Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Działanie 9.3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Działanie 9.3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Działanie 9.3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 86 50; fax: (058) 326 86 73 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl

2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ETAPY OCENY WNIOSKÓW OCENAFORMALNA OCENASTRATEGICZNA WYBÓRPROJEKTÓW weryfikacja sumy kontrolnej wniosku ocena dopuszczalności ocena administracyjna ocena wykonalności techniczno – technologicznej ocena wykonalności finansowo - ekonomicznej ocena wykonalności środowiskowej Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodność z polityką regionalną zgodność z celami i ukierunkowaniem poszczególnych OP wpływ na społ.-gosp. rozwój WP Grupa Strategiczna podpisanie umowy o dofinansowanie Zarząd Województwa Pomorskiego (IZ RPO WP) Działanie 9.3

3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 9.3 Departament Programów Regionalnych ocena formalna Zarząd Województwa Pomorskiego wybór projektów Zarząd Województwa Pomorskiego podpisanie umowy z beneficjentem Grupa Strategiczna ocena strategiczna TRYB OCENY PROJEKTÓW

4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dnia 17 stycznia 2008 uchwałą nr 62/85/08 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Po przyjęciu przez Komitet Monitorujący RPO WP w dniu 19 lutego 2009 kryteria wyboru projektów zostały umieszczone w Uszczegółowieniu RPO WP (Załącznik nr 5) i stanowią podstawę oceny wniosków w najbliższych konkursach. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA FORMALNA

6 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA DOPUSZCZALNOŚCI > kryteria dopuszczalności niespełnienie jednego z nich = odrzucenie OCENA FORMALNA (60 dni roboczych od terminu składania wniosków) WERYFIKACJA SUMY KONTROLNEJ > zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego wydrukiem (spójność danych) 0/1 OCENA TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNA > kryteria techniczno - technologiczne OCENA FINANSOWO – EKONOMICZNA > kryteria finansowo – ekonomiczne OCENA ŚRODOWISKOWA > kryteria wykonalności środowiskowej Na tym etapie dopuszcza się jednokrotne poprawienie wniosku – 3 dni robocze OCENA ADMINISTRACYJNA > kryteria administracyjne Na tym etapie dopuszcza się usunięcie uchybień – 5 dni roboczych

7 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA FORMALNE: suma kontrolna Suma kontrolna służy potwierdzeniu jednakowej treści zamieszczonych informacji w wersji elektronicznej i widocznych na wydruku oraz zachowaniu spójności danych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) i Krajowym Systemie Informatycznym (KSI). W trakcie pierwszego etapu oceny formalnej sprawdzana będzie zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego wydrukiem. Działanie 9.3 jednokrotne poprawienie wniosku – 3 dni robocze

8 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1. złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i miejscu > określone w ogłoszeniu o naborze wniosków 2. złożenie wniosku na obowiązującym formularzu 3. wypełnienie wniosku w języku polskim 4. kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu > URPO WP, wykluczenia, ogłoszenie o naborze wniosków, 5. kwalifikowalność typu projektu > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 6. kwalifikowalność geograficzna/demograficzna > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 7. zgodność z dokumentami warunkującymi realizację projektu > URPO WP, 10. poziom dofinansowania > ogłoszenie o naborze wniosków 11. powiązanie z celami Osi Priorytetowej > RPO WP 2007-2013 KRYTERIA FORMALNE: kryteria dopuszczalności 9. kwalifikowalność okresu realizacji projektu > okres programowania (do 30.06.2015), ogłoszenie o naborze wniosków, okres kwalifikowania wydatków Działanie 9.3 8. kwalifikowalność wartościowa > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków niespełnienie jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku !

