Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3 RPO WP oraz kryteria oceny wniosków Formularz wniosku Regionalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3 RPO WP oraz kryteria oceny wniosków Formularz wniosku Regionalny."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3 RPO WP oraz kryteria oceny wniosków Formularz wniosku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 86 50; fax: (058) 326 86 73 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 www.dprow.woj-pomorskie.plwww.dprow.woj-pomorskie.pl. POBRANIE GENERATORA WNIOSKÓW RPO WP:

3 Poruszanie się po Generatorze (1) Przyciski akcji Informacja na temat sposobu wypełnienia danego punktu wniosku aplikacyjnego

4 Poruszanie się po Generatorze (2) Nowy wniosek Otwórz wniosek istniejący Zapisz Zapisz jako xml Zapisz jako pdf Suma kontrolna Uwaga!!! Nawet wstawienie dodatkowej spacji czy przecinka we wniosku zmienia sumę kontrolną Walidacja; czerwony krzyżyk oznacza, że nie wszystkie pola wypełnione są poprawnie, po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie czerwony krzyżyk zamienia się w

5 Streszczenie projektu powinno stanowić krótki opis projektu zawierający wskazanie przedmiotu oraz celów Projektu. Tytuł projektu powinien zawierać przedmiot, lokalizację i etap, fazę zadania (jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji). A. Informacje ogólne o Projekcie (2) Najczęstsze błędy opisowe we wniosku: 1.Brak krótkiego streszczenia wykonywanych prac/robót w ramach projektu; 2.Wskazane w streszczeniu cele nie nawiązują do celu Działania, tj. integracji i aktywizacji mieszkańców.

6 B. Informacje o beneficjencie Błędnie określona forma prawna gminy; poprawna formę stanowi:wspólnota samorządowa – gmina

7 Punkt C1 Tło i uzasadnienie – opis stanu istniejącego i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (1) Najczęstsze błędy opisowe we wniosku: 1.Kontekst społeczny nie nawiązuje do realizacji projektu; brak informacji o życiu społecznym mieszkańców – czy są organizowane wydarzenia kulturalne, sportowe, spotkania bądź imprezy integrujące i aktywizujące społeczność; 2. Wskazane problemy nawiązują jedynie do złego stanu infrastruktury, brak natomiast odniesienia do problemów strefy społecznej, tj. braku szeroko rozumianej aktywności czy słabej integracji mieszkańców; brak wskazania przyczyn powstania problemów. 3. Uzasadnienie realizacji inwestycji wynika z innych potrzeb niż wskazane problemy. Brak odniesienia jak niezrealizowanie inwestycji wpłynie na obecną sytuację oraz jak realizacja projektu wpłynie na wskazane problemy.

8 Punkt C2 Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego (1) Najczęstsze błędy opisowe we wniosku: 1. Brak danych liczbowych dotyczących remontowanych powierzchni, zagospodarowywanych terenów, ilości i rodzajów montowanych obiektów małej architektury, elementów wyposażenia, itp.; 2. Brak danych dotyczących lokalizacji projektu: miejscowości, numerów działek; 3. Uzasadnienie wyboru przyjętego rozwiązania technicznego ogranicza się do stwierdzenia spełnienia norm budowlanych.

9 Punkt C.3 Cele społeczno -gospodarcze projektu (1) Najczęstsze błędy opisowe we wniosku 1.Cele oraz rezultaty nie nawiązują do wskazanych problemów oraz głównego celu Działania, tj. aktywizacji i integracji mieszkańców; 2.Wskazane cele i rezultaty są różne od wskazanych w części D.2.2 wniosku; 3. Wartości wskazanych rezultatów nie są spójne z wartościami ujętymi w części D.2.2 wniosku; 4. Przyjęte wartości wskaźników rezultatu nie mają tendencji wzrostowych; 5. Zbyt ogólne źródła weryfikacji danych wskaźników typu: dane własne beneficjenta 6. Błędna interpretacja definicji rezultatu- zawiązanie partnerstwa do realizacji projektu nie jest rezultatem. Wartości muszą mieć tendencje wzrostowe oraz być spójne z wartościami wskazanymi w części C.3 wniosku Wskaźniki muszą być ujęte w części C.3 wniosku Dokument musi umożliwiać weryfikację wskaźników

10 Punkt C.4 Zgodność Projektu z celami RPO WP Należy opisać i uzasadnić, w jaki sposób projekt będzie realizował wybrane cele Najczęstsze błędy opisowe we wniosku: Uzasadnienie realizacji wybranych celów ogranicza się do parafrazy nazw i opisów tych celów.

