Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sportu i Turystyki"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sportu i Turystyki
18 września 2008 r. INFORMACJA Ministra Sportu i Turystyki o pracach Rządu w zakresie polityki turystycznej państwa Ministerstwo Sportu i Turystyki

2 18 września 2008 r. Turystyka na świecie Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie Według UNWTO w 2007 roku odbyło się na świecie 903 mln międzynarodowych wizyt turystycznych (o 6,6% więcej niż w 2006 roku). Wpływy z turystyki na Świecie wyniosły w 2007 roku 856 miliardów USD. W Europie wielkość wpływów wyniosła 433 miliardy USD. Spośród krajów europejskich ponad dwudziestoprocentowy wzrost wpływów odnotowała między innymi Polska.

3 18 września 2008 r. Turystyka w Polsce Wpływy z gospodarki turystycznej wyniosły w 2007 r. 70,2 mld PLN (25 mld USD), tj. około 3% wpływów z tego tytułu na świecie. Według szacunków Instytutu Turystyki, udział gospodarki turystycznej w PKB Polski w 2007 r. wyniósł 6%. Dla porównania udział rolnictwa i leśnictwa w tworzeniu PKB w 2006 r. wyniósł 3,9%, a górnictwa 2,5%.

4 18 września 2008 r. Turystyka w Polsce Wydatki cudzoziemców w Polsce wyniosły 24,3 mld PLN, a wydatki krajowe mieszkańców Polski na podróże zagraniczne – 7,4 mld PLN. Wydatki mieszkańców Polski na podróże krajowe wyniosły 20,5 mld PLN, wydatki na podróże służbowe – 15,1 mld PLN, a wydatki państwa na turystykę – 2,9 mld PLN.

5 Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki
18 września 2008 r. Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki Turystyka stanowi ważny element rynku wewnętrznego UE, dlatego też na szczeblu UE podejmowane są działania wspierające jej rozwój: aktywne promowanie poprawy jakości regulacji prawnych dotyczących turystyki koordynacja polityk sektorowych mających wpływ na turystykę rozwój europejskiego portalu turystycznego europejska nagroda dla najlepszych destynacji turystycznych w Europie organizacja corocznego Europejskiego Forum Turystyki

6 Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki
18 września 2008 r. Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki promowanie zrównoważonej turystyki Zgodnie z zapisami zawartymi w „Agendzie dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”, państwa członkowskie mają obowiązek intensywnie angażować się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki Istotnym jest znalezienie równowagi pomiędzy rozwojem destynacji turystycznych i ich ochroną z jednej strony, a rozwojem konkurencyjnej działalności gospodarczej. Konkurencyjność zależy od respektowania zasad zrównoważonego rozwoju.

7 Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki
18 września 2008 r. Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki Rozwój turystyki przyczynia się do realizacji celów gospodarczych Wspólnoty określonych w odnowionej Strategii Lizbońskiej - wzrost gospodarczy i zatrudnienie pozostające w pełnej zgodności z celem zrównoważonego rozwoju.

8 Prace Rządu w zakresie polityki turystycznej państwa
18 września 2008 r. Prace Rządu w zakresie polityki turystycznej państwa Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych

9 Misja rozwoju turystyki w Polsce
18 września 2008 r. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Misja rozwoju turystyki w Polsce Turystyka będzie rozwijana jako dziedzina synergiczna w stosunku do innych, ważnych z punktu widzenia rozwoju kraju celów, Turystyka będzie budować pozytywny obraz Polski wśród mieszkańców naszego kraju oraz wzmacniać wizerunek Polski w świecie, Turystyka będzie dziedziną eksponującą i wykorzystującą w sposób efektywny i respektujący zasady rozwoju zrównoważonego cenne potencjały kraju, w szczególności dziedzictwo kultury i tradycji oraz bogactwo przyrody,

10 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku
18 września 2008 r. Celem nadrzędnym jest tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. Do wiodących celów rozwoju turystyki zalicza się: wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju, wzrost jakości środowiska i życia mieszkańców, współpracę oraz integrację na rzecz turystyki i jej otoczenia w wymiarze społecznym, przestrzennym i ekonomicznym.

11 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku
18 września 2008 r. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Przyjęto cztery priorytetowe obszary wzmacniania dynamiki i harmonijnego rozwoju turystyki, a mianowicie: produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności, rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki, wsparcie marketingowe, kształtowanie przestrzeni turystycznej.

