Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 - I edycja - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 - I edycja - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 - I edycja - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, Warszawa 8 kwietnia 2015 r.

2 Agenda spotkania Cele i tematyka konkursu Wnioskodawcy Odbiorcy działań edukacyjnych i rekrutacja Charakterystyka działań edukacyjnych (formuły, trenerzy/eksperci, język komunikacji) Sposób składania wniosków Ocena projektów Finansowanie Obowiązki dotacjobiorcy

3 Cele konkursu Dostarczenie profesjonalnej informacji o dostępnych formach ubiegania się o środki oraz zasadach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Podnoszenie wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (w ramach grupy docelowej wskazanej w projekcie) umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w tym:  prezentacja oferty Funduszy Europejskich jako istotnego instrumentu finansowania przedsięwzięć rozwojowych;  zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy realizacji projektów współfinansowanych z FE i prezentacja sposobów ich uniknięcia oraz właściwej realizacji omawianych przypadków (konkretne przykłady)*. * Dopuszcza się prezentowanie projektów realizowanych z FE w latach 2007-2013, z zastrzeżeniem, że powinny stanowić jedynie przykłady dla zobrazowania możliwości sięgania po FE na lata 2014–2020 lub sposobów uniknięcia najczęstszych błędów popełnianych przez składających wnioski i beneficjentów realizujących projekty w ramach perspektywy 2007-2013.

4 Tematyka projektów (I) Projekty edukacyjne muszą dotyczyć Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i być zgodne z celami tematycznymi wskazanymi w Umowie Partnerstwa*. Premiowane obszary:  Fundusze Europejskie na przedsiębiorczość  Fundusze Europejskie na badania i rozwój Tematyka projektów musi mieć charakter przekrojowy – projekt musi zakładać przedstawienie informacji ze wszystkich programów krajowych, które dotyczą tematyki projektu i informacje z tych programów regionalnych, które dotyczą tematyki projektu i pokrywają się z zasięgiem (geograficznym) projektu. * Realizacja działań edukacyjnych może dotyczyć wyłącznie programów finansowanych z polityki spójności na lata 2014-2020 (tj. finansowanych za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności).

5 Tematyka projektów (II) Program każdego projektu musi zawierać elementy wskazujące na główne bezpłatne źródła informacji o Funduszach Europejskich:  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;  Portale internetowe:  www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl  www.mapadotacji.gov.pl www.mapadotacji.gov.pl UWAGA: Ministerstwo zastrzega sobie prawo konsultacji i ewentualnej modyfikacji projektu – w zakresie jego merytoryki.

6 Kto może otrzymać dotację? O dotację mogą ubiegać się wyłącznie partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, czyli w szczególności: organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, izby gospodarcze, jednostki naukowe, samorządy zawodowe. Pomioty ubiegające się o dotację na realizację działań edukacyjnych powinny wykazać, że dysponują doświadczeniem w realizacji projektów podobnego rodzaju (tj. przedsięwzięć edukacyjnych nt. FE) oraz potencjałem technicznym do ich przeprowadzenia. Projekt zgłoszony do Konkursu może być realizowany przez Wnioskodawcę przy współudziale innego podmiotu – Współpartnera. Wnioskodawca (Lider) Współpartner Realizacja projektu edukacyjnego

7 Grupy docelowe beneficjenci Funduszy Europejskich; potencjalni beneficjenci Funduszy Europejskich 2014-2020. Potencjalni beneficjenci i beneficjenci, mogą należeć m.in. do wskazanych grup:  przedsiębiorcy (bez względu na branżę),  środowiska naukowe,  sektor rynku pracy,  sektor edukacji, ochrony zdrowia i kultury. Elementem niezbędnym przy określaniu grup docelowych projektu jest analiza grupy docelowej zwłaszcza pod kątem potrzeb informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich (właściwe zdefiniowanie grup docelowych, zbadanie ich potrzeb informacyjnych, wybór i dopasowanie sposobu przekazywania informacji i wiedzy).

8 Rekrutacja Z uwagi na realizację działań o charakterze ponadregionalnym bardzo istotnym elementem projektów jest sposób poinformowania potencjalnych uczestników o projekcie, zachęcenie do uczestnictwa i ostatecznie rekrutacja. W formularzu wniosku o przyznanie dotacji należy szczegółowo opisać plan rekrutacji (w tym sposób informowania o projekcie, sposób zachęcania do udziału, częstotliwość i czas prowadzenia działań rekrutacyjnych oraz podać liczbę i rodzaj przyjętych metod rekrutacji uczestników).

