Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY EKONOMII Model IS-LM. 2 Równowaga jest tylko wtedy, gdy równocześnie spełnione są dwa warunki: 1. I = S 2. L = M.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY EKONOMII Model IS-LM. 2 Równowaga jest tylko wtedy, gdy równocześnie spełnione są dwa warunki: 1. I = S 2. L = M."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY EKONOMII Model IS-LM

2 2 Równowaga jest tylko wtedy, gdy równocześnie spełnione są dwa warunki: 1. I = S 2. L = M

3 Model IS-LM – główne założenia 3  Główne założenia:  Stałość cen  Brak wpływu rządu na krańcową skłonność do konsumpcji (zakłada się, że jest ona niezmienna, a rząd może wpływać na wartość mnożnika poprzez stopę opodatkowania dochodów gospodarstw domowych)  I = S  L = M  Realna podaż pieniądza jest stała

4 Wyznaczanie krzywej IS Krzywa IS pokazuje zależność między równowagą na rynku dóbr a poziomem stóp procentowych. Wraz ze zmianą stopy procentowej przesunięciu ulega krzywa zagregowanego popytu (w wyniku wpływu poziomu stóp procentowych na inwestycje oraz konsumpcję). Widoczna jest zależność, że wraz ze wzrostem stopy procentowej dochód w równowadze staje się coraz mniejszy. Odwrotna zależność występuje natomiast przy spadku stóp procentowych. Na podstawie D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch (2003) Makroekonomia, PWE, Warszawa, s.165 AD 0 45° AD 1 E0E0 Y0Y0 Y1Y1 Y E0E0 Y0Y0 Y1Y1 Y IS AD r r0r0 r1r1 E1E1 E1E1

5 Nachylenie krzywej IS (1) 5 Wzdłuż krzywej IS poruszamy się wtedy gdy zmiany dochodu w równowadze wynikają jedynie ze zmiany stóp procentowych. Nachylenie krzywej IS zależy od:  Wrażliwości zagregowanego popytu (inwestycji) na zmiany stopy procentowej:  Duże zmiany zagregowanego popytu względem zmian stóp procentowych będą w przypadku mniejszego kąta nachylenia krzywej IS  Jeśli popyt nie będzie się znacząco zmieniał pod wpływem zmian stóp procentowych wtedy krzywa IS będzie bardziej stroma.  Wartości mnożnika (wyższa wartość – bardziej płaska IS):  zależy de facto od stopy podatkowej  c zakładamy, że jest stała c = const. m = 1 1 – c(1 – t)

6 Nachylenie krzywej IS (2) 6 Wnioski: 1. Chcąc pobudzić popyt globalny w przypadku stromej krzywej IS potrzebna będzie większa zmiana stóp procentowych aniżeli w przypadku płaskiej krzywej IS 2. Wzrost stopy podatkowej sprawi, że krzywa IS stanie się bardziej stroma, czyli popyt będzie mniej wrażliwy na zmiany stóp procentowych Y IS IS’ r IS’’  t > 0  t <0

7 Przesunięcia krzywej IS 7 Krzywa IS zmienia swoje położenie (przesunięcia równoległe) w wyniku zmian autonomicznych składników popytu:  Konsumpcji autonomicznej  Inwestycji przedsiębiorstw  Wydatków rządowych  Eksportu E0E0 Y0Y0 Y1Y1 Y IS r0r0 r1r1 E1E1 Zmiany ww. czynników prowadzące do wzrostu dochodu w równowadze będą przesuwały krzywą IS w górę co będzie oznaczało wyższe stopy procentowe przy danym poziomie dochodu (względem poprzedniego położenia krzywej IS) IS’ r’ 0 r’ 1 E’ 0 E’ 1

8 Wyznaczanie krzywej LM 8 Krzywa LM pokazuje kombinację poziomu stóp procentowych i dochodu przy której rynek pieniądza znajduje się w równowadze. Realna podaż pieniądza: zakłada się, że jest stała, natomiast zmiana dochodu implikuje zmiany w popycie na pieniądz. Widoczna jest zależność, że wraz ze wzrostem dochodu w równowadze stopy procentowe rosną (na skutek przesunięcia w górę krzywej popytu na pieniądz). Odwrotna zależność występuje natomiast przy spadku dochodu. M r r0r0 M0M0 L0L0 E1E1 E0E0 L1L1 r1r1 Y r r0r0 E1E1 E0E0 LM r1r1 Y0Y0 Y1Y1

