Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

« Reformowanie budżetu, zmienianie Europy ». Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Struktura prezentacji 1.Procedura przeglądu 2.Budżet jako narzędzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "« Reformowanie budżetu, zmienianie Europy ». Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Struktura prezentacji 1.Procedura przeglądu 2.Budżet jako narzędzie."— Zapis prezentacji:

1 « Reformowanie budżetu, zmienianie Europy »

2 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Struktura prezentacji 1.Procedura przeglądu 2.Budżet jako narzędzie zmiany priorytetów 3.Czy jesteśmy przygotowani by sprostać przyszłym wyzwaniom? 4.Realizacja celów polityki UE 5.Źródła finansowania polityki 6.Wniosek Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie wykresy i dane pochodzą ze źródeł Komisji Europejskiej

3 1. Procedura przeglądu

4 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Najważniejsze cele przedsięwzięcia Analiza długoterminowych wyzwań i problemów, stojących przed UE Przekonanie się o tym, w jaki sposób można już teraz tak ukształtować budżet europejski, aby służył polityce UE, a jednocześnie sprostał wyzwaniom nadchodzących dziesięcioleci W efekcie – poszukiwanie nowego konsensusu w odniesieniu do priorytetów wydatków UE, sposobu, w jaki budżet jest zarządzany i w jaki sposób może być finansowany. Niniejszy przegląd NIE STANOWI propozycji nowych ram finansowych dla UE

5 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Mandat polityczny Komisja została poproszona o przeprowadzenie pełnego, kompleksowego przeglądu, obejmującego: wszystkie aspekty wydatków UE, włącznie ze Wspólną Polityką Rolną Wszystkie aspekty zasobów UE, włącznie z korektami, uwzględniającymi stanowisko Wielkiej Brytanii Parlament Europejski będzie na wszystkich etapach procedury związany z niniejszym przeglądem Komisja przedstawi swój raport w okresie 2008/9 Rada Europejska może podejmować decyzje w odniesieniu do wszystkich tematów objętych niniejszym przeglądem, przy pełnym poszanowaniu praw Parlamentu

6 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Harmonogram przeglądu Wrzesień 2007 Połowa kwietnia 2008 Koniec maja 2008 Koniec 2008/2009 Dokument konsultacyjny definiujący wyzwania i problemy stojące przed UE Rozpoczęcie fazy publicznych konsultacji Ostateczny termin na przedstawienie ewentualnych uwag Konferencja zamykająca okres konsultacji Prezentacja przeglądu przez Komisję

7 2. Budżet jako narzędzie zmiany priorytetów

8 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Budżet UE na 2007 rok – 115,5 mld euro Zaledwie 0.95% dochodu narodowego brutto (DNB) UE Średnio około EUR 64 centy dziennie na każdego z 495 milionów mieszkańców państw UE Zrównoważony wzrost Globalne mocarstwo Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość Wspólna Polityka Rolna: dopłaty bezpośrednie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rynku Rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska, rybołówstwo Wydatki inne, w tym administracyjne

9 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Względna wielkość budżetu UE % DNB UE 0,80% 0,90% 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% Płatności uzgodnione w ramach finansowych Płatności faktycznie realizowane '93-'99 średnio 1,21% '00-'06 średnio 1,08% '07-'13 średnio 0,98% '93-'99 średnio 1,05% '00-'06 średnio 0,92% Względna wielkość budżetu UE Wartość budżetu UE liczona jako procent dochodu narodowego zmniejsza się, mimo powiększania UE o kolejne kraje

10 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Odzwierciedlenie ewolucji polityki UE W miarę upływu lat profil wydatków UE uległ znacznym zmianom Przykład: Wydatki na Wspólną Politykę Rolną (WPR) stanowiły w 1988 roku 61% budżetu. Do 2013 roku, udział tradycyjnych wydatków na WPR zmniejszy się prawie o połowę (32%). Struktura wydatków ( ) 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Wspólna Polityka Rolna Polityka spójności Inne dziedziny polityki % ogółu

11 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Narzędzie zmiany priorytetów Budżet UE odzwierciedlał najważniejsze etapy integracji europejskiej: Jednolity rynek; Poszerzenie i solidarność; Nowe ukierunkowanie na wzrost gospodarczy i zatrudnienie; Waga przywiązywana do sprawiedliwości i bezpieczeństwa; Zrównoważony rozwój; Polityka zagraniczna, etc. Wprowadzenie znaczących zmian okazało się możliwe – nawet, jeżeli wymagało niekiedy więcej czasu.