9 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA FORMALNE: kryteria administracyjne 1. kompletność wniosku > instrukcja wypełniania wniosku, Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2. kompletność załączników > instrukcja wypełniania załączników, Przewodnik Beneficjenta RPO WP, przepisy prawa krajowego i wspólnotowego 3. spójność dokumentów > informacja w formularzu = informacja w załącznikach 4. zgodność wskaźników monitoringowych z listą > lista wskaźników monitoringowych dla działań / poddziałań RPO WP 2007-2013, adekwatność do danego typu projektu 5. ryzyko wystąpienia pomocy publicznej > URPO WP, Przewodnik Beneficjenta RPO WP 6. kwalifikowalność wydatków > Przewodnik Beneficjenta RPO WP 7. Źródła i struktura finansowania projektu > kompletność montażu finansowego, weryfikacja poziomu wkładu własnego (jst) Działanie 9.3 Działanie 9.3 Od tego etapu dopuszcza się 1-krotną możliwość usunięcia uchybień – 5 dni roboczych

10 KRYTERIA FORMALNE: kryteria wykonalności techniczno - technologicznej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1. Zakres rzeczowy projektu > weryfikacja przedmiotu i zakresu projektu w kontekście przedstawionych problemów 2. Trwałość technologiczna > kompleksowość oraz trwałość w okresie referencyjnym KRYTERIA FORMALNE: kryteria wykonalności finansowo - ekonomicznej 1. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu > adekwatność nakładów inwestycyjnych, odtworzeniowych do planowanych do uzyskania wskaźników produktu, harmonogram rzeczowo - finansowy 2. Analiza finansowa projektu > płynność finansowa 3. Finansowa efektywność projektu > wskaźniki finansowe, efektywność finansowa 4. Trwałość projektu > zarządzanie, eksploatacja majątku powstałego w wyniku realizacji projektu Działanie 9.3 Działanie 9.3

11 KRYTERIA FORMALNE: kryteria wykonalności środowiskowej 1. Zgodność z polityką ochrony środowiska > zgodność z ustawą prawo ochrony środowiska 2. Poprawność procedury OOŚ (jeśli dotyczy) > postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 9.3

12 NEGATYWNA OCENA FORMALNA LUB NIEPOPRAWIENIE BŁĘDÓW W TERMINIE NIEPOPRAWIENIE BŁĘDÓW W TERMINIE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WNIOSEKODRZUCONY 0/1 POZYTYWNA OCENA FORMALNA OCENA FORMALNA (60 dni kalendarzowych od terminu składania wniosków) OCENASTRATEGICZNA

13 OCENA STRATEGICZNA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

14 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA STRATEGICZNA (posiedzenie GS 15 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej) PKT OCENA STRATEGICZNA > kryteria strategiczne > polityki regionalne, cele i ukierunkowania poszczególnych OP, wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój województwa pomorskiego > punktowa wraz z uzasadnieniem

15 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 4 Grupy strategiczne na poziomie subregionów Liczba Członków: 8-10 dla Osi Priorytetowych 8-9 Instytucje delegujące: Zarząd Województwa Pomorskiego Wojewoda Pomorski Komitet Monitorujący RPO WP Powiatowe Zespoły Robocze OCENA STRATEGICZNA: Grupy Strategiczne - skład i zasady oceny wniosków PKT Tylko wnioski kompletne + pozytywna ocena formalna. Posiedzenia GS: każdy członek - indywidualna propozycja oceny punktowej (w toku dyskusji, w każdym kryterium) + uzasadnienie punktacji (zgodnie z wagami zdefiniowanymi dla kryteriów strategicznych) GS nie odrzuca wniosków oraz nie podejmuje decyzji o wyborze projektów do realizacji.

16 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE A - WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU B - UKIERUNKOWANIE (PROFIL) PROJEKTU C - POLITYKI HORYZONTALNE

17 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego preferencje dla projektów polityki horyzontalne UE C. ZGODNOŚC Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE B. UKIERUNKOWANIE A. WARTOŚĆ DODANA przesłanki, cele i oczekiwane rezultaty ogólne przekrojowe ŹRÓDŁOOBSZAR KRYTERIÓWCHARAKTER specyficzne

18 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 100 1040 (±10)50 (±10) A4 C2 A3 A2 C1 B1 A1 OBSZARY KRYTERIÓW A. Wartość dodana projektuC. Zgodność z politykami horyzontalnymi UEB. Ukierunkowanie (profil) projektu właściwe kryteria Zgodność z preferencjami wsparcia w danej Osi Priorytetowej Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej Oddziaływanie Partnerstwo, komplementarność, instrument elastyczności Promowanie zrównoważonego rozwoju Równość szans i niedyskryminacja

