Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYTERIA I SPOSÓB PODZIAŁU NA ODDZIAŁY W GIMNAZJUM JEST ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej EWALUACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYTERIA I SPOSÓB PODZIAŁU NA ODDZIAŁY W GIMNAZJUM JEST ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej EWALUACJA."— Zapis prezentacji:

1 KRYTERIA I SPOSÓB PODZIAŁU NA ODDZIAŁY W GIMNAZJUM JEST ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej EWALUACJA WEWNĘTRZNA

2 WPROWADZENIE Uczniowie klas pierwszych gimnazjum są dzieleni na dwa oddziały tak, aby: Poziom edukacyjny w obydwu klasach był wyrównany (analiza wyników Sprawdzianu i średniej ze świadectwa ukończenia kl.6) Klasy były mniej więcej równoliczne (ilość ogólnie, chłopaki – dziewczyny, uczniowie dołączający z Woli Jasienickiej) Stworzyć równy stopień zaawansowania w odniesieniu do podziału grup językowych Rozdzielić uczniów sprawiających trudności wychowawcze Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej

3 W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia badawcze które obejmowały ankiety skierowane do rodziców, nauczycieli i uczniów oraz kwestionariusz wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem szkoły. W trakcie badań przeprowadzono: ankietowanie rodziców uczniów klas I gimnazjum badaniem objęto 30 rodziców, stanowi to 88% wszystkich rodziców, ankietowanie uczniów klas I gimnazjum; badaniem objęto 32 uczniów, stanowi to 94% wszystkich uczniów ankietowanie nauczycieli uczących w klasach I gimnazjum; ankietę wypełniło 8 nauczycieli uczących w klasach I bez podziału na grupy, wywiad z dyrektorem szkoły Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej

4 PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiot ewaluacji – Ocena trafności sposobu przyporządkowania uczniów do poszczególnych klas w klasie I gimnazjum. Cele: kryteria podziału uczniów na oddziały są akceptowane przez rodziców, uczniów i nauczycieli oraz sprzyjają pracy dydaktyczno-wychowawczej. Kryteria ewaluacji : Uczniowie i rodzice są zadowoleni z przyporządkowania ucznia do oddziału. Uczniowie i rodzice nie podejmują prób przeniesienia dziecka do innego oddziału. Uczniowie czują się dobrze w swoim zespole klasowym. Nauczyciele, rozpoznając możliwości każdego ucznia, starają się tak ukształtować skład zespołów, by dla wszystkich uczniów były stworzone porównywalne warunki pracy. Przemyślany dobór uczniów do oddziałów skutkuje utworzeniem klas o porównywalnych możliwościach edukacyjnych. Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej

5 Pytania kluczowe : Czy dotychczas stosowane kryteria podziału uczniów na oddziały są satysfakcjonujące dla rodziców i uczniów? Jakimi ewentualnie kryteriami winna kierować się szkoła w dokonaniu podziału uczniów na oddziały? Metody i techniki: Ankieta; Wywiad; Źródła danych : Kwestionariusz ankiety: rodzice; uczniowie; nauczyciele; Kwestionariusz wywiadu : dyrektor szkoły,

6 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej OPRACOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW

7 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 1. Wśród rówieśników klasy Pani/Pana dziecko czuje się dobrzetak sobieźlenie wiem IA10300 IB16100 RAZEM26400

8 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 2. Czy Pani/Pana zdaniem, uczeń jest zadowolony z przyporządkowania do danego oddziału? taknienie wiem IA1120 IB1700 RAZEM2820

9 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 3. Czy gdyby była taka możliwość, przenieśli byście Państwo swoje dziecko do drugiego oddziału? taknienie wiem IA184 IB1160 RAZEM2244

10 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 4. Czy wychowawca według Pani/Pana „robi wszystko” by Państwa dziecko czuło się dobrze w tym oddziale? taknienie wiem IA931 IB1601 RAZEM2532

11 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 5. Czy według Pani/Pana opinii, taki podział jest właściwy i należy go stosować w przyszłości? taknie IA103 IB170 RAZEM273

12 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej OPRACOWANIE ANKIETY DLA UCZNIÓW

13 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 1. Wśród rówieśników swojej klasy czujesz się dobrzetak sobieźlenie wiem IA10410 IB17000 RAZEM27410

14 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 2. Czy po kilku miesiącach nauki jesteś zadowolony z przyporządkowania do danego oddziału? taknienie wiem IA915 IB1601 RAZEM2516

15 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 3. Czy gdyby była taka możliwość, chciałbyś przenieść się do drugiego oddziału? taknienie wiem IA375 IB0170 RAZEM3245

16 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 4. Czy wychowawca według ciebie „robi wszystko” byś czuł się dobrze w tym oddziale? taknienie wiem IA1113 IB1700 RAZEM2813

17 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 5. Czy według ciebie, taki podział jest właściwy i należy go stosować w przyszłości? taknie IA132 IB170 RAZEM302

18 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej OPRACOWANIE ANKIETY DLA NAUCZYCIELI

19 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 1. Czy według Ciebie, uczniowie w oddziałach klas I czują się dobrzetak sobieźlenie wiem 7001

20 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 2. Czy po kilku miesiącach nauki jesteś zadowolony z pracy w danym oddziale? taknienie wiem 341

21 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 3. Czy zachodzi potrzeba przeniesienia ucznia/uczennicy do drugiego oddziału? taknienie wiem 044

