Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

2 2 Plan prezentacji Obszary wsparcia projektów informatyzacji z funduszy europejskich Dostępne programy operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ważne linki Obszary wsparcia projektów informatyzacji z funduszy europejskich Dostępne programy operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ważne linki

3 Obszary wsparcia projektów informatyzacji z funduszy europejskich Projekty inwestycyjne (w tym dot. stworzenia, rozwoju i utrzymania sieci teleinformatycznej) Projekty usługowe (w tym uruchamianie e-usług na poziomie krajowym i regionalnym) Projekty informacyjno-promocyjne jako komponent ww. działań Projekty szkoleniowe Projekty inwestycyjne (w tym dot. stworzenia, rozwoju i utrzymania sieci teleinformatycznej) Projekty usługowe (w tym uruchamianie e-usług na poziomie krajowym i regionalnym) Projekty informacyjno-promocyjne jako komponent ww. działań Projekty szkoleniowe 3

4 Dostępne programy operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 7: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne –zwiększanie innowacyjności gospodarki Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet 2: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5: Dobre rządzenie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 7: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne –zwiększanie innowacyjności gospodarki Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet 2: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5: Dobre rządzenie 4

5 Obszary wsparcia POIG 2007-2013 5

6 Priorytet 7 PO Innowacyjna Gospodarka 6 E-PUAPSTAP budowa zintegrowanej platformy usług publicznych e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) budowa dziedzinowych platform usług współpracujących z e-PUAP wsparcie regionalnych platform usług publicznych w zakresie przyłączenia/integracji z e- PUAP przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej mająca na celu ich usprawnienie oraz umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach e-PUAP budowa zintegrowanej sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) dla jednostek administracji centralnej oraz JST STAP ma stanowić rozległą, ogólnokrajową infrastrukturę teleinformatyczną, umoŜliwiającą przesyłanie danych oraz dostarczającą zdefiniowany zestaw usług teleinformatycznych dla określonych podmiotów uruchamianie usług dla podmiotów publicznych działających w ramach STAP

7 Priorytet 8 PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion Budżet - 364 411 765,00 euro Alokacja na 2008 r. - 31 252 729,00 euro IP - Władza Wdrażająca Programy Europejskie Dofinansowanie – do 85% Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego Konsorcja JST Konsorcja JST i organizacji pozarządowych Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion Budżet - 364 411 765,00 euro Alokacja na 2008 r. - 31 252 729,00 euro IP - Władza Wdrażająca Programy Europejskie Dofinansowanie – do 85% Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego Konsorcja JST Konsorcja JST i organizacji pozarządowych 7

8 Typy projektów w ramach działania 8.3 koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat) oraz związane z tym: dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego i/lub organizacji pozarządowej, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania promocja projektu na obszarze objętym projektem Typy projektów w ramach działania 8.3 koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat) oraz związane z tym: dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego i/lub organizacji pozarządowej, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania promocja projektu na obszarze objętym projektem 8 Priorytet 8 PO Innowacyjna Gospodarka

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet 2: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Dofinansowanie – do 85% Typy projektów: Infrastruktura telekomunikacyjna Technologie informacyjne i komunikacyjne Usługi i aplikacje dla obywateli Usługi i aplikacje dla MŚP Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Priorytet 2: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Dofinansowanie – do 85% Typy projektów: Infrastruktura telekomunikacyjna Technologie informacyjne i komunikacyjne Usługi i aplikacje dla obywateli Usługi i aplikacje dla MŚP Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 9

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Alokacja - 27 826 432 EUR Typy projektów: budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych; Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP); budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną; Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym; budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych zwłaszcza na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (transmisja satelitarna, droga radiowa); informatyzacja instytucji publicznych Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Alokacja - 27 826 432 EUR Typy projektów: budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych; Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP); budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną; Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym; budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych zwłaszcza na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (transmisja satelitarna, droga radiowa); informatyzacja instytucji publicznych 10