19 KRYTERIA STRATEGICZNE: opis kryteriów Ocenie podlegają: zasadność partnerskiej realizacji projektu z punktu widzenia jego zakładanych efektów, stopień zaangażowania instytucji (publicznych i niepublicznych) biorących udział w projekcie, w tym m.in. wielkość ich udziału finansowego powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, względnie z tymi, które uzyskały decyzję o finansowaniu (bez względu na źródło finansowania) zasadność zastosowania instrumentu elastyczności Partnerstwo, komplementarność A4 Ocenie podlegają: stopień rozwiązania problemu przez projekt siła oddziaływania projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze Oddziaływanie A3 Ocenie podlegają: realność i trwałość planowanych rezultatów projektu ich korelacja ze spodziewanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej A2 Ocenie podlegają: opis i cele projektu w odniesieniu do przesłanek, celów i opisu Osi rzeczywista potrzeba oraz pilność projektu uspołecznienie projektu Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej A1 A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

20 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oceniane są proponowane przez projekt rozwiązania w sferze realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji. Równość szans i niedyskryminacja C2 Oceniane są proponowane przez projekt rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Promowanie zrównoważonego rozwoju C1 Oceniana jest zgodność projektu z preferencjami sformułowanymi w Programie dla każdej Osi Priorytetowej. Liczba zagadnień podlegających ocenie jest zmienna, w zależności od cech preferowanych w danym Działaniu, Poddziałaniu lub grupie projektów. Zgodność z preferencjami wsparcia w danej Osi Priorytetowej B B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) PROJEKTU KRYTERIA STRATEGICZNE: opis kryteriów C. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

21 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Działanie 9.3 Założenia i cele projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej: 0 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej/Działania, ale opis nie uzasadnia potrzeby pilnej realizacji przedsięwzięcia 1 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej/Działania, opis projektu wskazuje na potrzebę realizacji projektu, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania pilnej realizacji przedsięwzięcia nie jest wysokie 2 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej/Działania, opis projektu w pełni uzasadnia potrzebę pilnej realizacji projektu (ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania działań jest wysokie) A1. Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 2,5 0-5 Waga Suma punktów KWESTIE WERYFIKUJĄCE I WARTOŚĆ PUNKTOWA KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu Uspołecznienie projektu: 0 – projekt wykorzystuje wyniki konsultacji, ale społeczność lokalna nie jest bezpośrednio zaangażowana w jego realizację 2 – projekt wykorzystuje wyniki konsultacji a społeczność lokalna jest bezpośrednio zaangażowana w realizacje projektu 2,50-5

22 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Efekty projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej i wskaźników monitorowania: 0 – planowane efekty projektu nie wpisują się w spodziewane efekty realizacji Osi Priorytetowej/Działania, 1 – planowane efekty projektu wpisują się w spodziewane efekty realizacji Osi Priorytetowej/Działania, choć nie są one wystarczająco szczegółowo opisane, bądź ich trwałość lub realność jest wątpliwa 2 – planowane efekty projektu wpisują się w spodziewane efekty realizacji Osi Priorytetowej/Działania, są szczegółowo opisane, trwałe i realne do osiągnięcia A2. Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 2,50-5 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu

23 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Oddziaływanie projektu w odniesieniu do podejmowanego problemu na tle zapisów Osi Priorytetowej: 0 – projekt prowadzi do częściowego lub doraźnego rozwiązania problemu w skali lokalnej, bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania 1 – projekt prowadzi do całkowitego rozwiązania problemu, ale rozwiązanie ma charakter doraźny 2 – projekt prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania problemu A3. Oddziaływanie A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu 2,50-5