11 W części E.1 wniosku wpisujemy wyłącznie inne niż Beneficjent podmioty, uczestniczące w finansowaniu bądź realizacji projektu. Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu sekcji E wniosku: 1. Wpisanie danych Beneficjenta; 2. Zbyt ogólne informacje dotyczące roli wskazanego podmiotu w projekcie, typu partner; 3. Brak zgodności danych z punktem F.7 wniosku – w przypadku udziału finansowego partnera. Punkt E.1Partnerzy

12 Punkt E.2 Komplementarność Za projekty komplementarne należy uznać takie, które warunkują się nawzajem (realizacja jednego jest warunkiem koniecznym podjęcia realizacji drugiego) lub stanowią następujące po sobie etapy lub wzajemnie wzmacniają swoje rezultaty. Najczęstsze błędy opisowe we wniosku: 1. Brak kompletnych danych dotyczących wskazywanych projektów; 2. Brak uzasadnienia komplementarności.

13 Punkt E.3 Trwałość celów i sposób zarządzania Projektem Jaka jest zdolność instytucjonalna beneficjenta do realizacji Projektu (jakie jest jego doświadczenie w realizacji inwestycji i struktura organizacyjna)? W jaki sposób będą zapewnione środki, które zagwarantują stabilność finansową Projektu w okresie jego realizacji? W jaki sposób będzie finansowane utrzymanie Projektu w okresie 5 lat po jego zakończeniu? W jaki sposób prowadzone będzie zarządzanie produktami Projektu po zakończeniu jego realizacji? W przypadku przekazania własności Projektu po jego zakończeniu na rzecz innej niż beneficjent instytucji należy uzasadnić takie postępowanie. Najczęstsze błędy opisowe we wniosku: 1.Zbyt ogólnie zarysowana struktura organizacyjna beneficjenta - brak informacji dotyczących kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych osób, działów, referatów itp. za poszczególne prace związane z realizacją projektu; 2.Brak informacji o sposobie zarządzania produktami projektu – kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie trwałości produktów (ew. naprawy, konserwacje) oraz organizacje imprez.

14 Punkt E.4 Zgodność projektu z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Punkt ten powinien być spójny z informacjami w punkcie F.6 Planowane wydatki w ramach Projektu oraz punktem D.3.2. Najważniejsze etapy rzeczowej realizacji projektu

15 Punkt E.5 Zgodność Projektu z polityką zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska), w tym wpływ na obszary NATURA 2000 Czy opis zawiera informacje dotyczące wpływu Projektu na środowisko naturalne na etapie prowadzenia inwestycji? Czy opis zawiera informacje dotyczące wpływu Projektu na środowisko naturalne po zakończeniu inwestycji? Czy opis zawiera informacje na temat oddziaływania Projektu na obszary sieci Natura 2000 – na obszary aktualnie wyznaczone oraz obszary planowane (shadow list): obszary siedliskowe (SOO) oraz obszary ptasie (OSO)? Czy w opisie doprecyzowano, czy przyjęte rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju mają charakter standardowy wynikający z przepisów prawa krajowego czy też ponadstandardowy, które w razie wystąpienia należy opisać? Najczęstsze błędy opisowe we wniosku: 1.Brak kompletnych informacji dotyczących oddziaływania inwestycji na poszczególnych etapach jej realizacji; 2.Brak opisu wybranych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju - w szczególności przy określeniu ich jako ponadstandardowe.

16 Należy wskazać odpowiednie działania w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w fazie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu w rozumieniu dostępu do wytworzonych produktów i korzystaniu z nich. Należy doprecyzować, czy przyjęte rozwiązania w zakresie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji wykraczają poza wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia przyczyniając się do realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym także dostępności dla osób niepełnosprawnych Punkt E.6 Zgodność Projektu z polityką równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Najczęstsze błędy opisowe we wniosku: Brak opisu wybranych rozwiązań w zakresie równości oraz niedyskryminacji - w szczególności przy określeniu ich jako ponadstandardowe.