12 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Jaka jest Twoja opinia? « Czy budżet UE okazał się wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb? » « Jak znaleźć równowagę pomiędzy stabilnością i elastycznością w przypadku wieloletnich ram finansowych? »

13 3. Czy jesteśmy przygotowani by sprostać przyszłym wyzwaniom?

14 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Wyzwanie: Zmieniająca się gospodarcza równowaga sił Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, « Finance and Development », czerwiec 2006 Udział Azji w światowym PKB jest większy od udziałów, przypadających na Unię Europejską i Stany Zjednoczone... (Udziały w światowym PKB w 2005 roku, w procentach) 1 AzjaUnia Europejska Azja Stany Zjednoczone Reszta świata 1 Wyliczono w oparciu o parytety siły nabywczej

15 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 UE w obliczu zażartej rywalizacji źródło: Międzynarodowy Fundusz Monetarny, « Finance and Development », Czerwiec region ten przoduje też w światowym wzroście gospodarczym (udział w światowym wzroście gospodarczym, w procentach) 1 1 Wyliczono w oparciu o parytety siły nabywczej Azja Unia Europejska Stany Zjednoczone

16 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Wyzwanie: Rosnące znaczenie wiedzy i innowacyjności UE pozostaje daleko w tyle, jeśli chodzi o cele postawione w programie lizbońskim w odniesieniu do wydatków na działalność badawczo-rozwojową Krajowe wydatki brutto na działalność badawczo-rozwojową w latach ,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3, % PKB UE (27 państw) USA Japonia Cel postawiony w programie lizbońskim

17 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Nowa gospodarka wymaga wysokich kwalifikacji Wskaźniki bezrobocia (wśród osób w wieku lat) w zależności od poziomu osiągniętego wykształcenia, 2005 Wykształcenie jest najlepszą ochroną przed bezrobociem (ISCED:Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia) (1) Wskaźnik bezrobocia wśród ludności w wykształceniem przedszkolnym, podstawowym i niższym poziomem wykształcenia średniego, 50%

18 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Wyzwanie: W obliczu nowej struktury demograficznej Starzejące się społeczeństwo : Na znacznych obszarach Hiszpanii, Włoch i Grecji na każdą osobę w wieku emerytalnym przypadają zaledwie 2 osoby zatrudnione (średnia UE wynosi ok 3 osób). Czwarty Raport Spójności, maj 2007 Współczynnik obciążenia demograficznego (efektywny), 2005 Ludność bierna zawodowo w wieku powyżej 65 lat / ogółu zatrudnionych %) Brak danych Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) Gujana (Francja) Gwadelupa Martynika Azory (Portugalia)

19 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Spadek (względny) ludności UE UE-25ChinyIndieJaponia Federacja Rosyjska USAInne kraje lepiej rozwinięte słabiej rozwinięte W 2050 roku – mniej niż 5% ludności świata!

20 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Starzejące się społeczeństwo: wpływ na finanse publiczne UE EmeryturyOpieka zdrowotna Opieka długotrwała Kształcenie Zasiłki dla bezrobotnych Łącznie % PKB ,2 Całkowite koszty ponoszone na starzejące się społeczeństwo mogą osiągnąć poziom 3.4% PKB rocznie

21 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Presja migracyjna Migracja netto (imigracja do UE minus emigracja z UE), UE-25 (w tysiącach osób) Źródło dynamizmu demograficznego, Wyzwaniem w warunkach integracji

