Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski o płatność i zaliczki w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski o płatność i zaliczki w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 Wnioski o płatność i zaliczki w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Po podpisaniu umowy o dofinansowanie należy niezwłocznie złożyć do IZ RPO WP wniosek beneficjenta o płatność rozliczający wydatki kwalifikowalne poniesione przed podpisaniem umowy.

3 Pierwsze doświadczenia po weryfikacji wniosków o płatność. Niespójności w dokumentacji będącej podstawą rozliczenia wydatków, m.in.: nieterminowe zakończenie umów z wykonawcami, brak aneksów przedłużających termin zakończenia umowy co powoduje obowiązek naliczania kar umownych, a tym samym pomniejszenie dotacji; przedkładane faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej często nie odzwierciedlają zapisów z protokołów odbioru pod względem zakresu wykonanych prac i wartości; protokoły odbioru podpisywane przez osoby, które nie są stroną w umowie (brak upoważnień);

4 Pierwsze doświadczenia po weryfikacji wniosków o płatność. Braki/błędy w dokumentach księgowych wynikające z naruszenia ustaw, wytycznych, procedur, instrukcji: brak numeracji w dokumentach; data sprzedaży niezgodna z faktyczną datą odbioru usługi/towaru; niekompletna dokumentacja; stan prawny zastosowania PZP opisywany na dokumentach/ fakturach często jest niezgodny z zastosowaną podstawą w umowie; opisy dokumentów niezgodne z instrukcją IZ; nazwa kategorii niezgodna z wnioskiem o dofinansowanie;

5 Pierwsze doświadczenia po weryfikacji wniosków o płatność. Błędy formalne we wnioskach o płatność: w zestawieniu wydatków brak wszystkich dat zapłaty; nieczytelne kopie załączanych do wniosku dokumentów; nieczytelne zestawienie faktur.

6 Zasady udzielania i rozliczania zaliczek zostały opisane w rozdziale 9.7 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007- 2013 (wersja z 14 maja 2009 r.)

7 1.Zaliczka może być udzielona każdemu beneficjentowi realizującemu projekt w ramach RPO WP z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych; 2.Zaliczka obejmować będzie do 30% kwoty dofinansowania; 3.Zaliczka udzielana jest nie wcześniej niż po wniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (o ile jest wymagane) na podstawie wniosku o udzielenie zaliczki.

8 4.Zaliczka udzielana jest jednokrotnie w każdym roku realizacji projektu wyłącznie na pokrycie wydatków inwestycyjnych; 5.Wniosek o zaliczkę musi wpłynąć do IZ do końca miesiąca występującego na 3 miesiące przed miesiącem wykorzystania zaliczki; 6.IZ weryfikuje wniosek pod kątem wysokości wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, następnie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłacenia zaliczki przekazywane będzie zapotrzebowanie na dotację rozwojową do MRR;

9 7.Zaliczki będzie wypłacana w terminie do 14 dni od dnia wpływy środków na rachunek bankowy IZ; 8.W przypadku braku środków na rachunku bankowym zaliczka nie będzie wypłacona, w przypadku wpłynięcia niższej kwoty dotacji rozwojowej z MRR niż zaplanowano w pierwszej kolejności wypłacane są refundacje wydatków poniesionych przez beneficjentów, środki na pomoc techniczną, środki będące wkładem do instrumentów inżynierii finansowej, zaś w ostatniej kolejności na zaliczki; 9.O kolejności wypłacania zaliczek będzie decydować data wpływu wniosku o udzielenie zaliczki;

10 10. IZ ma prawo odmówić udzielania zaliczki lub będzie mogła zmniejszyć jej kwotę jeśli uzna, że wnioskowana kwota zaliczki jest zbyt wysoka w stosunku do wydatków zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu; 11. Beneficjent zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia przekazania zaliczki; 12. Rozliczenie zaliczki następuje poprzez złożenie wniosku o płatność wraz z zapłaconymi fakturami; 13. Wnioskowanie o zaliczkę jest możliwe w terminie do 30 września, rozliczenie zaś musi nastąpić do 31 grudnia.

11 14. Nierozliczenie zaliczki w terminie 1 miesiąca powoduje konieczność zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania zaliczki.

12 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wnioski o płatność i zaliczki w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google