Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP"— Zapis prezentacji:

1 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP Działanie 9.3 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)

2 Departament Programów Rozwoju Obszarów
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ETAPY OCENY WNIOSKÓW Działanie 9.3 OCENA FORMALNA weryfikacja sumy kontrolnej wniosku ocena dopuszczalności ocena administracyjna ocena wykonalności techniczno – technologicznej ocena wykonalności finansowo - ekonomicznej ocena wykonalności środowiskowej Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich OCENA STRATEGICZNA zgodność z polityką regionalną zgodność z celami i ukierunkowaniem poszczególnych OP wpływ na społ.-gosp. rozwój WP Grupa Strategiczna WYBÓR PROJEKTÓW podpisanie umowy o dofinansowanie Zarząd Województwa Pomorskiego (IZ RPO WP)

3 TRYB OCENY PROJEKTÓW Działanie 9.3 Departament Programów Regionalnych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego TRYB OCENY PROJEKTÓW Działanie 9.3 Departament Programów Regionalnych ocena formalna Grupa Strategiczna ocena strategiczna Zarząd Województwa Pomorskiego wybór projektów Zarząd Województwa Pomorskiego podpisanie umowy z beneficjentem

4 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Dnia 17 stycznia 2008 uchwałą nr 62/85/08 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt „Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ” Po przyjęciu przez Komitet Monitorujący RPO WP w dniu 19 lutego 2009 kryteria wyboru projektów zostały umieszczone w Uszczegółowieniu RPO WP (Załącznik nr 5) i stanowią podstawę oceny wniosków w najbliższych konkursach.

5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA FORMALNA

6 OCENA FORMALNA (60 dni roboczych od terminu składania wniosków)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA FORMALNA (60 dni roboczych od terminu składania wniosków) 0/1 WERYFIKACJA SUMY KONTROLNEJ > zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego wydrukiem (spójność danych) Na tym etapie dopuszcza się jednokrotne poprawienie wniosku – 3 dni robocze OCENA DOPUSZCZALNOŚCI > kryteria dopuszczalności niespełnienie jednego z nich = odrzucenie OCENA ADMINISTRACYJNA > kryteria administracyjne OCENA TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNA > kryteria techniczno - technologiczne OCENA FINANSOWO – EKONOMICZNA > kryteria finansowo – ekonomiczne OCENA ŚRODOWISKOWA > kryteria wykonalności środowiskowej Na tym etapie dopuszcza się usunięcie uchybień – 5 dni roboczych

7 KRYTERIA FORMALNE: suma kontrolna
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 9.3 KRYTERIA FORMALNE: suma kontrolna Suma kontrolna służy potwierdzeniu jednakowej treści zamieszczonych informacji w wersji elektronicznej i widocznych na wydruku oraz zachowaniu spójności danych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) i Krajowym Systemie Informatycznym (KSI). W trakcie pierwszego etapu oceny formalnej sprawdzana będzie zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego wydrukiem. jednokrotne poprawienie wniosku – 3 dni robocze

8 KRYTERIA FORMALNE: kryteria dopuszczalności
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 9.3 KRYTERIA FORMALNE: kryteria dopuszczalności 1. złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i miejscu > określone w ogłoszeniu o naborze wniosków 2. złożenie wniosku na obowiązującym formularzu 3. wypełnienie wniosku w języku polskim 4. kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu > URPO WP, wykluczenia, ogłoszenie o naborze wniosków, 5. kwalifikowalność typu projektu > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 6. kwalifikowalność geograficzna/demograficzna > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 7. zgodność z dokumentami warunkującymi realizację projektu > URPO WP, 8. kwalifikowalność wartościowa > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 9. kwalifikowalność okresu realizacji projektu > okres programowania (do ), ogłoszenie o naborze wniosków, okres kwalifikowania wydatków niespełnienie jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku ! 10. poziom dofinansowania > ogłoszenie o naborze wniosków 11. powiązanie z celami Osi Priorytetowej > RPO WP

