Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w Samorządach Terytorialnych w przeciągu XX lat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w Samorządach Terytorialnych w przeciągu XX lat."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w Samorządach Terytorialnych w przeciągu XX lat

2

3 -Starosta Łęczyński Adam Niwiński na stanowisku starosty od 2006 r. -Wicestarosta Andrzej Dyczewski na stanowisku od 2006r. -Sekretarz Kazimierz Radko od 2002. -Skarbnik powiatu Katarzyna Wołos od 2006r

4

5 Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 Priorytet II: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej. Działanie 2.2: Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (Wsparcie mikroprojektów) Wartość projektu: 262 850,00 zł Finansowanie: - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 73,40 % - 192 931,90 zł - Budżet Powiatu Łęczyńskiego - 16,6 % - 43 633,10 zł - Budżet państwa - 10% - 26 285,00 zł Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2007 - 31 października 2007 Cele projektu: Celem głównym projektu był rozwój społeczno-gospodarczy obszarów przygranicznych poprzez promocję turystyki i wypracowanie dobrych praktyk współpracy pomiędzy społecznościami oraz władzami lokalnymi Polski i Ukrainy. Celami cząstkowymi były: - rozwój sektora turystycznego na terenach przygranicznych; - lepszy dostęp do informacji o ofercie turystycznej regionu; - stworzenie nowych produktów związanych z kulturą i turystyką; - ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego; - integracja społeczno-gospodarcza sąsiadujących rejonów; - generowanie powiązań i pomysłów na długofalową współpracę transgraniczną

6 Eurostudent - program stypendialny dla województwa lubelskiego 2006-2007 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wartość projektu: 46 500,00 zł Finansowanie: - Europejski Fundusz Społeczny - 75% - 34 875,00 zł - Budżet Powiatu Łęczyńskiego - 25% - 11 625,20 zł Okres realizacji projektu: rok akademicki 2006/2007 Liczna studentów objętych projektem: 31 Celem realizowanego projektu jest stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w województwie lubelskim. Projekt poprzez swoje działania miał za zadanie podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów zagrożonych marginalizacją. Środkiem do osiągnięcia tego celu były stypendia przyznawane studentom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

7 Modernizacja drogi powiatowej nr 22718 w miejscowościach Stara Wieś i Puchaczów Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie 1.1.1 - Infrastruktura drogowa Wartość projektu: 1 406 502,03 zł Finansowanie: - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 75% - 1 054 876,52 zł - Budżet Powiatu Łęczyńskiego - 25% - 351 625,51 zł Okres realizacji projektu: 24 marca 2005 - 14 października 2005 Opis projektu: Droga powiatowa nr 22718 przebiega przez miejscowości Stara Wieś, Puchaczów, Bogdanka, Nadrybie i łączy się z droga krajową nr 82. Zmodernizowany odcinek drogi jest dojazdem do kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. - zakładu o znaczeniu ponadregionalnym, droga ta wykazuje największe natężeniu ruchu w Powiecie Łęczyńskim. Jednocześnie droga ta jest elementem alternatywnej trasy do drogi krajowej nr 82 Lublin - Włodawa przez Świdnik, Łańcuchów, Puchaczów w kierunku Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego (jez. Sumin, jez. Piaseczno, jez. Roztocze itp.).

8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1018 na odcinku Kol Łuszczów-Piotrówek Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie 1.1.1 - Infrastruktura drogowa Wartość projektu: 750 331,92 zł Finansowanie: ? Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 75% - 562 748,94 zł ? Budżet Powiatu Łęczyńskiego - 25% - 187 582,98 zł Okres realizacji projektu: 24 marca 2005 - 15 października 2005 Opis projektu: Realizacja projektu polegała na przebudowie odcinka drogi gruntowej o długości 838,54 m na odcinek o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Przebudowana droga posiada jezdnię o szerokości 5 m oraz obustronne pobocze gruntowe o szerokości 1m i długości 1600 m.

9 Szpital powiatowy w Łęcznej Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń, któremu szefuje prof. Jerzy Strużyna, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. To pierwszy taki oddział w naszej części kraju. Powstał przy wydatnej pomocy kopalni w Bogdance, która wyłożyła 2 mln zł. - Nigdy nie wiadomo, kiedy w kopalni wybuchnie pył węglowy, kiedy górnicy będą potrzebować błyskawicznej pomocy - tłumaczy Mirosław Taras, prezes spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka”. Właścicielem szpitala jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej. - Budowa trwała 9 lat i mało kto wierzył, że uda się ją szczęśliwie sfinalizować - mówi wicestarosta Andrzej Dyczewski. - A przed nami kolejne wyzwanie - musimy znaleźć pieniądze na ginekologię i andrologię.