9 Nachylenie krzywej LM 9 Wzdłuż krzywej LM poruszamy się na skutek zmian stóp procentowych Krzywa LM jest bardziej stroma:  Im silniej przyrost dochodu wpływa na wzrost popytu na pieniądz, tym większa zmiana stóp procentowych dla zrównoważenia popytu na pieniądz (przy nie zmienionej podaży) Krzywa LM jest bardziej płaska:  Jeśli przyrost dochodu w mniejszym stopniu wpływa na popyt na pieniądz, lub  Słabsza jest reakcja popytu na pieniądz w odpowiedzi na zmiany stóp procentowych

10 Przesunięcia krzywej LM 10  Wzrost realnej podaży pieniądza przesuwa krzywą LM w prawo, ponieważ przy każdym poziomie dochodu stopy procentowe będą niższe  Spadek realnej podaży pieniądza będzie oznaczał przesunięcie krzywej LM w lewo, a więc dla każdego poziomu dochodu stopy procentowe będą teraz wyższe

11 Przypadek A – stopa procentowa r 2 :  Dochód jest zbyt niski aby osiągnąć równowagę na rynku pieniądza  Występuje nadwyżka podaży pieniądza  Aby osiągnąć stan równowagi musi dojść do obniżki stóp procentowych do poziomu r E kiedy wzrośnie dochód oraz popyt na pieniądz Równowaga na rynku dóbr i pieniądza 11 Przypadek B – stopa procentowa r 1 :  Dochód jest wyższy od tego, który gwarantuje równowagę na rynku pieniądza  Występuje nadwyżka popytu na pieniądz  Aby osiągnąć stan równowagi konieczne są podwyżki stóp procentowych do poziomu r E kiedy dochód spadnie a wraz z nim popyt na pieniądz r r1r1 Y E LM rErE IS Y1Y1 Y2Y2 YEYE A B r2r2

12 Przypadek 1 – wzrost G:  Wzrost wydatków rządowych finansowany jest emisją obligacji  Cel monetarny nie ulega zmianie (krzywa LM się nie przesuwa)  Wydatki na inwestycje i konsumpcję maleją, ale i tak dochód rośnie (efekt wypierania)  Przesunięcie IS do IS 1 wywołuje: wzrost dochodu i stopy procentowej w równowadze Polityka fiskalna 12 Przypadek 2 – Wzrost G i M:  Ponieważ wraz ze wzrostem dochodu wywołanym przez wzrost G (przesunięcie IS do IS 1 ) rośnie także realna podaż pieniądza przesuwa się także krzywa LM (z LM do LM 1 )  Stopa procentowa nie wzrasta nie występuje więc efekt wypierania  Skoro nie występuje efekt wypierania to dochód rośnie więcej aniżeli w przypadku 1 kiedy wzrosła stopa procentowa (nie wystąpił spadek konsumpcji oraz inwestycji)  Finansowanie wydatków drukiem pieniądza wywołuje większy efekt niż finansowanie emisją obligacji r r1r1 Y E LM rErE IS Y1Y1 Y2Y2 YEYE r2r2 IS 1 LM 1 E1E1 E2E2

13 Polityka fiskalna b.z. monetarna zwiększenie podaży pieniądza przy stałych cenach  Przesuwa się krzywa LM (z LM do LM 1 )  Spadek stóp procentowych  Niższa stopa procentowa wywołuje wzrost konsumpcji i inwestycji  Rośnie dochód w równowadze  Efekt: wzrost dochodu i niższe stopy procentowe Polityka monetarna 13 r r1r1 Y E LM rErE IS Y1Y1 YEYE LM 1 E1E1

