Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Funduszy Europejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Funduszy Europejskich"— Zapis prezentacji:

1 Założenia Funduszy Europejskich
dla przedsiębiorców na lata Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP) jest jednym z głównych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). Zakres tematyczny RPO WP mieści się w sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS): rozwój gospodarczy aktywność zawodowa i społeczna transport energetyka i środowisko aktywność kulturalna i turystyczna ochrona zdrowia … jednak zawartość ta musi mieścić się w ramach narzuconych przez akty prawne i inne dokumenty na poziomie UE oraz krajowym, regulujące programowanie oraz wdrażanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. 2

3 RPO WP będzie współfinansowane z dwóch funduszy:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS) są odmienne, mają inny sposób formułowania celów, innych odbiorców, inne zasady kwalifikowalności wydatków jednak w ramach RPO WP ich interwencja musi zadziałać harmonijnie.

4 Alokacja 1,863 mld EUR 1,343 mld EUR 520 mln EUR 72% EFRR EFS 28%
Rezerwa Wykonania 520 mln EUR 111,8 mln EUR 4

5 Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji
W ramach RPO WP stosowane będą tryby wyboru projektów: konkurencyjny – dla projektów wyłanianych w konkursie indywidualny – dla przedsięwzięć strategicznych zdefiniowanych w RPS negocjacyjny – dla przedsięwzięć uzgodnionych w ramach ZIT / ZPT inne - zidentyfikowane w toku realizacji Programu Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji oraz instrumentów zwrotnych i mieszanych.

6 Instrumenty finansowe
Osie Priorytetowe Wkład krajowy mln EUR Wkład UE (mln EUR) Alokacja Udział w alokacji ZIT Instrumenty finansowe 1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 28,4 161,2 8,6% 25,8 38,7 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 30,8 174,6 9,4% 7,9 34,9 3. Edukacja (EFS) 20,5 116,4 6,2% 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 11,9 67,2 3,6% 5. Zatrudnienie (EFS) 39,4 223,7 12,0% 16,3 6. Integracja (EFS) 20,1 114,3 6,1% 23,9 7. Zdrowie (EFRR) 19,0 107,5 5,8% 6,5 8. Konwersja (EFRR) 41,1 16,4 9. Mobilność (EFRR) 59,3 335,9 18,0% 40,3 10. Energia (EFRR) 37,9 214,9 11,6% 73,5 60,4 11. Środowisko (EFRR) 21,4 120,9 6,5% 12. Pomoc techniczna (EFS) 11,5 65,2 3,5% RAZEM 328,8 1 863,0 100,0% 235,2 150,5

7 Komercjalizacja wiedzy
Priorytet I Komercjalizacja wiedzy EFRR

8 Ukierunkowanie tematyczne
wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R, uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, tworzenie i rozwój zaplecza B+R, zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej, projekty badawczo-rozwojowe realizowane wspólnie przez B+R i przedsiębiorstwa, zaawansowane usługi badawcze, rozwój infrastruktury jednostek B+R, wparcie rozwoju kadry B+R. Co do zasady wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju/inteligentnych specjalizacji Preferencje Projekty: partnerskie/wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu/obejmujące cały proces projektowy/ z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii Ukierunkowanie przestrzenne Działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje / instrumenty zwrotne (w tym fundusze o charakterze zalążkowym typu seed, pre-seed) 8

9 Beneficjenci jednostki naukowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, izby gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, klastry, instytucje otoczenia biznesu, inne instytucje prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, instytucje finansowe, podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka, NGO, Inne instytucje prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe. Preferowane projekty partnerskie (współpraca przedsiębiorstw oraz jednostek sfery B+R i/lub w ramach inicjatyw klastrowych), obejmujące cały proces projektowy (od fazy badawczej, prototypowania do proof-of-concept), wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych regionu, z zakresu rozwiązań przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