10 - Burmistrz : Teodor Kosiarski - Zastępca burmistrza : Dariusz Kowalski - Sekretarz : Jerzy Małek - Skarbnik : Renata Brońska

11

12 Wywiad z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łęcznej Panią Anną Gontarek Jak postrzega Pani zmiany, które zaszły w gminie w ciągu ostatnich 20 lat? A.Gontarek : Utworzenie samorządów terytorialnych i danie gminie osobowości prawnej oceniam bardzo pozytywnie. Dzięki temu wybrani przedstawiciele mogą sprawować władzę, a oni najlepiej znają potrzeby mieszkańców i mają wizję rozwoju gminy. W ciągu tych 20 lat Gmina Łęczna zmieniła swoje oblicze. Przeprowadzono szereg inwestycji z zakresu transportu, oświaty i opieki zdrowotnej. Co zmieniło się w zakresie opieki zdrowotnej w Łęcznej ? A. Gontarek : Łęczna słynie ze szpitala, w którym znajduje się Centrum Leczenia Oparzeń o którym głośno zrobiło się w ciągu ostatniego roku. Jego budowa trwała 9lat i już niektórzy zwątpili czy zostanie pomyślnie ukończona. Jednak udało się. Czy mogłaby mi Pani opowiedzieć o największych inwestycjach przeprowadzonych w gminie? A. Gontarek : Tak, bardzo chętnie. Cieszę się, że młodzi ludzie interesują się pracą samorządów. Dokonano budowy ulicy miejskiej przebiegającej od zbiegu ulic Obrońców Pokoju i Lisa Błońskiego aż do ul. Krasnystawskiej w latach 2004-2006. Przebudowano ulicę Braci Wójcickich od ul. Lisa Błońskiego do ul. Wojska Polskiego w Łęcznej w 2006 roku.

13 Słyszałam o interesującym projekcie w gminie, który miał na celu pomóc młodzieży szkolnej w trudnej sytuacji materialnej. Czy mogłaby mi Pani powiedzieć coś więcej na ten temat? A. Gontarek : Rzeczywiście, taki projekt miał miejsce. Nosił tytuł „Start bez barier”. Myślą przewodnią tego projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych. Projekt obejmuje 54 uczniów z pobliskich wsi. W jaki sposób udzielano pomocy tym uczniom? A. Gontarek : Dla uczniów objętych tym projektem przewidziane były stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej.

14 Budowa ulicy miejskiej (o symbolu 05 KZ) w Łęcznej -Ulica nazwana roboczo 07 KZ przebiega od zbiegu ulic Obrońców Pokoju i Lisa Błońskiego aż do ul. Krasnystawskiej. Nowa ulica ma jezdnię o szerokości 7 m i długości 992,84 m z obustronnymi chodnikami o długości 2010 m i szerokości 1,5 m, oświetleniem ulicznym oraz miejscem w pasie drogowym przewidzianym na usytuowanie w nim kanalizacji deszczowej o długości 907 m. Zamontowano 36 kompletów oświetlenia, a bezpieczeństwo ruchu drogowego zapewniają ustawione oznakowanie pionowe w postaci 65 znaków drogowych oraz oznakowanie poziome o powierzchni 459,74 m kw. Wybudowane zostały ponadto 4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 9 przejść dla pieszych, 4 zatoki autobusowe. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa. Całkowita wartość projektu wynosi - 3.625.338,11 PLN brutto, - wkład Unii Europejskiej wynosi 2.719.003,58 PLN brutto, - wkład środków własnych Gminy Łęczna wynosi 906.334.53 PLN brutto.

15 Przebudowa ulicy Braci Wójcickich od ul. Lisa Błońskiego do ul. Wojska Polskiego w Łęcznej -Konieczność przebudowy ulicy była podyktowana m. in. tym, że mieszkańcy Łęcznej w dokumentach strategicznych gminy jako główną niedogodność wskazują niezadowalający stan i układ połączeń wewnątrz miasta oraz zły stan nawierzchni dróg i chodników. Realizacja inwestycji doprowadziła do polepszenia warunków ruchu i usprawnienia komunikacji w Łęcznej, a także wzrostu bezpieczeństwa na przebudowanej drodze zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych użytkowników. Kompleksowa realizacja inwestycji daje szansę oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy oraz stwarza warunki do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Łęcznej. Projekt został wybrany do realizacji w trybie konkursowym (edycja 2006) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, Poddziałania 1.1.1 „Infrastruktura drogowa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisana umową: 625.682,26 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 469.261,69 PLN. Wkład własny Gminy Łęczna: 156.420,57 PLN

16 Start bez barier Program wyrównywania szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Koszt całkowity projektu – 61 860,00 zł. Wielkość dotacji – 61 860,00 zł. Celem projektu jest rozwój zasobów ludzkich przez podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów z terenów wiejskich. Adresatami pomocy są uczniowie pochodzący z obszarów wiejskich uczący się w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych w Łęcznej. Pomoc obejmie 54 uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Wszystkie osoby pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkają na terenach wiejskich. W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z obszarów wiejskich przyznawane będą stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej kończącej się maturą. Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: zakwaterowania na stancji, posiłków w stołówce szkolnej, zakupu podręczników i słowników do nauki, związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji publicznej, innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

17

18


Pobierz ppt "Zmiany w Samorządach Terytorialnych w przeciągu XX lat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google