9 Formuła projektów (I) Projekty muszą być realizowane na terenie min. 4 województw lub być bezpośrednio skierowane do uczestników z min. 4 województw (muszą gwarantować możliwość udziału uczestników z min. 4 województw). Premiowane będą projekty realizowane w jak największej liczbie województw/dla uczestników z jak największej liczby województw. Projekty zgłaszane do konkursu powinny być realizowane w formie cyklicznej (wyłączone są wnioski polegające na realizacji pojedynczych działań edukacyjnych). Projekty realizowane w Konkursie powinny mieć charakter wieloaspektowy i wieloetapowy, (np. dla 1. grupy w odstępach czasowych w różnych obszarach, albo sprofilowane dla różnych grup docelowych z tej samej tematyki w odstępach czasowych).

10 Formuła projektów (II) Do konkursu można zgłaszać projekty o charakterze kompleksowym, w tym tradycyjne formuły szkoleniowe (szkolenia, wykłady, warsztaty, seminaria, kursy, eksperckie konsultacje branżowe, akcje edukacyjne), jak i działania wspomagające (np. gry symulacyjne, narzędzia internetowe). Premiowane będą projekty charakteryzujące się wysokim poziomem interakcyjności i zaangażowania grupy docelowej (szkolenia z elementami bezpośredniego, aktywnego udziału uczestników, formuły szkoleń dopasowane do grupy odbiorców, np. indywidulane konsultacje branżowe dla przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z FE). Projekty zgłaszane do konkursu muszą zakładać opracowanie materiałów szkoleniowych w formie podręczników, przewodników, poradników, instrukcji, itp. Projekty zgłaszane do konkursu mogą zawierać internetowe narzędzia wspomagające, ale cykl edukacyjny nie może bazować wyłącznie na tych narzędziach.

11 Trenerzy i eksperci ds. Funduszy Europejskich Trenerzy muszą posiadać: potwierdzone min. dwuletnie doświadczenie (40 godzin zegarowych rocznie) w przeprowadzeniu szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia; wiedzę na temat FE na lata 2014-2020; wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w tym w zakresie aplikowania o środki, realizacji projektów współfinansowanych z FE w perspektywie finansowej 2007-2013). Eksperci muszą posiadać: wiedzę na temat FE na lata 2014-2020; wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w tym w zakresie aplikowania o środki, realizacji projektów współfinansowanych z FE w perspektywie finansowej 2007-2013).

12 Język komunikacji i forma przekazu język komunikacji - dostosowany do uczestników (zrozumiały, nie powinien być oficjalny ani urzędowy) forma przekazu - dostosowana do wybranej grupy docelowej UWAGA: przy realizacji działań edukacyjnych rekomendowane jest korzystanie z praktycznych wskazówek zawartych w publikacji pt. „Jak pisać o Funduszach Europejskich” dostępnej na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1860/Jak_pisac_o_Funduszach_Europejskich0914.pdf

13 Sposób składania wniosków Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2015 r. Za datę wpływu uznawana jest data wpływu do Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona sformułowaniem „Konkurs dotacji – działania edukacyjne” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu (oryginale). Do dokumentów należy załączyć na płycie CD/DVD/pendrive identyczną wersję elektroniczną wniosku (wersja elektroniczna wniosku oraz załączników może mieć postać plików w formacie edytowalnym [MS Word, Excel, Open Office] lub nieedytowalnym [PDF, JPG, TIFF itp.], przy czym wersja elektroniczna powinna być zgodna z wersją papierową). Składany wniosek musi być: spięty wzdłuż grzbietu, w sposób uniemożliwiający dekompletację; podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną.