24 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Celowość i stopień zaangażowania partnerów: 0 – projekt nie przewiduje udziału partnerów, bądź też projekt przewiduje udział instytucji partnerskich, ale nie jest on uzasadniony w świetle celów projektu (nie ma większego znaczenia dla uzyskania zakładanych efektów projektu) 1 – udział innych podmiotów jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, lecz ogranicza się jedynie do pomocy finansowej w ramach montażu finansowego wkładu krajowego 1 – udział innych podmiotów jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, lecz stopień ich zaangażowania jest ograniczony do poparcia dla celów projektu lub do wsparcia techniczno-organizacyjnego przy realizacji projektu 2 – udział instytucji partnerskich jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, zaś poziom współfinansowania projektu przez partnera/partnerów wynosi do 20% wkładu krajowego 3 – udział instytucji partnerskich jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, zaś poziom współfinansowania projektu przez partnerów wynosi ponad 20% wkładu krajowego lub projekt realizowany jest przy zaangażowaniu kapitału prywatnego A4. Partnerstwo, Komplemen- tarność, instrument elastyczności A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 20-6 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu

25 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Działanie 9.3 Powiązanie projektu z innymi projektami: 0 – brak powiązań 1 – związek z projektem/projektami w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła finansowania) 2 – związek z projektem/projektami zrealizowanymi (niezależnie od źródła finansowania) A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 50-10 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar A. Wartość dodana projektu Zastosowanie instrumentu elastyczności 0 - projekt nie przewiduje instrumentu elastyczności, bądź tez projekt przewiduje zastosowanie instrumentu e4lastyczności, lecz efekty działań finansowanych w ramach tego instrumentu mają znikome znaczenie dla osiągnięcia celów projektu 1 – projekt wykorzystuje instrument elastyczności, a efekty działań finansowanych w ramach instrumentu elastyczności mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celów projektu 40-4

26 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Lokalizacja projektu: 0 – projekt nie jest realizowany na obszarach słabych strukturalnie 1 – projekt obejmuje obszar kilku gmin, z których przynajmniej jedna należy do obszarów słabych strukturalnie 2 – projekt jest w całości realizowany na obszarach słabych strukturalnie B1. Zgodność z preferencjam i wsparcia w danym Działaniu / Poddziałaniu B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) 100-20 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar B. Ukierunkowanie (profil) Status wnioskodawcy projektu: 0 – wnioskodawca nie jest organizacja pozarządową 1 – wnioskodawcą jest organizacja pozarządową 2 – wnioskodawcą jest lokalna organizacja pozarządową 7,5 0-15

27 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Udział organizacji pozarządowej w realizacji projektu: 0 – projekt jest przedsięwzięciem indywidualnym 1– projekt jest zbieżny przedsięwzięciem realizowanym wspólnie z organizacją pozarządową i samorząd gminny 2 – projekt jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez organizację pozarządową, w którym organizacja ta jest odpowiedzialna za wykonanie projektu, a samorząd gminny zapewnia wsparcie organizacyjne i finansowe B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) 7,50-15 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar B. Ukierunkowanie (profil)

28 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 Rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego: 0 – projekt jest neutralny dla środowiska lub proponuje rozwiązania w sferze ochrony i poprawy środowiska przyrodniczego wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia 2 – projekt proponuje rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego wykraczające poza wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia C1. Promowanie zrównoważo nego rozwoju C. POLITYKI HORYZONTALNE 2,50-5 Waga Suma punktów Kwestie weryfikujące i wartość punktowa KryteriumObszar C. Polityki horyzontalne Rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji: 0 – projekt jest neutralny w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych 0 – przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć 2 – projekt proponuje rozwiązania w istotny sposób przyczyniające się do realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym także dostępności dla osób niepełnosprawnych, a przyjęte rozwiązania wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć C2. Równość szans i niedyskrymi nacja 2,50-5

29 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WYNIK OCENY STRATEGICZNEJ PROJEKTY REKOMENDOWANE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 70 – 100 pkt PROJEKTY REKOMENDOWANE W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI 40 – 70 pkt LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH PROJEKTY NIEREKOMENDOWANE 0 – 40 pkt

30 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA STRATEGICZNA OCENASTRATEGICZNA WYBÓRPROJEKTÓW LISTAPROJEKTÓWREKOMENDOWANYCH

31 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 86 50; fax: (058) 326 86 73 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Działanie 9.3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google