12 Fundusze strukturalne UE
18 września 2008 r. Fundusze strukturalne UE Fundusze strukturalne UE będą stanowiły dodatkowe źródło finansowania zadań ujętych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 r.” Stworzenie zapisów dotyczących rozwoju turystyki w Narodowej Strategii Spójności (NSS) nie byłoby możliwe bez opracowanego projektu „Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku”. „Kierunki…” stanowią także podstawę do oceny strategicznej projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

13 Fundusze strukturalne UE
18 września 2008 r. Fundusze strukturalne UE Po raz pierwszy w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS) pojawiły się fundusze strukturalne na rozwój turystyki na poziomie sektorowym (horyzontalnym). Turystyka znalazła się w większości programów operacyjnych na lata , zaplanowano przeszło 1,5 miliarda euro możliwych do pozyskania na jej rozwój

14 Fundusze strukturalne UE
18 września 2008 r. Fundusze strukturalne UE Obszar priorytetowy I Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności Tworzenie lub rozbudowa produktów turystycznych o ogólnopolskim znaczeniu, rozwój infrastruktury noclegowej oraz gastronomicznej między innymi pod kątem organizacji mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Rozwój wiodących typów turystyki: biznesowa, miejska, kulturowa, na terenach wiejskich, aktywna, przygraniczna i tranzytowa. Finansowanie w ramach działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

15 Fundusze strukturalne UE
18 września 2008 r. Fundusze strukturalne UE Obszar priorytetowy II Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki Kształcenie kadr dla turystyki Jednym z działań Ministerstwa Sportu i Turystyki jest wypracowanie projektu standardu kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego dla nowego kierunku o nazwie „GOSPODARKA TURYSTYCZNA”. Działanie podjęto w wyniku analizy monitoringu rynku edukacyjnego w zakresie kształcenia kadr dla turystyki oraz rynku pracy w sektorze usług turystycznych, a także w odpowiedzi na liczne głosy przedstawicieli samorządu gospodarczego działającego w obszarze turystyki.

16 Fundusze strukturalne UE
18 września 2008 r. Fundusze strukturalne UE Obszar priorytetowy II Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki Utworzenie Krajowego Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr dla Turystyki w celu stworzenia warunków do rozwoju kadr turystycznych. Przygotowywane są podstawy prawno-organizacyjne do funkcjonowania centrum jako specjalistycznej jednostki szkoleniowej. Finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 Fundusze strukturalne UE
18 września 2008 r. Fundusze strukturalne UE Obszar priorytetowy III Wsparcie marketingowe Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Usprawnienie systemu informacji turystycznej Zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce (kampanie promocyjne) Finansowanie w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

18 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015
18 września 2008 r. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Polska Organizacja Turystyczna przygotowała projekt dokumentu o nazwie „Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata ”. Dokument ten powstaje w szerokiej współpracy z przedstawicielami branży turystycznej (praktycy, naukowcy) oraz profesjonalistami zajmującymi się promocją. 18

19 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015
18 września 2008 r. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Strategia będzie podstawowym instrumentem działania Polskiej Organizacji Turystycznej i branży, niezbędnym w zakresie prowadzenia spójnej i długofalowej polityki promocyjnej Polski w sektorze turystyki do roku 2015. Dokument będzie stanowił podstawę merytoryczną do określania kierunków promocji z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, których beneficjentem jest bezpośrednio Polska Organizacja Turystyczna, a także poszczególne regiony Polski. 19

20 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015
18 września 2008 r. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata MISJA Tworzenie i wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne o wysokiej jakości CEL STRATEGICZNY Zwiększenie skuteczności i efektywności działań marketingowych 20

21 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015
18 września 2008 r. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata CEL OPERACYJNY 1 Poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych i krajowym CEL OPERACYJNY 2 Rozszerzenie atrakcyjnego wizerunku produktów turystycznych poprzez działania marketingowe CEL OPERACYJNY 3 Stworzenie sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej dla poprawy jakości komunikacji i obsługi turystów CEL OPERACYJNY 4 Transfer wiedzy 21

22 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015
18 września 2008 r. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Każdemu z zadań i działań przyporządkowano w strategii formę partnerstwa z Regionalnymi lub Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, Forum Turystyki Przyjazdowej, miejskimi Convention Bureaux lub innymi partnerami branżowymi. 22

