Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO200 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie Justyna Durzyńska Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Gdańsk, 27/28 stycznia 2009 r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)

2 Typy projektów Budowa, adaptacja i rozbudowa oraz wyposażenie obiektów komunalnych pełniących funkcje kulturalne Adaptacja oraz wyposażenie istniejących obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych Adaptacja oraz wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na centra integracji społecznej, kluby i świetlice środowiskowe, służące świadczeniu usług w zakresie aktywizacji oraz reintegracji zawodowej i społecznej Zagospodarowanie terenu Kształtowanie wysokiej jakości stref publicznych poprzez zagospodarowywanie centrów wsi i osiedli, poprawę wartości estetycznych przestrzeni, w tym również tworzenie rekreacyjnych terenów wypoczynku Budowa lub remont elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w obrębie miejscowości Prace konserwatorskie i prace restauracyjne w obiektach zabytkowych użytkowanych na cele publiczne Organizacja i promowanie wydarzeń kulturalnych i związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi i wykorzystaniem specyficznych zasobów lokalnych, w tym szczególnie walorów środowiska naturalnego

3 Montaż finansowy projektu
EFRR - maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych Wkład własny – minimum15% kosztów kwalifikowalnych oraz 100% kosztów niekwalifikowalnych, przy czym: - w przypadku jst i jednostek im podległych przynajmniej 2% kosztów kwalifikowalnych musi zostać pokryte z budżetu jednostki, - wysokość wkładu niepieniężnego nie może przekroczyć 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

4 Warunki dostępu Cele i zakres projektu muszą być zgodne z celami i przesłankami realizacji osi priorytetowej - służyć aktywizacji i integracji społeczności lokalnych. Projekt realizowany na obszarze: gminy wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej miasta do mieszkańców Minimalna wartość projektu (koszty całkowite) – zł Maksymalna wartość projektu (koszty całkowite) zł Projekt wpisuje się w plan odnowy miejscowości

5 Brak ograniczeń odnośnie liczby składanych projektów.
Podmioty uprawnione jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; podmioty wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego/ związku komunalnego; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym Brak ograniczeń odnośnie liczby składanych projektów.

6 Kwalifikowalność wydatków
Koszty inwestycyjne: koszty związane z opracowaniem lokalnych programów rozwoju miejscowości, zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, urządzeń podlegających amortyzacji oraz ujętych w ewidencji środków trwałych., koszty robót i wyrobów budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem obiektów budowlanych i lokali użytkowych, koszty przebudowy pomieszczeń w celu dostosowania ich do specyficznych wymogów technicznych dla danego rodzaju działalności, koszty organizacji wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, koszty publikacji materiałów, tłumaczenia, portale internetowe, multimedia, koszty badań marketingowych, budowa obiektów małej architektury

7 Kwalifikowalność wydatków
Instrument elastyczności - maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych projektu: koszty organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych akcji szkoleniowych dla osób uczestniczących w projekcie, koszty działań o charakterze promocyjnym, doradczym, szkoleniowym i kulturalnym, - w tym m.in. koszty: wynagrodzenia brutto ekspertów, podróży kadry szkoleniowej i uczestników, materiałów szkoleniowych, wynajmu sali, amortyzacji narzędzi i wyposażenia, obsługi spotkania (koszt cateringu nie może przekroczyć 20 PLN na uczestnika akcji szkoleniowej w przeliczeniu na każdy dzień przeprowadzania akcji), tylko w powiązaniu z projektem inwestycyjnym.

8 Terminy naborów Subregion Słupski, Subregion Południowy: do 15 VI
(ogłoszenie konkursu 30 III) kolejne nabory: IX-X 2010, III-IV 2012 Subregion Metropolitalny, Subregion Nadwiślański: do 16 XI (ogłoszenie konkursu 7 IX) III-IV 2011, IX-X 2012

9 Wymagane załączniki Plan odnowy miejscowości;
Uchwała zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości; Uchwała rady gminy lub rady miasta w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy; Wyciąg z dokumentacji technicznej, tj. projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim oraz wyceną przez niezależnego rzeczoznawcę sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji w ramach wkładu niepieniężnego; Analiza finansowa; Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok podpisania umowy; Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000; Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; Dokument poświadczający zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu; Dokument rejestrowy określający status prawny Beneficjenta i Partnerów projektu; Poświadczenie zabezpieczenia wkładu własnego Beneficjenta niezbędnego w celu prawidłowej realizacji inwestycji; Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez partnerów Projektu / instytucje zaangażowane finansowo w realizację projektu; Załączniki dodatkowe;

10 Weryfikacja wniosków ocena formalna – 60 dni,
Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 100 dni od zakończenia naboru Wniosek niekompletny lub zawierający można uzupełnić i poprawić na etapie oceny formalnej Nieuzupełnienie/niepoprawienie wniosku skutkuje negatywną oceną formalną i odrzuceniem wniosku ocena formalna – 60 dni, ocena strategiczna – 30 dni, wybór przez Zarząd Województwa – 10 dni)

11 Kryteria wyboru Kryteria strategiczne – maksymalnie 100 punktów:
zgodność projektu z celami i przesłankami realizacji Osi Priorytetowej – 0 / 2,5 / 5 punktów zaangażowanie społeczności lokalnej w realizacje projektu – 0 / 5 punktów wpływ efektów projektu na osiągnięcie efektów realizacji Osi Priorytetowej – 0 / 2,5 / 5 punktów, wpływ projektu na rozwiązanie podejmowanego problemu – 0 / 2,5 / 5 punktów celowość i stopień zaangażowania partnerów – 0 / 2 / 4 / 6 punktów komplementarność z innymi projektami – 0 / 5 / 10 punktów zastosowanie instrumentu elastyczności – 0 / 4 punkty lokalizacja projektu względem obszarów słabych strukturalnie – 0 / 10 / 20 punktów status wnioskodawcy (organizacja pozarządowa) – 0 / 7,5 / 15 punktów partnerstwo jst i organizacji pozarządowej – 0 / 7,5 / 15 punktów wpływ na ochronę i poprawę jakości środowiska przyrodniczego – 0 / 5 punktów rozwiązania w zakresie równości szans i niedyskryminacji – 0 / 5 punktów

12 Kolejność wyboru Wnioski rekomendowane do realizacji w pierwszej kolejności – 70 – 100 punktów Wnioski rekomendowane do realizacji w drugiej kolejności – 30 – 69 punktów Wnioski nierekomendowane do realizacji – poniżej 30 punktów Po dokonaniu oceny strategicznej wniosków sporządza się listę projektów w kolejności uzyskanych przez nie punktów, w podziale na powyższe grupy. Wybór projektów przez Zarząd Województwa sprzeczny z rekomendacją Grupy Strategicznej wymaga każdorazowego uzasadnienia. Z projektów, które nie zostaną wybrane do dofinansowania może zostać utworzona lista rezerwowa.

13 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Dziękuję za uwagę Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)


Pobierz ppt "Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google