Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 10 października 2011 Toruń

2 2 Wzór wniosku o uruchomienie środków stanowi załącznik nr 3 Umowy Partnerskiej zawartej 16 maja 2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 83 Partnerami Projektu. Wzór formularza wniosku znajduje się na stronie www.kujawsko-pomorskie.plwww.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce: Kultura, projekty RPO. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

3 3 Wniosek o uruchomienie środków składany jest w jednym egzemplarzu: osobiście do Sekretariatu Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ul. Św. Jana 1/3, piętro II, pokój 55; drogą pocztową na adres Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

4 4 Rodzaje płatności: zaliczka - to suma pieniężna wypłacana na poczet przyszłych należności; refundacja środków – to zwrot poniesionych wydatków. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

5 5 Do płatności w formie zaliczki należy przygotować dokumenty tj: wniosek o uruchomienie środków; kopie faktur lub innych dokumentów księgowych oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; kopie dokumentów potwierdzających odbiór prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; kopie umów i aneksów do umów z wykonawcą prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszłałowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

6 Rozliczenie płatności w formie zaliczki W terminie 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zaliczki Partner dokona zapłaty faktury lub innego dokumentu księgowego, a następnie złoży do Lidera zapłaconą i opisaną fakturę lub inny dokument księgowy wraz z dokumentami tj: potwierdzenie dokonania przelewu bankowego za wykonanie zadania; dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury udzielenia zamówień publicznych (decyzja WKZ ze wskazaniem wykonawcy/3 oferty wraz z opisem udzielonego zamówienia). W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu Lider będzie miał prawo wezwać do złożenia stosownych wyjaśnień. 6 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

7 7 Do refundacji środków należy przygotować dokumenty tj: wniosek o uruchomienie środków; fakturę lub inny dokument księgowy opisany zgodnie z wytycznymi; kopie dokumentów potwierdzających odbiór prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; kopie umów i aneksów do umów z wykonawcą prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; potwierdzenie dokonania przelewu bankowego za wykonanie zadania; dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury udzielenia zamówień publicznych (decyzja WKZ ze wskazaniem wykonawcy/3 oferty wraz z opisem udzielonego zamówienia). t Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

8 Zobowiązania Partnerów Projektu: dokonywanie płatności za finansowane prace WYŁĄCZNIE przelewem bankowym. W tytule przelewu bankowego należy wskazać numer faktury lub innego dokumentu księgowego, który stanowi podstawę dokonania wydatku oraz datę wystawienia dokumentu; składanie kopii faktur lub innych dokumentów księgowych oraz kopii innych dokumentów dotyczących realizacji Projektu potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. W przypadku brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumenty nie będą rozpatrywane; prowadzenie odrębnego rachunku bankowego lub subkonta, obsługującego Projekt; wraz z pierwszym wnioskiem o uruchomienie środków należy złożyć oświadczenie o otwarciu odrębnego konta lub subkonta wraz z numerem tego konta; dostarczenie oświadczenia o kwalfikowalności podatku VAT 8 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

9 9 Obieg wniosku o uruchomienie środków w Urzędzie Marszałkowskim Partner Projektu Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Inwestycji Departament Finansów Skarbnik wypłata środków Partner Projektu Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

10 Po zakończeniu realizacji zadania do 15 grudnia 2011 r. należy złożyć do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie końcowe. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 Umowy Partnerskiej zawartej 16 maja 2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim a 83 Partnerami Projektu. Wzór sprawozdania dostępny na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce: Kultura, projekty RPO. www.kujawsko-pomorskie.pl 10 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

11 11 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność 1.Brak należytej staranności w opisie dokumentów księgowych – brak podpisów osób upoważnionych; 2.Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem; 3.Nieczytelne kserokopie załączonych dokumentów; 4.Brak jakiegokolwiek z wymaganych załączników – m. in. wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, protokołów odbioru, dokumentów dotyczących stosowania ustawy PZP; 5.Błędne numer rachunków bankowych; 6.Błędy rachunkowe na fakturach lub innych dokumentach księgowych. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

12 12 Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Monika Butowska tel. 056 646 20 22 wew. *2539 Magdalena Dzieżyc tel. 056 646 20 22 wew. *2549


Pobierz ppt "1 WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google