Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pezentacja projektu i Partnerstwa na Rzecz Rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pezentacja projektu i Partnerstwa na Rzecz Rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 Pezentacja projektu i Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Analiza przypadku Definiowanie i planowanie projektów IW EQUAL zgodnie z metodologią PCM/LOGFRAME Warszawa kwietnia 2005 Warszawa

2 EUROSTER Partnerstwo na rzecz zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego
Temat F Wspieranie zdolności adaptacyjnej firm i pracowników do podjęcia strukturalnych zmian gospodarczych oraz wykorzystania informatyki, a także innych nowych technologii Warszawa

3 Partnerstwo na rzecz zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego
Warszawa

4 Agenda Prezentacja Partnerów Problemy przemysłu okrętowego
Drzewo problemów Cele Partnerstwa Drzewo celów Matryca logiczna Wykres Gantta Warszawa

5 Problemy przemysłu okrętowego
Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje Warszawa

6 Problemy przemysłu okrętowego
nierównomierne zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje w trakcie budowy statku Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego okresowe kumulacje popytu na pracę bądź brak zapotrzebowania na określony rodzaj prac Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm zmienność wzmacniana stanami koniunktury w branży Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje Warszawa

7 Problemy przemysłu okrętowego
Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego wysokie uzależnienie od zleceń stoczni brak elastyczności w działaniu i niski poziom przedsiębiorczości wysokie koszty pracy Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje Warszawa

8 Problemy przemysłu okrętowego
Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm konieczność zapewnienia ciągłej pracy, bez względu na przebieg procesu produkcyjnego i następowanie kolejnych faz wymagających specyficznych umiejętności Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje Warszawa

9 Problemy przemysłu okrętowego
Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm które pozwalałyby na sprawne posługiwanie się narzędziami teleinformatycznymi, niezbędnymi w procesie nowoczesnej edukacji dorosłych i sprawnego poruszania się na rynku pracy Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje Warszawa

10 Drzewo problemów Trudności z adaptacją pracowników i firm przemysłu okrętowego do zmienności gospodarki rynkowej Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje nierównomierne zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w trakcie budowy statku okresowe kumulacje popytu na pracę, bądź brak zapotrzebowania na określony rodzaj prac zmienność wzmacniana stanami koniunktury w branży wysokie uzależnienie od zleceń stoczni brak elastyczności w działaniu i niski poziom przedsiębiorczości wysokie koszty pracy konieczność zapewnienia ciągłej pracy brak sprawnego posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi, niezbędnymi w procesie nowoczesnej edukacji dorosłych brak sprawnego poruszania się na rynku pracy Warszawa

11 Drzewo problemów skutki przyczyny
Trudności z adaptacją pracowników i firm przemysłu okrętowego do zmienności gospodarki rynkowej Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje nierównomierne zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w trakcie budowy statku okresowe kumulacje popytu na pracę, bądź brak zapotrzebowania na określony rodzaj prac zmienność wzmacniana stanami koniunktury w branży wysokie uzależnienie od zleceń stoczni brak elastyczności w działaniu i niski poziom przedsiębiorczości wysokie koszty pracy przyczyny konieczność zapewnienia ciągłej pracy brak sprawnego posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi, niezbędnymi w procesie nowoczesnej edukacji dorosłych brak sprawnego poruszania się na rynku pracy Warszawa

12 Problemy Cel Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego wypracowanie
Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm wypracowanie mechanizmów i metod pozwalających na wzrost adaptacyjności na rynku pracy pracowników stoczni i firm MSP „okołostoczniowych” Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje Warszawa

13 Problemy Cele Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez
wykorzystanie IT Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego Niskie kwalifikacje Warszawa

14 Drzewo celów Rozwój zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez wykorzystanie IT Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą Dostosowanie elastycznych form zatrudnienia do procesów produkcyjnych Model systemu wynagradzania możliwy do adaptacji Zasady certyfikacji System organizacji szkolenia Wdrożenie modelu zarządzania procesami Zwiększenie wydajności i efektywności pracy Motywacyjne elementy uzupełniające system wynagradzania Wdrożenie zintegrowanego portalu branżowego Standardy edukacyjne Stworzenie systemu organizacji zatrudnienia Warszawa

