Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zadanie dla MOPR Aktywny Samorząd Realizowany ze środków PFRON.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zadanie dla MOPR Aktywny Samorząd Realizowany ze środków PFRON."— Zapis prezentacji:

1

2 Nowe zadanie dla MOPR Aktywny Samorząd Realizowany ze środków PFRON

3 Pilotażowy program Aktywny samorząd Uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. Ostatnia aktualizacja r. Poznań

4 w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2012 roku Uchwała nr 69/2012 Zarządu PFRON z dnia 17 maja 2012 r.

5 w sprawie realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd Uchwała nr 76/2012 Zarządu PFRON z dnia 17 maja 2012 r. wzór oświadczenia samorządu powiatowego w sprawie przystąpienia do realizacji programu wzór porozumienia zawieranego w celu skoordynowania działań w ramach programu wzór umowy w sprawie realizacji programu

6 OBSZARY WSPARCIA A oprzyrządowanie samochodu B1 specjalistyczny sprzęt komputerowy B2 urządzenie lektorskie B3 urządzenie brajlowskie B4 szkolenie komputerowe C wózek elektryczny D sprawność techniczna wózka elektrycznego E prawo jazdy B F opłata za żłobek lub przedszkole

7 CELE PROGRAMU Likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej A i E Przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego B1- B4 Likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się – umożliwienie uczestnictwa w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności C i D Umożliwianie pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie F CEL GŁÓWNY - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji CELE SZCZEGÓŁOWE :

8 Przyjmowanie oświadczeń Termin wskazany w Kierunkach maja 2012 Zawieranie porozumieńTermin wskazany w Kierunkach... 6 czerwca 2012 Przyjmowanie wystąpień w sprawie realizacji programu w danym roku Termin wskazany w Porozumieniu do 1 lutego (w 2012 – do 14 czerwca) TRYB POSTĘPOWANIA – TERMINY

9 Zawieranie i realizacja umów z realizatorami Niezwłocznie po decyzji w sprawie limitów Ustalanie wysokości docelowego zapotrzebowania Termin wskazany w programie po 30 września każdego roku Sprawozdawczość po 15 października po 15 stycznia TRYB POSTĘPOWANIA – TERMINY c.d.

10 Kierunki działań programu (...) ZAWIERAJĄ: ZAWSZE wskazanie obszarów programu, które będą realizowane w danym roku wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania wysokość minimalnego udziału własnego sposób zabezpieczenia udzielonego dofinansowania zakres pojęć dotyczących przedmiotu dofinansowania i kryteriów uczestnictwa ALTERNATYWNIE dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków preferencje przysługujące Wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków

11 KIERUNKI (...) 2012 – MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA A oprzyrządowanie samochodu zł B1 specjalistyczny sprzęt komputerowy zł B2 urządzenie lektorskie zł B3 urządzenie brajlowskie zł B4 szkolenie komputerowe osoby głuchoniewidome – zł pozostałe osoby – zł C wózek elektryczny zł opinia eksperta zł D sprawność techniczna wózka elektrycznego zł E prawo jazdy B kurs/egzaminy – zł pozostałe koszty – 600 zł F opłata za żłobek lub przedszkole 200 zł/miesiąc < zł/rok

12 KIERUNKI (...) UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ A 15% B1 10% B2 10% B3 5% B4 NIE WYMAGANY C 10% D NIE WYMAGANY E 25% F 15%

13 Zabezpieczenie umowy dofinansowania (powyżej zł w danym roku) weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz awalem współmałżonka (o ile dotyczy) Kontrola wykorzystywania przedmiotu dofinansowania Co najmniej 10% zawartych umów z każdego obszaru Preferencje PFRON Osoby studiujące i uczące się w szkole ponagimnazjalnej Osoby aktywne zawodowo Mieszkańcy obszarów wiejskich KIERUNKI (...) 2012 INNE POSTANOWIENIA

14 PLAN AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, EDUKACYJNEJ I/LUB SPOŁECZNEJ (realizacja planu jako element rozliczenia dofinansowania udzielonego osobie niepełnosprawnej) PUNKTOWY SYSTEM OCENY WNIOSKÓW Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach bieżącego naboru (Minimum punktów) kryteria wynikające z diagnoz REALIZATORA dotyczących mieszkańców powiatu, którzy są osobami niepełnosprawnymi w szczególności kryteria związane z lokalnym rynkiem pracy i edukacją WAGA I ZAKRES KRYTERIÓW – kompetencje Realizatora KIERUNKI (...) 2012 INNE POSTANOWIENIA c.d. Lokalne diagnozy - Lokalne potrzeby

15 KIERUNKI (...) 2012 WYKŁADNIA POJĘĆ, m.in.: Oprzyrządowanie samochodu Specjalistyczny sprzęt komputerowy Urządzenie lektorskie Urządzenie brajlowskie Aktywność zawodowa Dysfunkcja narządu ruchu i wzroku Gospodarstwo domowe Obszar wiejskiOsoba głuchoniewidoma Posiadacz samochodu ZatrudnienieOrzeczenie równoważne

16 TRYB POSTĘPOWANIA ścieżka: PFRON - REALIZATOR PFRON Zaproszenie do realizacji programu JST Oświadczenie o przystąpieniu do realizacji programu PFRON-JST Porozumienie JST Wystąpienie w sprawie przyznania środków PFRON-JST Umowa w sprawie realizacji programu PFRON Zaliczka na realizację programu (GUS) JST Zakończenie przyjmowania wniosków ( ) PFRON-JST Informacja dot. danych rzeczowych i finansowych – zapotrzebowanie PFRON II transza środków Wg stanu na (do 15.10) SPRAWOZDAWCZOŚĆ Wg stanu na (do 15.01)

17 Współpraca z PFRON wymiana doświadczeń


Pobierz ppt "Nowe zadanie dla MOPR Aktywny Samorząd Realizowany ze środków PFRON."

Podobne prezentacje


Reklamy Google