Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3 RPO WP Formularz wniosku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3 RPO WP Formularz wniosku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3 RPO WP Formularz wniosku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 86 50; fax: (058) 326 86 73 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Wprowadzenie Wniosek o dofinansowanie projektu w działaniu 9.3 RPO WP wypełnić należy przy pomocy programu komputerowego Generator Wniosków RPO WP, który dostępny jest na stronie www.dprow.woj-pomorskie.pl. Po wejściu na stronę… www.dprow.woj-pomorskie.pl

3 …kliknąć należy na zakładkę RPO 9.3, następnie zaś…

4 …na zakładkę Dokumenty związane z działaniem po czym … …pobrać Generator z poniższego pola

5 Poruszanie się po Generatorze (1) Przyciski akcji Informacja na temat sposobu wypełnienia danego punktu wniosku aplikacyjnego

6 Poruszanie się po Generatorze (2) Nowy wniosek Otwórz wniosek istniejący Zapisz Zapisz jako xml Zapisz jako pdf Suma kontrolna Uwaga!!! Nawet wstawienie dodatkowej spacji czy przecinka we wniosku zmienia sumę kontrolną Walidacja; czerwony krzyżyk oznacza, że nie wszystkie pola wypełnione są poprawnie, po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie czerwony krzyżyk zamienia się w

7 A. Informacje ogólne o projekcie (1)

8 Streszczenie projektu powinno stanowić krótki opis projektu zawierający wskazanie przedmiotu oraz celów Projektu. Tytuł projektu powinien zawierać przedmiot, lokalizację i etap, fazę zadania (jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji). A. Informacje ogólne o projekcie (2)

9 B. Informacje o beneficjencie

10 Opis stanu istniejącego kontekst społeczny, gospodarczy, przyrodniczy powiązany bezpośrednio z przedmiotem projektu Opis powinien być dokonany za pomocą danych liczbowych. Problemy powinny być spójne z opisem stanu istniejącego, powinny odnosić się bezpośrednio do przedmiotu projektu, być zhierarchizowane, uporządkowane, spójne z informacjami zawartymi w punktach C.2. i C.3 wniosku Podsumowaniem punktu C.1. powinno być krótkie uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Punkt C1 Tło i uzasadnienie – opis stanu istniejącego i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (1)

11 Punkt C1 Tło i uzasadnienie – opis stanu istniejącego i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (2)

12 Opis przedmiotu projektu przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrów technicznych inwestycji (lokalizacja, zakres, główne etapy). Powinien być spójny m.in. z informacjami w sekcji D formularza wniosku Harmonogram, wskaźniki, miejsce realizacji projektu Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań technicznych (uzasadnienie ich wyboru) Punkt C2 Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego (1)

13 lokalizacj a główne etapy, spójność z punktem D3 Zakres projektu dane liczbowe Punkt C2 Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego (2)

14 Należy opisać cele społeczno-gospodarcze projektu, pokazując jednocześnie efekty, rezultaty oraz korzyści ekonomiczne i społeczne, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji Projektu (np. powstanie nowych miejsc pracy, udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych, wzrost bezpieczeństwa). Opis w tym punkcie powinien być spójny z wskaźnikami rezultatu (punkt D.2.2) Należy opisać powiązanie projektu ze spodziewanymi efektami realizacji danej osi priorytetowej. Wybrane spodziewane efekty realizacji 9 osi priorytetowej c) Zwiększenia uczestnictwa społeczności lokalnych – zwłaszcza dzieci i młodzieży - w kulturze i sporcie, wzrost liczby kół zainteresowań, stowarzyszeń i klubów sportowych; d) Wzrost liczby aktywnych organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Punkt C.3 Cele społeczno -gospodarcze projektu (1)

15 Punkt C.3 Cele społeczno -gospodarcze projektu (2)

16 Punkt C.4 Zgodność projektu z celami RPO WP

17 Należy wybrać: Priorytety Cel strategiczny odpowiadający oddziaływaniu i celom Projektu Wybór uzasadnić Punkt C.5. Wkład w realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego i jego uzasadnienie

18 Punkt C.6. Zgodność projektu z zapisami dokumentów strategicznych oraz dokumentów warunkujących jego realizację NIE NALEŻY OPISYWAĆ DOKUMENTÓW, ale uzasadnić w jaki sposób realizacja projektu przyczynia się do realizacji zapisów wymienionych dokumentów.

19 Punkt D.2. Wskaźniki realizacji celów projektu Wskaźniki realizacji celów Projektu powinny jak najtrafniej oddawać cele realizacji Projektu Należy wybrać co najmniej jeden wskaźnik produktu oraz jeden wskaźniki rezultatu Obowiązkowo należy wybrać wszystkie wskaźniki oznaczone jako KSI opisujące dany projekt

20 Punkt D.2. Wskaźniki realizacji celów projektu Wybrane w tym punkcie wskaźniki powinny być dokładnie opisane w punkcie C.3. wniosku. W punkcie C.3. należy też zamieścić uzasadnienie dla założonych wartości wskaźników. Wartości powinny zostać tak określone, aby ich osiągnięcie było realne. Przyciski pozwalające dodać i usuwać wskaźniki Należy podać właściwe źródło weryfikacji danych, najbardziej odpowiadające danemu wskaźnikowi