15 Drzewo celów Rozwój zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez wykorzystanie IT Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą Dostosowanie elastycznych form zatrudnienia do procesów produkcyjnych Model systemu wynagradzania możliwy do adaptacji Zasady certyfikacji System organizacji szkolenia Wdrożenie modelu zarządzania procesami Zwiększenie wydajności i efektywności pracy Motywacyjne elementy uzupełniające system wynagradzania Wdrożenie zintegrowanego portalu branżowego Standardy edukacyjne Stworzenie systemu organizacji zatrudnienia Warszawa

16 PCM/LOGFRAME Warszawa

17 Matryca logiczna Obiektywnie Opis Źródła weryfikowane Założenia
projektu Obiektywnie weryfikowane wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia Cele nadrzędne projektu Rezultaty Działania Środki Koszt Czas Założenia wstępne Warszawa

18 Matryca logiczna Obiektywnie Opis Źródła weryfikowane Założenia
Cele nadrzędne projektu Rezultaty Działania Opis Obiektywnie weryfikowane wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia Środki Koszt Czas wstępne Warszawa

19 Matryca logiczna – logika interwencji
Cele nadrzędne projektu Rezultaty Działania Opis Środki Warszawa

20 Matryca logiczna – logika interwencji
Cele nadrzędne Rozwój zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego Cele projektu Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez wykorzystanie IT Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego Rezultaty Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą Dostosowanie elastycznych form zatrudnienia do procesów produkcyjnych Model systemu wynagradzania możliwy do adaptacji Zasady certyfikacji Wdrożenie modelu zarządzania procesami Zwiększenie wydajności i efektywności pracy Motywacyjne elementy uzupełniające system wynagradzania System organizacji szkolenia Wdrożenie zintegrowanego portalu branżowego Stworzenie systemu organizacji zatrudnienia Standardy edukacyjne Opr. modeli zarz. wiedzą i procesami Opr. architektury i założeń funkcjonalnych portalu Wybór i opr. narzędzi IT Impl. prototypu portalu Zaangażowanie Partnerów Test. rozw. prototypowych Wdrożenie modeli i portal Monitoring i ewaluacja Opr. nazewnictwa stanowisk pracy, Przepr. wartościowania stanowisk pracy, Opr. taryfikatorów stan., Opr. modelu siatki płac, Opr. s.ocen okresowych, Opr. regulaminów dot. zadaniowych form zatr. i wynagradzania. Kryterium doboru ucz. Rekrutacja Bilans kompetencji Opracowanie szkoleń Przepr. szkoleń Przepr. staży i praktyk Analiza efektów działań Ewaluacja Działania Analiza procesów prod. Wybór testowanego obszaru Analiza istn. zasobów ludzkich Ocena poziomu niezb. z. ludzkich Opr. kryteriów doboru zatr. Wybór elastycznych form zatr. Zbadanie satysfakcji osób pracujących w ramach elastycznych form zatr. Warszawa

21 Matryca logiczna – obiektywnie weryfikowane wskaźniki
Cele nadrzędne projektu Rezultaty Działania Obiektywnie weryfikowane wskaźniki Środki Warszawa

22 Matryca logiczna obiektywnie weryfikowane wskaźniki
? ? ? ? Cele nadrzędne ? ? Cele projektu liczba podmiotów stosujących wdrożone narzędzia procent podmiotów pozytywnie oceniających przydatność wdrożonych narzędzi ? Rezultaty liczba podmiotów stosujących modele liczba procesów liczba transakcji liczba dokumentów ilość danych ocena poziomu przydatności modeli i portalu ? ? ? Zasoby niezbędne do wdrożenia działań: Działania Badania, partnerzy, którzy mogą użyczyć drogiego oprogramowania i sprzętu. Badania, Partnerzy: agencje pracy tymczasowej, org. pracowników, związki zawodowe, samorządy terytorialne, posłowie Badania, Pozyskanie partnerów, w tym: partnerów zagr. - Zagr. instyt. szkoleniowe, Uniwersytet Jagielloński. ? Wskaźniki mierzące działania: Warszawa

