Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Anna Hutyra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

2 HARMONOGRAM KONKURSU 8.1.2_5 W dniu 15 listopada 2011 r. ogłoszony zostanie konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu 8.1.2_5 należy składać w terminie od momentu ogłoszenia konkursu do dnia: 13 stycznia 2012 r. W dniu 7 lipca 2011 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany indykatywnego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU = DATA DOSTARCZENIA lub WPŁYNIĘCIA WNIOSKU do DPR

3 ETAPY OCENY WNIOSKÓW OCENAFORMALNA OCENAWYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA WYBÓR PROJEKTÓW weryfikacja sumy kontrolnej wniosku ocena dopuszczalności ocena administracyjna Departament Programów Regionalnych techniczno-technologiczna finansowo-ekonomiczna środowiskowa Zespół Ekspertów zgodność z polityką regionalną cele i ukierunkowania poszczególnych OP wpływ na społ.-gosp. rozwój województwa Grupa Strategiczna podpisanie umowy o dofinansowanie Zarząd Województwa Pomorskiego (IZ RPO WP)

4 OCENA FORMALNA

5 OCENA ADMINISTRACYJNA > kryteria administracyjne > możliwość jednokrotnego poprawienia błędu > czas na uzupełnienie: 5 dni roboczych od uzyskania informacji OCENA FORMALNA (30 dni roboczych od terminu składania wniosków) WERYFIKACJA SUMY KONTROLNEJ > zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego wydrukiem (spójność danych) > wszystkie egzemplarze formularza wniosku muszą być utworzone przy zastosowaniu aplikacji Generatora Wniosków RPO WP w wersji określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków > możliwość jednokrotnego poprawienia błędu > czas na uzupełnienie: 3 dni robocze od uzyskania informacji OCENA DOPUSZCZALNOŚCI > kryteria dopuszczalności > brak możliwości uzupełnienia wniosku 0/1

6 KRYTERIUM SUMY KONTROLNEJ KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI KRYTERIA ADMINISTRACYJNE KRYTERIA FORMALNE

7 KRYTERIA FORMALNE: suma kontrolna Suma kontrolna służy potwierdzeniu jednakowej treści zamieszczonych informacji w wersji elektronicznej i widocznych na wydruku oraz zachowaniu spójności danych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) i Krajowym Systemie Informatycznym (KSI). W trakcie pierwszego etapu oceny formalnej sprawdzana będzie zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego wydrukiem. Działanie 8.1.2 Na tym etapie dopuszcza się możliwość jednokrotnego poprawienia wniosku, przy czym poprawa polega na skorygowaniu wyłącznie sumy kontrolnej. Złożony formularz wniosku o dofinansowanie musi zostać utworzony przy zastosowaniu aplikacji Generatora Wniosków RPO WP w wersji określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków.

8 1. złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i miejscu > określone w ogłoszeniu o naborze wniosków 2. wypełnienie wniosku w języku polskim 3. kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu > URPO WP, wykluczenia, ogłoszenie o naborze wniosków 4. kwalifikowalność typu projektu > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 5. kwalifikowalność geograficzna/demograficzna (jeśli dotyczy) > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 6. zgodność z dokumentami warunkującymi realizację projektu (jeśli dotyczy) > URPO WP 9. maksymalna kwota dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 10. poziom dofinansowania > ogłoszenie o naborze wniosków 11. powiązanie z celami Osi Priorytetowej > RPO WP 2007-2013 KRYTERIA FORMALNE: kryteria dopuszczalności Działanie 8.1.2 7. kwalifikowalność wartościowa (jeśli dotyczy) > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków 8. kwalifikowalność okresu realizacji projektu > okres programowania (do 30.06.2015), ogłoszenie o naborze wniosków

9 Jst, ich związki i stowarzyszenia Podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego Instytucje kultury Administracja rządowa Inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne Organizacje pozarządowe Kościoły i związki wyznaniowe Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym

10 budowa, przebudowa lub rozbudowa lokalnej ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej, w tym m.in. tras kajakowych i rowerowych, szlaków turystycznych i przyrodniczych, portów i przystani jachtowych, stanic, punktów i wież widokowych wraz z oznakowaniem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, miejsc biwakowania, parkingów; tworzenie i rozwijanie podregionalnych i lokalnych systemów promocji i informacji turystycznej; budowa, przebudowa i rozbudowa turystycznych linii kolejowych (z wyłączeniem zakupu lub remontów taboru); prace konserwatorskie, prace restauratorskie, prace rekonstrukcyjne i adaptacja budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych funkcji oraz budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów funkcjonalnie z nimi powiązanych;

11 uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych) związane z doprowadzeniem podstawowej infrastruktury liniowej: wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teleinformatycznej, sieci ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej wraz z drogami wewnętrznymi i w uzasadnionych przypadkach drogami dojazdowymi. kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, obejmujące m.in.: - przebudowę, rozbudowę lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych (w tym turystycznych, społecznych, rekreacyjnych); - rewaloryzacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym zakładanie parków i odnowa istniejących terenów zielonych; - tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.

