Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim w latach Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax

2 PO Kapitał Ludzki - CELE Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele strategiczne 1.Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 2.Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 3.Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; 4.Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 5.Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa; 6.Wzrost spójności terytorialnej.

3 PO Kapitał Ludzki - STRUKTURA PRIORYTETY CENTRALNE ( 40% środków EFS) I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie PRIORYTETY REGIONALNE ( 60% środków EFS) VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Pomoc techniczna

4 Wielkość wsparcia EFS dla województwa pomorskiego komponent regionalny ok EUR

5 Kluczowe strukturalne problemy rynku pracy w odniesieniu do grupy osób 50+: niska aktywność zawodowa osób starszych, związana w dużej mierze z dostępnością alternatywnych źródeł dochodu (np..: wcześniejsze emerytury); istotny udział bezrobocia długotrwałego; niski poziom wykształcenia większości osób bezrobotnych i/lub niedopasowanie ich kwalifikacji do wymagań rynku pracy; niska mobilność przestrzenna (w szczególności osób bezrobotnych, w tym osób 50+); niska promocja i upowszechnienie innowacyjnych i elastycznych form organizacji pracy.

6 Strategia Lizbońska a PO KL Wzrost zatrudnienia sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszeniu problemów wynikających ze starzenia się społeczeństwa. Do 2010 roku: stopa zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym (16 – 64 lata) na poziomie 70%, stopa zatrudnienia kobiet na poziomie 60%, stopa zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym na poziomie co najmniej 50%.

7 PO Kapitał Ludzki - WSKAŹNIKI PO KL dąży do osiągnięcia WYŻSZEGO poziomu wskaźników dla grupy osób 50+ m.in. : zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym 15 – 64 lata (ogółem i w podziale na kobiety i mężczyzn), zatrudnienia osób niepełnosprawnych 15 – 64 lata (ogółem, k/m), udziału osób w wieku 25 – 64 lata uczących się i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (ogółem, k/m), udziału ludności w wieku 25 – 64 lata według poziomu wykształcenia: średnie, wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (ogółem, k/m).

8 Zmiany wskaźnika zatrudnienia osób w wieku lata oraz lata ogółem, w przekroju regionalnym Źródło: BAEL, PO KL (projekt z dnia 6 czerwca 2007 r.) Osoby w wieku 15 – 24 lataOsoby w wieku 55 – 64 lata POLSKA21,2021,7022,5026,9026,2027,20 Dolnośląskie19,1019,0018,2022,0021,3023,20 Kujawsko-pomorskie20,3022,5024,0023,8023,1025,20 Lubelskie22,8022,9025,0033,2033,9034,90 Lubuskie18,1018,8023,4020,0019,5022,30 Łódzkie23,8024,8024,5024,8021,8023,40 Małopolskie24,3022,0021,4030,1031,8033,20 Mazowieckie24,2023,8024,3035,8034,4033,30 Opolskie18,8020,40 23,8023,7026,10 Podkarpackie17,3018,1017,2035,3033,6032,20 Podlaskie20,8022,0024,2032,5032,3032,00 Pomorskie20,5022,0024,6026,2025,5027,20 Śląskie18,6020,1022,3018,1018,2018,60 Świętokrzyskie15,8017,3018,5026,4027,3030,80 Warmińsko-mazurskie18,3016,1017,3021,2021,6023,20 Wielkopolskie26,4026,9027,9029,1026,3026,90 Zachodnio-pomorskie15,8020,1019,7023,9023,4025,50

9 Obszary wsparcia EFS w ramach PO KL Rynek pracy Integracja społeczna Edukacja Przedsiębiorczość

10 Priorytety centralne PO KL IZatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie

11 Priorytety centralne PO KL – MIESZKAŃCY 50 + Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cel 2 Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej poprzez promowanie nowych form i metod organizacji pracy, w tym: pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy, promowanie kultury inwestowania w szkolenia pracowników, zwłaszcza w MSP i w odniesieniu do niskowykwalifikowanych i starszych pracowników.

12 Priorytety regionalne PO KL VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

13 Priorytety regionalne PO KL – MIESZKAŃCY 50 + Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel 3 Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) poprzez ułatwianie wejścia na rynek pracy osobom z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niepozostającym w zatrudnieniu, poprzez objęcie ich różnorodnymi formami wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niepozostającym w zatrudnieniu, m.in. poprzez udzielenie wsparcia doradczo- szkoleniowego dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz przyznawanie środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, promocja i upowszechnianie rozwiązań na rzecz zwiększania mobilności przestrzennej i zawodowej.

14 Priorytety regionalne PO KL – MIESZKAŃCY 50 + Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel 4 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych (50 – 64 lata) poprzez pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz subsydiowane zatrudnienia, nauka języków obcych, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz przyznanie środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, w tym w formie spółdzielczej, zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób w wieku lata, m.in. poprzez tworzenie systemu szkoleń dostosowanego ściśle do potrzeb pracodawców, promocję mobilności przestrzennej i zawodowej osób w wieku lata, niepozostających w zatrudnieniu.

15 Priorytety regionalne PO KL – MIESZKAŃCY 50 + Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1 Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez programy skierowane do osób dorosłych, umożliwiające uzupełnianie lub podwyższanie kwalifikacji formalnych (ogólnych i zawodowych); doradztwo i informację w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego.

16 System instytucjonalny PO KL Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca dla priorytetów centralnych – Ministrowie właściwi Instytucja Pośrednicząca dla priorytetów regionalnych - Samorząd Województwa

17 Wdrażanie PO KL w województwie pomorskim W imieniu samorządu województwa funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Rolą Instytucji Pośredniczącej (IP) w województwie jest zarządzanie regionalnymi priorytetami PO KL

18 Zadania DEFS jako IP Wybór projektów, Zawieranie umów, Rozpatrywanie protestów, Dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom, Kontrola realizacji dofinansowanych projektów, Osiąganie celów komponentu regionalnego Programu PO KL.

19 Procedura konkursowa WYBÓR PROJEKTÓW 1.Ogłoszenie konkursu, 2.Złożenie wniosku, 3.Weryfikacja formalna, 4.Ocena merytoryczna, 5.Lista rankingowa, 6.Negocjacje, 7.Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, 8.Ogłoszenie listy projektów, 9.Procedura odwoławcza.

20 PO KL – wkład EFS i krajowy EFS 85% Wkład krajowy 15%

21 Przykładowe źródła finansowania (15% wkład własny) Budżet państwa, Budżet JST szczebla regionalnego i lokalnego, PFRON, Fundusz Pracy, Zasiłki celowe.

22 Cross - financing Oznacza, że w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być kwalifikowane koszty inwestycyjne do 10% wartości projektu (do 15% w obszarze integracji społecznej), które są możliwe do sfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

23 Przepływy finansowe Instytucja Pośrednicząca Beneficjenci DOTACJA NA REALIZACJE PROJEKTÓW DOTACJA ROZOWJOWA

24 Źródła informacji - KONTAKT Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

25

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google