiałbyś wszystko gdybyś go [wtedy] słuchał.

19 Czasowniki modalne w części wynikowej zamiast WOULD Could Should Might

20 Ana could have moved to Spain if she had married a Spaniard. (POSSIBILITY) Ana mogłaby [wtedy] przeprowadzić się do Hiszpanii gdyby [wtedy] wyszła za mąż za Hiszpana. (MOŻLIWOŚĆ) If she hadnt been asleep, she might not have missed the end of the film. (PROBABILITY) Gdyby ona nie byłaby [wtedy] śpiąca, być może nie przegapiłaby końcówki filmu. (PRAWDOPODOBIEŃSTWO) You should have come if you had been invited. Powinieneś był przyjść jeśli zostałeś zaproszony.

21 Past Perfect Continuous (…had been doing…) w części warunkowej przykłady

22 If you hadnt been wearing sunglasses, they would have recognized you. Gdybyś nie miała na sobie okularów słonecznych, rozpoznaliby ciebie [wtedy]. If you had been spending all the time in front of the computer, you wouldnt have had so many friends. Gdybyś spędzał cały czas przed komputerem, nie miałbyś tylu przyjaciół. If he had been driving with the lights on, wouldnt you have run into him? Gdyby on jechał z włączonymi światłami, czy nie zderzyłbyś się z nim?

23 Future Perfect Continuous w członie wynikowym WOULD HAVE BEEN DOING zamiast WOULD HAVE DONE

24 If I had known about his problems with car, I would have been waiting for him. Gdybym wiedział o jego problemach z samochodem, czekałbym na niego. If I hadnt broken up with my girlfriend, I wouldnt have been going out with Mary. Gdybym nie zerwał z moją dziewczyną, nie spotykałbym się [wtedy] z Mary. If she hadnt been interested in Japanese culture, would she have been studying Japanese? Gdyby ona nie interesowała się [wtedy] kulturą japońską, czy [wtedy] studiowałaby japonistykę?

25 Inwersja, pominięcie IF przykłady

26 Had he known her, he would have said hello to her yesterday morning. Gdyby on ją znał, przywitałby się z nią wczorajszego ranka. Had he paid the bills on time, he wouldnt have been charged extra interest. Gdyby on zapłacił rachunki na czas, nie zostałby obciążony dodatkowymi odsetkami. Had you failed the end-of-term exams, how many times could you have retaken it? Gdybyś [wtedy] oblał sesję egzaminacyjną, ile razy mógłbyś [wtedy] podchodzić do poprawek?

27 Domyślna część wynikowa Pominięcie członu wynikowego Przykłady

28 I would have done it. (if you had asked me.) Zrobiłbym to [wtedy]. ( gdybyś mnie poprosił.) I wouldn't have said that. (if I'd been there.) Nie powiedziałbym tego [wtedy]. (gdybym tam był.) Would she have left him? (if she hadnt needed him.) Czy ona [wtedy] zostawiłaby go? (gdyby go nie potrzebowała.)

29 I-szy, II-gi okres warunkowy a III-ci okres warunkowy Porównanie

30 Podobieństwa I-szy, II-gi, i III-ci okres warunkowy to zdania złożone składające się z członu warunkowego i członu wynikowego. Człon warunkowy wyraża warunek, którego prawdopodobieństwo oraz odniesienie czasowe jest różne w zależności od danego okresu warunkowego. Człon wynikowy wyraża rezultat, którego zaistnienie zależy od spełnienia określonego warunku. Człon warunkowy zazwyczaj rozpoczyna się od słówka określającego warunek IF.

31 Różnice Znaczenie -różne stopnie prawdopodobieństwa spełnienia warunku -różne odniesienia czasowe w członach warunkowych i wynikowych konstrukcja

32 I-szy okres warunkowy wyraża warunek realny do spełnienia. Jeśli zostanie on spełniony to określony rezultat będzie miał na pewno miejsce. Odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości. Przykład If I have better qualifications, Ill get a good job. Jeśli zdobędę lepsze kwalifikacje, otrzymam dobrą pracę.

33 II-gi okres warunkowy wyraża nierealne sytuacje, które raczej nie będą miały miejsca (marzenia, gdybanie). Odnosi się do teraźniejszości. Przykład If I had better qualifications, I would get a good job. Gdybym miał lepsze kwalifikacje, otrzymałbym dobrą pracę. (TERAZ)

34 II-gi okres warunkowy wyraża nierealne sytuacje, które raczej nie będą miały miejsca (marzenia, gdybanie). Odnosi się do teraźniejszości. Przykład If I had better qualifications, I would get a good job. Gdybym miał lepsze kwalifikacje, otrzymałbym dobrą pracę. (TERAZ)

35 III-ci okres warunkowy wyraża nieodwracalne sytuacje, które są nierealne do spełnienia. Zarówno warunek jak i ewentualny rezultat odnoszą się do przeszłości. Przykład If I had had better qualifications, I would have got a good job. Gdybym miał [wtedy] lepsze kwalifikacje, otrzymałbym dobrą pracę.

36 Przeczenia przykłady If she doesnt phone me, I wont come. Jeśli ona do mnie nie zadzwoniu, nie przyjdę. If she didnt phone me, I wouldnt come. Gdyby ona do mnie nie zadzwoniła, nie przyszedłbym [teraz]. If she hadnt phoned me, I wouldnt have come. Gdyby ona do mnie [wtedy] nie zadzwoniła, nie przyszedłbym [wtedy].

37 Pytania przykłady If I come to the party, will I meet some new friends? Jeśli przyjdę na imprezę, czy poznam kilku nowych przyjaciół? If I came to the party, would I meet some new friends? Gdybym przyszedł na imprezę, czy poznałbym [teraz] kilku nowych przyjaciół? If I had come to the party, would I have met some new friends? Gdybym przyszedł [wtedy] na imprezę, czy poznałbym [wtedy] kilku nowych przyjaciół?


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google