Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi Najczęściej popełniane błędy we wniosku o przyznanie pomocy. 2

3 3 Błędy na etapie planowania operacji.

4 1. Etapowanie operacji w ramach kilku wniosków. ● Operacja musi stanowić zamkniętą całość, a nie być sztucznie wydzielonym elementem w celu uzyskania dodatkowej pomocy. ● Realizacja operacji musi się przyczynić do osiągnięcia przedstawionego celu operacji. 4

5 2. Łączenie zakresów operacji, które nie stanowią jednolitego przedsięwzięcia. ● Operacja musi stanowić jedną, spójną, logiczną, zamkniętą całość. (Nie kwalifikujemy kosztów działalności Wnioskodawcy) 5

6 3. Rozbieżność pomiędzy celami, zakresem i opisem operacji. Opis operacji = zakres operacji cele operacji 6

7 Wymagane pola we wniosku nie są wypełniane zgodnie z instrukcją 7

8 2. Załączniki ● Kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub przez pracownika urzędu marszałkowskiego lub pracownika LGD. 8

9 3. Wniosek ● DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY - Podane osoby nie są upoważnione do reprezentowania według KRS – organizacje pozarządowe, OSP. ● MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI – brak podania ulicy/oznaczenia działki oraz nr lokalu ● ZAKRES OPERACJI – podawany zakres operacji nie odpowiada opisowi operacji we wniosku oraz celowi operacji 9

10 3.1 Wniosek ● POMOC UZYSKANA/WNIOSKOWANA UPRZEDNIO W ZAKRESIE DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW – przy składaniu kolejnych wniosków w ramach jednego naboru należy wpisać tytuł wniosku oraz kwotę pomocy. 10

11 3.2 Wniosek ● V. OPIS OPERACJI - Należy opisać w sposób szczegółowy zadania planowane w ramach małego projektu. W przypadku, gdy planowana operacja dotyczy realizacji szkoleń / warsztatów / przedsięwzięć edukacyjnych/, imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych, sportowych w opisie operacji należy zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące planowanej organizacji i realizacji każdego przedsięwzięcia, m.in.: tytuł, nazwa, temat, termin, lokalizacja, czas trwania w podziale na liczbę dni i liczbę godzin, grupa docelowa odbiorców (potencjalni uczestnicy, liczba) oraz zasady uczestnictwa (ogólna dostępność, zasady rekrutacji, kryteria selekcji w przypadku ograniczonej dostępności, odpłatność za uczestnictwo, dochodowość). Należy również opisać wstępny program, zakres przedsięwzięcia oraz kryteria i sposób wyboru osób realizujących zadania np. wykładowców, prowadzących, koordynatorów, artystów. 11

12 3.3 Wniosek ● OPIS ZADAŃ - Opis zadań stanowi szczegółową charakterystykę zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo – finansowym. Wnioskodawcy zbyt ogólnie określają zadania planowane do realizacji. Uszczegółowienie powinno pozwolić na weryfikację cen rynkowych. ● VII Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji - w nagłówku każdej części, w wierszu A,B… należy umieścić nazwę zadania. Błędnie obliczany VAT - obliczany od kwoty brutto. 12

13 3.4 Wniosek ● Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – brak podania podstawy prawnej w przypadku, gdy nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT. [Nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać tego podatku, Art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)] Warszawa 31 marca 2010 13

14 Dziękuje za uwagę Warszawa 31 marca 2010 14


Pobierz ppt "1. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google