Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved."— Zapis prezentacji:

1 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
3/26/2017 9:22 AM Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

2 3/26/2017 9:22 AM Plan prezentacji Obszary wsparcia projektów informatyzacji z funduszy europejskich Dostępne programy operacyjne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ważne linki © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

3 Obszary wsparcia projektów informatyzacji z funduszy europejskich
3/26/2017 9:22 AM Obszary wsparcia projektów informatyzacji z funduszy europejskich Projekty inwestycyjne (w tym dot. stworzenia, rozwoju i utrzymania sieci teleinformatycznej) Projekty usługowe (w tym uruchamianie e-usług na poziomie krajowym i regionalnym) Projekty informacyjno-promocyjne jako komponent ww. działań Projekty szkoleniowe © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

4 Dostępne programy operacyjne 2007-2013
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 7: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne –zwiększanie innowacyjności gospodarki Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet 2: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5: Dobre rządzenie © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

5 Obszary wsparcia POIG 2007-2013
3/26/2017 9:22 AM Obszary wsparcia POIG © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

6 Priorytet 7 PO Innowacyjna Gospodarka
3/26/2017 9:22 AM Priorytet 7 PO Innowacyjna Gospodarka E-PUAP STAP budowa zintegrowanej platformy usług publicznych e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) budowa dziedzinowych platform usług współpracujących z e-PUAP wsparcie regionalnych platform usług publicznych w zakresie przyłączenia/integracji z e-PUAP przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej mająca na celu ich usprawnienie oraz umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach e-PUAP „budowa” zintegrowanej sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) dla jednostek administracji centralnej oraz JST STAP ma stanowić rozległą, ogólnokrajową infrastrukturę teleinformatyczną, umoŜliwiającą przesyłanie danych oraz dostarczającą zdefiniowany zestaw usług teleinformatycznych dla określonych podmiotów uruchamianie usług dla podmiotów publicznych działających w ramach STAP © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

7 Priorytet 8 PO Innowacyjna Gospodarka
3/26/2017 9:22 AM Priorytet 8 PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion Budżet ,00 euro Alokacja na 2008 r ,00 euro IP - Władza Wdrażająca Programy Europejskie Dofinansowanie – do 85% Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego Konsorcja JST Konsorcja JST i organizacji pozarządowych © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

8 Priorytet 8 PO Innowacyjna Gospodarka
3/26/2017 9:22 AM Priorytet 8 PO Innowacyjna Gospodarka Typy projektów w ramach działania 8.3 koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat) oraz związane z tym: dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego i/lub organizacji pozarządowej, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania promocja projektu na obszarze objętym projektem © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet 2: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Dofinansowanie – do 85% Typy projektów: Infrastruktura telekomunikacyjna Technologie informacyjne i komunikacyjne Usługi i aplikacje dla obywateli Usługi i aplikacje dla MŚP Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Alokacja EUR Typy projektów: budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych; Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP); budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną; Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym; budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych zwłaszcza na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (transmisja satelitarna, droga radiowa); informatyzacja instytucji publicznych © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Działanie IV.2 E-Usługi publiczne Alokacja EUR Typy projektów: budowa systemów teleinformatycznych dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow) oraz modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp do e-usług budowa systemów komunikacji lub kontroli (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka) Tworzenie publicznych rejestrów referencyjnych (w tym GIS) inwestycje w usługi dla obywateli, w tym usprawnienie informatyczne działalności służb publicznych rozwój telefonii internetowej do zastosowania w instytucjach administracji publicznej © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 5: Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej Poddziałanie Modernizacja zarzadzania w administracji samorzadowej Ogłoszone konkursy: Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzedów administracji samorzadowej Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

13 Poddziałanie 5.2.1 PO Kapitał Ludzki
3/26/2017 9:22 AM Poddziałanie PO Kapitał Ludzki Konkurs nr 1: Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzedów administracji samorzadowej szkolenia ogólne (podnoszace sprawnosc wykonywania zadan: informatyka - ECDL, rozwój osobisty - autoprezentacja, techniki pracy, zarzadzanie - czasem, jakoscia, zasobami, "teczka urzednika" - zarzadzanie dokumentami i archiwizacja, kursy jezykowe, itp.) szkolenia specjalistyczne wynikajace z planu szkoleniowego urzędów JST, np. szkolenia zwiazane z przygotowaniem do nabywania uprawnien i wymogów, podnoszace merytoryczny zakres wiedzy pracowników: np. administracja publiczna, prawo wspólnotowe, ksiegowosc, kontrola i audyt, zamówienia publiczne, public relations, obsługa klienta, współpraca z organizacjami pozarzadowymi i partnerami społecznymi, itp. Także rozwój systemów informatycznych niezbednych do realizacji projektu © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

14 Poddziałanie 5.2.1 PO Kapitał Ludzki
3/26/2017 9:22 AM Poddziałanie PO Kapitał Ludzki Konkurs nr 2: Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Typy projektów: szkolenia specjalistyczne studia podyplomowe doradztwo zewnetrznych ekspertów Także rozwój systemów informatycznych niezbednych do realizacji projektu © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

15 Poddziałanie 5.2.1 PO Kapitał Ludzki
3/26/2017 9:22 AM Poddziałanie PO Kapitał Ludzki Konkurs nr 3: Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej Typy projektów: szkolenia, doradztwo, analizy, ekspertyzy, ewaluacje oraz rozwój systemów informatycznych (w ramach limitu cross-financingu) mające na celu: wdrożenie usprawnień w zakresie: komunikacji wewnętrznej, elektronicznego obiegu dokumentów, metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektowego, budżetu zadaniowego i planowania finansowego, obsługi klientów wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. norma ISO), wdrożenie systemu oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny Model Samooceny CAF, Program Rozwoju Instytucjonalnego) © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

16 Ważne linki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
3/26/2017 9:22 AM Ważne linki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Władza Wdrażająca Programy Europejskie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

17 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Zakończenie 3/26/2017 9:22 AM © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. © Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Pobierz ppt "© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved."

Podobne prezentacje


Reklamy Google