21 Punkt D.3. Szczegółowy harmonogram realizacji projektu Harmonogram powinien podawać terminy rozpoczęcia i ukończenia najważniejszych (faz) etapów realizacji Projektu w ujęciu kwartalnym. W kolumnie dotyczącej etapów realizacji Projektu powinno się podawać poszczególne etapy prac inwestycyjnych (robót budowlanych, dostaw lub usług)

22 podmioty, z którymi została zawarta umowa partnerska w rozumieniu definicji partnerstwa ujętej w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013, podmioty, które w rozumieniu zapisów Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 nie spełniają warunków definicji partnerstwa. Należy podać nazwę podmiotów, wskazać role, jakie pełnią w Projekcie: (np. współfinansujący, zarządzający po zakończeniu, inwestor) oraz przedstawić wysokość wkładu własnego wraz z oczekiwaną wysokością dotacji z EFRR (jeżeli podmiot partycypuje finansowo w projekcie) w latach realizacji Projektu (zgodnie z punktem F.7.) Należy przedstawić innych niż beneficjent uczestników procesu realizacji Projektu: Punkt E.1. Podmioty uczestniczące w finansowaniu i realizacji projektu

23 Źródło finansowania Tytuł projektu Okres realizacji Wartość inwestycji Opis powiązania projektów Punkt E.2. Komplementarność z innymi projektami w tym realizowanymi bądź zrealizowanymi w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013

24 Punkt E.3. Trwałość celów i sposób zarządzania projektem Jaka jest zdolność instytucjonalna beneficjenta do realizacji Projektu (jakie jest jego doświadczenie w realizacji inwestycji i struktura organizacyjna)? W jaki sposób będą zapewnione środki, które zagwarantują stabilność finansową Projektu w okresie jego realizacji? W jaki sposób będzie finansowane utrzymanie Projektu w okresie 5 lat po jego zakończeniu? W jaki sposób prowadzone będzie zarządzanie produktami Projektu po zakończeniu jego realizacji? W przypadku przekazania własności projektu po jego zakończeniu na rzecz innej niż beneficjent instytucji należy uzasadnić takie postępowanie.

25 Punkt E.4. Zgodność projektu z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Punkt ten powinien być spójny z informacjami w punkcie F.6. Planowane wydatki w ramach Projektu oraz punktem D.3.2. Najważniejsze etapy rzeczowej realizacji projektu

26 Punkt E.5. Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska), w tym wpływ na obszary NATURA 2000 Czy opis zawiera informacje dotyczące wpływu projektu na środowisko naturalne na etapie prowadzenia inwestycji? Czy opis zawiera informacje dotyczące wpływu projektu na środowisko naturalne po zakończeniu inwestycji? Czy opis zawiera informacje na temat oddziaływania projektu na obszary sieci Natura 2000 – na obszary aktualnie wyznaczone oraz obszary planowane (shadow list): obszary siedliskowe (SOO) oraz obszary ptasie (OSO)? Czy w opisie doprecyzowano, czy przyjęte rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju mają charakter standardowy wynikający z przepisów prawa krajowego czy też ponadstandardowy, które w razie wystąpienia należy opisać. Informacje w tym punkcie powinny być spójne z informacjami z Załącznika nr 2 Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ i Załącznika nr 3 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

27 Należy wskazać odpowiednie działania w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w fazie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu w rozumieniu dostępu do wytworzonych produktów i korzystaniu z nich. Należy doprecyzować czy przyjęte rozwiązania w zakresie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji wykraczają poza wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia przyczyniając się do realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym także dostępności dla osób niepełnosprawnych Punkt E.6. Zgodność Projektu z polityką równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

28 Punkt E.7. Sposoby promocji projektu

29 Punkt F.1. Wykaz kategorii wydatków wg załącznika II Rozp. Komisji WE nr 1828/2006 Należy wybrać kategorię najlepiej odpowiadającą specyfice projektu

30 Punkt F.2. Określenie poziomu dotacji UE przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu Z uwagi na niską maksymalną wartość projektów w działaniu 9.3 RPO WP (maksymalna dopuszczalna wartość projektu wynosi 400 000PLN), dla projektów w tym działaniu nie wylicza się luki w finansowaniu.

31 Punkt F.3. Pomoc publiczna Projekty w działaniu 9.3 nie podlegają pomocy publicznej

32 Punkt F.4. Instrument elastyczności Zakres stosowania instrumentu elastyczności w poszczególnych działaniach/poddziałaniach określony został w Uszczegółowieniu RPO WP oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. UWAGA!!! Spójność z punktem F.6.

33 Punkt F.5. Kwalifikowalność podatku VAT Punkt F.6. Planowane wydatki w ramach Projektu wg podstawowych kategorii kosztowych

34 Uwaga !!!! Poziom dofinansowania w poszczególnych latach musi być identyczny Wkład finansowy organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie należy wykazać w polu inne Punkt F.7. Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu W przypadku rzeczowego wkładu własnego beneficjenta (np. koszt robocizny) należy go odpowiednio oszacować, udokumentować i wykazać w polu Inne z dopiskiem wkład rzeczowy (pole Inne jest polem edytowalnym)

35 Punkt G.1. Lista załączników i oświadczenie beneficjenta (1)

36 Punkt G.1. Lista załączników i oświadczenie beneficjenta (2)

37 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 86 50; fax: (058) 326 86 73 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3 RPO WP Formularz wniosku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google