Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Departament Administracji Publicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2 Cel główny Działania 5.2 Wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym. Wskaźniki celu głównego: liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach z zakresu wzmacniania zdolności regulacyjnych w ramach Działania (wartość docelowa wynosi 8500 osób), liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na: - urzędy marszałkowskie (wartość docelowa wynosi 12 urzędów), - starostwa powiatowe (wartość docelowa wynosi 227 starostw), - urzędy gmin (miasta) (wartość docelowa wynosi 1487 urzędów).

3 Poddziałania w ramach Działania 5.2.
Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekty ukierunkowane na poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania w administracji samorządowej, projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr, projekty obejmujące wzmacnianie zdolności regulacyjnych i analitycznych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Poddziałanie Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, diagnozowanie samorządu terytorialnego w kluczowych aspektach jego funkcjonowania, w tym m.in. poprzez badania, analizy i ekspertyzy, usprawnienie i zintensyfikowanie mechanizmów współpracy między jednostkami administracji publicznej, w tym między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego, wsparcie w opracowaniu oraz rozwoju systemu monitorowania i oceny efektywności działania lokalnej i regionalnej administracji publicznej, upowszechnianie standardów zarządzania oraz standardów obsługi klienta w urzędach administracji samorządowej.

4 Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych
badania i oceny potrzeb szkoleniowych służb publicznych, szkolenia ogólne i specjalistyczne dla służb publicznych, pomoc doradcza i szkolenia dla kadr służb publicznych w zakresie etyki i unikania konfliktu interesów, wzmocnienie potencjału Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia, wzmocnienie potencjału Regionalnych Izb Obrachunkowych, m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia i wzmacnianie narzędzi nadzorczych.

5 Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia IP 2
Instytucją Pośredniczącą drugiego stopnia (IP2) dla Działania 5.2 PO KL - zwaną również Instytucją Wdrażającą – jest Minister właściwy ds. administracji publicznej, którego zadania w tym zakresie wypełnia Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Misja IP2 Zapewnienie sprawnego oraz zgodnego z prawem polskim i wspólnotowym wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego służącego wzmocnieniu potencjału administracji samorządowej. Wizja IP2 Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia jest profesjonalną organizacją, otwartą na współpracę z partnerami z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej, która skutecznie wspiera lokalną i regionalną administrację publiczną we wdrażaniu zasad dobrego rządzenia.

6 Priorytety Działania 5.2 Priorytet I: poprawa jakości prawa miejscowego i indywidualnych decyzji administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźniki priorytetu I: wskaźnik uchwał JST uchylonych przez organy nadzoru nad JST, wskaźnik decyzji administracyjnych organów JST uchylonych przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze, wskaźnik rozstrzygnięć organów nadzoru nad JST uchylonych przez sądy administracyjne, wskaźnik decyzji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych uchylonych przez sądy administracyjne.

7 Priorytet II: poprawa skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźniki priorytetu II: liczba JST, które monitorują jakość świadczonych usług publicznych i poziom satysfakcji klientów, liczba JST, które świadczą podstawowe usługi publiczne przez Internet, liczba JST, które wdrożyły system wieloletniego planowania finansowego lub budżet w ujęciu zadaniowym, liczba JST, które stosują systemy i narzędzia doskonalące zarządzanie publiczne.

8 Priorytet III: Podniesienie zaufania społecznego do władz lokalnych i regionalnych poprzez poprawę przejrzystości działań administracji samorządowej oraz zwiększenie wpływu mieszkańców i instytucji społeczeństwa obywatelskiego na proces decyzyjny organów jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźniki priorytetu III: liczba JST, które w poprzednim roku prowadziły konsultacje społeczne w sprawach ważnych dla gminy, powiatu albo województwa, liczba JST, które w poprzednim roku zleciły realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, liczba JST, które w poprzednim roku realizowały zadania publiczne w oparciu o zasadę partnerstwa publiczno -prywatnego, liczba JST, które przyjęły kodeks etyczny pracowników urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego.

