Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA"— Zapis prezentacji:

1 WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 10 października 2011 Toruń

2 Wzór formularza wniosku znajduje się na stronie
Wzór wniosku o uruchomienie środków stanowi załącznik nr 3 Umowy Partnerskiej zawartej 16 maja 2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 83 Partnerami Projektu. Wzór formularza wniosku znajduje się na stronie w zakładce: Kultura, projekty RPO. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

3 Wniosek o uruchomienie środków składany jest w jednym egzemplarzu:
osobiście do Sekretariatu Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ul. Św. Jana 1/3, piętro II, pokój 55; drogą pocztową na adres Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

4 refundacja środków – to zwrot poniesionych wydatków.
Rodzaje płatności: zaliczka - to suma pieniężna wypłacana na poczet przyszłych należności; refundacja środków – to zwrot poniesionych wydatków. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

5 Do płatności w formie zaliczki należy przygotować dokumenty tj:
wniosek o uruchomienie środków; kopie faktur lub innych dokumentów księgowych oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; kopie dokumentów potwierdzających odbiór prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; kopie umów i aneksów do umów z wykonawcą prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszłałowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

6 Rozliczenie płatności w formie zaliczki
W terminie 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zaliczki Partner dokona zapłaty faktury lub innego dokumentu księgowego, a następnie złoży do Lidera zapłaconą i opisaną fakturę lub inny dokument księgowy wraz z dokumentami tj: potwierdzenie dokonania przelewu bankowego za wykonanie zadania; dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury udzielenia zamówień publicznych (decyzja WKZ ze wskazaniem wykonawcy/3 oferty wraz z opisem udzielonego zamówienia). W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu Lider będzie miał prawo wezwać do złożenia stosownych wyjaśnień. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

7 Do refundacji środków należy przygotować dokumenty tj:
wniosek o uruchomienie środków; fakturę lub inny dokument księgowy opisany zgodnie z wytycznymi; kopie dokumentów potwierdzających odbiór prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; kopie umów i aneksów do umów z wykonawcą prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; potwierdzenie dokonania przelewu bankowego za wykonanie zadania; dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury udzielenia zamówień publicznych (decyzja WKZ ze wskazaniem wykonawcy/3 oferty wraz z opisem udzielonego zamówienia). Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

8 Zobowiązania Partnerów Projektu:
dokonywanie płatności za finansowane prace WYŁĄCZNIE przelewem bankowym. W tytule przelewu bankowego należy wskazać numer faktury lub innego dokumentu księgowego, który stanowi podstawę dokonania wydatku oraz datę wystawienia dokumentu; składanie kopii faktur lub innych dokumentów księgowych oraz kopii innych dokumentów dotyczących realizacji Projektu potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. W przypadku brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumenty nie będą rozpatrywane; prowadzenie odrębnego rachunku bankowego lub subkonta, obsługującego Projekt; wraz z pierwszym wnioskiem o uruchomienie środków należy złożyć oświadczenie o otwarciu odrębnego konta lub subkonta wraz z numerem tego konta; dostarczenie oświadczenia o kwalfikowalności podatku VAT Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

9 Obieg wniosku o uruchomienie środków w Urzędzie Marszałkowskim
Partner Projektu Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Inwestycji Departament Finansów Skarbnik wypłata środków Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

10 Po zakończeniu realizacji zadania do 15 grudnia 2011 r
Po zakończeniu realizacji zadania do 15 grudnia 2011 r. należy złożyć do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie końcowe. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 Umowy Partnerskiej zawartej 16 maja 2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 83 Partnerami Projektu. Wzór sprawozdania dostępny na stronie w zakładce: Kultura, projekty RPO. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

11 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność
Brak należytej staranności w opisie dokumentów księgowych – brak podpisów osób upoważnionych; Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem; Nieczytelne kserokopie załączonych dokumentów; Brak jakiegokolwiek z wymaganych załączników – m. in. wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, protokołów odbioru, dokumentów dotyczących stosowania ustawy PZP; Błędne numer rachunków bankowych; Błędy rachunkowe na fakturach lub innych dokumentach księgowych. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

12 Monika Butowska tel. 056 646 20 22 wew. *2539
Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Monika Butowska tel wew. *2539 Magdalena Dzieżyc tel wew. *2549


Pobierz ppt "WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google