22 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Wyzwanie: Promowanie solidarności i spójności W 2004 roku, najbogatsze regiony UE (10% ludności UE) dysponowały niemal 5- krotnie wyższym PKB na mieszkańca w porównaniu z najbiedniejszymi regionami (również ok. 10% ludności UE). Czwarty Raport Spójności, maj 2007 Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) Gujana (Francja) GwadelupaMartynika Azory (Portugalia) PKB na mieszkańca, 2004

23 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Wyzwanie: Zagrożenie konsekwencjami zmian klimatycznych Zmiany w plonach płodów rolnychZmiany w opadach atmosferycznych Zmiany na koniec bieżącego stulecia w porównaniu ze zmianami na koniec ubiegłego stulecia Opady atmosferyczne: zmiany w wielkościach rocznych [%] Zmiany w plonach upraw rolnych wg scenariuszaHadCM3/HIRHAM A2 [%]

24 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Zmiany klimatu dotkną szczególnie obszary wiejskie i nadmorskie Wyzwanie: Znaczenie środowiska wiejskiego i terenów nadmorskich Źródło: Międzynarodowa Grupa Ekspertów ds. Zmian Klimatycznych Zmiany klimatu: najbardziej wrażliwe obszary w Europie Regiony górskie Rzeki Tereny przybrzeżne

25 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Zmieniające się oczekiwania, dotyczące wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz społeczeństwa wiejskiego Redukcja nadwyżek Środowisko Stabilizacja dochodów Stabilizacja budżetu Bezpieczeństwo żywnościowe Poprawa wydajności Stabilizacja rynkowa Dotacje Nadprodukcja Gwałtowny wzrost wydatków Tarcia międzynarodowe Działania strukturalne Pogłębienie procesu reform Konkurencyjność Rozwój obszarów wiejskich Orientacja rynkowa Troska o konsumenta Rozwój obszarów wiejskich Środowisko Lata początkowe (60-te i 70-te) Lata kryzysu (lata 80-te) 1992 Reforma WPR Agenda 2000 Wydajność Konkurencyjność Zrównoważony rozwój Reforma WPR 2003

26 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Wyzwanie: Zapewnienie stabilnych źródeł energii Zależność UE od zagranicznych źródeł energii stale wzrasta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ogółemropa naftowagaz ziemnypaliwa stałe ZALEŻNOŚĆ UE OD IMPORTU (%)

27 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa są bardziej zróżnicowane, mniej widoczne i gorzej przewidywalne Wyzwanie: Zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom UE Ochrona konsumenta Zapobieganie chorobom Bezpieczna żywność Katastrofy naturalne Zwalczanie przestępczości

28 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Wyzwanie: Zaangażowanie się we współzależnym świecie We współzależnym świecie zaangażowanie i skuteczne rozwiązywanie problemów w innych regionach są koniecznością. Pokój i demokracja Ubóstwo Edukacja Dostęp do wody

29 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Jaka jest Twoja opinia? « Czy powyższa lista nowych wyzwań politycznych stanowi dobre podsumowanie kluczowych problemów, z jakimi musi się zmierzyć Europa w nadchodzących dziesięcioleciach? »

30 4. Realizacja celów polityki UE

31 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Przejście próby wartości dodanej Priorytety polityki Co chcemy osiągnąć? Zasada pomocniczości i proporcjonalności Kto powinien to robić? Skuteczność Jakość wydatków Jak to chcemy osiągnąć? Działania UE powinny zapewniać niekwestionowaną wartość dodaną w stosunku do działań podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie: realizacja celów polityki UE, Kierowanie się zasadą solidarności, itp.