23 Fundusze strukturalne UE
18 września 2008 r. Fundusze strukturalne UE Obszar priorytetowy IV Kształtowanie przestrzeni turystycznej Umożliwienie wszystkim grupom odbiorców (zwłaszcza osobom niepełnosprawnym) równego dostępu do atrakcji turystycznych Wdrożenie wzorcowych rozwiązań w zakresie proekologicznej infrastruktury turystycznej i tworzenie warunków dla ruchu rowerowego i pieszego w regionach turystycznych Finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

24 18 września 2008 r. Realizacja „Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku” służyć będzie osiąganiu takich efektów, jak: wykorzystywanie nieuaktywnionych lub niewłaściwie użytkowanych potencjałów (ludzki, kulturowy i środowiskowy), wzmacnianie kapitału społecznego, kreowanie lokalnych liderów, rozwijanie korzystnych postaw i wartości, tworzenie nowych szans dla obszarów o słabszym tempie rozwoju i zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej kraju i regionów, eksponowanie i zachowywanie cennych wartości kulturowych i środowiskowych, stymulowanie przedsiębiorczości oraz postaw innowacyjnych kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i regionów przekładającego się na wzrost atrakcyjności życiowej i inwestycyjnej.

25 Przesłanki nowelizacji ustawy o usługach turystycznych
18 września 2008 r. Przesłanki nowelizacji ustawy o usługach turystycznych Potrzeba nowelizacji ustawy o usługach turystycznych wynika między innymi z: Harmonizacji przepisów ustawy ze zmieniającym się otoczeniem prawnym (zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wdrożenia dyrektywy usługowej) Dynamicznie rozwijającego się rynku usług turystycznych (np. zawieranie umów o imprezy turystyczne z wykorzystaniem Internetu) Wątpliwości interpretacyjnych występujących w stosowaniu przepisów ustawy

26 Założenia nowelizacji ustawy o usługach turystycznych
18 września 2008 r. Założenia nowelizacji ustawy o usługach turystycznych Podstawowym kierunkiem nowelizacji jest ograniczenie zakresu regulacji, poprzez eliminowanie rozwiązań szczegółowych, uciążliwych i pracochłonnych w realizacji bez naruszenia ochrony interesów konsumenta usług turystycznych. Beneficjentami takiego podejścia będą: 1) przedsiębiorcy i inne podmioty objęte przepisami ustawy, dla których oznacza to ograniczenie formalności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie usług turystycznych, 2) organy administracji samorządowej i rządowej, odciążone od części czynności pracochłonnych, kosztownych a mało efektywnych.

27 Założenia nowelizacji ustawy o usługach turystycznych
18 września 2008 r. Założenia nowelizacji ustawy o usługach turystycznych Nowelizacja przewiduje rozszerzenie zakresu ustawy: Podmiotowe - rozszerzony o podmioty nie będące przedsiębiorcami, które podejmują się organizowania imprez turystycznych, lub świadczenia usług turystycznych nawet okazjonalnie ale odpłatnie Przedmiotowe - przewiduje się objecie przepisami ustawy także świadczeń fakultatywnych zapewnianych przez organizatorów turystyki lub osoby z nimi współpracujące.

28 Efekty nowelizacji ustawy o usługach turystycznych:
18 września 2008 r. Efekty nowelizacji ustawy o usługach turystycznych: Zmniejszenie ryzyka prowadzenia przez przedsiębiorców (organizatorów turystyki i pośredników turystycznych) działalności gospodarczej, Korzyści dla przedsiębiorców turystycznych, w związku z ograniczeniem nakładanych na nich obowiązków administracyjnych, Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników imprez turystycznych.

29 Turystyka – wyzwania w obliczu zmian klimatycznych
18 września 2008 r. Turystyka – wyzwania w obliczu zmian klimatycznych Jest to hasło UNWTO dla tegorocznego Światowego Dnia Turystyki. Turystyka już dzisiaj odczuwa negatywne skutki zmian klimatycznych Potrzebne jest międzynarodowe porozumienie, nakładające ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na wszystkie kraje, daje nadzieję na uporanie się z problemem globalnych zmian klimatu. Brak działań spowoduje to, że wielokrotnie zwiększy się ryzyko wystąpienia wielkich szkód gospodarczych i społecznych, które mogą obniżyć wartość globalnego produktu brutto nawet o 20%.


Pobierz ppt "Ministerstwo Sportu i Turystyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google