17 Punkt E.7 Sposoby promocji Projektu Promocja musi być zgodna z wytycznymi załącznika nr 12 do Przewodnika Beneficjenta Najczęstsze błędy opisowe we wniosku: Promocja Projektu nie obejmuje dokumentacji i innych materiałów związanych z realizacją inwestycji.

18 Punkt F.1 Wykaz kategorii wydatków wg załącznika II Rozp. Komisji WE nr 1828/2006 Należy wybrać kategorię najlepiej odpowiadającą specyfice Projektu Najczęstsze błędy w wypełnianiu sekcji F wniosku: Wybór kodu klasyfikacji wg kryterium rodzaju działalności gospodarczej pod kątem bieżącej działalności, a nie specyfiki Projektu.

19 Punkt F.4 Instrument elastyczności UWAGA!!! Spójność z punktem F.6 – planowane wydatki Najczęstsze błędy związane z zastosowaniem instrumentu elastyczności: 1.Zastosowny instrument elastyczności nie jest związany z projektem; nie wzmacnia rezultatów projektu. 2. Opis dotyczący wydatku związanego z instrumentem elastyczności nie uzasadnia konieczności jego poniesienia.

20 Punkt F.6 oraz F.7 Planowane wydatki oraz źródła ich finansowania W przypadku rzeczowego wkładu własnego beneficjenta (np. koszt robocizny) należy go odpowiednio oszacować, udokumentować i wykazać w polu Inne z dopiskiem wkład rzeczowy (pole Inne jest polem edytowalnym) Poziom dofinansowania w poszczególnych latach musi być taki sam Wkład finansowy organizacji pozarządowych należy wykazać w polu inne Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu sekcji F.6 oraz F.7 wniosku: 1.Tabela wydatków (F.6) nie uwzględnia wszystkich kosztów związanych z realizacją projektu (np. brak kosztów promocji oraz wydatków niekwalifikowalnych); 2.Błędnie określone kwoty finansowania pochodzące ze środków własnych podmiotów zaangażowanych finansowo (F.7) – należy wykazać wartość rzeczywistego wkładu własnego, np. 10 000,00 – stanowi wartość finansowania projektu przez podmiot, z czego 8 500,00 (85%) stanowi kwotę refinansowaną z EFRR; wkład własny stanowi zatem kwota 1 500,00 zł i ją należy ująć w źródłach finansowania.

21 Punkt G.1 Lista załączników i oświadczenie beneficjenta (1) Najczęściej popełniane błędy: Lista załączników jest niezgodna ze stanem faktycznym.

22 Kryteria oceny wniosków

23 ETAPY OCENY WNIOSKÓW OCENAFORMALNA OCENASTRATEGICZNA WYBÓRPROJEKTÓW weryfikacja sumy kontrolnej wniosku ocena dopuszczalności ocena administracyjna ocena wykonalności techniczno – technologicznej ocena wykonalności finansowo - ekonomicznej ocena wykonalności środowiskowej Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodność z polityką regionalną zgodność z celami i ukierunkowaniem poszczególnych OP wpływ na społ.-gosp. rozwój WP Grupa Strategiczna podpisanie umowy o dofinansowanie Zarząd Województwa Pomorskiego (IZ RPO WP) Działanie 9.3 60 dni roboczych od zakończenia terminu składania wniosków 15 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej Na tym etapie dopuszcza się jednokrotne poprawienie wniosku – 3 dni robocze niespełnienie jednego z kryteriów dopuszczalności =odrzucenie wniosku Na tym etapie dopuszcza się usunięcie uchybień – 5 dni roboczych Posiedzenia GS: każdy członek - indywidualna propozycja oceny punktowej (w toku dyskusji, w każdym kryterium) + uzasadnienie punktacji (zgodnie z wagami zdefiniowanymi dla kryteriów strategicznych)

