Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia Ćwiczenia nr 3: Wzrost gospodarczy 2015-04-01 Arkadiusz Sieroń 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia Ćwiczenia nr 3: Wzrost gospodarczy 2015-04-01 Arkadiusz Sieroń 1."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia Ćwiczenia nr 3: Wzrost gospodarczy 2015-04-01 Arkadiusz Sieroń 1

2 Plan ćwiczeń 1. Kartkówka 2. Wprowadzenie do wzrostu gospodarczego 3. Dwa modele wzrostu gospodarczego 4. Prawo Saya 5. Analiza długookresowa 6. Model Robinsona Crusoe 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 2

3 Great Divergence 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 3

4 Great Divergence 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 4

5 Podstawowe zagadnienia makroekonomii Cykliczność rozwoju gospodarki Zatrudnienie i bezrobocie Poziom cen i inflacja Bilans płatniczy i kurs walutowy Rola polityki gospodarczej Czynniki określające poziom i wzrost gospodarczy 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 5

6 Makroekonomia jako nauka o wzroście? Makroekonomia – jest gałęzią ekonomii próbującą wyjaśnić, jak i dlaczego z upływem czasu gospodarka rozwija się - podlega zmianom mniej lub bardziej regularnym. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 6

7 Wzrost gospodarczy z innego punktu widzenia  „Dlaczego wszystko stale musi osiągać wzrost?  „Rozwój” jako termin ekonomiczny.  Czy Złoty Wiek ludzkość ma już za sobą?  „W ostatnich trzech tysiącach lat żadna idea nie była dla cywilizacji Zachodu tak ważna jak koncepcja postępu”. (Robert Nisbet).  PKB USA jest obecnie 40 razy większe niż w 1790, ale czy ludzie są bardziej szczęśliwsi? 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 7

8 Jaka powinna być polityka pobudzania wzrostu?  1) Laisser-faire  2) Poprawianie „ułomności rynku”  3) Państwo odpowiada za wzrost  a) Stymulowanie wiedzy  b) Stymulowanie postępu  c) Stymulowanie inwestycji  d) Stymulowanie pracy 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 8

9 Skąd bierze się wzrost? 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 9

10 Jeszcze kilka uwag Trend a fluktuacje. Rodzaje wahań aktywności gospodarczej. Wzrost a rozwój gospodarczy. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 10

11 Trend a fluktuacje 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 11

12 Dwa modele wzrostu 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 12

13 Kilka definicji  Produkcja potencjalna – produkcja, którą można by wytworzyć w gospodarce, gdyby racjonalnie były wykorzystane wszystkie czynniki produkcji.  Produkcja faktyczna – produkcja rzeczywiście wytwarzana w gospodarce.  Agregatowy popyt – łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach i czasie.  Agregatowa podaż – łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się wytworzyć w danych warunkach i czasie oraz dostarczyć na rynek. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 13

14 Agregatowy popyt i podaż Agregatowy popyt zależy od 1) ogólnego poziomu cen oraz 2) wysokości dochodów ludności Agregatowa podaż zależy od 1) od zasobów czynników produkcji i efektywności ich wykorzystania, 2) od ogólnego poziomu cen oraz od 3) od kosztów produkcji. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 14

15 Krzywa AD  Krzywa AD (zagregowanego popytu) opisuje ujemną zależność pomiędzy wielkością produkcji a poziomem cen. Wzrost cen spowoduje spadek realnej podaży pieniądza, co prowadzi do wzrostu stóp procentowych, w wyniku czego maleje poziom inwestycji. W konsekwencji maleje zagregowany popyt i produkcja.  Każdy punkt na krzywej AD odpowiada równowadze na obu rynkach: pieniężnym oraz dóbr i usług, a zatem równowagę z modelu IS-LM. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 15

16 Krzywa AD 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 16

17 Krzywa AS Krzywa AS (zagregowanej podaży) opisuje zależność między ogólnym poziomem cen a ilością produktu, jaką przedsiębiorstwa chcą dostarczyć przy danym poziomie cen. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 17