9 KRYTERIA FORMALNE: kryteria administracyjne
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 9.3 KRYTERIA FORMALNE: kryteria administracyjne 1. kompletność wniosku > instrukcja wypełniania wniosku, „Przewodnik Beneficjenta RPO WP” 2. kompletność załączników > instrukcja wypełniania załączników, „Przewodnik Beneficjenta RPO WP”, przepisy prawa krajowego i wspólnotowego 3. spójność dokumentów > informacja w formularzu = informacja w załącznikach 4. zgodność wskaźników monitoringowych z listą > lista wskaźników monitoringowych dla działań / poddziałań RPO WP , adekwatność do danego typu projektu 5. ryzyko wystąpienia pomocy publicznej > URPO WP, „Przewodnik Beneficjenta RPO WP” Od tego etapu dopuszcza się 1-krotną możliwość usunięcia uchybień – 5 dni roboczych 6. kwalifikowalność wydatków > „Przewodnik Beneficjenta RPO WP” 7. Źródła i struktura finansowania projektu > kompletność montażu finansowego, weryfikacja poziomu wkładu własnego (jst)

10 KRYTERIA FORMALNE: kryteria wykonalności techniczno - technologicznej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 9.3 KRYTERIA FORMALNE: kryteria wykonalności techniczno - technologicznej 1. Zakres rzeczowy projektu > weryfikacja przedmiotu i zakresu projektu w kontekście przedstawionych problemów 2. Trwałość technologiczna > kompleksowość oraz trwałość w okresie referencyjnym KRYTERIA FORMALNE: kryteria wykonalności finansowo - ekonomicznej 1. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu > adekwatność nakładów inwestycyjnych, odtworzeniowych do planowanych do uzyskania wskaźników produktu, harmonogram rzeczowo - finansowy 2. Analiza finansowa projektu > płynność finansowa 3. Finansowa efektywność projektu > wskaźniki finansowe, efektywność finansowa 4. Trwałość projektu > zarządzanie, eksploatacja majątku powstałego w wyniku realizacji projektu

11 KRYTERIA FORMALNE: kryteria wykonalności środowiskowej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 9.3 KRYTERIA FORMALNE: kryteria wykonalności środowiskowej 1. Zgodność z polityką ochrony środowiska > zgodność z ustawą prawo ochrony środowiska 2. Poprawność procedury OOŚ (jeśli dotyczy) > postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

12 0/1 WNIOSEK ODRZUCONY OCENA STRATEGICZNA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA FORMALNA (60 dni kalendarzowych od terminu składania wniosków) 0/1 WNIOSEK ODRZUCONY NEGATYWNA OCENA FORMALNA LUB NIEPOPRAWIENIE BŁĘDÓW W TERMINIE OCENA STRATEGICZNA POZYTYWNA OCENA FORMALNA

13 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA STRATEGICZNA

14 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA STRATEGICZNA (posiedzenie GS 15 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej) PKT OCENA STRATEGICZNA > kryteria strategiczne > polityki regionalne, cele i ukierunkowania poszczególnych OP, wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój województwa pomorskiego > punktowa wraz z uzasadnieniem

15 OCENA STRATEGICZNA: Grupy Strategiczne - skład i zasady oceny wniosków
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA STRATEGICZNA: Grupy Strategiczne - skład i zasady oceny wniosków PKT 4 Grupy strategiczne na poziomie subregionów Liczba Członków: dla Osi Priorytetowych 8-9 Instytucje delegujące: Zarząd Województwa Pomorskiego Wojewoda Pomorski Komitet Monitorujący RPO WP Powiatowe Zespoły Robocze Tylko wnioski kompletne + pozytywna ocena formalna. Posiedzenia GS: każdy członek - indywidualna propozycja oceny punktowej (w toku dyskusji, w każdym kryterium) + uzasadnienie punktacji (zgodnie z wagami zdefiniowanymi dla kryteriów strategicznych) GS nie odrzuca wniosków oraz nie podejmuje decyzji o wyborze projektów do realizacji.

16 KRYTERIA STRATEGICZNE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE A - WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU B - UKIERUNKOWANIE (PROFIL) PROJEKTU C - POLITYKI HORYZONTALNE +

17 ŹRÓDŁO OBSZAR KRYTERIÓW CHARAKTER
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ŹRÓDŁO OBSZAR KRYTERIÓW CHARAKTER przesłanki, cele i oczekiwane rezultaty A. WARTOŚĆ DODANA ogólne preferencje dla projektów B. UKIERUNKOWANIE specyficzne polityki horyzontalne UE C. ZGODNOŚC Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE przekrojowe

18 A. Wartość dodana projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OBSZARY KRYTERIÓW A. Wartość dodana projektu B. Ukierunkowanie (profil) projektu C. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE właściwe kryteria właściwe kryteria właściwe kryteria A1 B1 C1 Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej A2 Promowanie zrównoważonego rozwoju Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej Zgodność z preferencjami wsparcia w danej Osi Priorytetowej A3 C2 Oddziaływanie Równość szans i niedyskryminacja A4 Partnerstwo, komplementarność, instrument elastyczności 50 (±10) 40 (±10) 10 100