9 Finansowanie Działania 5.2 (stan na 12 czerwca 2009 r.)
Na realizację Działania 5.2 PO KL zaplanowano ponad 252 mln EUR: 85% ze środków EFS, 15% z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Według średniego kursu EUR w NBP z 12 czerwca 2009 r. (EUR = 4,5265) stanowi to ekwiwalent ok. 1 mld 143 mln zł. Do 12 czerwca 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził do dofinansowania 113 projektów w ramach 4 konkursów ogłoszonych w 2008 r. na kwotę blisko 217 mln zł. Wliczając 2 projekty systemowe na kwotę 3,125 mln zł, wartość zatwierdzonych projektów to ok. 220 mln zł, co stanowi 20% dostępnej kwoty na okres

10 Do dnia dzisiejszego podpisano 83 umowy z beneficjentami na kwotę blisko 150 mln zł. Wartość podpisanych umów to blisko 13,5% dostępnej kwoty na okres przy obecnym kursie EUR. Na dzień 12 czerwca 2009 r. łączna wartość zaliczek przekazanych beneficjentom to ok. 33 mln zł, co stanowi ok. 3 % dostępnej kwoty na okres Wartość zatwierdzonych przez MSWiA wydatków beneficjentów to ok. 9mln zł, co stanowi 0,81 % dostępnej kwoty na okres

11 Konkursy ogłoszone przez MSWiA
W 2008 r. MSWiA ogłosiło 3 otwarte konkursy w ramach Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej oraz 1 konkurs zamknięty w ramach Poddzialania Podnoszenie kompetencji kadr służ publicznych. W ramach tych konkursów do MSWiA wpłynęło ponad 600 wniosków o dofinansowanie, co stanowi 600% alokacji zaplanowanej na 2008 r. W ramach konkursu Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej podpisano 59 umów, a programem szkoleń objęto osób. W konkursie Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego podpisano 13 umów, a liczba pracowników objętych programem szkoleń to osób. W konkursie Wdrażanie usprawnień zarządczych w urzędach JST podpisano 11 umów, liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem wynosi blisko 420. W ramach konkursu Szkolenia językowe służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzono 7 projektów. Przeszkolonych zostanie 6734 członków służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

12 Projekty systemowe DAP
Akademia Liderów Samorządowych: Celem pilotażowego projektu Akademia Liderów jest podniesienie kwalifikacji oraz poziomu wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania w samorządzie terytorialnym: wójtów (burmistrzów lub prezydentów) i ich zastępców, starostów i członków zarządu powiatu, marszałków województw i członków zarządów województw, sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego, skarbników oraz dyrektorów urzędów marszałkowskich. Ukończenie Akademii będącej studiami podyplomowymi przyczyni się do poprawy jakości w funkcjonowaniu urzędów JST w dziedzinach: • stanowienia aktów prawa miejscowego, • usług świadczonych przez JST w szczególności w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, • zarządzania zasobami ludzkimi JST, • budowania wizerunku urzędu JST, • przejrzystości funkcjonowania urzędu i praktyk antykorupcyjnych, • zarządzania finansami publicznymi, • współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi. Budżet projektu wynosi złotych

13 Do celów szczegółowych projektu należą:
Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą Celem projektu jest uzyskanie wiedzy na temat aktualnego potencjału administracji samorządowej i faktycznych potrzeb szkoleniowych jej kadr oraz pomoc dla MSWiA w bardziej skutecznym dopasowaniu instrumentów wsparcia dla wzmocnienia tego potencjału i zaspokojenia tych potrzeb z uwzględnieniem celów Działania 5.2 PO KL. Do celów szczegółowych projektu należą: Zdiagnozowanie poziomu rozwoju instytucjonalnego w urzędach administracji samorządowej, Zdiagnozowanie i określenie minimalnego standardu obsługi klientów w urzędach administracji samorządowej, Zdiagnozowanie jakości tworzonego prawa w samorządzie terytorialnym, Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr administracji samorządowej, Opracowanie modelowych profili kompetencyjnych dla wybranych stanowisk kadr administracji samorządowej. Budżet projektu wynosi złotych

14 Do celów szczegółowych projektu należą:
Pomoc doradcza i szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym. Celem projektu jest nabycie wiedzy przez pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego na temat unikania konfliktu interesu i respektowania antykorupcyjnych przepisów prawnych. Projekt zakłada także możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy pracownikami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Do celów szczegółowych projektu należą: Ukończenie szkoleń z zakresu etyki i unikania konfliktu interesu, Odbycie służby przygotowawczej, obowiązkowej dla nowozatrudnionych pracowników w urzędach JST, Przeprowadzenie akcji „Przejrzysta strona BIP” w JST biorących udział w projekcie. Budżet projektu wynosi złotych

15 Dziękuję za uwagę Departament Administracji Publicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Wspólna 2/ Warszawa tel , Faks.: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Pobierz ppt "Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google