32 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Równowaga pomiędzy wydatkami UE i krajowymi Respektowanie zasady pomocniczości Określanie poziomu, na którym cele proponowanych działań mogą być zrealizowane z lepszym skutkiem (poziom UE, krajowy, lokalny) Respektowanie zasady proporcjonalności Niewykraczanie poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia zdefiniowanych celów Aby ją osiągnąć, muszą być respektowane 2 następujące zasady

33 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Zasada pomocniczości i proporcjonalności – w praktyce Zasada pomocniczości Wymiar ponadkrajowy Korzyści skali Wymóg masy krytycznej Wspólne preferencje Niskie koszty koordynacji Wydatki Ustawodawstwo Koordynacja Zasada proporcjonalności Nie wszystkie dziedziny polityki UE wymagają finansowania Z budżetu UE

34 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Czy aktualnie osiągana równowaga pomiędzy wydatkami UE i wydatkami krajowymi jest najbardziej efektywna? 5% Wydatki na poziomie krajowym 95% Wydatki z budżetu UE Całkowite europejskie publiczne wydatki na działalność badawczo- rozwojową stanowią 1% DNB. Większość z nich jest ponoszonych na poziomie państw członkowskich Przykład wydatków na działalność badawczo-rozwojową...

35 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Jaka jest Twoja opinia? « Jakie kryteria należy zastosować, aby zapewnić efektywne działanie zgodnie z zasadą europejskiej wartości dodanej? » « W jaki sposób priorytety w zakresie wydatków powinny właściwie odzwierciedlać cele polityczne? Jakie zmiany są konieczne? » « Jak długi powinien być okres przeznaczony na zmianę orientacji? »

36 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Kto zarządza budżetem UE? Komisja Wspólne zarządzanie Państwa trzecie i partnerzy międzynarodowi 18%80%2% O większości wydatków UE decydują wspólnie: Komisja i państwa członkowskie (« wspólne zarządzanie »)

37 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Efektywność i skuteczność realizacji celów polityki UE: znalezienie równowagi dla poszczególnych aspektów polityki Fundusze skoncentrowane Zarządzanie scentralizowane Finansowanie wyłącznie z budżetu UE Skoncentrowanie się na problemach zarządzania Fundusze rozłożone Zarządzanie zdecentralizowane Współfinansowanie z władzami krajowymi lub szczebla terytorialnego Przekazanie zarządzania do agencji wykonawczych (outsourcing) i skoncentrowanie się na polityce

38 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Roczne Oświadczenia od Instytucji Zarządzających Agencji Płatniczych Oświadczenia od audytorów niezależnych Szczebel wykonawczy Oświadczenia ujawniające ex-ante, deklaracje wiarygodności ex-post, (Minister Finansów) Zapewnienie jakości audytu przez Najwyższe Organa Kontroli Państwowej Szczebel polityczny Państwa członkowskie Roczne sprawozdania z działalności Deklaracje Dyrektorów ds. Zasobów (Służba Audytu Wewnętrznego) Szczebel wykonawczy Raport syntetyczny Repliki i przesłuchania w sprawie absolutorium dla EP Raport roczny audytora wewnętrznego Komitet ds. Audytu Szczebel polityczny Komisja Raport roczny ECA Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA) ABSOLUTORIU M BUDŻETOWE Parlament Europejski HainautYugozapadenToskania itp… BelgiaDaniaBułgaria Republika Czeska REGIOAGRIAIDCOitp… Zatwierdzenie przez głównego księgowego Komisji Struktura łańcuchowa Stan aktualny DAS Wielostronna odpowiedzialność Oświadczenie o wiarygodności (Declaration of assurance) Komisja jest politycznie odpowiedzialna przed Parlamentem Europejskim, nie mniej państwa członkowskie odgrywają znaczącą rolę w systemie kontroli znacznej części wydatków. itp. PomorskieAndaluzja

39 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Elastyczność: poprawa efektywności Aktualnie obowiązujące instrumenty elastyczności zostały ściśle zdefiniowane w Porozumieniu Miedzyinstytucjonalnym (IIA), dotyczącym dyscypliny budżetowej oraz należytego zarządzania finansami. Instrument elastyczności (do EUR 1.4 mld) Fundusz solidarności (do EUR 1 mld/rok) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (do EUR 3.5 mld) Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (do EUR 0.2 mld/rok) IIA zezwala na ograniczone transfery w ramach oraz pomiędzy poszczególnymi działami planów finansowych

