Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Umowa Partnerstwa w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach

2 Projekt Umowy Partnerstwa (UP) (1/2)
Dokument określający planowane na lata kierunki interwencji trzech polityk UE w Polsce – Polityki Spójności (PS), II filara Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). W projekcie UP określono wzajemne relacje między wszystkimi funduszami oraz powiązania z unijnymi i krajowymi celami strategicznymi.

3 Projekt Umowy Partnerstwa (UP) (2/2)
Jako główne cele interwencji pięciu funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, EFRROW) w latach wskazano: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i gospodarczej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Planowana interwencja w ramach funduszy UE ma przyczyniać się do realizacji tzw. celów tematycznych, które są odniesieniem dla unijnych wyzwań rozwojowych, jakie mają być wspierane w okresie programowania

4 Cele tematyczne (CT) (1/2)
Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Cel tematyczny 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Cel tematyczny 3.Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Cel tematyczny 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Cel tematyczny 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

5 Cele tematyczne (CT) (2/2)
Cel tematyczny 6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Cel tematyczny 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników Cel tematyczny 9.Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Cel tematyczny 10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

6 Udział MRiRW w pracach nad programowaniem 2014-2020
MRiRW odpowiada za programowanie WPR i WPRyb, współpracuje z MRR w procesie wypracowywania wspólnych założeń programowych dla wszystkich funduszy WRS, dążąc do jak najpełniejszego ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem, rybactwem i obszarami wiejskimi we wszystkich 22 programach operacyjnych PS. MRiRW bierze udział w pracach grup roboczych powołanych do opracowania projektów programów operacyjnych (krajowych i regionalnych), na podstawie Uchwały Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

7 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (1/6)
W części diagnostycznej dokumentu wskazano na szereg wyzwań rozwojowych istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w szczególności: niską dostępność komunikacyjną i transportową obszarów wiejskich, która stwarza zagrożenie wzrostu poziomu ubóstwa i pogłębienia różnic rozwojowych (zarówno wewnątrz regionów jak i na linii wieś – miasto); mały udział działalności pozarolniczej w strukturze zatrudnienia ludności wiejskiej; niską opłacalność produkcji rolnej.

8 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (2/6)
Do najważniejszych barier rozwoju rolnictwa należą: niskie kwalifikacje zawodowe osób w nim pracujących, brak zainteresowania pracą na roli osób młodych, postępujący proces starzenia się populacji obszarów wiejskich duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych.

9 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (3/6)
Utrzymanie konkurencyjnego i wielofunkcyjnego rolnictwa stanowi warunek konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Wielofunkcyjny rozwój sektora rolno-spożywczego wymaga kształtowania produkcji rolnej w zgodzie z wymogami środowiska i zachowania krajobrazu przy jednoczesnym: podejmowaniu przez gospodarstwa rolne i MŚP na obszarach wiejskich wysiłków nakierowanych na dywersyfikację prowadzonej działalności, podnoszenie jej innowacyjności, wartości dodanej, produktywności oraz umiędzynarodowienia, a także dążeniu do wypracowania inteligentnych specjalizacji.

10 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (4/6)
W odniesieniu do wsparcia obszarów wiejskich UP: nie wyklucza wsparcia dla aglomeracji poniżej 2 tys. RLM w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; wskazuje na możliwość wsparcia inwestycji w drogi lokalne (warunkowo); podkreśla rolę wsparcia w ramach PS reorientacji zawodowej rolników i domowników, którzy zamierzają podjąć działalność pozarolniczą. W ramach PS przewiduje się także wsparcie dla kadr ODR w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego dotyczącego podejmowania działalności pozarolniczej.

11 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (5/6)
Ponadto UP zakłada wsparcie obszarów wiejskich w dziedzinach: inwestycji z zakresu gospodarki odpadami; wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii; infrastruktury Internetu szerokopasmowego; rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i pozarolniczych miejsca pracy. Poza wymienionymi dziedzinami wsparcia, zakłada się, że obszary wiejskie będą beneficjentem innych, horyzontalnych działań w ramach Polityki Spójności.

12 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (6/6)
Jako jeden z Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) wskazano obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe. Każdy program operacyjny będzie zawierał informację, w jaki sposób odnosi się do rozwoju obszarów wiejskich. Obszary wiejskie mają potencjał do tego, aby stać się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tych terenów dla przyszłych pokoleń.

13 Komplementarność I i II filara WPR
Filar I Cele strategiczne zgodne z Europa 2020 Filar II Zarządzanie ryzykiem Odbudowa produkcji Współpraca i organizowanie Inwestycje, wdrażanie innowacji Szkolenia Płatności bezpośrednie Interwencja na rynkach Instrumenty kryzysowe Stosunki umowne w łańcuchu żywn. Produkcja żywności Płatności bezpośrednie – zazielenienie Cross-compliance Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi Dział. rolno-środowiskowe Rolnictwo ekologiczne Płatności dla małych gospodrarstw Dodatkowe ONW Płatność dla młodych rolników Płatności ONW Wsparcie młodych rolników Dywersyfikacja działalności gospodarczej Zrównoważony rozwój terytorialny


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google