24 1. złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i miejscu > określone w ogłoszeniu o naborze wniosków 2. złożenie wniosku na obowiązującym formularzu 3. wypełnienie wniosku w języku polskim 4. kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu > URPO WP, wykluczenia, ogłoszenie o naborze wniosków, 5. kwalifikowalność typu projektu > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 6. kwalifikowalność geograficzna/demograficzna > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 7. zgodność z dokumentami warunkującymi realizację projektu > URPO WP, 10. poziom dofinansowania > ogłoszenie o naborze wniosków 11. powiązanie z celami Osi Priorytetowej > RPO WP 2007-2013 Ocena formalna: kryteria dopuszczalności 9. kwalifikowalność okresu realizacji projektu > okres programowania (do 30.06.2015), ogłoszenie o naborze wniosków, okres kwalifikowania wydatków Działanie 9.3 8. kwalifikowalność wartościowa > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków niespełnienie jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku!

25 KRYTERIA STRATEGICZNE: opis kryteriów Ocenie podlegają: zasadność partnerskiej realizacji projektu z punktu widzenia jego zakładanych efektów, stopień zaangażowania instytucji (publicznych i niepublicznych) biorących udział w projekcie, w tym m.in. wielkość ich udziału finansowego powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, względnie z tymi, które uzyskały decyzję o finansowaniu (bez względu na źródło finansowania) zasadność zastosowania instrumentu elastyczności Partnerstwo, komplementarność, instrument elastyczności A4 Ocenie podlegają: stopień rozwiązania problemu przez projekt siła oddziaływania projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze Oddziaływanie A3 Ocenie podlegają: realność i trwałość planowanych rezultatów projektu ich korelacja ze spodziewanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej A2 Ocenie podlegają: opis i cele projektu w odniesieniu do przesłanek, celów i opisu Osi rzeczywista potrzeba oraz pilność projektu uspołecznienie projektu Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej A1 A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Ocena strategiczna Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 10 Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 5 Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 20 Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 5

26 Na co zwrócić szczególną uwagę przy pisaniu wniosku w kontekście kryterium A: Wartość dodana projektu 1. Czy wskazane cele społeczno –gospodarcze Projektu nawiązują do Działania 9.3 oraz czy są odpowiedzią na zidentyfikowane i rzeczywiste potrzeby mieszkańców; 2. Czy wykazano pilność realizacji Projektu tj. czy wskazano negatywne konsekwencje zaniechania realizacji inwestycji (np. nasilenie negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczych, niedostępność usług społecznych, realne zagrożenie degradacji cennych obszarów czy obiektów o znaczeniu historycznym, pełniących funkcje społeczne itp.); 3. Czy przedsięwzięcie wpłynie na lokalną atrakcyjność turystyczną i osiedleńczą; 4. Czy wykazano i udokumentowano, że Projekt wynika z rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz, że zapewnia bezpośredni udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia (dokumentem mogą być listy intencyjne, listy poparcia, uchwały); 5. Czy planowane efekty Projektu wpisują się w spodziewane efekty realizacji 9 Osi Priorytetowej; jaka jest relacja nakładów do efektów w świetle celów Projektu; 6. Czy realizacja przyczyni się do rozwiązania lub zmniejszenia skali wskazanych problemów; 7. Czy udział partnera nie ma charakteru symbolicznego; czy współpraca przynosi korzyści każdemu z partnerów uczestniczących w realizacji Projektu; 8. Czy wkład kapitału prywatnego jest istotny dla Projektu – czy dzięki niemu uda się zrealizować Projekt w większym zakresie, czy jest to kwota zauważalna w budżecie Projektu itp.; 9. Czy uzasadniono komplementarność projektów; czy wskazano i uzasadniono ich wzajemne warunkowanie lub wzajemne wzmacnianie swoich rezultatów. 10. Czy zastosowany instrument elastyczności ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celów Projektu; czy uzasadniono potrzebę zastosowania instrumentu elastyczności.