10 Priorytet II Przedsiębiorstwa EFRR

11 Ukierunkowanie tematyczne
wsparcie inwestycji podstawowych w mikro i małych przedsiębiorstwach wsparcie inwestycji profilowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw promocja gospodarcza profesjonalizacja i poprawa dostępności usług na rzecz przedsiębiorstw działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym kompleksowa obsługa inwestorów+uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz tworzenie stref przemysłowych Preferencje Projekty: partnerskie/kompleksowe/ukierunkowane na realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu/ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków oraz wzrost aktywności eksportowej/związane z upowszechnianiem technologii i usług cyfrowych Ukierunkowanie przestrzenne Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej (mikro i małeprzedsiębiorstwa)/ OMT + gminy wzdłuż korytarzy transportowych (tereny inwestycyjne)/działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje / instrumenty zwrotne

12 Beneficjenci mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, przedsiębiorcy, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, klastry, NGO, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną Projekty preferowane ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju /inteligentnych specjalizacji regionu, partnerskie, kompleksowe, w tym realizowane w ramach inicjatyw klastrowych, przyczyniające się do wzrostu aktywności eksportowej lub ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, ukierunkowane na rozwój potencjału rynkowego, ukierunkowane na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia

13 Kontakt: IS@pomorskie.eu
Kontakt:

14 Zasada inteligentnej specjalizacji uwzględniona w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 jako kluczowa w budowie konkurencyjnego regionu Ukierunkowanie tematyczne i preferencje dla IS w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności” (w tym: przejęcie roli Regionalnej Strategii Innowacji) Przeniesienie preferencji dla IS do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Proces oddolny angażujący partnerów i interesariuszy regionalnych, z nastawieniem na potrzeby przedsiębiorców! (procedura konkursowa) Podpisanie Porozumień na rzecz IS Pomorza z partnerstwami reprezentującymi specjalizacje wybrane w konkursie (korzystanie z preferencji w RPO WP oraz wsparcie w konkursach krajowych)

15 Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu – analiza konwergencji technologicznej i funkcjonalnej (podsumowanie dot. badań i analiz) Zweryfikowanie pomorskiego potencjału B+R pod kątem jego wykorzystania na rzecz branż o największym potencjale rozwoju i IS Dotychczas wyłoniły się grupy inicjatywne skupione wokół tematyki: Technologie konstrukcji morskich i off-shore (m.in. technika morska i transport wodny/drony, technologie off-shore, konstrukcje morskie) Budownictwo plus energetyczne (m.in. obiekty rewitalizowane, utylizacja odpadów i ścieków, klimatyzacja-wentylacja) Choroby cywilizacyjne i okresu starzenia (technologie, terapie, jakość życia) Smart city (technologie i narzędzia ICT na rzecz rozwoju miast) Logistyka „Port City” OZE E-ZONE

16 Harmonogram konkursu na inteligentne specjalizacje Pomorza
Ogłoszenie konkursu 14 maja Zakończenie I etapu konkursu 31 lipca Ocena Komisji Konkursowej do k. sierpnia Spotkania Komisji Konkursowej z partnerstwami na rzecz IS oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji 1 poł. września Rozpoczęcie II etapu konkursu II poł. września Zakończenie II etapu konkursu k. listopada Ocena Komisji Konkursowej i przedstawienie rekomendacji odnośnie wyboru IS Pomorza dla Zarządu Województwa Pomorskiego do k. grudnia Wybór IS Pomorza przez ZWP oraz podjęcie negocjacji z wybranymi partnerstwami reprezentującymi specjalizacje I kw. 2015r. Podpisanie Partnerstw na rzecz IS Pomorza marzec 2015r. 16

17 Baza PROJEKTY 2020 Baza PROJEKTY 2020 ma na celu przygotowanie maksymalnej liczby jak najlepszych przedsięwzięć: gotowych do aplikowania w perspektywie finansowej zgodnych z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego realizujących założenia poszczególnych Regionalnych Programów Strategicznych wpisujących się w priorytety inwestycyjne z projektu Rozporządzenia ogólnego Rady WE. Obejmuje wszelkie przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach : infrastrukturalne, nieinfrastrukturalne (tzw. miękkie), na różnych etapach przygotowań (od fazy koncepcyjnej po pełną gotowość do realizacji).