14 Ocena projektów (I) Wnioski oceniane będą przez Komisję konkursową pod względem spełnienia kryteriów formalnych oraz pod względem merytorycznym i budżetowym. Komisję konkursową tworzą: pracownicy Departamentu Informacji i Promocji (MIiR), przedstawiciele Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi (MIiR) oraz eksperci zewnętrzni. W przypadku, gdy wniosek zawiera oczywiste pomyłki lub braki formalne Wnioskodawca zostanie wezwany drogą elektroniczną do dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień w terminie 7 dni od daty wezwania. W wyniku oceny merytorycznej i budżetowej Komisja konkursowa może zwrócić się do Wnioskodawcy o:  wyjaśnienia dotyczące treści wniosku i załączników do niego;  uszczegółowienie informacji na temat działań przedstawionych we wniosku; Komisja może przedstawić Wnioskodawcy propozycję niższej kwoty dofinansowania projektu. Podczas oceny merytorycznej i budżetowej Komisja zwraca się do Wnioskodawców wyłącznie w formie pisemnej. Czas na udzielenie wyjaśnień/odpowiedzi wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

15 Ocena projektów (II) Kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej to:  pomysł na projekt  efektywność edukacyjna  spodziewane rezultaty projektu  sposób przygotowania projektu  doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów  potencjał zespołu projektowego Kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie budżetowej to:  efektywność finansowa projektu  rzetelność w określaniu kosztów projektu Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładka: Weź udział w promocji Funduszy Europejskich). www.funduszeeuropejskie.gov.pl

16 Finansowanie (I) Za koszty kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki poniesione na rzecz zgłoszonego projektu od 1 maja do 30 września 2015 roku. Całkowity budżet konkursu to 2,5 mln zł. Minimalna wartość dotacji wynosi 200 000 zł, a maksymalna 600 000 zł. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu. 10% kosztów ponoszą łącznie Wnioskodawca i Współpartner. Wkład własny może mieć postać niefinansową, czyli np.: praca osób zatrudnionych przy realizacji projektu, także wolontariuszy, materiały eksploatacyjne wykorzystane wyłącznie do realizacji projektu, pod warunkiem, że wkład niefinansowy zostanie wykazany przez Wnioskodawcę i możliwe będzie jego zidentyfikowanie, weryfikacja oraz potwierdzenie oryginałami stosownych dokumentów (umów, cenników, itp.).

17 Finansowanie (II) Każdy Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt. Jeden Wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu. Formularz wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik do Regulaminu konkursu. Szczegółowy budżet projektu każdy Wnioskodawca powinien przygotować na własnym wzorze, w oparciu o budżet zadaniowy znajdujący się we wniosku (pkt 6.2. Formularza wniosku o przyznanie dotacji). Dotacja będzie przekazywana w trzech transzach:  Pierwsza w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy i wynosząca 40% wartości przyznanej dotacji;  Druga w ciągu 2-4 miesięcy od dnia zawarcia umowy i wynosząca 30% wartości przyznanej dotacji;  Trzecia w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego, wynosząca 30% wartości przyznanej dotacji. Ministerstwo zastrzega sobie prawo wstrzymania danej transzy dotacji w przypadku wystąpienia w projekcie nieprawidłowości m.in. z powodu znacznych przesunięć w harmonogramie realizacji projektu lub niskich ocen satysfakcji uczestników działań edukacyjnych. Ministerstwo zagwarantuje możliwość uzyskania porady księgowej dla dotacjobiorców, w trakcie realizacji projektów.

18 zasady wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji regulują Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie korzystania z pomocy technicznej z dnia 4 grudnia 2014 r. Koszty kwalifikowalneKoszty niekwalifikowalne Te, które są niezbędne do realizacji projektuAmortyzacja środków trwałych Dokonywane przy zachowaniu zasady efektywności kosztowej Finansowanie działalności niezwiązanej z projektem Ponoszone przez Wnioskodawcę w terminie określonym w umowie dotacyjnej Wydatki zrefundowane w innym projekcie Wykazane w dokumentacji księgowej Wnioskodawcy, w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie i weryfikację Zakup i leasing środków trwałych Potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów (m.in. faktur, rachunków, not obciążeniowych) Koszty stałe utrzymania biura (wykraczające poza potrzeby uzasadnione realizacją projektu) Koszty przygotowania wniosku Podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Finansowanie (III)