22 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 4. Czy wychowawca według Ciebie „robi wszystko” by uczniowie czuli się dobrze w swych oddziałach? taknienie wiem 503

23 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej 5. Czy według ciebie, taki podział jest właściwy i należy go stosować w przyszłości? taknie 80

24 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE 1. Czy dotychczas stosowane kryteria podziału uczniów na oddziały są satysfakcjonujące dla rodziców i uczniów? Ok. 87% rodziców twierdzi, że wśród rówieśników jego dziecko czuje się dobrze, są zadowoleni z przyporządkowania ucznia do danego oddziału (83%) nie chcą przenosić dziecka do równoległej klasy (80%). 83% rodziców uważa, że wychowawca „robi wszystko” by uczeń w danym oddziale czuł się dobrze. Opinia rodziców o sposobie podziału jest również pozytywna. Jedna osoba stwierdziła, że „podział jest do przyjęcia, ale nie idzie za tym zaangażowanie grona pedagogicznego. Nie robi się nic a wręcz utrudnia dzieciom wejście w nowe środowisko.” Ankietowani uczniowie odpowiadali na pytania podobnie jak rodzice: 84% uczniów czuje się dobrze w swojej klasie, 78% jest zadowolonych, że należy do tego oddziału, 75% nie chce przenosić się do równoległej klasy (Ib – 100%). 93% uważa, że wychowawca pracuje nad integracją klasy i tyle samo procent wyraża się pozytywnie o kryteriach podziału uczniów na oddziały.

25 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE Wśród nauczycieli wzięto pod uwagę ankiety tych osób, którzy uczą poszczególne klasy w całości, bo ten problem miała badać ankieta. 88% uważa, że uczniowie w swoich oddziałach czują się dobrze, reszta twierdzi, że nie wie. Z pracy w danym oddziale zadowolonych jest tylko 37,5% natomiast 50% jest z tego faktu niezadowolonych ale jednocześnie 50% nauczycieli w odpowiedzi na kolejne pytanie twierdzi, że nie zachodzi potrzeba przenoszenia uczniów z klasy do klasy a pozostali nauczyciele zaznaczyli odpowiedź „nie wiem”. Z kolei Pani Dyrektor zwraca uwagę, że oczekiwania jakimi się kierowano dokonując podziału klas niekoniecznie są spełnione zarówno pod względem wychowawczym jak i intelektualnym. Średnia ocen I a – 3,25 natomiast w I b 3,58. Bardzo dużo ocen niedostatecznych: I a – 22, I b – 5. Czterech uczniów w I a ma zachowanie nieodpowiednie i naganne a w I b tylko jeden uczeń otrzymał nieodpowiednie.

26 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE 2. Jakimi ewentualnie kryteriami winna kierować się szkoła w dokonaniu podziału uczniów na oddziały. Wszystkie trzy grupy ankietowanych (z wyjątkiem jednej osoby wśród rodziców) zgodnie orzekli, że przyjęte kryteria podziału są właściwe i należy je stosować w przyszłości: rodzice - 90%, nauczyciele – 100%, uczniowie - 93%. Nikt z ankietowanych nauczycieli nie podał innego sposobu podziału klas. Jeden z rodziców twierdzi, że taki podział nie jest poprawny i podaje swój: „nie rozdzielać Woli Jasienickiej i Jasienicy Rosielnej. Jedną grupę dać do „a” drugą do „b” a w przypadku nierówności (…) dodać kilka osób z tej drugiej grupy. Z kolei według Pani Dyrektor uczniowie „wymieszani” próbują zaistnieć na forum klasy popisując się niekoniecznie wiedzą. Można spróbować utrzymać ten sam skład uczniów z Jasienicy (jeżeli uczą się w 2 oddziałach) a do nich dołączyć uczniów z Woli Jasienickiej. Może zniechęciłoby to do popisywania się na forum klasy, ale jednocześnie jest to wyzwanie dla wychowawców i pedagoga szkolnego, by pomóc im znaleźć miejsce i przyjaciół w nowym zespole klasowym.

27 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej PODSUMOWANIE  Uczniowie i rodzice są zadowoleni z przyporządkowania poszczególnych uczniów do oddziału, uczniowie w większości czują się dobrze i chcą pozostać w swoim zespole klasowym, nawet Ci, którzy wyrażali chęć zmiany oddziału we wrześniu.  Nauczyciele uważają, że kryteria podziału są poprawne i nie podają propozycji zmian tych kryteriów, ale jednocześnie wskazują, że praca w tych oddziałach jest trudna. Bez względu na sposób podziału uczniów, praca z nimi nadal byłaby trudna ze względu na charaktery uczniów nie ułatwiające współpracy z prowadzącym.  Poziom możliwości edukacyjnych klasy I a jest wysoki, bo chociaż otrzymali dużą liczbę ocen niedostatecznych, to średnie klas I a (3,25) i I b (3,58) są porównywalne.

28 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:  Można stosować w dalszym ciągu wypracowany sposób podziału uczniów na oddziały lub rozważyć podział zaproponowany przez Panią Dyrektor.  Starać się integrować pierwszoklasistów by dobrze czuli się w swoich oddziałach.  Należy uświadamiać uczniom prawa i obowiązki, dyscyplinować ich podczas zajęć by pamiętali, że prowadzącym jest nauczyciel.

29 Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej Zesp ó ł ewaluacyjny: H. Walczak, J. Kielar


Pobierz ppt "KRYTERIA I SPOSÓB PODZIAŁU NA ODDZIAŁY W GIMNAZJUM JEST ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej EWALUACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google