18 Krzywa AS 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 18

19 Stanowisko neoklasyczne i keynesowskie Zgodnie ze stanowiskiem neoklasycznym, faktyczny dochód narodowy określony jest przez zasoby czynników produkcji i efektywność ich wykorzystania – podejście podażowe. Zgodnie ze stanowiskiem keynesowskim faktyczny dochód narodowy zdeterminowany jest przez wielkość agregatowego popytu na towary – podejście popytowe. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 19

20 Klasyczne wyjaśnienie wzrostu gospodarczego Zdolności produkcyjne w gospodarcze wykorzystane są w pełni. Panuje pełne zatrudnienie w gospodarce (gdyby było bezrobocie to zniknęłoby ono dzięki spadkowi płac – dążeniu do równowagi na rynku pracy). Ceny i płace szybko dostosowują się do zmian, przywracając równowagę pomiędzy popytem i podażą (ceny i płace są dostatecznie elastyczne – w istocie zakłada się doskonałą elastyczność). 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 20

21 Model klasyczny 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 21 poziom cen wyjściowy poziom cen niższy poziom cen niższy zagregowany popyt wielkość produkcji (PKB) potencjalny PKB Y*Y* wyjściowy zagregowany popyt

22 Keynesowskie wyjaśnienie wzrostu gospodarczego poziom produkcji może być mniejszy lub większy od potencjalnego (w krótkim lub średnim okresie). ceny i płace nie są elastyczne (sztywność cen i płac można przyjąć zarówno w krótkim okresie jak i w długim okresie – bo np. płace ustalane są poprzez układy zbiorowe ze związkami zawodowymi). dochodzenie do stanu równowagi dokonuje się poprzez zmiany ilościowe. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 22

23 Model keynesowski 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 23 poziom cen stała cena produkcja wyjściowa niższy zagregowany popyt (w czasie recesji wielkość produkcji (PKB) produkcja w czasie recesji wyjściowy zagregowany popyt

24 Prawdziwa jest gospodarka keynesowska czy klasyczna? 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 24 Poziom cen Zagregowana podaż (AS) Wyjściowy zagregowany popyt (AD) Cena w czasie recesji Cena wyjściowa Produkcja (PKB) Niższy zagregowany popyt (AD)

25 Przypadek keynesowski 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 25

26 Synteza neoklasyczna Zakłada się albo, że prawda leży gdzieś pośrodku, co ma symbolizować ukośna krzywa podaży (zmniejszenie zatem popytu spowoduje zarówno spadek cen, jak i produkcji – jednak mniej niż w modelu keynesowskim bądź klasycznym) Albo zakłada się, że model keynesowski obowiązuje w krótkim okresie, natomiast w długim okresie obowiązuje model klasyczny 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 26

27 Synteza neoklasyczna 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 27

28 Długi okres  W długim okresie ceny są doskonale elastyczne, istnieje pełne zatrudnienie.  Popyt wpływa tylko na poziom cen, a nie na poziom produkcji.  Ekspansywna polityka fiskalna i monetarna mogą jedynie zwiększyć inflację.  Niemożliwy jest ogólny kryzys: spadkowi produkcji jednego dobra musi towarzyszyć wzrost produkcji innego dobra.  Trend wzrostowy wynika z przyrostów czynników produkcji i postępu technicznego. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 28

29 Krótki okres W krótkim okresie zakłada się, że ceny są sztywne. Zatem spadek popytu powoduje spadek produkcji. Skąd wynika sztywność cen? Kiedy okres jest „krótki”? Skąd jednak wynika spadek popytu? 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 29

30 Analiza długookresowa  Analiza długookresowa zakłada, że zdolności wytwórcze mogą być powiększane.  Zdolności wytwórcze gospodarki i związana z nimi produkcja potencjalna zależą od dwóch czynników:  1) zasobu czynników produkcji;  2) efektywności ich wykorzystania. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 30

