Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓLNIE DLA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU realizacja unijnych projektów edukacyjnych Powiatu Lubańskiego we współpracy z Gminami powiatu w latach 2009-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓLNIE DLA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU realizacja unijnych projektów edukacyjnych Powiatu Lubańskiego we współpracy z Gminami powiatu w latach 2009-2011."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓLNIE DLA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU realizacja unijnych projektów edukacyjnych Powiatu Lubańskiego we współpracy z Gminami powiatu w latach 2009-2011 Konferencja dla przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów szkół Lubań, PCE, 08 września 2009 r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 1/ 3.4.3 „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu 2/ 9.1.2 „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”

3 3.4.3 „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu Cele projektu: zdiagnozowanie predyspozycji i zainteresować zawodowych 5.000 uczniów szkół w powiecie lubańskim Termin realizacji: 15 kwietnia 2009 – 15 lutego 2011 Budżet projektu: 746 821,38 zł. Beneficjenci: Uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie lubańskim – łącznie 5.000 osób Realizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

4 Harmonogram realizacji projektu: - 29.09.2009 godz. 11.00 - konferencja otwarcia - do 30.09. 2009 - przekazanie przez organy prowadzące wykazów ilościowych szkół/klas w roku 2009/2010, pod kątem przygotowań do pilotażu: -wykazu klas III i uczniów gimn. i ponadgimn. oraz klas VI szk. podst. - do 30.10.2009 r. oświadczenia rodziców – wyrażenie zgody na udział ucznia w projekcie - 11/12. 009 - badania pilotażowe w wybranych szkołach (po 150 ucz. x 3) - od 01.2010 r. badanie właściwe – wszyscy (oprócz badanych podczas pilotażu)

5 EINSTEIN KAŻDY MA W SOBIE UKRYTY POTENCJAŁ PROJEKT W RAMACH PROGRAM OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

6 LIDER PROJEKTU: POWIAT LUBAŃSKI PARTNERZY: 7 GMIN z obszaru powiatu lubańskiego: Gmina Leśna, Gmina Miejska Lubań, Gmina Wiejska Lubań, Gmina Olszyna, Gmina Platerówka, Gmina Siekierczyn, Gmina Świeradów Zdrój BENEFICJENCI: 1) 32 Szkoły kształcenia ogólnego (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2) 6.464 uczniów szkół w powiecie lubańskim REALIZATOR PROJEKTU: POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU

7 CELE projektu: Cel główny: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - dzieci i młodzieży powiatu l ubańskiego oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i p ozaszkolnych. Cele szczegółowe: 1.Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, ICT, nauk przyrodniczo- matematycznych 2.Organizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości 3.Organizacja doradztwa oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze szkół w powiecie lubańskim 4.Rozbudzanie zainteresowań historią regionu, z wykorzystaniem walorów przyrodniczych środowiska naturalnego.

8 TERMIN REALIZACJI: sierpień 2009 – lipiec 2011 Czas realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: 3 semestry BUDŻET PROJEKTU: 6.824.504,84 zł (bez konieczności wnoszenia wkładu własnego przez Partnerów)

9 Harmonogram realizacji projektu: ZA NAMI: 1/Przygotowanie projektu „Einstein…” oraz Wniosku o dofinansowanie 2/ Podpisanie Porozumień o współpracy partnerskiej z Gminami 3/ Obliczenie wysokości dotacji rozwojowej, o jaki może się starać Szkoła (średnio 500 lub 600 zł na ucznia – w zależności od liczby uczniów w Gminie) 4/ Opracowanie obowiązujących procedur, wytycznych, formularzy, porozumień finansowych pomiędzy Partnerami 5/ Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

10 PRZED NAMI: 1/ Podpisanie przez partnerów aneksów do Porozumień oraz umów finansowych 2/ Wyłonienie kadry do realizacji zadań w projekcie „Einstein…” 3/Przygotowanie szkolnych programów rozwojowych (SPR) przez Szkoły (wg wzoru, wraz z Uchwałami: Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców/Rad Szkół), złożenie ich jako załączników do Gminnych podprojektów 4/ Opracowanie i złożenie przez Gminy Gminnych Podprojektów - wniosków o dotację rozwojową do Lidera projektu – Powiatu Lubańskiego / PCE w Lubaniu 5/ Organizacja konferencji instruktażowo-szkoleniowych dla zespołów wdrażających projekty gminne 6/ Opracowanie programu promocji projektu, programu ewaluacji, monitoringu projektu. 7/ Realizacja projektu 8/ Osiągnięcie zakładanych celów 9/ Zakończenie i rozliczenie projektu.

11 Wydatkowanie środków finansowych z dotacji rozwojowej: Szkoła: 80% na wydatki związane z realizacją SPR (z tego: 90% koszty osobowe, 10% pozostałe) 10% na zakup pomocy dydaktycznych (do 3.500 zł netto/szt.) Gmina: 10% na zarządzanie gminnym podprojektem Wydatki w ramach projektu – wszystkie zgodnie z zasadą konkurencyjności i UZP oraz Wytycznymi w zakresie wydatkowania środków w ramach POKL (przetargi, konkursy, zapytania ofertowe – pełna dokumentacja na każdy wydatek), w tym: a/ zatrudnienie konsultantów gminnych, b/ zatrudnienie gminnych księgowych, c/ zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, d/ zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji SPR; - Wszystkie wydatki z jednego konta Gminy, wskazanego w załączniku do wniosku i umowie o dofinansowanie.

12 Terminy: a/ do 15 września - aktualizacja informacji przez Gminy nt. liczby uczniów/uczennic w szkołach kształcących ogólnie wskazanych do udziału w projekcie (do PCE); b/ do 15 września 2009 aktualizacja diagnozy potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów – przyszłych BO (do PCE) c/ 16 września 2009 spotkanie dla szkół – Omówienie zasad tworzenia SPR (zał. B) i programów zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – 2 osoby ze szkoły, g. 12.00 w PCE d/ 23 września 2009.00 spotkanie ze Skarbnikami i kierownikami oświaty w Gminach, g. 11.00 w PCE e/ do 25 września 2009 r. złożenie przez szkołę wniosku o sfinansowanie SPR do Gminy f/ do 30 września 2009 r. złożenie przez Gminę wniosku o dotację rozwojową -do PCE g/od 15 października 2010 – 31 maja 2011 r. czas realizacji GMINNYCH PODPROJEKTÓW, w tym także organizacja i rozliczenie dotacji rozwojowej. h/ 02 listopada 2009 – 30 kwietnia 2011 r. realizacja SPR - zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

13 Zapraszamy do wspólnej realizacji projektów dla młodych mieszkańców powiatu lubańskiego


Pobierz ppt "WSPÓLNIE DLA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU realizacja unijnych projektów edukacyjnych Powiatu Lubańskiego we współpracy z Gminami powiatu w latach 2009-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google