27 Oceniana jest zgodność Projektu z preferencjami sformułowanymi w Programie dla każdej Osi Priorytetowej. Liczba zagadnień podlegających ocenie jest zmienna, w zależności od cech preferowanych w danym Działaniu, Poddziałaniu lub grupie projektów. Zgodność z preferencjami wsparcia w danej Osi Priorytetowej B B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) PROJEKTU KRYTERIA STRATEGICZNE: opis kryteriów Preferencje wsparcia dla Działania 9.3: 1. Realizowanie Projektu na obszarach słabych strukturalnie, w których jako wnioskodawca występuje lokalna organizacja pozarządowa; 2. Realizowanie inwestycji wspólnie przez samorząd gminny i lokalną organizację pozarządową, zwłaszcza, gdy organizacja ta jest odpowiedzialna za wykonanie Projektu, a samorząd gminny zapewnia wsparcie organizacyjne i finansowe. Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 50

28 W kontekście kryterium B: Zgodność z preferencjami wsparcia ocenie podlega: 1.Lokalizacja Projektu: czy realizacja inwestycji (bądź jej część), obejmuje obszary słabe strukturalnie (jeśli dotyczy); 2.Status wnioskodawcy; czy jest nią organizacja pozarządowa lub lokalna organizacja pozarządowa; 3.Udział organizacji pozarządowej w realizacji inwestycji: na czym polega jej rola (w odniesieniu do kryterium A4. Partnerstwo), jaki jest jej udział w realizacji inwestycji. Lokalna organizacja pozarządowa – organizacja posiadająca siedzibę na terenie danej gminy, lub ewentualnie powiatu, jak również opierająca się na bazie członkowskiej i/lub wolontariacie, która przynajmniej w części obejmuje mieszkańców danej jednostki osiedleńczej.

29 Oceniane są proponowane przez Projekt rozwiązania w sferze realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji. Równość szans i niedyskryminacja C2 Oceniane są proponowane przez projekt rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Promowanie zrównoważonego rozwoju C1 KRYTERIA STRATEGICZNE: opis kryteriów C. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 10

30 W kontekście kryterium C: Promowanie zrównoważonego rozwoju ocenie podlega: 1. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne, zwłaszcza w zakresie wpływu na obszary NATURA 2000; jakie zastosowano rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie (czy wykraczają poza minimalne wymagania określone prawem lub wymagania określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia); 2. Działania mające na celu zapewnienie zachowania horyzontalnej zasady równości szans i niedyskryminacji (czy wykraczają poza minimalne działania określone przepisami prawa dla danego rodzaju inwestycji).

31 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Działanie 9.3 Założenia i cele projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej: 0 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej/Działania, ale opis nie uzasadnia potrzeby pilnej realizacji przedsięwzięcia 1 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej/Działania, opis projektu wskazuje na potrzebę realizacji projektu, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania pilnej realizacji przedsięwzięcia nie jest wysokie 2 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej/Działania, opis projektu w pełni uzasadnia potrzebę pilnej realizacji projektu (ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania działań jest wysokie) A1. Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 2,5 0-5 Waga Suma punktów KWESTIE WERYFIKUJĄCE I WARTOŚĆ PUNKTOWA KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu Uspołecznienie projektu: 0 – projekt wykorzystuje wyniki konsultacji, ale społeczność lokalna nie jest bezpośrednio zaangażowana w jego realizację 2 – projekt wykorzystuje wyniki konsultacji a społeczność lokalna jest bezpośrednio zaangażowana w realizacje projektu 2,50-5

32 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Efekty projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej i wskaźników monitorowania: 0 – planowane efekty projektu nie wpisują się w spodziewane efekty realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźniki monitorowania Osi Priorytetowej/Działania), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane 1 – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników monitorowania Osi Priorytetowej/Działania), ale projekt cechuje się niekorzystnym stosunkiem nakładów do efektów w świetle celów projektu 2 – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników monitorowania Osi Priorytetowej/Działania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem nakładów do efektów w świetle celów projektu A2. Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 2,50-5 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu

33 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Oddziaływanie projektu w odniesieniu do podejmowanego problemu na tle zapisów Osi Priorytetowej: 0 – projekt prowadzi do częściowego lub doraźnego rozwiązania problemu, bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocene jego oddziaływania 1 – projekt prowadzi do całkowitego rozwiązania problemu, ale rozwiązanie ma charakter doraźny 2 – projekt prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania problemu A3. Oddziaływanie A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu 2,50-5