19 Współpartnerstwo Współpartnerem może zostać dowolny podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:  wniesie do projektu wkład własny (w tym także niefinansowy);  nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w pkt 6.3. Regulaminu konkursu;  dostarczy (za pośrednictwem Wnioskodawcy) dokument potwierdzający współpracę w ramach projektu (np. umowę lub list intencyjny) oraz wskazujący na udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Współpartnera przez Wnioskodawcę. Współpartner może zostać zgłoszony do współrealizacji projektu na etapie zgłoszenia, a także po zawarciu umowy dotacji (wówczas wyłącznie za zgodą Ministra) – pkt 6.5 Regulaminu. Na uzasadniony pisemny wniosek, Współpartner może zamieszczać swoje logo na materiałach przygotowanych na potrzeby realizacji projektu, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Ministra. W trakcie realizacji projektu Współpartner powinien zbierać i przekazywać Wnioskodawcy dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków w ramach projektu. Na ich podstawie Wnioskodawca przekazuje Współpartnerowi środki finansowe. Współpartner może również wystawić Wnioskodawcy fakturę VAT (lub inny dokument równoważny) za realizację poszczególnych działań w projekcie. Współpartner ma obowiązek przestrzegać tych samych zasad przy ponoszeniu wydatków, co Wnioskodawca.

20 Obowiązki dotacjobiorcy (I) Dotacjobiorca jest zobowiązany m.in. do: oznakowania materiałów przygotowanych w ramach projektu informacją o dofinansowaniu z FE wg. Wzoru wizualizacji stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu; informowania uczestników działań edukacyjnych o współfinansowaniu projektu z PO PT 2007-2013; przeniesienia na Ministra autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów opracowanych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu; zapewnienia Ministrowi, IZ PO, IZ RPO i PIFE możliwości umieszczania linku do strony internetowej projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków otrzymanej dotacji oraz gromadzenia wszelkiej dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją projektu; zapewnienia możliwości wykorzystywania przez Ministra logo Wnioskodawcy na potrzeby informacyjne i promocyjne związane z realizowanym projektem;

21 Obowiązki dotacjobiorcy (II) Dotacjobiorca jest zobowiązany m.in. do: poddania się kontroli oraz archiwizacji dokumentacji projektu w ciągu 7 lat od zakończenia umowy dotacji; zapewnienia na prośbę Ministra możliwości uczestnictwa przedstawicieli MIiR, IZ PO, IZ RPO i PIFE w realizowanym projekcie lub jego części; przekazywania Ministrowi, na jego wniosek, materiałów z realizowanego projektu; przekazania do MIiR syntetycznego raportu zawierającego informację nt. liczby uczestników, wyników ankiet sprawdzających poziom satysfakcji i wiedzę uczestników.

22 W konkursie nie dopuszcza się: ubiegania się o dotację przez: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, podmioty doradcze lub konsultingowe, agencje reklamowe oraz podmioty wobec, których zachodzi przynajmniej 1. z następujących okoliczności:  podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych, prowadzonego przez MF,  stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji innego projektu współfinansowanego z dotacji z FE,  dokumenty i informacje złożone w Konkursie zostały podpisane/złożone przez nieuprawnione osoby,  zostały wydane prawomocne orzeczenia sądu na jego niekorzyść w sprawach: o naruszenie etyki zawodowej, nadużycie, korupcję, uczestnictwo w organizacjach przestępczych oraz każdej innej nielegalnej działalności,  podmiot został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,  podmiot nie wywiązał się z obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub z obowiązków podatkowych, czerpania zysków przez Wnioskodawcę, Współpartnera i inne podmioty zaangażowane w realizację projektu z realizacji projektu, w szczególności poprzez: pobieranie opłat za udział w dofinansowanych projektach i pobieranie opłat za uzyskanie jakichkolwiek materiałów przygotowanych w ramach dofinansowanego projektu; prowadzenia działalności autopromocyjnej przez Wnioskodawcę, Współpartnera oraz pozostałe podmioty zaangażowane w realizację projektu; realizacji projektów wyłącznie internetowych, tworzenia i prowadzenia stacjonarnych punktów informacyjnych.

23 Harmonogram Koniec naboru wniosków – 20 kwietnia 2015 r. Ocena i wybór projektów – maj 2015 r. Realizacja projektów – od maja do września 2015 r. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do kontaktu! E-mail: Konkurs.Edukacyjny@mir.gov.plKonkurs.Edukacyjny@mir.gov.pl


Pobierz ppt "Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 - I edycja - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google