14 Wnioski 14  Wysokie inwestycje sprzyjają wzrostowi powiększając zasób kapitału – skuteczniejsza w tym wymiarze jest kombinacja restrykcyjnej polityki fiskalnej i ekspansywnej monetarnej: Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują, a każecie im płacić podatki gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie Milton Friedman  Gospodarka potrzebuje jednak nie tylko inwestycji prywatnych ale także rządowych np. infrastruktura, nauka, które wspierają konkurencyjność międzynarodową kraju  Ryzyko ekspansywnej polityki monetarnej - inflacja  W okresie recesji ekspansywna polityka fiskalna i monetarna mogą sprzyjać stymulowaniu wzrostu (jeśli zadłużenie państwa i poziom cen pozwalają na tego typu politykę)

15 Krzywa popytu makroekonomicznego 15 Krzywa popytu makroekonomicznego (MDS – Macroeconomic Demand Schedule) pokazuje kombinację różnego rodzaju poziomu cen oraz dochodu realnego w gospodarce przy stanie równowagi na rynku dóbr i usług (planowane wydatki są równe produkcji) oraz na rynku pieniądza (popyt na pieniądz równy jest podaży pieniądza przy odpowiedniej stopie procentowej) Innymi słowy krzywa MDS pokazuje, w jaki sposób niższe ceny zwiększą popyt globalny poprzez wzrost realnej podaży pieniądza oraz obniżkę stopy procentowej równoważącej rynek pieniądza

16 Krzywa popytu makroekonomicznego 16  Spadek P powoduje zwiększenie realnej podaży pieniądza (LM 0  LM 1 )  Wzrost realnej podaży pieniądza powoduje obniżkę stopy procentowej oraz wzrost dochodu w równowadze  Nowy poziom równowagi E 1 jest osiągnięty przy poziomie cen P 1  Obniżka stóp procentowych powoduje wzrost wydatków na dobra i usługi więc krzywa IS 0 przesuwa się do IS 1 wyznaczając nowy punkt równowagi na rynku dóbr i usług oraz pieniądza przy danym poziomie cen P 1 r r1r1 Y r0r0 Y1Y1 Y2Y2 Y0Y0 IS 1 LM 1 E1E1 E2E2 P P1P1 Y MDS 0 Y1Y1 Y2Y2 Y0Y0 P0P0 LM 1 E1E1 E2E2 LM 0 MDS 1 IS 0 E0E0 E0E0

17 Skutki zmian popytu makroekonomicznego 17 W ujęciu klasycznym zmiany popytu makroekonomicznego nie wywołują zmian podaży, a zatem i produkcji potencjalnej lecz tylko zmiany poziomu cen P0P0 YPYP AS MDS 0 E0E0 Poziom cen Produkcja MDS 1 E1E1 P1P1

18 Czynniki powodujące zmiany produkcji potencjalnej 18  Zmiany podaży pracy(LF) – wzrost zasobu siły roboczej, chętnych do pracy zwiększa możliwości produkcyjne  Zmiany zasobów kapitału rzeczowego (wzrost zasobu kapitału rzeczowego powoduje wzrost wydajności pracy, produkcji potencjalnej i zatrudnienia) P YPYP AS MDS E Poziom cen Produkcja

19 Skutki wybranych policy mix mgr Tomasz Rosiak Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 19 Policy mixWpływ na PKBWpływ na st. %Skutki makroekonomiczne Ekspansywna pieniężna + Ekspansywna fiskalna ++++ -+-+ Wzrost PKB Stabilizacja st. % Presja inflacyjna, możliwość wzrostu długu publicznego Ekspansywna pieniężna + Restrykcyjna fiskalna +-+- ---- Spadek st. % Stabilizacja PKB z możliwością wzrostu Spadek długu publicznego Restrykcyjna pieniężna + Ekspansywna fiskalna -+-+ ++++ Wzrost st. % Stabilizacja PKB Efekt wypierania, wzrost długu publicznego Restrykcyjna pieniężna + Restrykcyjna fiskalna ---- +-+- Spadek PKB Stabilizacja st. % Hamowanie inflacji, spadek długu publicznego * Na podstawie: Górski M., Materiały do studiowania polityki pieniężnej, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2009


Pobierz ppt "PODSTAWY EKONOMII Model IS-LM. 2 Równowaga jest tylko wtedy, gdy równocześnie spełnione są dwa warunki: 1. I = S 2. L = M."

Podobne prezentacje


Reklamy Google