11 Działanie IV.2 E-Usługi publiczne Alokacja - 25 008 566 EUR Typy projektów: budowa systemów teleinformatycznych dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow) oraz modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp do e-usług budowa systemów komunikacji lub kontroli (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka) Tworzenie publicznych rejestrów referencyjnych (w tym GIS) inwestycje w usługi dla obywateli, w tym usprawnienie informatyczne działalności służb publicznych rozwój telefonii internetowej do zastosowania w instytucjach administracji publicznej Działanie IV.2 E-Usługi publiczne Alokacja - 25 008 566 EUR Typy projektów: budowa systemów teleinformatycznych dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow) oraz modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp do e-usług budowa systemów komunikacji lub kontroli (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka) Tworzenie publicznych rejestrów referencyjnych (w tym GIS) inwestycje w usługi dla obywateli, w tym usprawnienie informatyczne działalności służb publicznych rozwój telefonii internetowej do zastosowania w instytucjach administracji publicznej 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5: Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarzadzania w administracji samorzadowej Ogłoszone konkursy: Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzedów administracji samorzadowej Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej Priorytet 5: Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarzadzania w administracji samorzadowej Ogłoszone konkursy: Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzedów administracji samorzadowej Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej 12

13 Poddziałanie 5.2.1 PO Kapitał Ludzki Konkurs nr 1: Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzedów administracji samorzadowej szkolenia ogólne (podnoszace sprawnosc wykonywania zadan: informatyka - ECDL, rozwój osobisty - autoprezentacja, techniki pracy, zarzadzanie - czasem, jakoscia, zasobami, "teczka urzednika" - zarzadzanie dokumentami i archiwizacja, kursy jezykowe, itp.) szkolenia specjalistyczne wynikajace z planu szkoleniowego urzędów JST, np. szkolenia zwiazane z przygotowaniem do nabywania uprawnien i wymogów, podnoszace merytoryczny zakres wiedzy pracowników: np. administracja publiczna, prawo wspólnotowe, ksiegowosc, kontrola i audyt, zamówienia publiczne, public relations, obsługa klienta, współpraca z organizacjami pozarzadowymi i partnerami społecznymi, itp. Także rozwój systemów informatycznych niezbednych do realizacji projektu Konkurs nr 1: Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzedów administracji samorzadowej szkolenia ogólne (podnoszace sprawnosc wykonywania zadan: informatyka - ECDL, rozwój osobisty - autoprezentacja, techniki pracy, zarzadzanie - czasem, jakoscia, zasobami, "teczka urzednika" - zarzadzanie dokumentami i archiwizacja, kursy jezykowe, itp.) szkolenia specjalistyczne wynikajace z planu szkoleniowego urzędów JST, np. szkolenia zwiazane z przygotowaniem do nabywania uprawnien i wymogów, podnoszace merytoryczny zakres wiedzy pracowników: np. administracja publiczna, prawo wspólnotowe, ksiegowosc, kontrola i audyt, zamówienia publiczne, public relations, obsługa klienta, współpraca z organizacjami pozarzadowymi i partnerami społecznymi, itp. Także rozwój systemów informatycznych niezbednych do realizacji projektu 13

14 Konkurs nr 2: Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Typy projektów: szkolenia specjalistyczne studia podyplomowe doradztwo zewnetrznych ekspertów Także rozwój systemów informatycznych niezbednych do realizacji projektu Konkurs nr 2: Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Typy projektów: szkolenia specjalistyczne studia podyplomowe doradztwo zewnetrznych ekspertów Także rozwój systemów informatycznych niezbednych do realizacji projektu 14 Poddziałanie 5.2.1 PO Kapitał Ludzki

15 Konkurs nr 3: Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej Typy projektów: szkolenia, doradztwo, analizy, ekspertyzy, ewaluacje oraz rozwój systemów informatycznych (w ramach limitu cross-financingu) mające na celu: wdrożenie usprawnień w zakresie: komunikacji wewnętrznej, elektronicznego obiegu dokumentów, metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektowego, budżetu zadaniowego i planowania finansowego, obsługi klientów wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. norma ISO), wdrożenie systemu oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny Model Samooceny CAF, Program Rozwoju Instytucjonalnego) Konkurs nr 3: Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej Typy projektów: szkolenia, doradztwo, analizy, ekspertyzy, ewaluacje oraz rozwój systemów informatycznych (w ramach limitu cross-financingu) mające na celu: wdrożenie usprawnień w zakresie: komunikacji wewnętrznej, elektronicznego obiegu dokumentów, metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektowego, budżetu zadaniowego i planowania finansowego, obsługi klientów wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. norma ISO), wdrożenie systemu oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny Model Samooceny CAF, Program Rozwoju Instytucjonalnego) 15 Poddziałanie 5.2.1 PO Kapitał Ludzki

16 Ważne linki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl www.informatyzacja.gov.pl Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpe.gov.pl Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego www.rpo.lodzkie.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.efs.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl www.informatyzacja.gov.pl Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpe.gov.pl Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego www.rpo.lodzkie.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.efs.gov.pl 16

17 17 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. Zakończenie


Pobierz ppt "1 Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation."

Podobne prezentacje


Reklamy Google