Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Justyna Durzyńska Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Gdańsk, 27/28 stycznia 2009 r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Justyna Durzyńska Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Gdańsk, 27/28 stycznia 2009 r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Justyna Durzyńska Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Gdańsk, 27/28 stycznia 2009 r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO200 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2 Typy projektów Budowa, adaptacja i rozbudowa oraz wyposażenie obiektów komunalnych pełniących funkcje kulturalne Adaptacja oraz wyposażenie istniejących obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych Adaptacja oraz wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na centra integracji społecznej, kluby i świetlice środowiskowe, służące świadczeniu usług w zakresie aktywizacji oraz reintegracji zawodowej i społecznej Zagospodarowanie terenu Kształtowanie wysokiej jakości stref publicznych poprzez zagospodarowywanie centrów wsi i osiedli, poprawę wartości estetycznych przestrzeni, w tym również tworzenie rekreacyjnych terenów wypoczynku Budowa lub remont elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w obrębie miejscowości Prace konserwatorskie i prace restauracyjne w obiektach zabytkowych użytkowanych na cele publiczne Organizacja i promowanie wydarzeń kulturalnych i związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi i wykorzystaniem specyficznych zasobów lokalnych, w tym szczególnie walorów środowiska naturalnego

3 Montaż finansowy projektu EFRR - maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych Wkład własny – minimum15% kosztów kwalifikowalnych oraz 100% kosztów niekwalifikowalnych, przy czym: - w przypadku jst i jednostek im podległych przynajmniej 2% kosztów kwalifikowalnych musi zostać pokryte z budżetu jednostki, - wysokość wkładu niepieniężnego nie może przekroczyć 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

4 Warunki dostępu Projekt realizowany na obszarze: gminy wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej miasta do 5 000 mieszkańców Minimalna wartość projektu (koszty całkowite) – 20 000 zł Maksymalna wartość projektu (koszty całkowite) - 400 000 zł Projekt wpisuje się w plan odnowy miejscowości Cele i zakres projektu muszą być zgodne z celami i przesłankami realizacji osi priorytetowej - służyć aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.

5 Podmioty uprawnione jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; podmioty wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego/ związku komunalnego; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym Brak ograniczeń odnośnie liczby składanych projektów.

6 Kwalifikowalność wydatków koszty związane z opracowaniem lokalnych programów rozwoju miejscowości, zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, urządzeń podlegających amortyzacji oraz ujętych w ewidencji środków trwałych., koszty robót i wyrobów budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem obiektów budowlanych i lokali użytkowych, koszty przebudowy pomieszczeń w celu dostosowania ich do specyficznych wymogów technicznych dla danego rodzaju działalności, koszty organizacji wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, koszty publikacji materiałów, tłumaczenia, portale internetowe, multimedia, koszty badań marketingowych, budowa obiektów małej architektury Koszty inwestycyjne:

7 Kwalifikowalność wydatków koszty organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych akcji szkoleniowych dla osób uczestniczących w projekcie, koszty działań o charakterze promocyjnym, doradczym, szkoleniowym i kulturalnym, - w tym m.in. koszty: Instrument elastyczności - maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych projektu: wynagrodzenia brutto ekspertów, podróży kadry szkoleniowej i uczestników, materiałów szkoleniowych, wynajmu sali, amortyzacji narzędzi i wyposażenia, obsługi spotkania (koszt cateringu nie może przekroczyć 20 PLN na uczestnika akcji szkoleniowej w przeliczeniu na każdy dzień przeprowadzania akcji), tylko w powiązaniu z projektem inwestycyjnym.

8 Terminy naborów Subregion Słupski, Subregion Południowy: do 15 VI (ogłoszenie konkursu 30 III) kolejne nabory: IX-X 2010, III-IV 2012 Subregion Metropolitalny, Subregion Nadwiślański: do 16 XI (ogłoszenie konkursu 7 IX) kolejne nabory: III-IV 2011, IX-X 2012

9 Wymagane załączniki Plan odnowy miejscowości; Uchwała zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości; Uchwała rady gminy lub rady miasta w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy; Wyciąg z dokumentacji technicznej, tj. projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim oraz wyceną przez niezależnego rzeczoznawcę sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji w ramach wkładu niepieniężnego; Analiza finansowa; Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok podpisania umowy; Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000; Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; Dokument poświadczający zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu; Dokument rejestrowy określający status prawny Beneficjenta i Partnerów projektu; Poświadczenie zabezpieczenia wkładu własnego Beneficjenta niezbędnego w celu prawidłowej realizacji inwestycji; Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez partnerów Projektu / instytucje zaangażowane finansowo w realizację projektu; Załączniki dodatkowe;

10 ocena formalna – 60 dni, ocena strategiczna – 30 dni, wybór przez Zarząd Województwa – 10 dni) Weryfikacja wniosków Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 100 dni od zakończenia naboru Wniosek niekompletny lub zawierający można uzupełnić i poprawić na etapie oceny formalnej Nieuzupełnienie/niepoprawienie wniosku skutkuje negatywną oceną formalną i odrzuceniem wniosku

11 Kryteria wyboru zgodność projektu z celami i przesłankami realizacji Osi Priorytetowej – 0 / 2,5 / 5 punktów zaangażowanie społeczności lokalnej w realizacje projektu – 0 / 5 punktów wpływ efektów projektu na osiągnięcie efektów realizacji Osi Priorytetowej – 0 / 2,5 / 5 punktów, wpływ projektu na rozwiązanie podejmowanego problemu – 0 / 2,5 / 5 punktów celowość i stopień zaangażowania partnerów – 0 / 2 / 4 / 6 punktów komplementarność z innymi projektami – 0 / 5 / 10 punktów zastosowanie instrumentu elastyczności – 0 / 4 punkty lokalizacja projektu względem obszarów słabych strukturalnie – 0 / 10 / 20 punktów status wnioskodawcy (organizacja pozarządowa) – 0 / 7,5 / 15 punktów partnerstwo jst i organizacji pozarządowej – 0 / 7,5 / 15 punktów wpływ na ochronę i poprawę jakości środowiska przyrodniczego – 0 / 5 punktów rozwiązania w zakresie równości szans i niedyskryminacji – 0 / 5 punktów Kryteria strategiczne – maksymalnie 100 punktów:

12 Kolejność wyboru Wnioski rekomendowane do realizacji w pierwszej kolejności – 70 – 100 punktów Wnioski rekomendowane do realizacji w drugiej kolejności – 30 – 69 punktów Wnioski nierekomendowane do realizacji – poniżej 30 punktów Po dokonaniu oceny strategicznej wniosków sporządza się listę projektów w kolejności uzyskanych przez nie punktów, w podziale na powyższe grupy. Wybór projektów przez Zarząd Województwa sprzeczny z rekomendacją Grupy Strategicznej wymaga każdorazowego uzasadnienia. Z projektów, które nie zostaną wybrane do dofinansowania może zostać utworzona lista rezerwowa.

13 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Justyna Durzyńska Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Gdańsk, 27/28 stycznia 2009 r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google