Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa Partnerstwa w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 - 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa Partnerstwa w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 - 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 Umowa Partnerstwa w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 - 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Projekt Umowy Partnerstwa (UP) (1/2) Dokument określający planowane na lata 2014-2020 kierunki interwencji trzech polityk UE w Polsce – Polityki Spójności (PS), II filara Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). W projekcie UP określono wzajemne relacje między wszystkimi funduszami oraz powiązania z unijnymi i krajowymi celami strategicznymi.

3 Projekt Umowy Partnerstwa (UP) (2/2) Jako główne cele interwencji pięciu funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, EFRROW) w latach 2014-2020 wskazano: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i gospodarczej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Planowana interwencja w ramach funduszy UE ma przyczyniać się do realizacji tzw. celów tematycznych, które są odniesieniem dla unijnych wyzwań rozwojowych, jakie mają być wspierane w okresie programowania 2014-2020.

4 Cele tematyczne (CT) (1/2) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Cel tematyczny 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych Cel tematyczny 3.Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Cel tematyczny 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Cel tematyczny 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

5 Cele tematyczne (CT) (2/2) Cel tematyczny 6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Cel tematyczny 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników Cel tematyczny 9.Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Cel tematyczny 10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

6 Udział MRiRW w pracach nad programowaniem 2014-2020 MRiRW odpowiada za programowanie WPR i WPRyb, współpracuje z MRR w procesie wypracowywania wspólnych założeń programowych dla wszystkich funduszy WRS, dążąc do jak najpełniejszego ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem, rybactwem i obszarami wiejskimi we wszystkich 22 programach operacyjnych PS. MRiRW bierze udział w pracach grup roboczych powołanych do opracowania projektów programów operacyjnych (krajowych i regionalnych), na podstawie Uchwały Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

7 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (1/6) W części diagnostycznej dokumentu wskazano na szereg wyzwań rozwojowych istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w szczególności:  niską dostępność komunikacyjną i transportową obszarów wiejskich, która stwarza zagrożenie wzrostu poziomu ubóstwa i pogłębienia różnic rozwojowych (zarówno wewnątrz regionów jak i na linii wieś – miasto);  mały udział działalności pozarolniczej w strukturze zatrudnienia ludności wiejskiej;  niską opłacalność produkcji rolnej.

8 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (2/6) Do najważniejszych barier rozwoju rolnictwa należą:  niskie kwalifikacje zawodowe osób w nim pracujących,  brak zainteresowania pracą na roli osób młodych,  postępujący proces starzenia się populacji obszarów wiejskich  duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych.

9 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (3/6) Utrzymanie konkurencyjnego i wielofunkcyjnego rolnictwa stanowi warunek konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Wielofunkcyjny rozwój sektora rolno-spożywczego wymaga kształtowania produkcji rolnej w zgodzie z wymogami środowiska i zachowania krajobrazu przy jednoczesnym:  podejmowaniu przez gospodarstwa rolne i MŚP na obszarach wiejskich wysiłków nakierowanych na dywersyfikację prowadzonej działalności,  podnoszenie jej innowacyjności, wartości dodanej, produktywności oraz umiędzynarodowienia, a także  dążeniu do wypracowania inteligentnych specjalizacji.

10 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (4/6) W odniesieniu do wsparcia obszarów wiejskich UP:  nie wyklucza wsparcia dla aglomeracji poniżej 2 tys. RLM w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;  wskazuje na możliwość wsparcia inwestycji w drogi lokalne (warunkowo);  podkreśla rolę wsparcia w ramach PS reorientacji zawodowej rolników i domowników, którzy zamierzają podjąć działalność pozarolniczą. W ramach PS przewiduje się także wsparcie dla kadr ODR w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego dotyczącego podejmowania działalności pozarolniczej.

11 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (5/6) Ponadto UP zakłada wsparcie obszarów wiejskich w dziedzinach:  inwestycji z zakresu gospodarki odpadami;  wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii;  infrastruktury Internetu szerokopasmowego;  rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i pozarolniczych miejsca pracy. Poza wymienionymi dziedzinami wsparcia, zakłada się, że obszary wiejskie będą beneficjentem innych, horyzontalnych działań w ramach Polityki Spójności.

12 Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa (6/6) Jako jeden z Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) wskazano obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe. Każdy program operacyjny będzie zawierał informację, w jaki sposób odnosi się do rozwoju obszarów wiejskich. Obszary wiejskie mają potencjał do tego, aby stać się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tych terenów dla przyszłych pokoleń.

13 Komplementarność I i II filara WPR Filar IFilar II Cele strategiczne zgodne z Europa 2020 Produkcja żywności Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi Zrównoważony rozwój terytorialny Płatności bezpośrednie Interwencja na rynkach Instrumenty kryzysowe Stosunki umowne w łańcuchu żywn. Płatności bezpośrednie – zazielenienie Cross-compliance Płatności dla małych gospodrarstw Dodatkowe ONW Płatność dla młodych rolników Zarządzanie ryzykiem Odbudowa produkcji Współpraca i organizowanie Inwestycje, wdrażanie innowacji Szkolenia Płatności ONW Wsparcie młodych rolników Dywersyfikacja działalności gospodarczej Dział. rolno-środowiskowe Rolnictwo ekologiczne


Pobierz ppt "Umowa Partnerstwa w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 - 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google