Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształt instrumentów strukturalnych po 2007r. Prezentacja: Aleksandra Malarz Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształt instrumentów strukturalnych po 2007r. Prezentacja: Aleksandra Malarz Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Kształt instrumentów strukturalnych po 2007r. Prezentacja: Aleksandra Malarz Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska

2 Główne cele reformy działań strukturalnych: Większe zorientowanie na założenia strategiczne Unii (konkurencyjna gospodarka oparta na wiedzy) Koncentracja na regionach najmniej rozwiniętych Decentralizacja, przejrzystość i uproszczenie działań strukturalnych

3 Ograniczenie liczby instrumentów strukturalnych po 2007r. Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Obecne instrumenty finansowe:

4 Nowe cele : Konwergencja Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach Europejska współpraca terytorialna Cel 1, Cel 2 i Cel 3 INTERREG URBAN EQUAL LEADER+ Rozwój wsi i restrukturyzacja rybołówstwa poza Celem 1 Dotychczasowe cele:

5 Cel: Konwergencja Założenia: Przyspieszenie konwergencji gospodarczej regionów gorzej............................. rozwiniętych Polepszenie warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Ochrona środowiska Dla kogo: Regiony o PKB/mieszkańca nie przekraczającym 75%......................... średniej rozszerzonej Unii w 3 latach poprzedzających........................... rozporządzenie Regiony powyżej „progu 75%” ale poniżej ustalonego............................. wskaźnika Państwa o DNB nie przekraczającym 90% średniej unijnej RUP - Regiony ultraperyferyjne Środki: 264 mld EUR (79% środków)

6 Cel: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach Założenia: Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów Wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i ochrony................................ środowiska Przeciwdziałanie powstawaniu dysproporcji społeczno-.......................... gospodarczych Dla kogo: Regiony nie objęte przez KONWERGENCJĘ Regiony aktualnego CELU 1, które nie będą się........................... kwalifikowały do KONWERGENCJI Środki: 57,9 mld EUR (17% środków)

7 Cel: Europejska współpraca terytorialna Założenia: Wzmocnienie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej............................... oraz rozwój sieci wymiany doświadczeń w całej Unii Harmonijny i trwały rozwój terytorium Unii Dla kogo: Regiony usytuowane wzdłuż wewnętrznych i.......................... niektórych zewnętrznych granic lądowych oraz.......................... niektóre regiony nadmorskie Środki: 13,2 mld EUR (4% środków)

8 Porównanie celów i instrumentów finansowych w latach 2000-2006 i 2007-2013. 2000-20062007-2013 CeleInstrumenty finansoweCeleInstrumenty finansowe Fundusz Spójności KONWERGENCJA Fundusz Spójności, EFRR, EFS Cel 1 EFRR, EFS, FIFG, EFGiOR – Sekcja Gwarancji i Orientacji Cel 2EFRR EFS KONKURENCYJNOŚĆ I ZATRUDNIENIE W REGIONACH EFRR - Poziom regionów Cel 3EFSEFS - Poziom krajowy InterregEFRR EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EFRR URBANEFRR EQUALEFS LEADER+ EFGiOR - Sekcja Orientacji Rozwój wsi i restrukturyzacja sektora rybołówstwa poza Celem 1 EFGiOR-Sekcja Gwarancji FIFG

9 (w tym Polska)

10 NPR to kompleksowy program modernizacji polskiej gospodarki i rozwoju społecznego. Projekt NPR (zatwierdzony 11.01.2005r. przez Radę Ministrów) zakłada stworzenie szeregu Programów Operacyjnych w ramach głównych kierunków rozwoju. Jeden z 6 Programów Horyzontalnych dotyczy Zasobów Naturalnych – Program Operacyjny Środowisko. Finansowanie NPR: Krajowe środki publiczne Krajowe środki prywatne Środki budżetowe Wspólnoty Europejskiej

11 Program Operacyjny ŚRODOWISKO na lata 2007 - 2013 CELE:  Rozbudowa i modernizacja projektów infrastruktury środowiskowej, przeciwpowodziowej i retencyjnej  Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej (sieć Natura 2000, system obszarów chronionych i rezerwaty)  Zrównoważone wykorzystywanie i gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami  Wdrażanie zintegrowanej polityki produktowej FINANSOWANIE: Krajowe środki publiczne 3 905mln Euro Krajowe środki prywatne 500mln Euro Fundusz Spójności 5337,8mln Euro Europejski Fundusz R ozwoju Regionalnego 377,2mln Euro

12 Kontakt Departament Integracji Europejskiej tel. (0-22) 579 25 73 fax. (0-22) 579 26 29 e-mail: info.fundusze@mos.gov.pl www.cios.gov.pl (Fundusze UE)


Pobierz ppt "Kształt instrumentów strukturalnych po 2007r. Prezentacja: Aleksandra Malarz Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google