Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie projektu."— Zapis prezentacji:

1 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie projektu Lubuska Szkoła Równych Szans

2 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w komponencie regionalnym z Priorytetu IX, Działanie 9.1.2. – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

3 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liderem Projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, partnerem- Międzyszkolne Centrum Informacji oraz Edukacji Europejskiej i Regionalnej oraz szkoły z terenu województwa lubuskiego.

4 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie jest zawierana między Liderem (FRDL) a Instytucją Pośredniczącą tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Następnie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Liderem a Partnerami.

5 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Do podpisania umowy na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez organ prowadzący upoważniony będzie dyrektor danej szkoły. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Partnera Projektu w momencie podpisania umowy weksel In blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla In blanco. Zwrot weksla in blanco następuje na pisemny wniosek Partnera po ostatecznym rozliczeniu niniejszej umowy, lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu wydatków przez IP, o czym Partner jest niezwłocznie informowany przez Lidera Projektu.

6 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner projektu zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie umowy, której integralną częścią jest Formularz rozwojowy szkoły oraz budżet danej szkoły.

7 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na warunkach określonych w umowie, Lider przekazuje Partnerowi środki w formie dotacji rozwojowej na realizację zadania. Dotacja rozwojowa będzie wypłacana w terminach i wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącego załącznik do umowy.

8 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pierwsza transza dotacji rozwojowej dla Partnera zostanie przekazana po podpisaniu umowy z daną szkołą i złożeniu zabezpieczenia w formie weksla in blanko i deklaracji wystawcy weksla.

9 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazanie kolejnej transzy przez IP dla Lidera uzależnione jest od rozliczenia min. 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz i wykazania poniesionych wydatków co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność.

10 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wniosek o płatność składany jest do IP tylko przez Lidera, ale by wykazać rozliczone min. 70% dotacji każdy z Partnerów musi przekazać sprawozdanie finansowe, w którym wykaże zestawienie potwierdzające poniesione wydatki, na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych, a nie na podstawie dokumentów pozostających w postaci roboczej. Partner zobowiązany jest również do przedkładania sprawozdań merytorycznych, w którym zobowiązuje się do informowania o postępie rzeczowym realizacji Projektu i o wszelkich problemach w realizacji Projektu.

11 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner zobowiązany jest do składania sprawozdań finansowych do pięciu dni roboczych po zakończeniu okresu sprawozdawczego: - IX, X, XI - XII - I, II - III, IV - V, VI - VII

12 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wszelkie opóźnienia w przesyłaniu sprawozdań przez Partnera spowoduje wstrzymanie rozliczenia transz zarówno Lidera jak i pozostałych Partnerów Projektu

13 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektu, po pozytywnym zweryfikowaniu sprawozdania finansowego, przekazuje Partnerowi informację o zatwierdzeniu w całości lub części sprawozdania. Lider może także zawiesić wypłacanie dotacji rozwojowej w przypadku stwierdzenia: - nieprawidłowej realizacji Projektu, - utrudniania kontroli realizacji Projektu, - dokumentowanie realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami umowy.

14 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ze strony FRDL wszelkie informacje dotyczące zatwierdzania sprawozdań finansowych lub próśb o uzupełnienie braków będą przesyłane w wersji elektronicznej.

15 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transze dotacji rozwojowej będą przekazywane na rachunek transferowy organu prowadzącego utworzonego na potrzeby realizacji zadań w ramach LSRS. Następnie po wprowadzeniu do budżetu organu prowadzącego dotacja zostanie przelana na subkonto projektowe danej szkoły. Partner projektu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Lidera o zmianie któregokolwiek z wyżej wymienionych rachunków bankowych.

16 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odsetki bankowe (w przypadku kont oprocentowanych) od przekazywanych transz dotacji rozwojowej oraz każdy przychód w projekcie są wykazywane w sprawozdaniu finansowym i podlegają zwrotowi lub pomniejszają kwotę kolejnych płatności.

17 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiany w budżecie Po podpisaniu umowy Lidera z IP zostanie wyznaczony termin, do którego zmiany muszą zostać przedstawione na formularzu zmian budżetowych, który stanowi załącznik do umowy. Propozycje zmian zostaną przekazane IP do akceptacji. Do czasu zatwierdzenia zmian przez IP Partner ponosi wydatki na własne ryzyko.

18 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu nie mogą zostać zbyte przez Partnera za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu.

20 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

21 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Lidera oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowej realizacji Projektu.

22 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie Lidera wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.

23 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską. Lider Projektu udostępnia Partnerowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu.

24 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. W przypadku rozwiązania umowy Partner Projektu zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej dotacji rozwojowej.

25 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Waldemar Banaszek, Iwona Szablewska tel. 068/ 453 22 19, e-mail: w.banaszek@frdl.org i.szablewska@frdl.org


Pobierz ppt "LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google