19 + KRYTERIA STRATEGICZNE: opis kryteriów A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU A1
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: opis kryteriów A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU A1 Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej Ocenie podlegają: opis i cele projektu w odniesieniu do przesłanek, celów i opisu Osi rzeczywista potrzeba oraz pilność projektu uspołecznienie projektu A2 Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej Ocenie podlegają: realność i trwałość planowanych rezultatów projektu ich korelacja ze spodziewanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej A3 Oddziaływanie Ocenie podlegają: stopień rozwiązania problemu przez projekt siła oddziaływania projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze A4 Partnerstwo, komplementarność Ocenie podlegają: zasadność partnerskiej realizacji projektu z punktu widzenia jego zakładanych efektów, stopień zaangażowania instytucji (publicznych i niepublicznych) biorących udział w projekcie, w tym m.in. wielkość ich udziału finansowego powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, względnie z tymi, które uzyskały decyzję o finansowaniu (bez względu na źródło finansowania) zasadność zastosowania instrumentu elastyczności +

20 KRYTERIA STRATEGICZNE: opis kryteriów
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: opis kryteriów B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) PROJEKTU B Zgodność z preferencjami wsparcia w danej Osi Priorytetowej Oceniana jest zgodność projektu z  preferencjami sformułowanymi w Programie dla każdej Osi Priorytetowej. Liczba zagadnień podlegających ocenie jest zmienna, w zależności od cech preferowanych w danym Działaniu, Poddziałaniu lub grupie projektów. C. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE C1 Promowanie zrównoważonego rozwoju Oceniane są proponowane przez projekt rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego. C2 Równość szans i niedyskryminacja Oceniane są proponowane przez projekt rozwiązania w sferze realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji.

21 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Suma punktów Obszar Kryterium KWESTIE WERYFIKUJĄCE I WARTOŚĆ PUNKTOWA Waga Założenia i cele projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej: 0 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej/Działania, ale opis nie uzasadnia potrzeby pilnej realizacji przedsięwzięcia 1 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej/Działania, opis projektu wskazuje na potrzebę realizacji projektu, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania pilnej realizacji przedsięwzięcia nie jest wysokie 2 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej/Działania, opis projektu w pełni uzasadnia potrzebę pilnej realizacji projektu (ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania działań jest wysokie) A1. Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej 2,5 0-5 A. Wartość dodana projektu Uspołecznienie projektu: 0 – projekt wykorzystuje wyniki konsultacji, ale społeczność lokalna nie jest bezpośrednio zaangażowana w jego realizację 2 – projekt wykorzystuje wyniki konsultacji a społeczność lokalna jest bezpośrednio zaangażowana w realizacje projektu 2,5 0-5

22 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Suma punktów Obszar Kryterium Kwestie weryfikujące i wartość punktowa Waga Efekty projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej i wskaźników monitorowania: 0 – planowane efekty projektu nie wpisują się w spodziewane efekty realizacji Osi Priorytetowej/Działania, 1 – planowane efekty projektu wpisują się w spodziewane efekty realizacji Osi Priorytetowej/Działania, choć nie są one wystarczająco szczegółowo opisane, bądź ich trwałość lub realność jest wątpliwa 2 – planowane efekty projektu wpisują się w spodziewane efekty realizacji Osi Priorytetowej/Działania, są szczegółowo opisane, trwałe i realne do osiągnięcia A2. Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej A. Wartość dodana projektu 2,5 0-5

23 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Suma punktów Obszar Kryterium Kwestie weryfikujące i wartość punktowa Waga Oddziaływanie projektu w odniesieniu do podejmowanego problemu na tle zapisów Osi Priorytetowej: 0 – projekt prowadzi do częściowego lub doraźnego rozwiązania problemu w skali lokalnej, bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania 1 – projekt prowadzi do całkowitego rozwiązania problemu, ale rozwiązanie ma charakter doraźny 2 – projekt prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania problemu A3. Oddziaływanie 2,5 0-5 A. Wartość dodana projektu