18 Baza PROJEKTY 2020 Jak zgłosić przedsięwzięcie?
Pobrać elektroniczny Formularz przedsięwzięcia (plik Excel) ze strony: Wypełniony formularz przesłać na adres poczty elektronicznej: Dodatkowe informacje? Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie: Wszelkie pytania oraz uwagi techniczne należy kierować pod adres poczty elektronicznej lub do p. Marcina Erharda, tel. (058)

19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Budżet Programu: 4,4 mld EUR 19

20 2. Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna
Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 1. Rynek pracy 2. Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna 3. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników 4. System ochrony zdrowia 5. Dobre rządzenie 6. System edukacji 7. Szkolnictwo wyższe 8. Osoby młode 20 20

21 Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V
Osoby młode na rynku pracy Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Priorytet V Pomoc techniczna 21 21

22 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.9 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.9 będą: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Minister właściwy ds. gospodarki, Minister właściwy ds.. Pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Partnerzy społeczni i gospodarczy. Cel szczegółowy: Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw. Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze.

23 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Przykładowe typy projektów: 1. Realizacja działań budujących świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP na temat korzyści z zarządzania rozwojem (w tym zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi) oraz zachęcanie do podejmowania działań w powyższym zakresie. 2. Opracowanie, przetestowanie (pilotaże) i upowszechnienie efektywnych modeli rozwoju działalności gospodarczej (od jednoosobowej działalności gospodarczej do przedsiębiorcy-pracodawcy). 3. Wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MMŚP w rynku zamówień publicznych, w tym działania edukacyjne, badawcze i informacyjne.

24 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8 Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.8 będą: Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego; Bank Gospodarstwa Krajowego; Podmioty ekonomii społecznej. Cel szczegółowy: Poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.

25 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Przykładowe typy projektów: Tworzenie, rozwijanie i wdrażanie mechanizmów zapewniania spójności i koordynacji działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej. Zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej i włączenie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie i realizację polityk publicznych. Wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków jakości, certyfikacji usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne.

26 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3 Potencjalnymi beneficjentami w PI 11.3 będą: Minister właściwy ds. administracji publicznej, Minister właściwy ds. sprawiedliwości, Minister właściwy ds. gospodarki, Minister właściwy ds. budżetu, Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Urząd Zamówień Publicznych. Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 11.3 będą: pracownicy administracji publicznej, w szczególności korpus służby cywilnej i pracownicy samorządowi, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni.

27 Cel szczegółowy: 1. Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw. Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem.

28 Przykładowe typy projektów:
1. Uproszczenie obowiązującego prawa w celu ułatwienia warunków rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej. Działania zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury sądownictwa oraz jednostek organizacyjnych prokuratury oraz racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich. Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia jakości świadczonych usług. Wprowadzenie do urzędów administracji publicznej systemów zarządzania satysfakcją klienta. Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek administracji publicznej w zakresie orzecznictwa (procedura administracyjna i prawo materialne). Rozwijanie i wdrażanie systemów/narzędzi monitorowania i zarządzania politykami publicznymi na wszystkich szczeblach zarządzania państwem.

