Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentne Specjalizacje Pomorza - zmiany w regulaminie Spotkanie dot. II etapu Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Gda ń sk, 17 październik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentne Specjalizacje Pomorza - zmiany w regulaminie Spotkanie dot. II etapu Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Gda ń sk, 17 październik."— Zapis prezentacji:

1 Inteligentne Specjalizacje Pomorza - zmiany w regulaminie Spotkanie dot. II etapu Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Gda ń sk, 17 październik 2014 r.

2 Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowa o współpracy w zakresie wsparcia procesu wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z września 2014 r. Zawarta pomiędzy Główne ustalenia: Potwierdzenie aktywnego udziału NCBR w procesie wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Weryfikacja fiszek projektów B+R przez minimum 2 ekspertów NCBR Opinia sformułowana przez ekspertów NCBR będzie stanowiła głos doradczy dla Komisji Konkursowej Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - Województwem Pomorskim

3 Zmiany w Regulaminie konkursu (1) Ocena projektów badawczo-rozwojowych przez ekspertów NCBR w § 2, Etap II pkt. c): „… W ramach oceny merytorycznej nastąpi weryfikacja przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej Centrum, trzech projektów badawczo- rozwojowych zgłoszonych przez poszczególne partnerstwa w zakresie spełniania, w szczególności, trzech kryteriów: unikalności i nowoczesności, wykonalności, oraz potencjału komercjalizacji (w mniejszym zakresie), w ramach której przygotowane zostaną opinie. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, realizowana jest w ramach zawartej z Centrum Umowy o współpracy w zakresie wsparcia procesu wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Opinie ekspertów Centrum będą stanowiły głos doradczy w ocenie przeprowadzanej przez członków Komisji Konkursowej, lecz nie będą stanowiły jej wyłącznej podstawy…”

4 Zmiany w Regulaminie konkursu (2) Ocena trzech projektów badawczo-rozwojowych w § 2, wprowadza się nowy ust. 7 w brzmieniu: „7. W przypadku zgłoszenia większej liczby projektów badawczo-rozwojowych niż jest wymagana, weryfikacji poddane zostaną pierwsze trzy zgłoszone projekty.” w § 3, ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Do aplikacji końcowej należy dołączyć następujące zaktualizowane dokumenty: list intencyjny, fiszki trzech projektów B+R oraz fiszki projektowe dla projektów horyzontalnych (Załącznik nr 2 do aplikacji), zobowiązanie do udostępniania danych i informacji na potrzeby monitoringu realizacji procesu inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim.

5 Aplikacja końcowa w 2 egzemplarzach wersji papierowej 1 płyta CV/DVD w § 3, ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Aplikacje wraz z załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 8 i 9, powinny zostać złożone w formie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD). Wszystkie złożone dokumenty (w wersji elektronicznej oraz papierowej) muszą być ze sobą tożsame. Składane dokumenty winny być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące partnerstwo”. Uszczegółowienie listu intencyjnego w § 3, ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. List intencyjny podmiotów w związku z przystąpieniem do konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza powinien zawierać następujące elementy: –deklarację woli uczestnictwa podmiotów w konkursie na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza, –wskazanie podmiotu, który będzie reprezentował partnerstwo w konkursie na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza, wraz z osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania partnerstwa, –w przypadku aplikacji końcowej - cele specjalizacji, główne kierunki działań, lista kluczowych przedsięwzięć horyzontalnych oraz lista zgłaszanych projektów badawczo-rozwojowych strategii.” Zmiany w Regulaminie konkursu (3)

6 Przedłużenie czasu na ocenę merytoryczną w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Aplikacje wstępne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostaną niezwłocznie przekazane pocztą elektroniczną członkom Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana w terminie do 50 dni roboczych.” w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Aplikacje końcowe, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostaną niezwłocznie przekazane pocztą elektroniczną członkom Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana w terminie do 50 dni roboczych. Dodatkowo projekty badawczo-rozwojowe zostaną przekazane do Centrum w celu dokonania weryfikacji, o której mowa w § 2 ust. 6 Etap II litera c.“ Załącznik nr I – Aplikacja wstępna / końcowa Zmiany w Regulaminie konkursu (4)

7 Harmonogram prac W najbliższym czasie … XII.2014 Opinia ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dot. zgłoszonych projektów badawczo-rozwojowych I-II.2015 Spotkania Partnerstw z Komisją Konkursową I kw. 2015 Ocena zgłoszonych propozycji inteligentnych specjalizacji Ogłoszenie wyników konkursu I kw. 2015 Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji oraz podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji

8 Dzi ę kuję za uwagę www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu Kontakt: IS@pomorskie.eu IS@pomorskie.eu


Pobierz ppt "Inteligentne Specjalizacje Pomorza - zmiany w regulaminie Spotkanie dot. II etapu Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Gda ń sk, 17 październik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google