34 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Celowość i stopień zaangażowania partnerów: 0 – projekt nie przewiduje udziału partnerów, bądź też projekt przewiduje udział instytucji partnerskich, ale nie jest on uzasadniony w świetle celów projektu (nie ma większego znaczenia dla uzyskania zakładanych efektów projektu) 1 – udział innych podmiotów jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, lecz ogranicza się jedynie do pomocy finansowej w ramach montażu finansowego wkładu krajowego 1 – udział innych podmiotów jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, lecz stopień ich zaangażowania jest ograniczony do poparcia dla celów projektu lub do wsparcia techniczno-organizacyjnego przy realizacji projektu 2 – udział instytucji partnerskich jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, zaś poziom współfinansowania projektu przez partnera/partnerów wynosi do 20% wkładu krajowego 3 – udział instytucji partnerskich jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, zaś poziom współfinansowania projektu przez partnerów wynosi ponad 20% wkładu krajowego lub projekt realizowany jest przy zaangażowaniu kapitału prywatnego A4. Partnerstwo, Komplemen- tarność, instrument elastyczności A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 20-6 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu

35 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Działanie 9.3 Powiązanie projektu z innymi projektami: 0 – brak powiązań 1 – projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzje o finansowaniu (niezależnie od źródła ich finansowania) 2 – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła ich finansowania), w taki sposób, że powiązane projekty warunkują się nawzajem lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 50-10 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu Zastosowanie instrumentu elastyczności 0 - projekt nie przewiduje instrumentu elastyczności, bądź tez projekt przewiduje zastosowanie instrumentu elastyczności, lecz efekty działań finansowanych w ramach tego instrumentu mają znikome znaczenie dla osiągnięcia celów projektu 1 – projekt wykorzystuje instrument elastyczności, a efekty działań finansowanych w ramach instrumentu elastyczności mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celów projektu 40-4

36 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Lokalizacja projektu: 0 – projekt nie jest realizowany na obszarach słabych strukturalnie 1 – projekt obejmuje obszar kilku gmin, z których przynajmniej jedna należy do obszarów słabych strukturalnie 2 – projekt jest w całości realizowany na obszarach słabych strukturalnie B1. Zgodność z preferencjami wsparcia w danym Działaniu / Poddziałaniu B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) 100-20 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar B. Ukierunkowanie (profil) Status wnioskodawcy projektu: 0 – wnioskodawcą nie jest organizacja pozarządowa 1 – wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa 2 – wnioskodawcą jest lokalna organizacja pozarządowa 7,5 0-15

37 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Udział organizacji pozarządowej w realizacji projektu: 0 – projekt jest przedsięwzięciem indywidualnym 1– projekt jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez organizację pozarządową i samorząd gminny 2 – projekt jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez organizację pozarządową i samorząd gminny, w którym organizacja ta jest odpowiedzialna za wykonanie projektu, a samorząd gminny zapewnia wsparcie organizacyjne i finansowe B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) 7,50-15 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar B. Ukierunkowanie (profil)

38 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego: 0 – projekt jest neutralny dla środowiska lub proponuje rozwiązania w sferze ochrony i poprawy środowiska przyrodniczego wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia 2 – projekt proponuje rozwiązania w sferze ochrony poprawy jakości środowiska przyrodniczego wykraczające poza wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia C1. Promowanie zrównoważo nego rozwoju C. POLITYKI HORYZONTALNE 2,50-5 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar C. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE Rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji: 0 – projekt jest neutralny w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych 0 – przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć 2 – projekt proponuje rozwiązania w istotny sposób przyczyniające się do realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym także dostępności dla osób niepełnosprawnych, a przyjęte rozwiązania wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć C2. Równość szans i niedyskrymi nacja 2,50-5

39 WYNIK OCENY STRATEGICZNEJ PROJEKTY REKOMENDOWANE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 70,5 – 100 pkt PROJEKTY REKOMENDOWANE W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI 40,5 – 70 pkt LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH PROJEKTY NIEREKOMENDOWANE 0 – 40 pkt

40 Dziękuję za uwagę Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 86 50; fax: (058) 326 86 73 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3 RPO WP oraz kryteria oceny wniosków Formularz wniosku Regionalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google