29 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Budżet Programu: 27,5 mld EUR 29

30 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacje do zmian klimatu Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Priorytet IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej 30

31 Priorytet V Priorytet VII Priorytet VIII
Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego Priorytet VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Priorytet VII Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Priorytet VIII Pomoc techniczna 31

32 Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Typy projektów (przykładowe): budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (wiatr, woda, słońce, biomasa, biogaz, energia geotermalna), budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV, audyty energetyczne oraz wsparcie doradcze dla przedsiębiorców (efektywność energetyczna oraz OZE), Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wsparcie zastosowań energooszczędnych technologii produkcji i wprowadzanie systemów zarządzania energią, w tym termomodernizacja budynków, budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE, jak również zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, 32

33 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, budowa lub przebudowa inteligentnych sieci dystrybucyjnych i pomiarowych, budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, wymiana źródeł ciepła, budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (z OZE); Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacje pozarządowe, duzi przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami Forma wsparcia: dotacje i pożyczki

34 Ochrona środowiska, w tym adaptacje do zmian klimatu
Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacje do zmian klimatu Typy projektów (przykładowe): Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych lub planistycznych dot. zmian klimatu wymaganych prawem unijnym lub krajowy, projekty naturalnej i małej retencji, budowa lub modernizacja urządzeń wodnych (zabezpieczeń przeciwpowodziowych), zagospodarowanie wód opadowych, zabezpieczanie brzegów morskich, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat zmian klimatu, zabezpieczanie obszarów miejskich, wsparcie systemu ratownictwa wsparcie systemu wczesnego ostrzegania i monitorowania środowiska

35 infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w danym regionie (w tym selektywnego zbierania odpadów), instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii, absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji, racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, przez przedsiębiorców, wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach co najmniej RLM, racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych,

36 ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
utrzymanie lub zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwój zielonej infrastruktury, opracowywanie i wdrażanie dokumentów planistycznych ochrony różnorodności biologicznej, wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo, siedliskami i gatunkami, ograniczanie zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, rekultywacja obszarów zdegradowanych na cele środowiskowe, rozwój miejskich terenów zielonych. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe przedsiębiorców, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami Forma wsparcia: dotacje

37 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego
Priorytet V Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego Typy projektów: budowa i modernizacja inteligentnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego/energii elektrycznej, budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego, rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG, rozbudowa możliwości skraplania i regazyfikacji instalacji LNG przyłączonych do systemu dystrybucyjnego (innych niż Terminal LNG) Beneficjenci: przedsiębiorstwa energetyczne Formy wsparcia: dotacje

38 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Budżet Programu: 8,6 mld EUR 38

39 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna

40 Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Wsparcie dla przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od (1) fazy badań, poprzez etap (2) prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi powinien być (3) transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych), jednostki administracji publicznej (w tym ich jednostki organizacyjne lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym). Forma wsparcia: dotacja / instrumenty finansowe.

41 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Celem jest wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi PO IR: wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, kredyt na innowacje technologiczne, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa sektora MSP, fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, fundusz funduszy, koordynatorzy klastrów. Forma wsparcia: instrumenty finansowe, instrumenty mieszane (dotacyjno-zwrotne) oraz dotacje.

42 Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Przykładowe typy projektów: wsparcie rozwoju otwartych innowacji, wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje, rozwój i profesjonalizacja usług IOB, wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych, wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych, wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki, promocja turystyczna Polski. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty finansowe.

43 Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Wsparcie jest skoncentrowane na projektach badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe, z możliwym, promowanym udziałem przedsiębiorstw. Interwencja w ramach PO IR jest także prowadzona w celu zapewnienia najlepszych warunków infrastrukturalnych do prowadzenia prac B+R. W projektach w IV osi PO IR możliwe jest finansowanie części wydatków poniesionych na ochronę własności intelektualnej uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R oraz finansowanie wydatków dotyczących rozwoju kadr (szkolenia, staże, granty badawcze) uczestniczących w prowadzeniu prac B+R.

44 Przykładowe typy projektów:
finansowanie badań naukowych rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych rozwój kadr sektora B+R Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty zwrotne.