40 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Jaka jest Twoja opinia? « W jaki sposób można poprawić skuteczność i wydajność wykonania budżetu? » « Czy można jeszcze bardziej udoskonalić przejrzystość budżetu oraz system kontroli wydatków » « Czy większa elastyczność może przyczynić się do maksymalizacji zysku, jaki przynosi wydawanie środków UE i do zwiększenia zdolności budżetu do reagowania politycznego? »

41 5. Źródła finansowania polityki

42 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 System zasobów własnych UE UE posiada zasoby własne" do finansowania swoich wydatków. Tradycyjne zasoby własne: głównie opłaty celne; Udział pochodzący z podatku VAT: udział procentowy, przypisany do ujednoliconej dla każdego państwa członkowskiego podstawy podatku VAT Udział zależny od DNB: jednolita stawka procentowa przypisana do aktualnego stanu zamożności każdego państwa członkowskiego; Inne zasoby własne: grzywny za naruszanie reguł konkurencji, podatki płacone przez personel UE, wkłady od państw nie należących do UE. Zasoby własne są gromadzone przez państwa członkowskie w imieniu UE.

43 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Znaczące przesunięcie w finansowaniu budżetu Budżet UE jest w coraz większym stopniu oparty na zasobach pochodzących z DNB, które stanowiły 11% w 1988 i wyniosą 74% w Struktura przychodów ( ) Tradycyjne zasoby własne Zasoby własne pochodzące z podatku VAT Zasoby własne oparte na DNB % ogółu

44 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Polityka finansowania UE - zasady Obowiązujący system finansowania zapewnia zgromadzenie zasobów wystarczających do finansowania budżetu UE JEDNAKŻE Państwa członkowskie wykazują tendencję do oceniania polityki prowadzonej przez UE w kategoriach zysku proporcjonalnie do swojego wkładu krajowego, a nie w oparciu o jej wartość dodaną dla wszystkich obywateli UE.

45 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Debaty nad wielkością udziałów netto doprowadziły do wzrostu ilości budżetowych « korekt » Rabat brytyjski – 66% różnicy pomiędzy brytyjskimi wkładami do budżetu a kwotami z niego otrzymywanymi Zryczałtowane płatności dla Holandii i Szwecji Obniżone stawki poboru VAT oraz zredukowane płatności na pokrycie rabatu brytyjskiego dla Holandii, Szwecji, Niemiec i Austrii Zatrzymanie 25% tradycyjnych zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie, które je pobierają Brak prostoty i przejrzystości systemu finansowania

46 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Wyzwanie: reforma systemu finansowania Porozumienie w sprawie priorytetów w ramach wydatków mogłoby ułatwić reformę systemu zasobów własnych UE. Czy można uwzględniać uzyskiwanie alternatywnych zasobów własnych, biorąc pod uwagę suwerenność narodową w zakresie polityki fiskalnej? Czy nowy system mógłby lepiej zasilać i wspierać poszczególne gałęzie polityki UE? Ogólna struktura zasobów własnych Unii będzie ważnym elementem przeglądu

47 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Jaka jest Twoja opinia? « Jakie zasady powinny obowiązywać po stronie dochodów budżetu i w jaki sposób należałoby je przełożyć na system zasobów własnych? » « Czy utrzymywanie mechanizmów korekty lub kompensacji jest uzasadnione? » « Jakie powinny być relacje pomiędzy obywatelami, priorytetami politycznymi i finansowaniem budżetu UE? »

48 6. Wnioski

49 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Komisja Europejska zaprasza Państwa do wzięcia udziału w debacie nad przyszłością budżetu UE

50 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 W jaki sposób można wziąć udział? Strona internetowa Komisji prezentuje zagadnienia i zbiera uwagi: Uwagi można przesyłać do 15 kwietnia 2008 roku na adres:

51 Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "« Reformowanie budżetu, zmienianie Europy ». Heads of Representation, Lisbon 12 June 2007 Struktura prezentacji 1.Procedura przeglądu 2.Budżet jako narzędzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google