23 Matryca logiczna obiektywnie weryfikowane wskaźniki
Zasoby niezbędne do wdrożenia działań: Działania Badania, partnerzy, którzy mogą użyczyć drogiego oprogramowania i sprzętu. Badania, Partnerzy: agencje pracy tymczasowej, org. pracowników, związki zawodowe, samorządy terytorialne, posłowie Badania, Pozyskanie partnerów, w tym: partnerów zagr. - Zagr. instyt. szkoleniowe, Uniwersytet Jagielloński. ? liczba opracowanych modeli zatwierdzony projekt lista zaakceptowanych narzędzi IT lista opracowanych narzędzi ocena zgodności prototypu z projektem liczba zaangażowanych osób Wskaźniki mierzące działania (1/4, 2/4, 3/4): redukcja liczebności stanowisk (o 10-15%) w stosunku do obecnie obowiązującego w Stoczni systemu wynagradzania, wyrażenie opinii i akceptacja przedstawicieli organizacji związkowych dla projektowanej wartości (porównawczej) poszczególnych stanowisk pracy, wyrażenie opinii przez przedstawicieli organizacji związkowych na temat merytorycznej treści arkuszy ocennych, będących zasadniczą częścią systemu ocen okresowych, opinia przedstawicieli związków zawodowych dla projektów regulaminów dot. zadaniowych form zatrudniania w obszarach możliwych do objęcia taką formą wynagradzania. ilość stanowisk/zawodów w których w Stoczni elastyczne formy zatrudnienia mogą mieć zastosowanie, wyznaczenie stanowisk, które wezmą udział w testowaniu na podstawie określenia potrzeb pracodawcy, opracowanie/przedstawienie planu naboru zasobów ludzkich w badanych obszarach w kontekście elastycznych form zatrudnienia, przeprowadzenie ankiety wśród osób pracujących w elastycznych formach zatrudnienia. Warszawa

24 Matryca logiczna obiektywnie weryfikowane wskaźniki
Zasoby niezbędne do wdrożenia działań: Działania Badania, partnerzy, którzy mogą użyczyć drogiego oprogramowania i sprzętu. Badania, Partnerzy: agencje pracy tymczasowej, org. pracowników, związki zawodowe, samorządy terytorialne, posłowie Badania, Pozyskanie partnerów, w tym: partnerów zagr. - Zagr. instyt. szkoleniowe, Uniwersytet Jagielloński. ? Wskaźniki mierzące działania (4/4): dobór 10 firm z sektora MSP dobór 100 beneficjentów (4 grupy: Stocznia:pracownicy:2x15, i średnia kadra zarządzająca i 2x20; MSP: pracownicy 15 i średnia kadra zarządzająca15) zbadanie poziomu motywacji do podjęcia działań rozwojowych (?) wypracowanie 4 modułów szkoleniowych adresowanych do poszczególnych szkoleń wybranie grupy (20?) osób na staże zagraniczne spośród grupy 100 przeszkolonych osób opracowanie zindywidualizowanych programów staży i praktyk opracowanie ankiet odnawiających szkolenia (trenerzy, osoby szkolone, pracodawcy) raporty sporządzone przez osoby wyjeżdżające na staże (x20) raport końcowy podsumowujący ankiety i raporty osób wracających ze staży Warszawa

25 Matryca logiczna – źródła weryfikacji
Cele nadrzędne projektu Rezultaty Działania Źródła weryfikacji Koszt Warszawa

26 Matryca logiczna - założenia
Cele nadrzędne projektu Rezultaty Działania Założenia Czas wstępne Warszawa

27 Matryca logiczna – logika interwencji
Cele nadrzędne projektu Rezultaty Działania Opis Środki Matryca logiczna – logika interwencji Cele nadrzędne Rozwój zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania Cele projektu Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez wykorzystanie IT Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego Rezultaty Działania Warszawa

28 grupy działań z sierpnia 2004
Wykres Gantta lp grupy działań z sierpnia 2004 badania opracowanie testowanie upowszechnianie 2005 2006 2007 2008 3 4 1 2 standardy doradztwa zawodowego systemy i programy szkoleń praktyki zawodowe motywacyjny system wynagradzania elastyczne formy zatrudniania wsparcie IT Warszawa

29 Komentarz – podręczniki i wsparcie
Podręcznik – Zarządzanie Cyklem Projektu, Komisja Europejska, Ministerstwo Gospodarki, maj Zarządzanie Cyklem Projektu. Przewodnik metodyczny dla Partnerstw na rzecz Rozwoju Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa Szkolenia – prezentacje SGH1 i SGH2 Warszawa


Pobierz ppt "Pezentacja projektu i Partnerstwa na Rzecz Rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google