45 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Budżet Programu: 2,3 mld EUR 45

46 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet VI Pomoc Techniczna

47 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s oraz na wsparcie projektów z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy sieci szkieletowej i dystrybucji zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej W uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, możliwe będzie wsparcie projektów polegających na dostarczeniu usług o parametrach niższych niż 30 Mb/s. Zakłada się, że jednym z elementów interwencji będzie m.in. podłączenie do szybkiego internetu placówek edukacyjnych, w tym szczególnie szkół publicznych. Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

48 E- Administracja i otwarty rząd
Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. W ramach projektów realizowane będą również szkolenia stanowiska podnoszące kompetencje urzędników obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną, z uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

49 Poprawa cyfrowej efektywności urzędów.
Wspierane będzie funkcjonowanie administracji rządowej poprzez upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak np. polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego, przetwarzanie danych osobowych, upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej, w tym urzędy wojewódzkie oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.

50 Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.
Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego - wspierana będzie realizacja projektów digitalizacyjnych. Szczególna pomoc będzie ukierunkowana na obszary z zakresu dostępu danych publicznych, zasobów kultury i nauki. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki naukowe, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi. 2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego – wsparcie mające na celu dostarczenie podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych. Beneficjenci: jednostki naukowe, NGO, przedsiębiorcy.

51 Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa E – integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększania aktywności oraz jakości korzystania z internetu. 1) Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji – wsparcie kierowane w zakresie cyfrowego zintegrowania i aktywizowania lokalnych społeczności, czemu służyć będą lokalne centra aktywności, oferujące dostęp do szybkiego internetu, odpowiedni sprzęt oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Oferta będzie skoncentrowana na grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym – osobach starszych (50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa. 2) Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji – celem działania jest wsparcie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych, skierowanych do różnych grup społecznych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, konsorcja powyższych z jst, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.

52 3) Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych, mające na celu eliminowanie barier mentalnych przez podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych. Beneficjenci: beneficjent pozakonkursowy. Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji. Celem działania jest wykorzystywanie potencjału uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK do rozwiązywania istotnych problemów społecznych i gospodarczych. Wdrażane rozwiązania mają również na celu podniesienie świadomości społecznej, że zaawansowane kompetencje cyfrowe mogą służyć do rozwiązywania ww. podmiotów oraz podnosić konkurencyjność przedsiębiorstw. Beneficjenci: beneficjent systemowy.

53 jego budżet to blisko 79 mld EUR.
HORYZONT 2020 unijny program badawczy z nowej perspektywy finansowej, który jest największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w UE – jego budżet to blisko 79 mld EUR. Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. 53

54 Program składa się z trzech filarów
Program składa się z trzech filarów. Firmy - od mikro po te największe - mogą startować z projektami w filarze drugim i trzecim. 1. Pierwszy - "doskonałość w nauce" - jest przeznaczony dla najlepszych naukowców i ich zespołów. Będzie można starać się finansowanie międzynarodowych badań, które doskonalą istniejące technologie lub prowadzą do powstania nowych firm. Również będzie można otrzymać dofinansowanie do infrastruktury badawczej. 2. Drugi - "wiodąca rola w przemyśle" - ma budżet 17 mld euro na projekty z zakresu ważnego dla gospodarki m.in. technologie informacyjno-komunikacyjne, IT, biotechnologii, nanotechnik, technologii materiałowych, czy nawet technologii kosmicznych. 3. Trzeci - "wyzwania społeczne" - to 29,7 mld euro na projekty związane m.in. ze zdrowiem, zmianami demograficznymi, bezpieczeństwem żywności, ekologicznym transportem czy ochroną klimatu. Hasłem przewodnim jest „Europa w zmieniającym się świecie” – innowacyjne, otwarte społeczeństwo. 54

55 Za pomoc w ubieganiu się o granty z "Horyzontu" odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Badań:
Politechnika Gdańska Dział Projektów Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE pokój 401 Gmach B (za Gmachem Głównym PG) ul. Narutowicza 11/ GDAŃSK 55

56 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , , 56


Pobierz ppt "Założenia Funduszy Europejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google