12 KRYTERIA FORMALNE: kryteria administracyjne 1. kompletność wniosku > instrukcja wypełniania wniosku - zał. 7 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 3. zgodność wskaźników monitoringowych z listą > lista wskaźników monitoringowych – zał. 10 Przewodnika Beneficjenta RPO WP, adekwatność do danego typu projektu 4. ryzyko wystąpienia pomocy publicznej > URPO WP, wytyczne - zał. 3 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 5. kwalifikowalność wydatków > wytyczne – zał. 4 Przewodnika Beneficjenta RPO WP, rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej 6. Źródła i struktura finansowania projektu > kompletność montażu finansowego, weryfikacja poziomu wkładu własnego (jst – 2%) 7. poziom dofinansowania (jeśli dotyczy) > metoda luki w finansowaniu (projekty generujące dochód) lub odpowiednie rozporządzenie MRR (pomoc publiczna) Działanie 8.1.2 2. kompletność załączników > instrukcja wypełniania załączników - zał. 1 Przewodnika Beneficjenta RPO WP, przepisy prawa krajowego i wspólnotowego

13 WNIOSEKODRZUCONY 0/1 POZYTYWNA OCENA FORMALNA OCENAWYKONALNOŚCI OCENA FORMALNA (30 dni kalendarzowych od terminu składania wniosków) OCENASTRATEGICZNA NEGATYWNA OCENA FORMALNA LUB NIEPOPRAWIENIE BŁĘDÓW W TERMINIE NIEPOPRAWIENIE BŁĘDÓW W TERMINIE

14 OCENA WYKONALNOŚCI

15 OCENA WYKONALNOŚCI (30 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej) 0/1 OCENA WYKONALNOŚCI > kryteria wykonalności (Informacja o trybie stosowania kryteriów…) > wykonalność: techniczno-technologiczna finansowo-ekonomiczna środowiskowa > możliwość uzupełnienia dokumentów na wniosek eksperta (5 dni roboczych) Tylko wnioski kompletne + pozytywna ocena formalna. Ocena indywidualna na podstawie niezbędnych dokumentów (wniosek, studium wykonalności). Członkowie Zespołu Ekspertów nie podejmują decyzji o wyborze projektów do dofinansowania, nie tworzą listy rankingowej projektów rekomendowanych.

16 NEGATYWNA OCENA WYKONALNOŚCI WNIOSEKODRZUCONY POZYTYWNA OCENA WYKONALNOŚCI POSIEDZENIE GRUPY STRATEGICZNEJ OCENA WYKONALNOŚCI (30 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej) 0/1

17 OCENA STRATEGICZNA

18 OCENA STRATEGICZNA (posiedzenie GS 3 dni robocze od zakończenia oceny wykonalności) PKT OCENA STRATEGICZNA > kryteria strategiczne > polityka regionalna, cele i ukierunkowania poszczególnych OP, wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój województwa pomorskiego > ocena punktowa wraz z uzasadnieniem

19 Liczba Członków Grupy Strategicznej: 8 - 10 dla Osi Priorytetowej 8 Instytucje delegujące: Zarząd Województwa Pomorskiego (2) Wojewoda Pomorski (1) Komitet Monitorujący RPO WP (1) Powiatowe Zespoły Robocze (1 z każdego PZR) 4 osobne GS - na poziomie każdego z subregionów Tylko wnioski kompletne + pozytywna ocena wykonalności. Posiedzenia GS: każdy członek - indywidualna propozycja oceny punktowej (w toku dyskusji, w każdym kryterium) + uzasadnienie punktacji (zgodnie z wagami zdefiniowanymi dla kryteriów strategicznych) GS nie odrzuca wniosków oraz nie podejmuje decyzji o wyborze projektów do realizacji. OCENA STRATEGICZNA (posiedzenie GS 3 dni robocze od zakończenia oceny wykonalności) PKT

20 KRYTERIA STRATEGICZNE A - WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU B - UKIERUNKOWANIE (PROFIL) PROJEKTU C - POLITYKI HORYZONTALNE

21 preferencje dla projektów polityki horyzontalne UE C. ZGODNOŚC Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE B. UKIERUNKOWANIE A. WARTOŚĆ DODANA przesłanki, cele i oczekiwane rezultaty ogólne przekrojowe ŹRÓDŁOOBSZAR KRYTERIÓWCHARAKTER specyficzne

22 100 1040 (30)50 (60) A4 C2 A3 A2 C1 B1 A1 OBSZARY KRYTERIÓW A. Wartość dodana projektuC. Zgodność z politykami horyzontalnymi UEB. Ukierunkowanie (profil) właściwe kryteria Zgodność z preferencjami wsparcia w danym Działaniu / Poddziałaniu Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej Oddziaływanie Partnerstwo, komplementarność Promowanie zrównoważonego rozwoju Równość szans i niedyskryminacja Uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze

23 WYNIK OCENY STRATEGICZNEJ 70 – 100 pktPROJEKTY REKOMENDOWANE DO WYBORU JAKO PRIORYTETOWE 70 – 100 pkt PROJEKTY REKOMENDOWANE DO WYBORU JAKO PRIORYTETOWE 40 – 69 pktPROJEKTY REKOMENDOWANE 40 – 69 pkt PROJEKTY REKOMENDOWANE DO WYBORU DO WYBORU LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH 0 – 39 pktPROJEKTY NIEREKOMENDOWANE 0 – 39 pkt PROJEKTY NIEREKOMENDOWANE

24 OCENA STRATEGICZNA - WYBÓR OCENASTRATEGICZNA WYBÓRPROJEKTÓW LISTAPROJEKTÓWREKOMENDOWANYCH

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google