31 Analiza długookresowa 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 31

32 Prawo Saya Dwa wyjaśnienia niepowodzeń w biznesie: a) niedostatek pieniądza; b) ogólną nadprodukcję. Uznawanie prawa Saya probierzem ekonomisty. W barterze prawo jest oczywiste. Bezwględna vs. względna nadprodukcja 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 32

33 Co Say powiedział, a co Keynes obalił? Say: „To produkcja stwarza popyt na produkty (...). Sama okoliczność stworzenia produktu kreuje popyt na inne produkty.” Keynes „obalił”: „Podaż tworzy swój własny popyt”. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 33

34 Prawo Saya cd. Popyt efektywny jest zależny od podaży, czyli od wcześniejszej produkcji, jaką zaoferowaliśmy na rynku. Popyt piekarza na telewizor, zależy od tego, ile wyprodukował wcześniej chleba i ile udało mu się sprzedać. Towary – mówi Say – nie są ostatecznie opłacane przez pieniądz, ale przez inne towary. Przykład Afryki oraz Indii. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 34

35 Prawo Saya: implikacje polityczne  Produkcja stwarza konsumpcję.  Bogactwo bierze się z produkcji.  Niski popyt wynika z niskiej podaży.  Bezprodukcyjna siła nabywcza to tylko inflacja.  Celem rządu stymulowanie produkcji.  Bezprodukcyjna siła nabywcza to tylko inflacja.  Stymulowanie zagregowanego popytu nie ma sensu, gdyż niski popyt wynika z niskiej podaży! 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 35

36 Zasób czynników produkcji Ziemia: stała ilość, niewykorzystana ilość. Siła robocza: ludność w wieku produkcyjnym i wpółczynnik aktywności zawodowej, czyli (pracujący + bezrobotni)/ludność w wieku produkcyjnym, w PL 56% w EU 71%. Kapitał: inwestycje, odtworzenie, oszczędności. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 36

37 Zasoby siły roboczej 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 37

38 Efektywność Efektywność: ilość produktów, jaką można wytworzyć przy danych zasobach czynników produkcji. Wydajność pracy. Rola postępu technicznego oraz inwestycji, oszczędzania i kapitału. Modele egzogeniczne (Solowa) i endogeniczne. Hipoteza konwergencji. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 38

39 Wzrost stopy oszczędności w modelu Solowa 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 39

40 Konwergencja w UE 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 40

41 Wpływ postępu technicznego na funkcję produkcji 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 41

42 Kluczowa rola oszczędzania i akumulacji kapitału Oszczędzanie prowadzi do bardziej wydajnych metod produkcji. Okrężne metody produkcji => dobra kapitałowe. Podstawa każdej cywilizacji. To co wyróżnia bogate kraju od biednych to ilość zgromadzonego kapitału. Akumulacja kapitału zwiększa płace. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 42

43 Kluczowa rola akumulacji kapitału 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 43

44 Ilość i wydajność pracy 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 44

45 Wydajność pracy na roboczogodzinę 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 45

46 Oszczędzanie vs. tezauryzacja  Tezauryzacja obniża ceny.  Czy gotówka w portfelu jest jałowa?  Tezauryzacja może wynikać zarówno z mniejszej konsumpcji, jak i inwestycji. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 46

47 Przykład Robinsona Crusoe Ręczny zbiór owoców. Inwestycja w kij zwiększa produktywność, ale trwa 5 dni. Kluczowa rola oszczędności. O bogactwie decyduje stopa oszczędności oraz ilość dóbr kapitałowych. 2015-04-01Arkadiusz Sieroń 47

48 Dziękuję za uwagę! 2015-04-01 Arkadiusz Sieroń 48


Pobierz ppt "Makroekonomia Ćwiczenia nr 3: Wzrost gospodarczy 2015-04-01 Arkadiusz Sieroń 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google