24 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Suma punktów Obszar Kryterium Kwestie weryfikujące i wartość punktowa Waga A4. Partnerstwo, Komplemen- tarność, instrument elastyczności Celowość i stopień zaangażowania partnerów: 0 – projekt nie przewiduje udziału partnerów, bądź też projekt przewiduje udział  instytucji partnerskich, ale nie jest on uzasadniony w świetle celów projektu (nie ma większego znaczenia dla uzyskania zakładanych efektów projektu) 1 – udział innych podmiotów jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, lecz ogranicza się jedynie do pomocy finansowej w ramach montażu finansowego wkładu krajowego 1 – udział innych podmiotów jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, lecz stopień ich zaangażowania jest ograniczony do poparcia dla celów projektu lub do wsparcia techniczno-organizacyjnego przy realizacji projektu 2 – udział instytucji partnerskich jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, zaś poziom współfinansowania projektu przez partnera/partnerów wynosi do 20% wkładu krajowego 3 – udział instytucji partnerskich jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, zaś poziom współfinansowania projektu przez partnerów wynosi ponad 20% wkładu krajowego lub projekt realizowany jest przy zaangażowaniu kapitału prywatnego 2 0-6 A. Wartość dodana projektu

25 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU Suma punktów Obszar Kryterium Kwestie weryfikujące i wartość punktowa Waga Powiązanie projektu z innymi projektami: 0 – brak powiązań 1 – związek z projektem/projektami w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła finansowania) 2 – związek z projektem/projektami zrealizowanymi (niezależnie od źródła finansowania) 5 0-10 A. Wartość dodana projektu Zastosowanie instrumentu elastyczności 0 - projekt nie przewiduje instrumentu elastyczności, bądź tez projekt przewiduje zastosowanie instrumentu e4lastyczności, lecz efekty działań finansowanych w ramach tego instrumentu mają znikome znaczenie dla osiągnięcia celów projektu 1 – projekt wykorzystuje instrument elastyczności, a efekty działań finansowanych w ramach instrumentu elastyczności mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celów projektu 4 0-4

26 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) Suma punktów Obszar Kryterium Kwestie weryfikujące i wartość punktowa Waga Lokalizacja projektu: 0 – projekt nie jest realizowany na obszarach słabych strukturalnie 1 – projekt obejmuje obszar kilku gmin, z których przynajmniej jedna należy do obszarów słabych strukturalnie 2 – projekt jest w całości realizowany na obszarach słabych strukturalnie B1. Zgodność z preferencjami wsparcia w danym Działaniu / Poddziałaniu 10 0-20 B. Ukierunkowanie (profil) Status wnioskodawcy projektu: 0 – wnioskodawca nie jest organizacja pozarządową 1 – wnioskodawcą jest organizacja pozarządową 2 – wnioskodawcą jest lokalna organizacja pozarządową 7,5 0-15

27 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) Suma punktów Obszar Kryterium Kwestie weryfikujące i wartość punktowa Waga Udział organizacji pozarządowej w realizacji projektu: 0 – projekt jest przedsięwzięciem indywidualnym 1– projekt jest zbieżny przedsięwzięciem realizowanym wspólnie z organizacją pozarządową i samorząd gminny 2 – projekt jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez organizację pozarządową, w którym organizacja ta jest odpowiedzialna za wykonanie projektu, a samorząd gminny zapewnia wsparcie organizacyjne i finansowe 7,5 0-15 B. Ukierunkowanie (profil)

28 KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA STRATEGICZNE: Działanie 9.3 C. POLITYKI HORYZONTALNE Suma punktów Obszar Kryterium Kwestie weryfikujące i wartość punktowa Waga Rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego: 0 – projekt jest neutralny dla środowiska lub proponuje rozwiązania w sferze ochrony i poprawy środowiska przyrodniczego wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia 2 – projekt proponuje rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego wykraczające poza wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia C1. Promowanie zrównoważonego rozwoju 2,5 0-5 Rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji: 0 – projekt jest neutralny w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych 0 – przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć 2 – projekt proponuje rozwiązania w istotny sposób przyczyniające się do realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym także dostępności dla osób niepełnosprawnych, a przyjęte rozwiązania wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć C2. Równość szans i niedyskryminacja C. Polityki horyzontalne 2,5 0-5

29 WYNIK OCENY STRATEGICZNEJ
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH PROJEKTY REKOMENDOWANE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI – 100 pkt PROJEKTY REKOMENDOWANE W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI – 70 pkt PROJEKTY NIEREKOMENDOWANE – 40 pkt

30 LISTA PROJEKTÓW OCENA WYBÓR REKOMENDOWANYCH STRATEGICZNA PROJEKTÓW
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OCENA STRATEGICZNA LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH OCENA STRATEGICZNA WYBÓR PROJEKTÓW

31 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)


Pobierz ppt "Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google